Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Europa

Integraal waterbeleid

Integraal waterbeleid heeft betrekking op het grondwater en alle oppervlaktewateren die sinds 2015 overal in Europa in een goede toestand moeten verkeren. De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) Download in PDF formaat formuleert de doelstellingen die dan bereikt moeten worden.

Drinkwaterbeleid

Water dat gebruikt wordt voor hygiënische toepassingen moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater die in de Europese richtlijn Drinkwater (98/83/EC) Download in PDF formaat worden vastgelegd.

Legionella

Sinds 1990 is de Richtlijn van de Raad van Europa betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk (90/679/EEG) Download in PDF formaat van kracht. In deze Richtlijn wordt een wettelijk kader vastgelegd tegen risicovolle blootstellingen van werknemers aan micro-organismen (met inbegrip van genetisch gemodificeerde), celstructuren en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken.

Stedenbouwkundig beleid

Stedenbouwkundig beleid in niet van toepassing op Europees niveau.
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Water & Daken
  4. Reglementering water
  5. Europa