Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Integraal waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is omgezet naar: Naar aanleiding van de kaderrichtlijn wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingedeeld bij het stroomgebied van de Schelde en het bekken van de Zenne. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als basis voor haar beleid een Waterbeheersplan (WBP) opgesteld. Eén van de pijlers waarop het plan gebaseerd is bestaat uit een actief preventiebeleid om overstromingen door regenval te voorkomen. Dit actief preventiebeleid is verder uitgewerkt in een Regenplan dat een plan is dat staat voor een globale en geïntegreerde aanpak van de problematiek van de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Drinkwaterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Drinkwater is omgezet naar het Besluit van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. Download in PDF formaat
Het besluit bevat de milieukwaliteitsdoelstellingen voor drinkwater.

Legionella

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden Download in PDF formaat bevat – zoals de wetgeving in het Waals Gewest – enkel maatregelen voor openbare zwembaden. Ter voorkoming van een besmetting met Legionella moet de temperatuur van het warm water in de warmwaterinstallatie voor de douches steeds minstens 60°C bedragen en het mengen van warm en koud water moet zo dicht mogelijk voor de waterverdeling voor de douches gebeuren. Daarnaast is het verplicht om de aanwezigheid van Legionella pneumophila jaarlijks te controleren in het water van de douches. In de wet wordt hiervoor geen maximale grenswaarde gegeven. In de praktijk worden maatregelen aanbevolen indien er meer dan 1000 kolonievormende eenheden per liter voorkomen.

Stedenbouwkundig beleid

De minimale stedenbouwkundige voorschriften voor het waterbeleid op een perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gegeven door Titel I, artikel 13 en 16 van het Besluit van 21 november 2006 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Download in PDF formaat

Voor iedere bouwvergunning die aangevraagd wordt moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:
  1. Koeren en tuinen bestaan voor minstens 50 % uit volle grond en beplanting
  2. Platte ontoegankelijke daken met een oppervlakte van meer dan 100 m² worden uitgevoerd als een groendak
  3. Het hemelwater dat afstroomt van ondoorlaatbare oppervlakken wordt opgevangen en afgevoerd naar een hemelwaterput of een vloeiveld. Indien dit niet mogelijk is mag het water afgevoerd worden naar een riool. In geval van nieuwbouw is de plaatsing van een hemelwaterput verplicht met een minimale opvangmogelijkheid van 33 liter per m² horizontale projectie van het dakoppervlak.
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Water & Daken
  4. Reglementering water
  5. Brussels Hoofdstedelijk Gewest