Naar hoofdinhoud
BCCC (Brussels Construction Consolidation Centre)

De economische en sociale aantrekkelijkheid van steden concentreert zich steeds meer op nieuwbouw en nieuwe infrastructuur.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bezoek de projectwebsite

Contacteer ons

Florent Suain, +32 (0)2 502 66 90

Stuur ons een e-mail

Tegelijkertijd is er de nood aan renovatie van de bestaande gebouwen en infrastructuur. Bouwactiviteiten leiden in combinatie met nieuwe concepten – lean of just-in-time bijvoorbeeld – voor werfbeheer met tal van actoren steeds vaker tot leveringen met gedeeltelijke ladingen, gezien de beperkte opslagruimte in de stedelijke werf en andere logistieke problemen, zoals beperkt transport of bereikbaarheidsproblemen. Logistieke activiteiten op en rond bouwplaatsen veroorzaken dus grote ongemakken voor de burgers in de omgeving van de bouwplaatsen of verergeren deze nog door verkeersopstoppingen, veiligheid, lawaai, luchtvervuiling, stof, enz.

Het gebrek aan productiviteit in de bouwsector zou gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door de invoering van innovatieve praktijken voor het beheer van de toeleveringsketen van bouwwerven, zoals digitalisering, planning, transparantie tussen de actoren of centralisatie.

Om deze uitdagingen aan te pakken en de logistiek van de bouwsector in Brussel te verbeteren, is het noodzakelijk dat er een nieuw Brussels model voor slimme stadsmobiliteit van bouwmaterialen wordt ontwikkeld en uitgetest.

Het project van het Brussels Construction Consolidation Centre bestaat er dus in om de Brusselse bouwwerven te voorzien van een nieuw samenwerkings- en intelligent instrument voor de mobiliteit en de stadslogistiek van de bouwmaterialen. Het BCCC is een centrum voor de consolidatie van materiële hulpstoffen (aanvoerstromen van nieuwe materialen en omgekeerde logistiek van recyclebare afvalstoffen) gekoppeld aan een numeriek platform voor cloudlogistiek tussen de verschillende actoren in de logistieke keten van bouwwerven. De vele logistieke services die het BCCC biedt (opslag, kwaliteitscontrole, workpackcreatie, pre-assemblage, just-in-time, gegroepeerde of last minute levering, lossen op de juiste plaats, omgekeerde logistiek, massificatie, enz.), zal het mogelijk maken de negatieve externe invloeden van stedelijk vervoer van bouwmaterialen te verminderen, het gebruik van bestaande transportinfrastructuur (inclusief de waterweg) te verbeteren, de bouwkosten te verlagen en de productiviteit van bouwwerven te verhogen, en zal ook de coördinatie en samenwerking tussen alle actoren te verbeteren.

Het Living lab-project wil zo experimenteren met de werking van een consolidatiecentrum voor de bouw en zijn digitaal logistiek platform, en tegelijk de maatschappelijke impact (mobiliteit, economie, milieu en maatschappij) van een dergelijk stedelijk logistiek instrument voor de Brusselse bouwwerven meten. Het project zal focussen op niet-optimale stromen, de belangrijkste oorzaken van inefficiëntie en negatieve effecten op mobiliteit en milieu. Verschillende bouwwerven van optimale grootte en verschillend type, evenals de fysieke en digitale platformen voor consolidatie van materiaalstromen, zullen de testomgeving van het Living lab vormen. Hier zullen de geconsolideerde bevoorradingsmethodes in een reële situatie worden getest.

Het aanbod van intelligente mobiliteit waar het BCCC voor staat, wil op termijn enerzijds een gedragswijziging bij de eindgebruikers (aannemers, leveranciers, producenten, enz.) stimuleren en het aantal niet optimaal gevulde vrachtwagens verminderen, en anderzijds deelnemen aan een beter gebruik van de beschikbare middelen. De paradigmaverschuiving die het BCCC met zijn intelligente stedelijke mobiliteitsaanbod naar voren schuift, maakt deel uit van een bredere transformatie van de Brusselse bouwsector naar een circulaire economie door (1) een nieuw logistiek instrument op gewestelijke schaal te creëren, en daarbij (2) te steunen op het gedeeld gebruik van de beschikbare middelen en (3) de samenwerking van de actoren op het terrein.

Doelstellingen

De verschillende concrete doelstellingen en deelresultaten van het project zijn rechtstreeks gericht op het ontwikkelen, experimenteren en optimaliseren van de twee logistieke werftools die het hoofddoel van deze Test-it zijn, namelijk de fysieke omgeving van het BCCC (consolidatiecentrum) en het IT-platform.

Wat de fysieke omgeving betreft, hebben de concrete doelstellingen betrekking op verschillende aspecten van het consolidatiecentrum.

 • De eerste doelstelling is de inrichting en operationalisering van het consolidatiecentrum. Concreet betekent dit dat het centrum wordt uitgerust met de infrastructuur die nodig is voor de primaire functie van tijdelijke opslag van materialen.
 • De tweede doelstelling is het bepalen van het bedrijfsmodel en het bedrijfsplan voor het testen en vervolgens exploiteren van het BCCC. De verschillende diensten die zullen worden verleend en de transportmiddelen die zullen worden gebruikt om de verschillende pilootwerven van het experiment te bevoorraden, moeten een prijszetting hanteren waardoor de rentabiliteit van het BCCC ten laatste aan het einde van de proefperiode wordt bereikt.
 • De derde doelstelling is het identificeren en kwantificeren van de materiaalstromen van de pilootwerven, die het BCCC in eerste instantie kunnen voorzien van bevoorrading en omgekeerde logistiek. In een tweede fase zullen de aldus verzamelde gegevens het mogelijk maken om een voorspellend model op te stellen. Dat model zal een schatting maken van de volumes die via het BCCC kunnen worden verdeeld, met als bestemming de toekomstige Brusselse bouwwerven.
 • De vierde doelstelling wil de maatschappelijke (mobiliteit, sociale en ecologische) en economische (productiviteit, kostenreductie, enz.) voordelen van het BCCC aantonen. Op de pilootwerven zullen de KPI’s worden vastgelegd en opgevolgd om de werking van het BCCC te optimaliseren.
 • De vijfde doelstelling omvat de voorstelling van een optimaal model om het BCCC te situeren in de context van de Brusselse stedelijke ontwikkeling. Verschillende modellen voor de centralisatie van bouwmaterialen (optimale locatie, multisite, enz.) zullen worden bestudeerd met het oog op hun impact op de stedelijke mobiliteit in het kader van de toekomstige stadsontwikkeling.
 • De zevende doelstelling, ten slotte, behelst het opstellen van richtlijnen en een opleidingsprogramma met het oog op de invoering van een logistiek plan ter ondersteuning van een intelligente logistiek voor de bouwwerven, zoals gedefinieerd in de andere doelstellingen.

Experimenten met het fysieke platform van het BCCC moeten ook worden beschouwd als een kans om een gezamenlijk IT-platform voor het beheer van de leveringen ter beschikking te stellen. Wat de virtuele omgeving van het BCCC betreft, hebben de concrete doelstellingen dan ook betrekking op verschillende aspecten van het platform voor cloudlogistiek.

 • De eerste doelstelling bestaat erin om de operationele voordelen van het BCCC te versterken door de verschillende actoren een IT-platform voor communicatie en planning aan te reiken dat gebruiksvriendelijk is en bovenal collaboratief. Dit platform zal voldoen aan de prestatiebehoeften van de gebruikers door hen verschillende functionaliteiten te bieden voor de optimalisatie van leveringsrondes, mobiele toepassingen en een operationele gebruikersinterface.
 • De tweede doelstelling is het identificeren van de behoeften van de informatiestromen in de toeleveringsketen van de bouwplaatsen. Dit maakt de ontwikkeling van het IT-platform mogelijk.
 • De ontwikkeling en implementatie van het IT-platform is de volgende doelstelling. Deze doelstelling vereist de uitvoering en validatie van simulaties in het veld en voorziet een opleiding voor de betrokken gebruikers.
 • De vierde doelstelling behelst experimenten met het platform door zijn verschillende gebruikers, namelijk het BCCC en de pilootlocaties. Dit zal een aanpassing van de initiële parameters en de afwerking van het platform vereisen.

Resultaten en publicaties

Publicatie in het december 2019 - januari 2020-nummer van het tijdschrift ‘Bouwbedrijf’ van de Confederatie Bouw

Website: bccc.brussels

Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=Gpv3Yi8ngIs

Resultaten van het project op 30/04/2020:

 • Operationeel Consolidatiecentrum
 • Operationeel IT-platform
 • Experimenten in uitvoering met 4 bedrijven
 • Drees en Sommer
 • Eurovia
 • BPC
 • Jacques Delens

De wetenschappelijke resultaten zullen na afloop van het project beschikbaar zijn in de vorm van Guidelines.

Met de steun van

Be.Brussels

In samenwerking met

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad Shipit - Multimodal Logistics URBANTZ VUB