Naar hoofdinhoud

De Bouwproductenverordening (BPV)

Het wettelijk en normaliserend kader voor de Europese eenheidsmarkt van morgen vormt zich dag na dag. De veranderingen, aanpassingen en ook nieuwe normen en reglementen volgen elkaar in een aanzienlijk tempo op. De Europese ambitie voor een harmonisatie van de bouwmaterialen concretiseert zich.

In haar streven naar Europese harmonisering publiceerde de Europese Commissie een aantal richtlijnen. De belangrijkste voor de bouwsector is ongetwijfeld de Bouwproductenverordening (BPV).

Een van de fundamentele voorschriften is "Brandveiligheid". Het bouwwerk moet ontworpen en gebouwd zijn op een manier dat in geval van brand:

  • het draagvermogen van het bouwwerk gedurende een bepaalde tijd behouden blijft;
  • het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf beperkt blijft;
  • de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft;
  • de bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen worden gebracht;
  • de veiligheid van de hulpploegen in acht wordt genomen.

De Europese Commissie (EC) mandateert twee organismen (CEN en EOTA) voor de opstelling van geharmoniseerde technische specificaties. Het uiteindelijke doel is het CE-merk en daarmee het vrije verkeer van producten. Het CE-merk kan aan bouwproducten worden toegekend op voorwaarde dat ze voldoen aan de bepalingen van die eengemaakte technische specificaties. Zo moet het vrije verkeer van ieder product dat voldoet aan de verordening en het CE-merk draagt, in alle lidstaten worden gewaarborgd.

Het is echter niet het doel van de Europese Commissie om het veiligheidsniveau vereist voor de verschillende categorieën van bouwwerken vast te leggen. Om het vereiste veiligheidsniveau vast te leggen blijven de nationale overheden bevoegd.

Meer informatie omtrent de CE-markering en de Bouwproductenverordening kan u terugvinden op de website van het WTCB.