Naar hoofdinhoud

Octrooicel voor het Bouwbedrijf: Intellectuele eigendom voor de bouwsector

OCBC, de Octrooicel van het WTCB, is een dienst die informatie verschaft over intellectuele eigendom aan kmo’s in de bouwsector. Bouwbedrijven kunnen bij de OCBC terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, merken, modellen, auteursrechten ...

Nieuwsbrief Construction Rights

Blijf op de hoogte van het nieuws van de Octrooicel

In deze edtitie: Bespaar tot 1.500 euro, Verloopt een octrooi daadwerkelijk na 20 jaar? Systimber houtschakelbouwsysteem wereldwijd gepatenteerd, en nog veel meer.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal eigendomsrechten waarvan een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendom heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Het is de taak van de OCBC om de bouwsector:

 • te sensibiliseren over het belang van het intellectuele eigendom
 • te informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie
 • bij te staan bij de bescherming van uitvindingen
 • te adviseren over het gebruik van de wetenschappelijke kennis die vervat zit in bestaande octrooien.

OCBC organiseert hiervoor collectieve acties, maar kan tevens individuele begeleiding bieden aan bedrijven.

Contacteer ons

Josse Jacobs
Stefan Danschutter
Damien Duvivier

02 655 77 11

Het belang van octrooien voor bouwbedrijven. Bouwbedrijven vergeten vaak dat er ook in de bouwsector octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten bestaan. In deze webinar wordt uitgelegd waarom bouwbedrijven innovatiever zijn dan ze zelf denken en wordt verklaard waarom octrooien meer belang verdienen in bedrijven die dagelijks naar nieuwe oplossingen moeten zoeken.

Europese erkenning

De Octrooicel van het WTCB is door het European Patent Office (EPO) erkend als één van de Belgische Patent Library (PATLIB) centra. Dit is een trefpunt waar bedrijven toegang kunnen krijgen tot octrooien en andere vormen van intellectuele eigendom. Door dit statuut heeft OCBC toegang tot hulpmiddelen en opleidingen om de kmo’s beter te kunnen bijstaan. Bouwbedrijven kunnen dan ook bij de OCBC terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten en andere beschermingsmethoden die in de bouwsector het meeste aan bod komen, zijn:

Octrooien

Een octrooi is een document waarin in detail wordt uitgelegd hoe een uitvinding werkt. Als je over een octrooi beschikt, kan je anderen verbieden je uitvinding te commercialiseren.

Een octrooi - ook patent of brevet genoemd - is de wettelijke bescherming van een uitvinding van technische aard. Een octrooi biedt de houder het recht om de commercialisatie van zijn uitvinding door derden te verbieden. Hij kan echter ook inkomsten vergaren door licenties te verlenen.

Dit recht is beperkt in de tijd en geldig binnen een welbepaald geografisch gebied.

Niet iedere uitvinding komt in aanmerking voor een octrooi: de uitvinding moet onder andere voldoende nieuw en innovatief zijn.
OCBC biedt een antwoord op de volgende vragen:

 • Komt mijn uitvinding in aanmerking voor een octrooi?
 • Bestaan er octrooien die een oplossing voor mijn probleem beschrijven?
 • Mag ik mijn uitvinding reeds publiek maken voordat ik een octrooi heb aangevraagd?


Merken

Door een specifiek kenmerk (naam, kleur, …) van een product of dienst als merk te registreren, kan je anderen verbieden producten of diensten met gelijkaardige merken te commercialiseren.

Het merk is een rechtstitel die aan de titularis een tijdelijke en territoriaal beperkte exclusiviteit verleent voor de exploitatie van een onderscheidend teken.

Dit onderscheidend teken kan een benaming zijn, maar ook een tekening, een vorm of een andere manier van identificatie die kenmerkend is voor een product of dienst van een bepaalde onderneming. De basisfunctie van het merk is het garanderen van de identiteit van een product of dienst. Het stelt de gebruiker in staat de producten en diensten van één onderneming te onderscheiden van deze van een concurrent.
De OCBC beantwoordt vragen zoals:

 • Kan ik mijn productnaam of logo als merk registreren?
 • Een concurrent gebruikt mijn productnaam, wat kan ik ondernemen?
 • Ik gebruik een logo om mijn producten en diensten te onderscheiden van de concurrentie. Kan ik dat beschermen?


Tekeningen en modellen

Met een registratie als tekening of model kan je het recht krijgen om de commercialisatie van de uiterlijke vorm van een product door anderen te verbieden.

De tekening of het model is een rechtstitel die aan de titularis een tijdelijke en territoriaal beperkte exclusiviteit verleent voor de exploitatie van de uiterlijke verschijningsvorm van een (deel van een) product.

Het uiterlijk van een product wordt gedefinieerd door de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vormen, texturen of materialen van het product zelf of van zijn versiering. Een tekening omvat de tweedimensionale weergave van een product, zoals dessins of patronen op stof of papier. Onder modellen vallen de driedimensionale vormen van gebruiksvoorwerpen.
Bij OCBC kan je terecht met vragen zoals:

 • Kan ik een model aanvragen voor mijn product?
 • Ik wil een product op de markt brengen dat al bestaat. Mag ik dat?


Auteursrecht

Door het publiceren van een artistiek werk of een publicatie, krijg je als auteur automatisch de exclusiviteit voor de exploitatie ervan. Dit betekent dat anderen toestemming moeten vragen om foto’s te nemen of stukken te kopiëren.

Het auteursrecht is een rechtstitel die aan de titularis een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie van een origineel literair of artistiek werk. Het auteursrecht is automatisch van kracht en vereist geen registratieformaliteiten.

Aannemers kunnen auteursrecht hebben op hun publiciteitsfolders, voor zover er in deze folders originele aspecten aan bod komen.
Het auteursrecht verleent echter geen bescherming aan het idee, de berekeningsmethode of de wetenschappelijke theorie die in een werk wordt uiteengezet.
De OCBC verschaft antwoorden op courante vragen zoals:

 • Mag ik foto’s van gebouwen zonder meer op mijn website plaatsen?


i-DEPOT & geheimhouding

Intellectuele eigendomsrechten zijn alleen verkrijgbaar voor nieuwigheden. Het is dus zeer belangrijk om het onderwerp van het eigendomsrecht geheim te houden tot het moment van de registratie. Met een i-DEPOT heb je als uitvinder wel een bewijs van de kennis waarover je op een bepaald moment beschikt.

Het i-DEPOT is een betrouwbaar middel om de kennis van een idee, een concept of een proces op een bepaalde datum te bewijzen. Dit kan zeer belangrijk zijn op het moment dat er een conflict ontstaat.

Het is dus geen intellectueel eigendomsrecht en het biedt geen exclusieve rechten. Het i-DEPOT kan echter een belangrijke stap zijn in het innovatieproces van een onderneming, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag voor een octrooi, merk, tekening of model.
Via de Octrooicel van het WTCB kan u een code bekomen die recht geeft op een korting bij uw aanvraag bij i-DEPOT.

Een bedrijf kan er ook voor kiezen om haar intellectuele eigendom te beschermen door geheimhouding. Het is wel uiterst belangrijk dat iedereen die toegang heeft tot de desbetreffende informatie, weet dat deze geheim gehouden moet worden.

OCBC kent het antwoord op de vragen:

 • Ik heb een i-DEPOT, kan ik daarmee mijn uitvinding beschermen?
 • Hoe vraag ik een i-DEPOT aan?
 • Ik wil mijn innovatief idee bespreken met een externe partner. Waarop moet ik letten?
 • Hoe kan ik geheime informatie het beste beschermen?
 • Ik wil mijn uitvinding beschermen, is een octrooi altijd de beste optie?

 

Octrooicel voor het Bouwbedrijf.

Patent information centres (PATLIB)

Met de steun van

FOD Economie