Naar hoofdinhoud
Sanitair Warm Water 2.0

Sanitair Warm Water 2.0

Het metier
Start: 1 januari 2021 Eind: 31 december 2023

Momenteel bestaat er in België geen eenduidige en erkende methode voor het ontwerp en de dimensionering van de sanitair-warmwaterproductie-installaties (SWW-productie-installaties). Uit recente enquêtes in het kader van deze projectaanvraag binnen de groep van de sanitaire installateurs is duidelijk gebleken dat er vraag is naar een dergelijke methode en dat er bovendien ook nood is aan gebruiksvriendelijke tools en opleidingen die helpen om deze methode in de praktijk toe te passen. De nadelen van slecht gedimensioneerde installaties blijven immers aanzienlijk: • Ondergedimensioneerde installaties voldoen niet aan het gewenste sanitaire comfort, een aspect waar gebruikers heel gevoelig voor zijn. • Overgedimensioneerde installaties verbruiken dan weer meer energie, houden een verhoogd risico op Legionella-ontwikkeling in, en betekenen gewoon ook extra kosten. In voorgaande projecten (onder meer het VIS-traject Instal2020 en het TETRA-SWW project) werd via meetcampagnes en enquêtes al diepgaande kennis en inzichten over SWW-verbruik opgebouwd. Via de uitwerking van een dimensioneringstool (P,V-tool), op basis van deze kennis, werd een eerste stap gezet in de richting van optimale installaties. Het nuttige volume en het nuttige vermogen uit de tool geeft de installateur nog niet voldoende hands-on informatie om tot implementatie te komen. Hiervoor is een gedifferentieerde dimensionering nodig in functie van het type installatie en zijn hydraulische componenten. Aangezien momenteel de nationale bijlage aan NBN EN 12381-3:2017 opgesteld wordt, die zal vastleggen hoe in België SWW-productie-installaties gedimensioneerd moeten worden, is het qua timing een unieke opportuniteit om de methode te verankeren in de normalisatie.

Onderzoeksprojecten

Indien je meer info wil over dit project, ga dan naar deze website

Sanitair Warm Water 2.0

Contacteer : ons :

Stuur een e-mail naar

SWW 2.0

Beschrijving

Momenteel bestaat er in België geen eenduidige en erkende methode voor het ontwerp en de dimensionering van de sanitair-warmwaterproductie-installaties (SWW-productie-installaties). Uit recente enquêtes in het kader van deze projectaanvraag binnen de groep van de sanitaire installateurs is duidelijk gebleken dat er vraag is naar een dergelijke methode en dat er bovendien ook nood is aan gebruiksvriendelijke tools en opleidingen die helpen om deze methode in de praktijk toe te passen.

De nadelen van slecht gedimensioneerde installaties blijven immers aanzienlijk:

    • Ondergedimensioneerde installaties voldoen niet aan het gewenste sanitaire comfort, een aspect waar gebruikers heel gevoelig voor zijn.
    • Overgedimensioneerde installaties verbruiken dan weer meer energie, houden een verhoogd risico op Legionella-ontwikkeling in, en betekenen gewoon ook extra kosten.

Doelstellingen

SWW 2.0 heeft tot doel om een eenduidige en erkende methode voor het ontwerp en de dimensionering van de SWW-productie-installaties, gedifferentieerd in functie van het type installatie en zijn hydraulische componenten, vast te leggen. Deze methode zal toelaten om te komen tot optimale installaties op alle vlakken (comfort, energie, gezondheid).

Daarnaast zal het project de sector eveneens de nodige hulpmiddelen (dimensioneringstool, ontwerpgids,…) aanreiken voor de toepassing van deze methode. SWW 2.0 wil de ontbrekende schakel vormen tussen de bestaande algemenere aanpak uit voorgaande projecten en een brede adoptie ervan in de praktijk.

De primaire doelgroep van het project zijn de ontwerpers(installateurs, studiebureaus) van SWW-productie- installaties en dit voor de residentiële sector (80% van het gebouwenpark). Het betreft een brede groep niet O&O-intensieve KMO’s, die door SWW 2.0 een beperkte innovatiesprong zullen maken. We ambiëren een reëel bereik van deze doelgroep van 30 % voor het einde van het project, m.a.w. ongeveer 2275 (30% van 7585) installateurs.

Daarnaast richt het project zich tot de fabrikanten van dergelijke installaties en softwareontwikkelaars van dimensioneringsprogramma’s als secundaire doelgroep. Dit is een beperktere groep van innovatietrekkers waarbij verdere ontwikkeling van nieuwe processen, producten en/of diensten binnen het bedrijf zal plaatsvinden.

SWW 2.0 houdt volgende concrete doelstellingen in:

  • Uitwerken van een ontwerp- en dimensioneringsmethode die differentieert in functie van het type installatie en zijn hydraulische componenten (hoogte van de temperatuursonde, manier van opladen van de boiler, etc.)
  • Ontwikkelen van een software-tool voor de dimensionering.
  • Ontwikkelen van hulpmiddelen ter ondersteuning van het ontwerp: een online ontwerpgids met hydraulische schema’s, animaties, etc. Deze hulpmiddelen zullen worden geïmplementeerd door middel van bedrijfsspecifieke cases tot een jaar na de duur van het project.

Doordat de consument zich meer en meer bewust is van de voordelen van een energiezuinige comfortinstallatie en de installateur via dit project over de juiste hulpmiddelen zal beschikken om installaties optimaal te ontwerpen en te dimensioneren, gaan we ervan uit dat een versnelde renovatie zeer waarschijnlijk is (conservatief ingeschat: 5% meer per jaar). Als 30% van de installatiesector bereikt wordt waarbij een verhoogde innovatie bereikt wordt van 5% betekent dit een mogelijke impact van 30 M€.

Resultaten

Als eerste resultaat, werd een website ontwikkeld: https://coock-sww.be/.Deze dient als een additioneel communicatiemiddel tussen het WTCB en de aannemer. Hierop staan de gepubliceerde resultaten van het onderzoek, de communicatie rond de verschillende events van het project, de beschrijving van het project, onze partners voor het project, etc.

Verder werden een reeks symbolen ontwikkeld. Deze zorgen voor effectieve en duidelijke communicatie met en tussen de aannemers. Symbolen werden ontwikkeld voor o.a. leidingen, kleppen, sanitaire toestellen, …

Verdere resultaten zullen geplaatst worden op de website van Coock sww 2.0: https://coock-sww.be/?page_id=165.

Met de steun van

VLAIO

In samenwerking met

Thomas More Universiteit Antwerpen

Energy & Materials in Infrastructure & Buildings