Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

De normen

De Belgische normen worden gepubliceerd door het NBN (NBN (Bureau voor Normalisatie- Bureau de Normalisation). Uit hoofde van het KB (Koninklijke Besluit) van 30 juli 1976, gewijzigd door het KB van 23 oktober 1986, onderscheidt men gehomologeerde (of bekrachtigde) normen en geregistreerde normen.

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch beschouwd als de regels van de kunst of de goede praktijk. De naleving ervan levert een vermoeden van technische kwaliteit op, terwijl het feit dat ervan afgeweken wordt een technische rechtvaardiging op basis van proeven of andere bewijzen, overeen te komen tussen de producent en de klant, noodzakelijk maakt.

De normen hebben echter een verplicht karakter indien ze als referentie worden vermeld in reglementaire teksten zoals bestekken of gelijkwaardige documenten, openbare aanbestedingen of speciale overeenkomsten. In dat geval volstaat het de referentie van het nummer van de norm en het jaar te gebruiken.

De volgende normen betreffende brand zijn van toepassing in Belgïe. Bovendien moeten de normen Eurocodes toevoegen (zie 'De Eurocodes').

Nummer van de norm Specificaties
Brandpreventie van gebouwen
NBN S 21-201 Brandpreventie in gebouwen - Terminologie
NBN S 21-202 Brandpreventie in gebouwen - Hoge gebouwen en middelhoge gebouwen : algemene eisen
NBN S 21-203 Brandpreventie in gebouwen - Brandreactie van materialen - Hoge gebouwen en middelhoge gebouwen
NBN S 21-204 Brandpreventie in gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en brandreactie
NBN S 21-205 Brandpreventie in gebouwen - Hotels en gelijksoortige gebouwen - Algemene eisen
« Passieve » brandpreventie (gebouw)
Brandreactie
Brandweerstand
  • (Oude) belgische norm : NBN 713-020 (1968) + A1 (1982) + A2 (1985) +A3 (1994) Beveiliging tegen brand
  • Gedrag bij brand van bouwmaterialen en bouwelementen
  • Weerstand tegen brand van bouwelementen
  • Belgische en europese normalisatie - Passieve brandveilighheid - Beoordeling brandweerstand
« Actieve » brandpreventie (uitrusting van het gebouw)
Branddetectie
NBN EN 14604 Rookmelders (rookdetectie in woningen)
NBN EN 54-1 tot -18 Branddetectie- en brandmeldinstallaties
NBN S 21-100-1
Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud
NBN S 21-100-2 Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 2: Kwalificaties en competenties
Automatische brandblusinstallaties
NBN EN 12845 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklersystemen - Berekening, installatie en onderhoud
NBN 12259-1 tot 5 Vaste blusinrichtingen - Onderdelen voor sprinklers en watersproeiinrichtingen
NBN EN 12094-1 tot 16 Vaste brandbestrijdingsstelsels - Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen
NBN EN 12416-1 en -2 Vaste brandbestrijdingsstelsels - Poederstelsels
Warmte- en rookafvoer (RWA)
NBN S 21-208-1


Brandbeveiliging van gebouwen - Ontwerp en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) - Deel 1 : Grote onverdeelde ruimten met een bouwlaag
NBN S 21-208-2 Brandbeveiliging in gebouwen - Ontwerp van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) in overdekte parkeergebouwenen
NBN S 21-208-3 Brandbeveiliging in gebouwen - Verluchtingsopeningen in binnentrappehuizen
NBN EN 12101-1 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 1 : Specificatie voor rookgordijnen
NBN EN 12101-2
Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 2: Specificatie voor natuurlijke rook- en warmetafvoerinstallaties + Belgische bijlage
NBN EN 12101-3 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3: Voorschriften voor aangedreven rook- en warmteafzuigtoestellen
CEN/TR 12101-5 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 5 : Richtlijnen voor ontwerp en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties
NBN EN 12101-6 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 6: Voorschrifen voor drukverschilsystemen - Kits
Niet-volledige lijst van de belangrijkste normen op het vlak van brandpreventie in gebouwen.


Er dient opgemerkt te worden dat bovenop deze normen in de praktijk nog de voorschriften voor liften komen (reglement CEA (Europees Comité voor het verzekeringswezen www.assuralia.be of www.cea.assur.org).


(Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 14-12-2016)

 

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Brandeisen in België - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. De normen - Normen-Antenne Brandpreventie