Naar hoofdinhoud

Aangedreven gevelelementen

In de handel gebrachte aangedreven gevelelementen, ingeval deze gevelelementen binnen het toepassingsgebied vallen van een onder de Europese Bouwproductenverordening (BPV) geharmoniseerde norm, zijn onderhevig aan de regelgeving van de BPV.

Daarnaast zijn in gebruik genomen of in de handel gebrachte aangedreven gevelelementen onderhevig aan bijkomende Europese regelgevingen:

  • Machinerichtlijn (2006/42/EG)
  • Richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) (2014/30/EU)
  • De laagspanningsrichtlijn (LVD) (2014/35/EU)

Een aangedreven gevelelement is bijkomend onderhevig aan de Radioapparatuurrichtlijn (RED) (2014/53/EU) indien deze bediend wordt aan de hand van een draadloze afstandsbediening.

Richtlijnen

Machinerichtlijn

Aangedreven gevelelementen moeten voldoen aan de wettelijk eisen van de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG) (MR).

Dit wil zeggen dat als er sprake is van ‘aangedreven’ deuren of vensters, poorten, buitenzonweringen, binnenzonweringen, luiken de importeur, distributeur of installateur via een “risicobeoordeling” (ofwel een risicoanalyse) zal moeten bepalen welke fundamentele voorschriften uit de voornoemde Machinerichtlijn van toepassing zijn op het product en of hieraan voldaan is. Hierbij is het aanbevolen om gebruik te maken van geharmoniseerde normen, indien deze bestaan voor het beoogde aangedreven gevelelement.

Meer informatie over de Machinerichtlijn kan u terugvinden op de Sirris Normenantenne Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting.

Bij de risicoanalyse worden ook bepaalde aanbevelingen uit de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit in beschouwing genomen.

Richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit

De Richtlijn Elektromagnetische Compapiliteit (2014/30/EU) (EMC) is van toepassing op zowel apparaten als vaste installaties. De apparaten waarop deze richtlijn betrekking heeft, zijn afgewerkte apparaten die in de handel worden gebracht.

Enerzijds stelt de EMC dat de opwekking van elektromagnetische storingen door uitrusting beperkt moet blijven tot een zodanig niveau dat telecommunicatieapparatuur en andere apparaten overeenkomstig hun bestemming kunnen blijven functioneren. Anderzijds dient uitrusting over een passend niveau van intrinsieke ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen te beschikken.

Meer informatie met betrekking tot de EMC is terug te vinden op de Sirris Normenantenne Elektrotechniek.

Laagspanningsrichtlijn

De Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) (LVD) is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur, bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 en 1000 Volt en/of een nominale gelijkspanning tussen 75 en 1500 Volt.

De LVD is op 20 april 2016 in werking getreden en vervangt de oude LVD-richtlijn (2006/95/EC). Meer informatie met betrekking tot de LVD is terug te vinden op de Sirris Normenantenne Elektrotechniek.

Radioapparatuurrichtlijn

De radioapparatuurrichtlijn (2014/53/EU) (RED) is van toepassing op elektrische en elektronicaproducten die doelbewust radiogolven uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie. De richtlijn legt eisen op wat betreft veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en spectrumgebruik.

De nieuwe RED vervangt sinds 13 juni 2016 de radio- en telecommunicatieapparatuurrichtlijn (R&TTE) (1999/5/EC). Meer informatie met betrekking tot de RED is terug te vinden op de Sirris Normenantenne Elektrotechniek.

Aangedreven gevelelementen.