Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

FAQ

U kunt ook het lexicon raadplegen, dat een reeks afkortingen (soorten documenten, organisaties,...) en termen met betrekking tot de Eurocodes geeft.

Hoe de normen Eurocodes bestellen?

De Normen-Antenne Eurocodes verkoopt geen normen. HIervoor verwijzen we u naar het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN), die de Eurocodes publiceert en verkoopt. Het adres luidt als volgt :

Logo NBN
http://www.nbn.be
Bureau voor Normalisatie (NBN)
tel: 02/738.01.11

e-mail: info@nbn.be

Is het verplicht de Eurocodes te gebruiken?

In België zijn de normen niet verplicht in de zin dat geen enkele wet formeel oplegt ze te gebruiken. Bij geschillen worden de normen echter aangewend als referentiedocument om de aansprakelijkheid te bepalen. Tenzij het mogelijk is bijvoorbeeld door middel van geavanceerde berekeningsmethoden of bijzondere laboratoriumproeven aan te tonen dat de gebruikte oplossingen even betrouwbaar zijn als die van de normen is het dus zeer sterk aanbevolen de laatste geldige normen na te leven.

Als het bestek bovendien aangeeft dat de dimensionering overeen moet komen met een precieze norm (bijvoorbeeld de Eurocodes) moet deze verplicht voor dit project worden nageleefd. Er wordt bijvoorbeeld systematisch verwezen naar de Eurocodes in bestekken voor openbare werken.

N.B.: in tegenstelling tot wat hun naam doet uitschijnen, zijn de "Basisnormen" geen normen. Het zijn wetten. Zij zijn dus verplicht in alle situaties.

Hebben de Eurocodes en de Belgische normen dezelfde waarde? Welke normen moet ik gebruiken?

Als een EN-Eurocode samengaat met een ANB wordt ze voor dat onderwerp de enige referentienorm voor België. De ENV-Eurocodes en de Belgische normen over dat onderwerp worden definitief geschrapt. Aangezien de laatste ANB’s in 2014 gepubliceerd zijn, hoeven alleen de EN-Eurocodes gebruikt te worden.

Voordien hadden de ENV-Eurocodes  (voornormversie) en de Belgische normen juridisch gesproken dezelfde waarde. Geen van beide had voorrang op de andere.

Wat is het verschil tussen een ENV- en een EN-Eurocode, tussen een DAN en een ANB?

De ENV-normen (EuroNorm Vornorm) zijn voorbereidende normen. Ze worden enkele jaren voor de definitieve Europese normen (EN) gepubliceerd. De Eurocodes zijn een familie van Europese (voor)normen en ze hebben steeds een nummer tussen 1990 en 1999. Meer informatie over de nummering van de Eurocodes.

Bij de ENV-Eurocodes horen National Application Documents: DAN, terwijl bij de EN-Eurocodes Nationale Bijlagen (ANB) horen. Deze documenten hebben een erg gelijkaardige rol. Meer informatie over deze documenten.

Wat is het nut van een Nationale Bijlage (ANB)?

De Nationale Bijlage is een belangrijk document in de overgangsperiode tussen het uniforme Belgische systeem voor bouwnormen en het uniforme Europese systeem.

In de Eurocodes worden sommige parameters overgelaten aan de keuze van elk land, hoewel steeds een aanbevolen waarde wordt gegeven. Deze nationaal bepaalde parameters (NDP) worden gegroepeerd in een nationale bijlage (ANB). De ANB's kunnen ook niet-strijdige aanvullende informatie bevatten.

Eurocodes voor het berekenen van de brandweerstand?

De Eurocodes bieden de mogelijkheid om de brandweerstand van structuren en elementen via berekening aan te tonen (deel 1.2 van de Eurocodes). De bevoegde Belgische instanties hebben deze mogelijkheid trouwens ook al onderkend als alternatief voor het beproeven van de brandweerstand (volgens de NBN 713.020).

Voor meer informatie omtrent de berekening van de brandweerstand met betrekking tot de Eurocodes, verwijzen wij naar de site van de Antenne-Normen Brandpreventie.

Wie heeft de Eurocodes nodig?

De Eurocodes, als normen voor de dimensionering van bouwwerken, worden voornamelijk gebruikt in studiebureaus. Ze zijn echter ook belangrijk voor aannemers en producenten van bouwmaterialen.

Zijn de Eurocodes belangrijk voor de aannemer?

Uiteraard zijn de Eurocodes minder belangrijk voor de aannemer dan voor de raadgevende ingenieur of voor het studiebureau (tenzij de aannemer zelf over een studiedienst beschikt). De Eurocodes bevatten echter ook hoofdstukken met betrekking tot de MATERIALEN enerzijds en de constructieve DETAILLERING anderzijds. Enkele voorbeelden maken duidelijk dat hierin regels voorkomen die van groot belang zijn voor de aannemer:

Zijn de Eurocodes belangrijk voor de producent?

Het antwoord is afhankelijk van het type product. Het gaat hier uiteraard enkel over producten die een dragende functie hebben (vb. breedplaten, stalen liggers ..) of die kunnen gebruikt worden om dragende onderdelen mee te maken (vb. metselstenen). Elk van de hiervoor genoemde producten beschikt (of zal binnen enkele jaren beschikken) over een productnorm, die als basis dient voor de CE-markering op dat product.

Voor de berekeningsaspecten verwijzen dergelijke productnormen vaak naar de Eurocodes als middel om de 'Mechanische Weerstand en Stabiliteit' van het product aan te tonen. Ondanks het feit dat de Eurocodes in eerste instantie uitgedacht zijn om de mechanische weerstand en stabiliteit van volledige constructies te garanderen, worden ze dus ook gebruikt om dit op productniveau te doen of alleszins te dienen als referentiekader voor de productspecificaties.

Nummering van de Eurocodes?

Elke Eurocode heeft een nummer gekregen als Europese norm (EN) zoals bv. EN 1991 voor Eurocode 1, EN 1992 voor Eurocode 2 tot EN 1999 voor Eurocode 9. Vroeger waren deze normen Europese Voornormen (ENV) en sprakt men van ENV 1991, ENV 1992...

Jammer genoeg vallen deze ENV nummers samen met onze huidige jaartelling, hetgeen reeds voor veel verwarring heeft gezorgd.

Elke Eurocode bestaat uit verschillende delen, die aangeduid worden met een extra (soms samengesteld) nummer. Voorbeelden zijn EN 1991-1-4 voor deel 1.4 van Eurocode 1, EN 1992-1-1 voor deel 1.1 van Eurocode 2, EN 1996-2 voor deel 2 van Eurocode 6, ...

Dikwijls voegt men achteraan het nummer het jaartal van de publicatie toe; dit jaartal wordt gescheiden van het nummer door een dubbelpunt.

Voorbeelden: Die Europese normen worden gepubliceerd door de nationale normalisatie-instelling (NSB) van ieder land. De normen worden gepubliceerd onder dezelfde aanwijzer, voorafgegaan door de code van het organisme en gevolgd door het jaartal van de publicatie in het land.
Zo bijvoorbeeld wordt de EN 1992-1-1:2004 (Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies) gepubliceerd door de CEN in december 2004, maar was deze pas in de verschillende landen gepubliceerd in 2005 onder de benaming: Het is dus belangrijk te begrijpen dat dezelfde norm verkocht kan worden door verschillende instellingen, met verschillende richtlijnen en data, hoewel het steeds om een en hetzelfde document gaat.

Bovendien worden de Eurocodes aangevuld met Nationale Bijlagen (ANB in België), met corrigenda ("AC", gratis corrigerende documenten) en met addenda (A1, A2, A3, ... : document dat de Eurocode grondig wijzigt, bijvoorbeeld door volledige hoofdstukken toe te voegen of te herschrijven).

Om bijvoorbeeld de volledige informatie van Eurocode 0 te verkrijgen, moeten de volgende documenten verzameld worden:
NORMEN-ANTENNE Eurocodes
Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 19/02/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Constructieve Eurocodes
  4. Algemeen - Normen-Antenne Constructieve Eurocodes
  5. FAQ - Normen-Antenne Constructieve Eurocodes