Naar hoofdinhoud

Water & Daken

Water is een onmisbaar onderdeel in ons leven. De installaties die zorgen voor een efficiënte, veilige en hygiënische waterstroom in en rond gebouwen zijn dus ook belangrijk.

Normen

Bekijk de bouwnormen die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Water & Daken'.

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Water & Daken'.

Ga naar publicaties

Toevoer en verdeling

De private drinkwaterinstallatie start aan de watermeter, het punt waar de drinkwaterbedrijven het water leveren. De installatie wordt zo ontworpen, gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden dat de kwaliteit van het water en het comfort van de gebruiker verzekerd zijn.

Als code van goede praktijk voor drinkwaterinstallaties geldt de normenreeks NBN EN 806. Deze normenreeks beschrijft de verschillende stappen voor drinkwaterinstallaties:

  • het ontwerp
  • de dimensionering van het leidingwerk
  • de plaatsing
  • de ingebruikname
  • het onderhoud.

Ter aanvulling geeft de Duitse norm DIN 1988-300 richtlijnen voor de piekdebieten die men in rekening kan brengen in functie van de dimensionering. De NBN EN 12831-3 laat toe om het vermogen en het volume van een warmwaterboiler te bepalen. Bij uitbreiding kan ook een doorstromer op basis van deze laatste norm in combinatie met de DIN 1988-300 gedimensioneerd worden.

Voor het ontwerp, de dimensionering, de installatie en het onderhoud van hemelwaterinstallaties is NBN EN 16941-1 van toepassing.

Hygiënische kwaliteit van het water in drinkwaterinstallaties

Water dat gebruikt wordt voor hygiënische toepassingen moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater uit de Europese richtlijn Drinkwater (98/83/EC). Het zijn de drinkwaterbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leveren van drinkwater met deze kwaliteit aan de watermeter. De eigenaar van de drinkwaterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit na de watermeter.

Beveiliging tegen terugstroming

Om verontreiniging van het openbare drinkwaternet te voorkomen, moeten de Technische Voorschriften inzake binneninstallaties van de Belgische Federatie voor de Watersector (BELGAQUA) gevolgd worden bij het ontwerp en de uitvoering van drinkwater- en hemelwaterinstallaties. De basis van deze voorschriften is de norm NBN EN 1717. Hierin wordt het water onderverdeeld in verschillende categorieën van waterkwaliteit en dat in functie van het risico dat de menselijke gezondheid door dit water kan aangetast worden. Belangrijk is dat er geen wanverbindingen worden gemaakt tussen twee installaties die water met een verschillende kwaliteit verdelen, zoals bijvoorbeeld tussen de verdeelleidingen voor drinkwater en deze voor hemelwater.

Risico op Legionella-ontwikkeling

Legionella pneumophila is een bacterie die algemeen aanwezig is in waterig milieu, ook in het drinkwater dat door de drinkwaterbedrijven aan de watermeter wordt geleverd.

Het drinken van deze bacterie levert geen gevaar op voor de menselijke gezondheid. Besmetting is wel mogelijk door het inademen van aerosolen waarin de bacterie aanwezig is. Deze aerosolen ontstaan na verneveling van water, bijvoorbeeld in douches. De bacterie kan twee soorten griepinfecties veroorzaken: de Pontiac-koorts (die een lichte en ongevaarlijke longontsteking veroorzaakt) en een ernstige longontsteking die blijvende letsels en in het slechtste geval de dood tot gevolg kan hebben.

De bacterie kan zich ontwikkelen door een combinatie van de voedingsstoffen die in het water of in het leidingmateriaal aanwezig zijn en een gunstige temperatuur.

In het Vlaamse Gewest is de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in nieuwe Sanitaire Systemen wettelijk verplicht in matig en hoog risico inrichtingen. Bijlage 1 van de BBT bevat een beslissingsboom waarmee men kan bepalen of een installatie onder het toepassingsgebied van de BBT valt of niet. Ook wanneer het niet wettelijk is verplicht, is het aanbevolen om de voorschriften van de BBT te volgen.

Monografieën - 31: Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in Nieuwe Sanitaire Systemen.

Normen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Belgische en Europese normen die van toepassing zijn op de toevoer en verdeling van drinkwater in gebouwen, alsook enkele buitenlandse normen in dat verband.

Reglementen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reglementering die van toepassing is in Europa, België en de drie gewesten, op het vlak van toevoer en verdeling van drinkwater in gebouwe

Afvoer

Afvoerinstallaties zorgen ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier van het gebouw afgevoerd kunnen worden. De private afvoerinstallatie eindigt op het punt van de huisaansluiting aan de openbare riolering.

Als code van goede praktijk voor afvalwaterafvoerinstallaties geldt de normenreeks NBN EN 12056. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen voor het ontwerp en de dimensionering van huishoudelijke afvalwaterafvoerinstallaties, hemelwaterafvoerinstallaties, pompinstallaties voor afvalwater als voor de montage en het onderhoud ervan.

Hoewel de norm NBN EN 12056-2 voor huishoudelijke afvalwaterafvoerinstallaties de verschillende systemen (I, II, III en IV) behandelt, is enkel systeem I van toepassing in de Belgische bouwpraktijk.

De norm NBN EN 12056-3 voor hemelwaterafvoerinstallaties behandelt de verschillende onderdelen van de afvoerinstallatie van afvoeropening, over goot, standleiding tot verzamelleiding en (ingegraven) collector. Geprefabriceerde dakafvoerkolken komen in het deel ‘afvoeropening’ niet aan bod. De capaciteit van deze kolken kan niet berekend worden, maar wordt door de fabrikanten – in functie van de waterhoogte boven de kolk – bepaald op basis van de norm NBN EN 1253-2.

Pompinstallaties voor afvalwater (volgens NBN EN 12056-4) worden gebruikt indien de afvoer van het sanitaire toestel in het gebouw lager gelegen is dan de riolering of lager dan het terugstuwniveau van de riolering (standaard is dit 10 à 20 cm boven het straatniveau) waardoor er een risico op terugslag vanuit de riolering bestaat. In dit laatste geval kan ook gebruik gemaakt worden van terugslagkleppen volgens de normenreeks NBN EN 13564.

WTCB-Dossiers - 2017/03.11: Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering.

Wanneer gescheiden afvoeren?

In het Vlaamse en Waalse Gewest is het voor nieuwbouw verplicht om de afvoer van de huishoudelijke afvalwaterafvoerinstallatie en de afvoer van de hemelwaterafvoerinstallatie op het perceel volledig van elkaar te scheiden. Ook indien dit niet verplicht is, zoals in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wordt het scheiden van de afvoerstromen toch aangeraden.

WTCB-Dossiers - 2016/04.14: Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater.

Bekijk

Sanering

Afhankelijk van de locatie van het gebouw kan de eigenaar verplicht worden om het afvalwater te behandelen alvorens het te lozen. Een septische put volgens de norm NBN EN 12566 is te beschouwen als een voorbehandelingsinstallatie en kan een afdoende oplossing zijn indien een openbare riolering aanwezig is. In gebieden waar geen openbare riolering aanwezig is, moet het water verder gezuiverd worden door gebruik te maken van een individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie (IBA).

Normen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Belgische en Europese normen die van toepassing zijn op de binnenrioleringen en afvoerinstallaties in gebouwen, alsook een Duitse norm in dat verband.

Reglementen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reglementering die van toepassing is in Europa en in de drie Belgische gewesten, op het vlak van binnenrioleringen en afvoerinstallaties in gebouwen.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag voor de Normen-Antenne 'Water & Daken'?We staan je graag bij om normen beter te begrijpen en toe te passen.