Naar hoofdinhoud

Verwijderen van polluenten via ventilatie

Ventilatie

Ventilatie is cruciaal om een goede binnenluchtkwaliteit te bekomen. Het doel van het ventileren bestaat erin een toereikende binnenluchtkwaliteit te garanderen door de afvoer van vervuilde binnenlucht (met name polluenten die niet aan de bron kunnen worden opgelost) en door de toevoer van verse buitenlucht naar de binnenomgeving.

Het belang van ventilatie wordt ook groter ten gevolge van de toenemende energie-efficiëntiecriteria voor nieuwe duurzame gebouwen. Energie-efficiënt bouwen gaat immers hand in hand met het steeds luchtdichter worden van gebouwen. Dit leidt tot een verhoogde afhankelijkheid van natuurlijke- en mechanische-ventilatievoorzieningen om een goede binnenluchtkwaliteit te kunnen verzekeren.

Ontwerp van ventilatiesystemen

De norm NBN D 50-001 (1991) definieert de eisen met betrekking tot de luchtverversing in woongebouwen en geeft richtlijnen over de ventilatievoorzieningen.

Nog meer informatie:

De norm NBN EN 16798-3 (2017) heeft betrekking op de ventilatie in niet-residentiële gebouwen.

De eisen met betrekking tot de afmetingen, de vorm en de plaats van de toegangsluiken voor het onderhoud en de reiniging van het luchtleidingennetwerk worden uiteengezet in de norm NBN EN 12097 (2007).

De norm NBN EN 15423 (2008) geeft aanbevelingen omtrent de preventiemaatregelen voor de luchtdistributiesystemen in gebouwen om het ontstaan en de verspreiding van brand, rookgassen en andere verbrandingsproducten te voorkomen.

Uitvoering en oplevering van de installaties

Er bestaan weinig normen omtrent de uitvoering van ventilatiesystemen. De norm NBN EN 12236 (2002) beschrijft de voorschriften voor de opbouw en de plaatsing van de ophangingen voor luchtkanalen in ventilatiesystemen.

De norm NBN EN 14134 (2019) beschrijft de controles en de proefmethoden waarmee men de gebruiksgeschiktheid van in woningen geïnstalleerde ventilatiesystemen kan controleren. De norm kan gebruikt worden bij de inwerkingstelling van nieuwe systemen en voor de prestatieproeven op bestaande systemen. Voor niet-residentiële gebouwen verwijzen we naar de norm NBN EN 12599 (2012). Beide voornoemde normen geven echter geen informatie over de procedures voor de regeling, de correcte afstelling of de uitbalancering van het systeem.

De algemene eisen en procedures die nodig zijn om de reinheid van ventilatiekanalen te beoordelen en te handhaven, zijn vastgelegd in de norm NBN EN 15780 (2011)

Praktische aanbevelingen voor het ontwerp, de montage, de indienststelling en het onderhoud van basisventilatiesystemen voor woongebouwen kan men terugvinden in de Technische Voorlichting nr. 258. Deze publicatie wordt aangevuld door de rekentool ‘OPTIVENT’.

Technische voorlichtingen - 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen.

Richtlijnen over ventilatie

De eisen voor ventilatievoorzieningen in gebouwen in België maken deel uit van de energieprestatieregelgeving voor gebouwen. Deze EPB-regelgeving legt een minimaal ontwerpdebiet op voor de luchttoevoer, -doorvoer en -afvoer naargelang van het soort ruimte.

Infofiches - 42.02: EPB - Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensioneringseisen.

In de Codex over welzijn op het werk worden de eisen omtrent de ventilatievoorzieningen voor arbeidsplaatsen vastgelegd. De bepalingen inzake ventilatie werden recent gewijzigd door het KB van 02.05.2019. Om de algemene principes die opgenomen werden in dit KB te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, werd er een praktijkrichtlijn opgesteld.

Akoestiek

De norm NBN S 01-401 (1987) legt de maximale geluidsniveaus vast voor bepaalde ruimten in functie van hun bestemming, van het soort gebouw en van de inplantingszone van het gebouw. De voorgeschreven niveaus houden onder andere rekening met het geluid van de uitrustingen (bv. afzuiging).

De norm NBN S 01-400-1 (2008) is van toepassing op woongebouwen. De norm NBN S 01-400-2 (2012) is van toepassing op schoolgebouwen.

Terminologie

De norm NBN EN 12792 (2003) bevat de symbolen en termen die gebruikt worden in de Europese normen die specifiek betrekking hebben op de ventilatie van gebouwen.