Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Lexicon

Letters :

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Afkortingen :

A1 | AC | ANBBIN | BPRCEN | CMC | CPD | CPR | CT | DAN | DMP | DPC | ECEN | ENC | ENVhEN | IBN | ISO | NAD | NBN | NBP | NCCI | NDP | NSB | NTDPDN | PPD | PTROA | RPC | SCTCWG

A

Addendum - Amendement - A1, A2, A...

Een addendum (A1, A2, A...) is een document dat de inhoud van een norm wijzigt. Het gaat om fundamentele verbeteringen die een belangrijke impact op de tekst hebben. Dit kan gaan tot het herschrijven of toevoegen van volledige hoofdstukken. De addenda kunnen bij het NBN worden besteld.

B

Belgisch Instituut voor Normalisatie - BIN

Institut Belge de Normalisation - IBN

Oude naam van het Bureau voor Normalisatie NBN. De verandering van de structuur en van de naam was in december 2006.

Bouwproductenrichtlijn - BPR

Directive Produits de Construction - DPC

Construction Products Directive - CPD

Die Europese richtlijn (89/106/CEE) van 1989 ligt aan de basis van de totstandbrenging van een eenheidsmarkt via het CE-markering voor producten. Verscheidene van de in de BPR vermelde eisen kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de Eurocodes.

Dit document is ingetrokken bij: Bouwproducten Verordening - BPV.

Bouwproducten Verordening - BPV

Construction Product Regulation - CPR

Règlement Produits de Construction - RPC

De Bouwproducten Verordening vervangt de bouwproductenrichtlijn (BPR) en definiëert de regels voor het aanbrengen van de CE-markering. Deze wetgeving is gebaseerd op de geharmoniseerde technische specificaties om de beoordeling van de prestaties van de bouwproducten mogelijk te maken. De verschillen met de richlijn liggen voornamelijk in de manier waarop de prestaties beoordeeld en verklaard worden.

Meer informatie op de website van de FOD Economie.

Boxed value

Kaderwaarde

Valeur encadrée

Parameters van de ENV die door de Lidstaten in de Nationale Toepassingsdocumenten (NTD) worden bepaald. Die parameters zullen worden vervangen door de NDP van de Nationale Bijlagen (ANB ) tijdens de overgang van de ENV naar het stadium van de EN.

Bureau voor Normalisatie - NBN

Bureau de Normalisation - NBN

Nationaal organisme verantwoordelijk voor de opstelling en publicatie van normen in België. Het NBN is een NSB.

C

CEN Management Center - CMC

Centraal orgaan van het CEN dat verantwoordelijk is voor opstelling van de door de Europese Commissie gevraagde normen en hun goedkeuring door de nationale normalisatie-instellingen (NSB) - het NBN in België.

Comité Européen de Normalisation - CEN

European committee for Standardization

Europees Comité voor Normalisatie (vrije vertaling, geen officiële nederlandse naam)

Normalisatieorganisme van de Europese Unie, dat onder andere verantwoordelijk is voor de opstelling van de Eurocodes.
Zijn 33 leden van het CEN :

Corrigendum - AC

Een corrigendum (AC) is een document waarin de fouten uit een norm verbeterd worden. Normaal gezien gaat het dan om verbeteringen van de vorm, van spelling of symbolen, ... Soms staan er echter ook enkele fundamentele verbeteringen in. Alle corrigenda kunnen gratis aangevraagd worden bij het NBN of kunnen gedownload worden in de rubriek Fiches Eurocodes".

D

E

Eurocode - EC

Europese reeks van normen over de afmetingen van gebouwn. Alle Eurocodes hebben een nummer dat begint met 'EN 199'.

Zie ook Algemeen

Eurocodes National Correspondent - ENC

De ENC, die bij voorkeur actief is in de administratie van zijn land, is een soort contactpunt voor wat de administratie van de Eurocodes (normalisatie, regelgeving ... ) aangaat. De ENC werden ingesteld door de SCC.

Europese geharmoniseerde productnorme - hEN

Norme de produits harmonisée européenne - hEN

Geharmoniseerde productspecificatie die door de CEN opgesteld worden, met bedoeling de zes eisen van het BPR voor praktisch gebruik verder uitgewerkt worden in termen van prestaties voor de bouwproducten.

Europese norm - EN

De afkorting EN is afkomstig uit 'EuroNorm'. In principe gaat er een voornorm ENV vooraf aan. Europese normen en Eurocodes mogen niet verward worden.

Europese voornorm - ENV

De afkorting ENV is afkomstig uit 'EuroNorm Vornorm'.
De Europese prenormen ENV gaan aan de Europese EN-normen vooraf.

F - G - H

I

International Organisation for Standardization - International Standards Organisation - ISO

Internationale Organisatie voor Normalisatie

Organisation Internationale de Normalisation

www.iso.org

J - K - L - M

N

Nationaal Bepaald Parameters - NBP

Nationally Determined Parameters - NDP

Paramètres déterminés nationalement - PDN

De NDP zijn de parameters die, in de Eurocodes, van het ene land tot het andere van de Europese Unie kunnen verschillen. Het gaat om de nieuwe vorm van de 'boxed values' van de ENV-prenormen. De NDP worden in ieder land in de Nationale Bijlagen (ANB) bepaald door de nationale normalisatieinstellingen (NSB), in België door het NBN.

Nationaal Toepassingsdocument - NTD

National Application Document - NAD

Document d'Application National - DAN

De NTD zijn documenten die de Eurocodes in het ENV-stadium vergezellen, en waarmee ieder land onder andere boxed values kan bepalen. Die documenten worden met de ENV gepubliceerd door de nationale normalisatieinstellingen (NSB) van ieder land.

Met de overgang van de Eurocodes van het ENV-stadium naar het EN-stadium, zullen de NTD worden vervangen door de Nationale Bijlagen (ANB).

Nationale Bijlage - ANB

Annexe Nationale - ANB

De Nationale Bijlagen zijn voor de EN-normen wat de Nationale Toepassingsdocumenten (NTD) zijn voor de ENV-normen. Ze zijn bestemd ter aanvulling van de Eurocodes in ieder land van de Unie, voor de bepaling van de op nationaal vlak bepaalde parameters (NDP : Nationally Determined Parameters). De ANB kunnen ook Niet-tegenstrijdige Nationale Aanvullingen bevatten.

Nationale Organismen voor Normalisatie

National Standardization Bodies - NSB

Organismes nationaux de Normalisation

De leden van het CEN zijn de nationale normalisatie-instellingen van ieder land.

De volledige lijst is ook verkrijgbaar op de website van het CEN.

National Technical Contact - NTC

De NTC zijn 'technische contacten' die hun land op Europees vlak vertegenwoordigen. In principe duidt ieder land evenveel NTC aan als er project teams (PT) zijn in de schoot van het TC 250, het technisch comité van het CEN dat verantwoordelijk is voor de Eurocodes. Ieder land heeft eveneens een 'NTC-TC 250'. Bepaalde landen zijn slecht vertegenwoordigd in het NTC, gelet op het grote aantal te volgen PT.

Niet-Tegenstrijdige Nationale Aanvulling

Complément National Non Contradictoire

Non Contradictory Complementary Information - NCCI

Niet-tegenstrijdige Nationale Aanvullingen zijn inlichtingen die door een land aan een Nationale Bijlage (ANB) toegevoegd worden, bovenop de NDP, om de tekst van de Eurocode te vervolledigen maar zonder tegenstrijdig te zijn met deze.

O

Openbaar onderzoek

Enquête publique

Periode van 5 maanden, die voorafgaat aan de definitieve publicatie van een norm, en die aan geïnteresseerde personen toelaat het ontwerp in te kijken en bemerkingen over te maken aan de NBN aangaande de tekst. Indien de bemerkingen betrekking hebben op minder belangrijke of editoriale punten, zal de norm overeenkomstig gewijzigd en gepubliceerd worden. Indien de ontvangen commentaren diepgaande wijzigingen met zich meebrengen, zal een tweede publiek onderzoek overwogen worden na het herschrijven van het document. Het redactiecomité van de norm is niet verplicht alle ontvangen commentaren in overweging te nemen.

P

Project Team - PT

Projectgroep opgericht binnen een subcomité (SC) van het TC250 en verantwoordelijk voor de opstelling van een deel van de Eurocode.

Q

R

Richtlijn Openbare Aanbestedingen - ROA

Directive Marchés Publics - DMP

Public Procurement Directive - PPD

Europese richtlijn (2014/24/UE) betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

Voor het document in het Nederlands, zie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1422869434563

S

Sub-committee - SC

Subcomité van het CEN TC250

Sous-commission du CEN TC250

Het TC250, verantwoordelijk voor de opstelling van de Eurocodes, omvat 9 subcomités. Voor meer details over die SC, zie Algemeen

Spiegelcommissie

Commission miroir

Nationale commissie die de rol van tussenpersoon tussen de nationale en de Europese normalisatie speelt. Het gaat om een nationale tegenhanger van het TC250, verantwoordelijk voor de Eurocodes. Voor iedere SC van het TC250 bestaat er een spiegelcommissie. Die (sub)commissies zijn verantwoordelijk voor het stemmen van de ontwerpnormen en de opstelling van de Nationale Bijlagen (ANB).

Standing Committee for Construction - SCC

Officieel beslissingsorgaan van de Europese Gemeenschap voor wat betreft de intrede van de Bouwproductenrichtlijn (BPR).

T

Technische Comité (CEN) - TC

Technical Committee - TC

Comité technique (du CEN) - CT

Het CEN is samengesteld uit een reeks technische comités die zich bezighouden met de opstelling van normen (producten, proeven ...) in een bepaald domein. Het TC250 is het comité dat verantwoordelijk is voor de opstelling van de Eurocodes. Een lijst van de TC en hun werkprogramma vindt men op de volgende site : http://standards.cen.eu/

U - V

W

Working group - WG

Term die staat voor een werkgroep die wordt opgericht binnen een subcomité (SC) van het TC250.

Voorbeelden : PT, horizontale groepen,...

X - Y - Z


NORMEN ANTENNE Eurocodes
Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 02/06/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Constructieve Eurocodes
  4. Algemeen - Normen-Antenne Constructieve Eurocodes
  5. Lexicon - Normen-Antenne Constructieve Eurocodes