Naar hoofdinhoud

Algemeen

De systematiek in de Europese classificatie en de beoordeling van het brandgedrag van bouwmaterialen, bouwwerken en delen daarvan, bestaat uit drie delen:

 1. Beoordeling van de brandreactie
 2. Beoordeling van de brandweerstand
 3. Het brandgedrag van daken en dakbedekkingen aan de buitenzijde

De beoordeling en classificatie van het brandgedrag van bouwproducten steunt op:

 1. beproeving van de brandreactie, proeven op brandweerstand en beproeving van het brandgedrag van dakbedekkingen
 2. berekening van de brandweerstand (zie Eurocodes)
 3. lijsten 'Deemed to satisfy' van bouwmaterialen die kunnen worden geacht te voldoen aan specifieke vereisten. Dergelijke productlijsten zijn opgesteld voor materialen met brandreactieklasse A1 en voor dakbedekkingsproducten en/of -materialen die voldoen aan de vereisten ten opzichte van een brand aan de buitenzijde.

De classificatie van de brandreactie, de brandweerstand en de lijsten 'Deemed to satisfy' wordt bekrachtigd door de beslissing van de Europese Commissie en de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De classificatie- en beproevingsnormen worden uitgewerkt door de technische comités van CEN.

De normreeks NBN EN 13501 'Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen' groepeert de classificatie van het brandgedrag van bouwproducten en bouwmaterialen in vijf delen.

NBN EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NBN EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
NBN EN 13501-3 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3 : Classificatie op grond van resultaten van brandweerstandsproeven op producten en onderdelen van installaties in gebouwen: brandwerende leidingen en kleppen
NBN EN 13501-4 Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
NBN EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests
NBN EN 13501-6 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels

Het werkprogramma van TC 127 kan geraadpleegd worden op volgende website.

Beoordeling van de brandweerstand

De brandweerstand kan omschreven worden als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te blijven voldoen aan de eisen in verband met de brandstabiliteit, de vlamdichtheid, de thermische isolatie en/of om het even welke andere vereiste functie. Deze verschillende prestaties worden beoordeeld tijdens een genormaliseerde brandweerstandsproef:

 • de brandstabiliteit (criterium R) is het criterium waarmee het vermogen van een element of een structuur aangeduid wordt om weerstand te bieden aan de gespecificeerde lasten en/of belastingen. Deze eigenschap wordt ook vaak aangeduid als het draagvermogen. Het gaat hier om het vermogen van een bouwelement om weerstand te bieden aan een brand die, onder welbepaalde mechanische belastingen en gedurende een gegeven tijdsperiode, aangrijpt aan één of meerdere zijden, zonder verlies van zijn structurele stabiliteit.
 • de vlamdichtheid (criterium ‘E’) is het vermogen van een scheidend bouwelement dat aan één zijde blootgesteld is aan een brand om geen vlammen en hete gassen door te laten en te vermijden dat er vlammen zouden ontstaan aan de niet-blootgestelde zijde.
 • de thermische isolatie (criterium ‘I’) is het vermogen van een scheidend element om de doorgang van warmte tegen te houden. De overdracht dient zodanig beperkt te zijn dat de niet-blootgestelde zijde niet kan ontvlammen, noch enig ander element in de onmiddellijke omgeving van deze zijde. Het element dient eveneens voldoende thermisch geïsoleerd te zijn om personen die zich in de buurt bevinden te beschermen.

Naast deze drie hoofdprestaties, worden nog andere facultatieve karakteristieken gespecificeerd. De indeling en het gebruik is afhankelijk van de toepassing van de bouwelementen.

W Straling
M Mechanische actie
C Zelfsluitendheid
S Rookdoorlatendheid
P of PH Continuïteit van de stroom en/of het signaal
G Weerstand tegen roetontbranding
K Beschermingsvermogen tegen brand

Verticale en horizontale oven voor proeven tegen vuurweerstand (Bron: Laboratoire de l’Université de Liège ULg)

In het algemeen worden de brandweerstandsklassen als volgt uitgedrukt:

 • Voor dragende en scheidende elementen:
  • REI t: t is de periode gedurende dewelke aan alle criteria (draagkracht, dichtheid en isolatie) wordt voldaan
 • Voor dragende elementen:
  • R t: t is de periode gedurende dewelke aan het criterium van de draagkracht wordt voldaan
 • Voor niet-dragende elementen :
  • EI t: t is de periode gedurende dewelke aan de criteria van de dichtheid en isolatie wordt voldaan
  • E t: t is de periode gedurende dewelke aan het criterium van de dichtheid wordt voldaan

De periode t wordt uitgedrukt in minuten. Zo wordt bijvoorbeeld een kolom die gedurende een uur brandstabiel blijft R 60 genoemd en een lichte scheidingswand die een uur brandweerstand vertoont EI 60.

Daarnaast kan de brandweerstandsclassificatie ook nog door de volgende indices geïdentificeerd worden:

 • ‘i→o’ wanneer het gaat om een classificatie voor een brandscenario van binnen naar buiten toe
 • ‘o→i’ wanneer het gaat om een classificatie voor een brandscenario van buiten naar binnen toe
 • ‘i↔o’ wanneer het gaat om een classificatie voor twee brandscenario’s: van binnen naar buiten toe en van buiten naar binnen toe.

De brandweerstand van bouwelementen kan beoordeeld worden aan de hand van één of meerdere niveaus van thermische belasting, die voorgesteld worden door een nominale temperatuur-tijdskromme. Men kan onder meer de volgende twee nominale krommen onderscheiden:

 • de genormaliseerde kromme (ook aangeduid als de standaardbrandkromme, de conventionele kromme of de ISO 834-kromme) die overeenstemt met het model van de volledig ontwikkelde brand in een compartiment (zie rode curve)
 • de kromme voor externe brand, die staat voor de blootstelling van de buitenzijde van een muur aan een brand die afkomstig kan zijn van een venster van het gebouw of een aangrenzend gebouw (zie groene curve).

Daarnaast bestaan er ook nog andere genormaliseerde curven, zoals de koolwaterstofcurve.

De verschillende curven worden hieronder getoond:

 

De brandweerstand van een bouwelement wordt geattesteerd door de informatie die de CE-markering begeleidt. Bij gebrek aan een CE-markering, kan de brandweerstand op de volgende drie manieren gevalideerd worden:

 • door een classificatieverslag dat voor de betreffende toepassing opgesteld werd door een erkend laboratorium of een certificeringsorganisme uit een Lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Het laboratorium of organisme moet het bewijs kunnen leveren van zijn onafhankelijkheid en bekwaamheid, zoals vastgelegd in de norm NBN EN ISO/IEC 17025
  • Vanaf 1 december 2016 uitsluitend Europese classificatierapporten toegelaten (13501-2, -3, -4) (zie nieuws)!
 • Door een rekennota die uitgewerkt werd volgens een methode die goedgekeurd werd door de Minister van Binnenlandse Zaken volgens de procedures en voorwaarden die door deze laatste vastgelegd worden
 • Door de informatie bij de BENOR- en/of ATG-certificatie, of een equivalente beoordeling die aanvaard wordt in
  een Lidstaat van de EU of een ander land uit de EER.

 
Het classificatiesysteem van de Europese beschikking van 3 mei 2000 vermeldt tevens de van toepassing zijnde Eurocodes (beoordeling van de brandweerstand door berekening) en de classificatienormen in de reeks NBN EN 13501 (beoordeling van de brandweerstand door proeven) :

 • NBN EN 13501–2: Fire classification of construction products and building elements – Part 2 : Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
 • NBN EN 13501–3: Fire classification of construction products and building elements - Classification using date from fire resistance tests on products and elements used in building service installations – Part 3 : fire resisting ducts and fire dampers
 • NBN EN 13501-4: Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

Beoordeling van de brandweerstand door PROEVEN

Om een brandweerstandsproef op een bouwproduct uit te voeren, moet men de norm betreffende de Algemene Eisen als basis gebruiken (NBN EN 1363-1) (eventueel gewijzigd door Andere werkwijzen), en de proefmethode eigen aan het te testen bouwelement.


Europese normen met betrekking tot brandweerstand

Onderstaande tabel vermeldt de geldende normen.

Algemeen

NBN EN 1363-1

Fire resistance tests - Part 1: General requirements

NBN EN 1363-2

Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures

NBN EN 1363-3

Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance

Brandweerstand (Niet-dragende elementen)

NBN EN 1364-1

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

NBN EN 1364-2

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings

NBN EN 1364-3

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling, full configuration

NBN EN 1364-4

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling, part configuration

Brandweerstand (Dragende elementen)

NBN EN 1365-1

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

NBN EN 1365-2

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs

NBN EN 1365-3

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams

NBN EN 1365-4

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns

NBN EN 1365-5

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways

NBN EN 1365-6

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs

Brandweerstand (Technische installaties)

NBN EN 1366-1

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts

NBN EN 1366-2

Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers

NBN EN 1366-3

Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals

NBN EN 1366-4

Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals

NBN EN 1366-5

Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts

NBN EN 1366-6

Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised floors

NBN EN 1366-7

Fire resistance tests for service installations - Part 7 : Closures for conveyors and trackbound transportation systems

NBN EN 1366-8

Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts

NBN EN 1366-9

Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts

NBN EN 1366-10

Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers

NBN EN 1366-11

Fire resistance tests for service installations - Part 11 : Protective systems for essential services

Brandweerstand (Deurelementen en afsluitelementen)

NBN EN 1634-1

Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 1: Fire doors and shutters

NBN EN 1634-2

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware

NBN EN 1634-3

Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke control doors and shutters

Bijdrage tot brandweerstand (Bouwelementen)

NBN EN 13381-1

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes

NBN EN 13381-2

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes

NBN EN 13381-3

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members

NBN EN 13381-4

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection products to steel members

NBN EN 13381-5

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member

NBN EN 13381-6

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns

NBNEN 13381-7

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members

NBN EN 13381-8

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members

NBN EN 13381-9

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 9 : Contribution of fire resistance to steel beams with web opening

Brandclassificatie van de producten en bouwelementen

NBN EN 13501-2

Fire classification of construction products and building elements – Part 2 : Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

NBN EN 13501-3

Fire classification of construction products and building elements – Part 3 : Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations : fire resisting ducts and fire dampers

NBN EN 13501-4

Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

NBN EN 13501-5

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests

Brandpreventievermogen van de bekledingen

NBN EN 14135

Coverings - Determination of fire protection ability

NBN EN ISO 13943

Glossary of fire terms and definitions

Link naar CEN/TC 127 om het statuut van die normen die in ontwikkeling zijn te hebben.

Beoordeling van de brandweerstand door BEREKENING

De berekeningwijzen voor het bepalen van de brandweerstand staan in de Eurocodes-brand. Deze worden voorgesteld in het hoofdstuk 'De Eurocodes : berekening van de brandweerstand'.

Beoordeling van de brandreactie

De brandreactie is het gedrag van een bouwproduct dat – door zijn eigen ontbinding – het vuur waaraan het blootgesteld
is aanwakkert in specifieke omstandigheden.

De Belgische norm (NBN S 21-203) en zijn 5 klassen (A0, A1, A2, A3 of A4) zijn definitief niet meer van toepassing sinds 1 december 2016.

Sinds 1 december 2016 is de Europese brandreactieclassificatie van toepassing volgens de Belgische reglementering. Ze onderscheidt zeven hoofdklassen (A1, A2, B, C, D, E en F), met de volgende toevoegingen:

 • de klasse s voor de rookontwikkeling (s1 en s2 voor vloerbekledingen; s1, s2 en s3 voor andere bouwproducten)
 • de klasse d voor de vorming van brandende druppels en deeltjes (d0, d1 en d2 voor alle producten, behalve
  vloerbekledingen)
 • de klasse ‘FL’, ‘L’ of ‘ca’, respectievelijk voor vloerbekledingen, lineaire isolatieproducten voor leidingen en elektrische kabels


Bovendien bestaan er drie niveaus van thermische belasting met betrekking tot de ontwikkeling van de door proeven te simuleren brand : laagmiddelmatig en hoog. Deze drie belastingsniveaus vertegenwoordigen drie mogelijke brandfasen in het gebouw. Voor de beoordeling van de producten met een laag en hoog niveau, zijn de proefmiddelen gemeenschappelijk voor alle materialen. Daarentegen wordt een onderscheid gemaakt voor de kwalificatie van de brandreactie met een middelmatig belastingsniveau.

 

BOUWPRODUCTEN

Vloeren

Andere producten

Lage belasting

Belasting door contact met een kleine vlam (NBN EN ISO 11925-2)

Middelzware belasting

Stralingsbelasting ten gevolge van de stroming van warme gassen onder het plafond (NBN EN ISO 9239-1)

Belasting door contact met de vlam van een brandend geïsoleerd voorwerp (NBN EN 13823)

Hoge belasting

Algemene verbranding van brandbare stoffen van het lokaal

Die 5 proefmethoden zijn verbonden met twee andere die de classificatie (NBN EN ISO 13501-1), de conditionering en de keuze van de ondergrond (NBN EN ISO 13238) behandelen volgens onderstaand schema :

Die 5 proefmethoden zijn verbonden met twee andere die de classificatie behandelen (EN ISO 13501-1) en de conditionering en keuze van de ondergrond (EN ISO 13238)

Onderstaande tabel vermeldt de verschillende normen:

NBN EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
NBN EN 13238 Reaction to fire tests for building - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
NBN EN ISO 1182 Reaction to fire tests for building and transport products - Non-combustibility test (ISO/DIS 1182:2008)
NBN EN ISO 1716 Reaction to fire tests for building and transport products - Determination of the heat of combustion (ISO/DIS 1716:2008)
NBN EN ISO 9239-1 Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO/DIS 9239-1:2008)
NBN EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2:2009)
NBN EN 13823 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

Link naar CEN/TC 127 om het statuut van die normen die in ontwikkeling zijn te hebben.

De bouwmaterialen worden geklasseerd in de Klasse A1 en A2 nadat ze met succes onderworpen werden (indien die materialen slechts een zeer beperkte bijdrage tot de brand leveren) aan het hoogste belastingsniveau (volledig ontwikkelde brand). De twee proeven die voor de toekenning van die klassen gebruikt worden, zijn:

 • de cilindervormige oven, NBN EN ISO 1182
 • de calorimeterfles voor de meting van de warmteinhoud NBN EN ISO 1716

De Klassen B, C en D worden toegepast voor de producten die, wanneer ze worden onderworpen aan de proef door contact met een kleine vlam (laag belastingsniveau), een minimale prestatie hebben geleverd (blootstelling gedurende 15 seconden voor vloeren en 30 seconden voor de andere producten). Vervolgens beslissen de resultaten van de proef op middelmatig niveau omtrent de bekomen klasse, afhankelijk van de overschreden drempels. Er bestaan twee proeven :

 • het stralingspaneel NBN EN ISO 9239-2 voor vloeren
 • de SBI-proef (Single Burning ItemNBN EN 13823 voor de andere producten

 

Proefpost van een geïsoleerd voorwerp bij brand (“SBI” - NBN EN 13823).

Een falen bij de toegang tot D leidt tot een klassering in E. De Klasse E wordt toegekend door middel van de proef met de kleine vlam (NBN EN ISO 11925-2). Het voldoen aan het criterium verbonden met deze proef stemt overeen met de minimale brandreactieprestatie.


De Klasse F ten slotte typeert de producten die geen enkele brandreactieprestatie vertonen.

Er worden nog aanvullende aspecten aan de hoofdklassen gedefinieerd met betrekking tot de bijdrage tot de brand. Het eerste aspect heeft betrekking op de rookontwikkeling ('s' voor smoke ) : s1s2 en s3 ; s3 is de categorie die geen gedefinieerde prestatiedrempel behaalt. Een tweede aspect heeft betrekking op de productie van druppeltjes ('d' voor droplets) : d0 (geen brandende druppeltjes), d1 (geen brandende druppeltjes meer dan 10 seconden) en d2 (geen in de SBI bepaalde prestatie of falen in de test met de kleine vlam).

De onderstaande tabellen vermelden alle mogelijke klassen :

A1

   

A2-s1, d0

A2-s2, d0

A2-s3, d0

A2-s1, d1

A2-s2, d1

A2-s3, d1

A2-s1, d2

A2-s2, d2

A2-s3, d2

B-s1, d0

B-s2, d0

B-s3, d0

B-s1, d1

B-s2, d1

B-s3, d1

B-s1, d2

B-s2, d2

B-s3, d2

C-s1, d0

C-s2, d0

C-s3, d0

C-s1, d1

C-s2, d1

C-s3, d1

C-s1, d2

C-s2, d2

C-s3, d2

D-s1, d0

D-s2, d0

D-s3, d0

D-s1, d1

D-s2, d1

D-s3, d1

D-s1, d2

D-s2, d2

D-s3, d2

E

E-d2

   

F

   

Brandreactie voor alle producten, andere dan vloeren

A1FL

 

A2FL-s1

A2FL-s2

BFL-s1

BFL-s2

CFL-s1

CFL-s2

DFL-s1

DFL-s2

EFL

 

FFL

 

Brandreactie voor vloeren

BESCHIKKINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE: LIJSTEN “DEEMED TO SATISFY”

Onderstaande tabel geeft de verschillende referentie-documenten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn (CPD) gerelateerd aan brandpreventie. De materialen weergegeven in de tabellen « Deemed to satisfy » van deze beschikkingen dienen beschouwd te worden als behorend aan de klasse in kwestie, zonder daarbij deel te nemen aan een proef.

Referentie

Inhoud

Brandreactie

Beschikking van de Commissie van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klasse A 'geen bijdrage tot de brand' van Beschikking 94/611/CE ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten

(96/603/EG)

Lijst van producten 'Deemed to satisfy' behorende tot de brandreactie klasse A.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 26 september 2000 (2000/605/CE)

nl_1996D0603 _reaction.pdf

(Nederlands)

ec_dec_1996-603 _reactiontofire_en.pdf

(Engels)

Beschikking van de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft (2000/147/EG)

Deze beschikking, 'Euroklassen' klasseert de bouwmaterialen in 7 Euroklassen: A1, A2, B, C, D, E, F. De klasse A1 en A2 vertegenwoordigen het hoogste blootstellingsniveau. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vloeren en andere bouwmaterialen. De beschikking vervangt deze van 09/09/1994.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2003 (2003/632/CE)

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 27 october 2006 (2006/751/CE)

ec_dec_2000-147 _reaction_nl.pdf (Nederlands)

ec_dec_2000-147 _reaction_en.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 26 september 2000 houdende wijziging van Beschikking 96/603/EG tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A "geen bijdrage tot de brand" van Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten (2000/605/EG)

In deze beschikking wordt de lijst 'Deemed to satisfy' geactualiseerd volgens de nieuwe Euroklassen. De oude klasse A wordt vervangen door de brandreactieklassen A1 en A1FL.

ec_dec_2000-605 _amdreaction tofire_nl.pdf (Nederlands)

Dec2000-605_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 17 januari 2003 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten (2003/43/EG)

De tabellen met die beschikking vermelden de bouwproducten en/of bouwmaterialen die voldoen aan alle eisen van de prestatiekarakteristiek «Brandreactie» (bepaald in de Beschikking 2000/147/CE), zonder dat proeven dienen uitgevoerd te worden; het gaat voornamelijk over de brandreactiekarakteristieken voor platen op basis van hout.

ec_dec_2003-43 _notest_nl.pdf (Nederlands)

ec_dec_2003-43 _notest_en.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 7 augustus 2003 tot vaststelling van de klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde bouwproducten (2003/593/CE).

De voorgestelde tabellen in deze beschikking sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen voor de prestatiekarakteristiek “reactie bij brand” (beschreven in de Beschikking 2000/147/CE), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor platen met pleisterbedekking, versierde (hoge druk) gelaagde platen en gebinthout.

Dec2003-593_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-593_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2003 betreffende de classificatie van de karakteristieken m.b.t. de reactie bij brand bij bouwproducten. (2003/632/CE).

Beschikking betreffende de wijziging van de bijlagen van de Beschikking 2000/147/CE en toevoeging van de classificatie van de karakteristieken m.b.t. de reactie bij brand van lineaire producten van isolatieleidingen (klassen A1L, A2L, BL, CL, DL, EL et FL).

Dec2003-632_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-632_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 9 augustus 2005 tot vaststelling van de prestatieklassen m.b.t. de reactie bij brand van bouwproducten (2005/610/CE).

De voorgestelde tabellen in deze beschikking sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek « reactie bij brand » (beschreven in de Beschikking 200/147/CE), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor gelijmd-gelamelleerd, gelaagde vloerbekledingen, elastische vloerbekledingen en textiel vloerbekledingen.

Dec2005-610_NL.pdf (Nederlands)

Dec 2005-610_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van de prestatieklassen m.b.t. de reactie bij brand voor bepaalde bouwproducten (2006/213/CE).

De voorgestelde tabellen in deze beschikking sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek « reactie bij brand » (beschreven in de Beschikking 200/147/CE), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor houten vloeren, lambrisering en buitenbekleding van massief hout.

Dec2006-213_NL.pdf (Nederlands)

Dec2006-213_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2006 ter bepaling van de prestatieklassen m.b.t. de reactie bij brand voor bouwproducten (2006/751/CE).

Beschikking betreffende de wijziging van de bijlage van de Beschikking 2000/147/CE en toevoeging van de classificatie van de karakteristieken m.b.t. de reactie bij brand van elektrische kabels (klassen A1ca, Bca, Cca, Dca, Eca et Fca).

Dec2006-751_NL.pdf (Nederlands)

Dec2006-751_EN.pdf (Engels)

Brandweerstand

Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand (2000/367/EG)

Deze beschikking definieert de beproeving en de criteria voor classificatie van de weerstand bij brand voor verschillende dragende en niet-dragende elementen, ventilatie-systemen en technische installaties.

De voornaamste karakteristieken is het draagvermogen, de integriteit en de isolatie. Andere karakteristieken zijn gedefinieerd (10 in totaal).

nl_2000D0367 _resistance.pdf (Nederlands)

ec_dec_2000-367 _resistance_en.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 27 augustus 2003 m.b.t. de wijziging van de beschikking 2000/367/CE betreffende het opstellen van een classificatiesysteem voor de brandreactie van bouwproducten (2003/629/CE)

Deze beschikking wijzigt de bijlage van de Beschikking 2000/367/CE en voegt de klassen toe voor de bekledingen en de bedekkingen van de muren en plafonds (K) betreffende de gebruikte producten in de rook- en warmte controlesystemen

Dec2003-629_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-629_EN.pdf (engels)

Prestatie ten overstaan van een externe brand

Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen (2000/553/EG)

Deze beschikking geeft een lijst 'Deemed to satisfy' van dekbedekkingsproducten die kunnen worden geacht te voldoen aan alle vereisten ten aanzien van het prestatiecriterium 'brandgedrag aan de buitenzijde' op voorwaarde dat aan alle nationale voorschriften inzake het ontwerp en de uitvoering van werken wordt voldaan.

ec_dec_2000-553 _roof_nl.pdf
(Nederlands)

Dec2000-553_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 21 augustus 2001 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde (2001/671/EG)

Die beslissing geeft de brandweerstandsklassen (voor een buitenbrand) van daken en dakbedekkingen voor de drie proefmethoden van de norm vermeld in het rapport CR 1187:2001. De daken bestaande uit producten en materialen zoals beschreven in de Beschikking 2000/553/CE behoren tot de klassen BROOF zonder dat proeven moeten worden uitgevoerd.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 (2005/823/CE)

ec_dec_2001-671 _roof_ext_nl.pdf (Nederlands)

Dec2001-671_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2005 m.b.t. tot het opstellen van prestatieklassen voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) voor bepaalde bouwproducten (2005/403/CE)

Deze beschikking herneemt een tabel van producten en/of bouwmaterialen die beantwoorden aan het geheel van de eisen m.b.t. de karakteristieken van brandweerstandprestaties voor brand van buitenaf zonder nood aan een proef. Het betreft ijzeren dakplaten bedekt met plastisol.

Dec2005-403_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-403_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 betreffende de prestatie voor dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) (2005/823/CE)

Deze beschikking vervolledigt de Beschikking 2001/671/CE door toevoeging van de prestatieclassificatie voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand van buitenaf (volgens methode 4 van de ENV 1187).

Dec2005-823_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-823_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 4 september 2006 mbt het opstellen van de prestatieklassen voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) voor bepaalde bouwproducten (2006/600/CE)

Deze beschikking herneemt een tabel van bouwproducten en/of bouwmaterialen die beantwoorden aan het geheel van de eisen m.b.t. de karakteristieken van brandweerstandprestaties voor brand (van buitenaf) zonder nood aan een proef. Het betreft sandwichpanelen met dubbele schil en metalen buitenbedekking.

Dec2006-600_NL.pdf (Nederlans)

Dec2006-600_EN.pdf (Engels)

Opmerking: de documenten van de Europese richtlijnen en beslissingen zijn ook beschikbaar in elektronisch formaat (HTML-document en/of PDF-bestand) op de site van de Europese Unie

Brandgedrag van dakbedekkingen

De klasse Broof(t1) geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (NBN EN 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de dakafdichting doorboord wordt of dat de brand zich aan haar oppervlak kan verspreiden. Sinds 1 december 2012 eist men de klasse Broof(t1) voor dakafdichtingen van gebouwen die onderworpen zijn aan het Koninklijk besluit Basisnormen inzake brandpreventie (elke nieuwbouw met uitzondering van eengezinswoningen). Deze klasse wordt toegekend na een proef (volgens de norm NBN CEN TS 1187) en geldt niet enkel voor het membraan, maar voor het volledige dak zoals het geplaatst wordt (membraan, isolatie, ondergrond, bevestiging ...).

Het brandgedrag van daken is geklasseerd volgens de classificatienorm NBN EN 13501-5 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5 : Classificatie op grond van resultaten van proeven waarbij daken aan een externe brand worden blootgesteld. Deze classificatie baseert zich op 4 verschillende proefmethoden overeenkomend met verschillende brandscenario's :

Proefmethode

Classificatie volgens Classificatie volgens NBN EN 13501-5

NBN CEN/TS 1187 (test 1)

BROOF (t1)

Burning brand alone

FROOF (t1)

No performance determined

NBN CEN/TS 1187 (test 2)

BROOF (t2)

Burning brand + Wind

FROOF (t2)

No performance determined

NBN CEN/TS 1187 (test 3)

BROOF (t3)

Burning brand + Wind + Radiation

CROOF (t3)

DROOF (t3)

FROOF (t3)

No performance determined

NBN CEN/TS 1187 (test 4)

BROOF (t4)

 

CROOF (t4)

DROOF (t4)

EROOF (t4)

FROOF (t4)

No performance determined

Meer informatie kan u terugvinden in het artikel Brandgedrag van platte daken.

Er bestaan specifieke eisen voor het brandgedrag van groendaken. Deze worden toegelicht in het artikel Brandpreventie bij groendaken (2011).

De Europese Commissie heeft in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen volgende beschikking gepubliceerd: Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen (2000/553/CE).

Deze beschikking heeft het over de dakbedekkingsmaterialen, die dus de bovenste laag van het dak vormen. De criteria voor het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen zijn : de doordringing van de brand, de uitbreiding van de brand over het buitenoppervlak van het dak of de dakconstructie zelf en de vorming van brandende druppels of deeltjes.

Deze beschikking geeft een "Deemed to satisfy"-tabel van dekbedekkingsproducten die kunnen worden geacht te voldoen aan alle hieronder vermelde vereisten zonder dat er proeven uitgevoerd moeten worden, op voorwaarde dat aan alle nationale voorschriften inzake het ontwerp en de uitvoering van werken wordt voldaan.

De Commissie heeft een beschikking geformuleerd (2001/671/EC) tot uitvoering van de richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de classificatie van de prestaties van daken en dakbedekkingen.


Proef volgens NBN CEN/TS 1187 (test 1) – Laboratorium UGent (Bron : WTCB)

Andere beschikkingen van de Europese Commissie die de lijsten « deemed to satisfy » hernemen : zie lijst.

De dakbedekkingsproducten en/of materialen die voorkomen in de "Deemed to Satisfy"-tabel van deze Beschikkingen worden verondersteld te behoren tot de klasse BROOF, zonder noodzaak van beproeving.