Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Waals Gewest

Integraal waterbeleid

Het integrale waterbeleid zoals gevraagd door de Europese Kaderrichtlijn Water is opgenomen in het Waterwetboek. Het Waalse Gewest wordt opgedeeld in 4 stroomgebieden: het stroomgebied van de Schelde, de Maas, de Rijn en de Seine. Deze 4 stroomgebieden worden verder opgedeeld in 15 bekkens. De Waalse Regering is verantwoordelijk voor het opstellen van een algemeen beheersplan per stroomgebied en een saneringsplan per bekken. Deze saneringsplannen zijn de zogenaamde Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographiques PASH.
Met sanering wordt zowel riolering als afvalwaterzuivering bedoeld. In de PASH worden 3 saneringsstelsels onderscheiden: een collectief, een autonoom en een voorlopig stelsel. Ieder voorlopig stelsel wordt op termijn vervangen door een collectief of een autonoom stelsel. Een gebouw dat opgericht wordt in een gebied met een autonoom saneringsstelsel moet voorzien zijn van een individueel afvalwaterbehandelingssysteem. Het Besluit van 7 november 2002 van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en –installaties. Download in PDF formaat en het en het Besluit van 25 september 2008 van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en –installaties. Download in PDF formaat

bevatten de eisen die aan deze installaties gesteld worden.

Zowel voor overheidsdiensten en privé bedrijven als voor individuele burgers bestaat de mogelijkheid om met de Waalse Regering riviercontracten af te sluiten om waterprojecten te realiseren. Om overstromingen te voorkomen heeft de Waalse Regering het plan Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) opgesteld waarvoor per waterloop plannen zijn opgemaakt.

De milieukwaliteitsdoelstellingen voor drinkwater zijn terug te vinden in de bijlagen van het Waterwetboek.

Klik hier voor meer informatie over het waterbeleid in Wallonië.

Drinkwaterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Drinkwater werd aanvankelijk omgezet naar volgende wetgeving: Sinds de goedkeuring van het Decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt Download in PDF formaat wordt alle wetgeving omtrent water in Wallonië geconcentreerd in het Waterwetboek.
Het decreet en de 2 besluiten die reeds als omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater werden goedgekeurd, zijn hierin opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over het waterbeleid in Wallonië.

Legionella

De volgende Waalse Besluiten bevatten maatregelen die enkel van toepassing zijn op openbare zwembaden: De bacterie Legionella pneumophila wordt minstens 2 keren per jaar, om de 6 maanden, opgespoord in het water dat uit de douchekop stroomt. Een maximale grenswaarde van 1000 kolonievormende eenheden per liter is geldig.

Indien de oppervlakte van het zwembad groter is dan 100 m² en de diepte groter dan 40 cm, moet de temperatuur van het warm water in de warmwaterinstallatie voor de douches steeds minstens 65°C bedragen en het mengen van warm en koud water moet zo dicht mogelijk voor de waterverdeling voor de douches gebeuren.

Stedenbouwkundig beleid

Een gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is verplicht op het volledige grondgebied van het Waalse Gewest.

Stedenbouwkundige voorschriften inzake waterbeheer op niveau van het perceel worden bepaald door de gemeenten. Zij moeten hierbij rekening houden met de Waalse Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouwkunde en patrimonium (Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) en met de Omzendbrief van 9 januari 2003 betreffende de aflevering van vergunningen in de zones die gemakkelijk overstroomd kunnen worden en de strijd tegen het ondoorlatend maken van de grond. Download in PDF formaat Het oprichten van een gebouw in een gebied met mogelijk overstromingsgevaar wordt hierdoor verboden of aan specifieke voorwaarden onderworpen. Bij het aanleggen van verhardingen moet de voorkeur gegeven worden aan waterdoorlatende verhardingen. Andere maatregelen die aanbevolen worden zijn de installatie van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen: in 2017 zal infiltratie van hemelwater op eigen perceel verplicht worden in het volledige Waalse Gewest.
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Water & Daken
  4. Reglementering water
  5. Waals Gewest