Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Belgische reglementering

Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (KB van 7/7/1994 en wijzigingen): de gecoördineerde versie (versie van 18/01/2017) kan hier gedownload worden. Download

Regio   Nog van toepassing    
Toepassingsgebied Niet langer van toepassing    

Verschijningsdatum Publicatiedatum Titel  
07/12/2016 18/01/2017 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 2956 - 2994

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerking
 • Datum inwerkingtreding
  Art. 94
  Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017, met uitzondering van artikel 4, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016

22/05/2014 24/09/2014 Besluit van de regering betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang Download Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 76207 - 76316

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Kinderopvang
 • Mini-crèches
 • Buitenschoolse opvang
 • Dienst voor onthaalouders
 • Crèche

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 1 
  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaaan onder:
  3° kinderopvang: overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 2°, van het decreet, de regelmatige opvang van kinderen tegen betaling en in vastgelegde ruimten, buiten de woning van de personen belast met de opvoeding.
  6° dienst voor onthaalouders: dienstverrichter die bij voorrang baby's en peuters opvangt en eventueel buitenschoolse opvang door aangesloten onthaalouders aanbiedt
  9° crèche: dienstverrichter die baby's en peuters in collectieve vorm opvangt en een opvangcapaciteit van ten minste 18 plaatsen heeft
  10° mini-crèche: een door overheids- of privé-instellingen gefinancierde dienstverrichter die baby's en peuters in collectieve vorm opvangt en een opvangcapaciteit van ten minste zes en ten hoogste veertien plaatsen heeft
  11° locatie buitenschoolse opvang: dienstverrichter die kinderopvang buiten de schooltijd aanbiedt
  13° Centrum voor kinderopvang: dienstverrichter die tegelijk ten minste een erkende dienst voor onthaalouders, een erkende crèche en een erkende locatie voor buitenschoolse opvang aanbiedt
  14° Initiatief voor occasionele kinderopvang: dienstverrichter die kinderen van vier maanden tot zes jaar af en toe en voor korte duur in collectieve vorm opvangt

 • Opdeling
  Titel 2 - Diensten voor kinderopvang
  Ondertitel 1 - Gemeenschappelijke inhoudelijke bepalingen
  Hoofdstuk 3 - Inrichting van de ruimten
  Art. 18
  Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 174 is dit hoofdstuk alleen van toepassing op de crèches, mini-créches en locaties voor buitenschoolse opvang.
  Art. 21
  17° In de slaap- en opvangruimten zijn rookmelders aangebracht overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 21/10/2004 betreffende de aanwezigheid van brandmelders in de woningen.

  Hoofdstuk 4 - Algemene verplichtingen
  Afdeling 5 - Brandveiligheid
  Art. 32 
  Na de inwerkingtreding van de erkenning bezorgen de diensten voor kinderopvang het departement alle zes jaar een gunstig advies van de bevoegde commandant van de brandweerdienst over de brandveiligheid van de ruimten waar de opvang plaatsvindt; dat advies mag niet ouder zijn dan zes maanden.
  Een dergelijk advies moet bovendien bij elke belangrijke wijziging in de structuur van het gebouw van de opvangvoorziening of te allen tijde op verzoek van het departement worden ingediend.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2015

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 203 
  Het besluit van de regering van 18/01/2007 betreffende de kinderopvang, gewijzigd bij het besluit van 24/06/2010, wordt opgeheven.

04/04/2014 18/06/2014 Decreet houdende aanpassing van het decreet van 01/06/2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 45926 - 45927

Toepassingsgebied :
 • Woningen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Detectie

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 2 
  In artikel 4 van het decreet van 01/06/2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, wordt tussen het derde en vierde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Onverminderd de bepalingen van het eerste en derde lid moeten woningen en kamers, bestemd voor het huisvesten van studenten zoals gedefinieerd in artikel 1, 18°, van het besluit van de Vlaamse regering van 12/07/2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, ten laatste op 01/10/2014 uitgerust zijn met een rookmelder."

 • Datum inwerkingtreding
  01/10/2014

23/04/2014 28/03/2014 Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen Download Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 34562 - 34572

Toepassingsgebied :
 • Algemene niet bestemmingsgebonden voorschriften
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Codex

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Codex over het welzijn op het werk
  Titel III - Arbeidsplaatsen
  Hoofdstuk I - Basiseisen
  Afdeling VIII - Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
  artikel 1 - §1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers, de werknemers en de personen, zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

 • Datum inwerkingtreding
  28/03/2014

22/11/2013 13/01/2014 Besluit van de Vlaamse regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 1313-

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Gezinsopvang
 • Groepsopvang

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.

 • Opdeling
  Voorziening voor gezinsopvang:
  Art. 9 
  De kinderopvanglocatie voor gezinsopvang voldoet aan de voorwaarde, vermeld in art. 22. Dit blijkt uit een verklaring op erewoord van de organisator
  Art. 22 
  De organisator van gezinsopvang zorgt voor de mogelijkheid tot veilige evacuatie van de opgevangen kinderen betreffende brandpreventie

  Voorziening voor groepsopvang:
  Art. 13 
  De kinderopvanglocatie voor groepsopvang voldoet aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften, vermeld in artik 23/lid1. Dat blijkt uit een brandveiligheidsattest als vermeld in artikel 23/lid 2
  Art. 23 
  De organisator van groepsopvang zorgt ervoor dat de infrastructuur voldoet aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2014

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 67
  De volgende bepalingen worden opgeheven:
  4° Het besluit van de Vlaamse regering van 19/09/2008 houdende de normen van preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 05/06/2009

04/07/2013 30/08/2013 Besluit van de Waalse regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid. Link

Pagina's Belgisch Staatsblad : 57116 - 57148

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Dagopvangcentrum
 • Nachtverzorgingscentrum
 • Seniorenresidentie
 • Woningcomplexen met dienstverlening

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid

 • Opdeling
  Boek 6 - Hulp aan bejaarde personen
  Titel 1 - Inrichtingen voor bejaarde personen
  Hoofdstuk 1 - Normen waaraan de inrichtingen voor bejaarde personen moeten voldoen
  Afdeling 2 - Verplichte normen
  Onderafdeling 1: Normen betreffende brandbeveiliging en paniek
  art. 1397: 
  De in bijlage 119 bedoelde normen inzake brandbeveiliging en paniek zijn toepasselijk op de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen, de serviceflats en de centra voor dagverzorging en/of centra voor avond- en/of nachtopvang.

 • Uitzonderingen
  Boek 6 - Hulp aan bejaarde personen
  Titel 1 - Inrichtingen voor bejaarde personen
  Hoofdstuk 1 - Normen waaraan de inrichtingen voor bejaarde personen moeten voldoen
  Afdeling 2 - Verplichte normen
  Onderafdeling 1: Normen betreffende brandbeveiliging en paniek
  art. 1398
  Afwijkingen op artikel 1397

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Het besluit van de Waalse regering  van 15/10/2009 wordt opgeheven

06/07/2013 15/07/2013 Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 43926 - 43948

Toepassingsgebied :
 • Sportstadions
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Voetbalstadions

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Voetbalstadions

 • Opdeling
  Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen

  Bijlage bij het koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen
  1. Buiteninrichting van stadions
  2. Tussenkomst van de hulp- en interventiediensten in de tribunes en tribunegebouwen
  3. Binneninrichting van stadions
  4. Circulatie en evacuatie van toeschouwers
  5. Tribunes en rijen (gradins)
  6. Brandpreventie
  7. Aangrenzende lokalen
  8. Signalisatie
  9. Elektrische installaties
  10. Berichten bestemd voor het publiek
  11. Algemeen onderhoud van het stadion
  12. Personen met een beperking

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2014

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Art. 6. 

  Het koninklijk besluit van 2/6/1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen gewijzigd door het koninklijk besluit van 26/11/2002, wordt opgehgeven

17/05/2013 11/06/2013 Ministerieel besluit betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 36460-36462

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen
01/06/2012 13/07/2012 Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 38717 - 38719

Toepassingsgebied :
 • Woningen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Detectie

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 3 
  Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse regering zijn uitgerust.
  Art. 4 
  Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na de inwerkingtreding van dit decreet meoten uitgerust zijn met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse regering op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten. 
  Art. 5 
  Alle woningen waarvoor een bijzondere sociale lening, krachtens artikel 79 van het decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wordt toegekend en waarvoor de kredietakte na de datum van inwerkingtreding van dit decreet wordt verleden, moeten zijn uitgerust met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse regering.
  Art. 5/1
  De verplichting tot het plaatsen van rookmelders, vermeld in art. 3, 4 en 5 geldt niet als de woning beschikt over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2013

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 7 
  Het decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt opgeheven.

21/09/2012 12/07/2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 58470 - 58562

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op:
  de op te richten gebouwen;
  de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt to het gedeelte van de uitbreiding
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen (LG)
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen (MG)
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen (HG)
  Bijlage 5 - Reactie bij brand 
  Bijlage 6 - Industriegebouwen 
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Uitzonderingen
  De basisnormen zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als 'bestaande gebouwen' worden beschouwd:
  De hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26/05/1995;
  De lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 01/01/1998

  Bijlage 2 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6), de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen.
  Bijlage 3 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6) en de eengezinswoningen.

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 2/1 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 3/1 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5 - Reactie bij brand van de materialen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5/1 - Reactie bij brand
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 6 - Industriegebouwen
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2013

09/12/2011 09/03/2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 15036-15077

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Dagverzorgingscentrum
 • Centrum voor kortverblijf
 • Woonzorgcentrum
 • Centrum voor herstelverblijf

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 1
  1° Ouderenvoorziening: dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf of een woonzorgcentrum 
  2° Centrum voor herstelverblijf: een thuiszorgvoorziening als vermeld in artikel 28 van het Woonzorgdecreet van 13/03/2009
  3° Voorziening: een ouderenvoorziening of een centrum voor herstelverblijf
  Art. 2
  Om de veiligheid van haar residenten, personeel en bezoekers te waarborgen, moet de voorziening aan specifieke brandveiligheidsnormen voldoen. De na te leven normen, hierna de brandveiligheidsnormen te noemen, zijn opgenomen in bijlage 1, dit bij dit besluit is gevoegd.

  Behalve met betrekking tot haar gebouwen die te beschouwen zijn al bestaande gebouwen in de zin van artikel 1, derde lid, van het KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, moet de voorziening bovendien voldoen aan de normen van dat koninklijk besluit. Normen van dat koninklijk besluit primeren als ze strenger zijn dan normen vermeld in het eerste lid.

 • Uitzonderingen
  Art. 13
  In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 15/03/1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de woonzorgcentra moeten voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009, worden de woorden 'de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de woonzorgcentra' vervangen door de woorden 'de serviceflatgebouwen en de woningcomplexen met dienstverlening'
  Meer info: www.vipa.be/brandveiligheid

 • Opdeling
  Bijlage 1: Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan de ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf moeten voldoen

  0.2. Toepassingsgebied
  Als voorzieningen ondergebracht zijn in gebouwen die niet uitsluitend gebruikt worden voor die voorzieningen, moeten ook de gemeenschappelijk gebruikte evacuatiewegen voldoen aan de technische specificaties van dit reglement.

 • Datum inwerkingtreding
  01/07/2012

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 15 
  Het koninklijk besluit van 12/03/1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 11/12/20009, wordt opgeheven.

24/06/2010 20/07/2010 Besluit van de regering tot wijziging van het besluit van de regering van 13/4/2000 betreffende de hotelvergunning en de classificatie van de hotelinrichtingen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 47088-47108

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Hotels

Opmerking
 • Datum inwerkingtreding
  20/7/2010

03/12/2009 17/12/2009 Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 79487 - 79533

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Dagopvangcentrum
 • Dagverzorgingscentrum
 • Nachtverzorgingscentrum
 • Centrum voor kortverblijf
 • Seniorenresidentie
 • Woningcomplexen met dienstverlening
 • Woningen voor bejaarden

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Ttiel 1 - Algemene bepalingen
  Art. 2 
  Dit besluit legt de normen vast waaraan de voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen, met uitzondering van de centra voor dagverzorging, moeten voldoen om te worden erkend door de Minsters, overeenkomstig artikel 11, §1, tweede en derde lid, van de ordonnantie

 • Opdeling
  Titel II - Algemene normen
  Hoofdstuk I - Normen die van toepassing zijn op alle voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, in de zin van artikel 2
  Afdeling 8 - Norm betreffende het oproepsysteem en het branddetectiesysteem
  Hoofdstuk II - Normen die van toepassing zijn op alle voorzieningen die bejaarde personen opvangen of huisvesting in de zin van artikel 2, met uitzondering van die bedoeld in artikel 2, 4°, a) en b), bèta.
  Afdeling 1 - Veiligheids- en architectonische normen
  Onderafdeling 1 - Veiligheidsnormen
  Onderafdeling 2 - Architectonische normen

  Titel III - Bijzondere normen toepasselijk op de woningen voor bejaarde personen
  Hoofdstuk IV - Veiligheids- en architectonische normen
  Titel IV - Bijzondere normen toepasselijk op de service-residenties en de residentiële gebouwen die diensten aanbieden, bedoeld in artikel 2, 4°, b), alfa, van de ordonnantie
  Titel V - Bijzondere normen toepasselijk op de service-residenties en residentiële gebouwen die diensten aanbieden, bedoeld in artikel 2, 4°, b), bèta, van de ordonnantie
  Titel VI - Bijzondere normen toepasselijk op de rusthuizen alsmede de voorzieningen die plaatsen voor kortverblijf aanbieden
  Titel VII - Normen betreffende de centra voor dagopvang
  Titel VIII - Normen betreffende de centra voor nachtopvang

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2010

11/09/2009 10/12/2009 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 76666-76722

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Hotels
 • Gastenkamer
 • Vakantiewoning
 • Vakantielogies
 • Openluchtrecreatief terrein

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Hoofdstuk I - Definities
  Art. 1
  6° bestaande hotelexploitatie
  7° nieuwe hotelexploitatie
  8° bestaande gastenkamerexploitatie
  9° nieuwe gastenkamerexploitatie
  10° type eengezinswoning
  11° type meergezinswoning
  12° type kamers

 • Opdeling
  Bijlage 1
  Overzicht van de specifieke brandveiligheidsnormen per categorie van toeristisch logies:
  Categorie hotel
  Categorie gastenkamer
  Categorie vakantiewoning (type eengezinswoning/type meergezinswoning)
  Categorie vakantielogies (type kamers/type eengezinswoning/type meergezinswoning)
  Categorie openlucht- recreatief terrein
  Bijlage 2, 3, 4, 5 & 6
  Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2010

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 30
  De volgende regelingen worden opgeheven:

  1° Het besluit van de Vlaamse Regering van 27/01/1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29/05/1991, 15/07/2002 en 06/06/2008

  2° Het besluit van de Vlaamse Regering van 08/03/1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moetn voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24/07/1996, 08/06/2000, 24/10/2003 en 06/06/2008.

01/03/2009 15/07/2009 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen - Bijlage 6: Industriële gebouwen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 49369-49397

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op:
  de op te richten gebouwen;
  de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt to het gedeelte van de uitbreiding
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen (LG)
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen (MG)
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen (HG)
  Bijlage 5 - Reactie bij brand 
  Bijlage 6 - Industriegebouwen 
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen (21/09/2012)

 • Uitzonderingen
  De basisnormen zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als 'bestaande gebouwen' worden beschouwd:
  De hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26/05/1995;
  De lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 01/01/1998
  Bijlage 2 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6), de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen.
  Bijlage 3 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6) en de eengezinswoningen.

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 2/1 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 3/1 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5 - Reactie bij brand van de materialen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5/1 - Reactie bij brand
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 6 - Industriegebouwen
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Datum inwerkingtreding
  15/08/2009

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Dit ontwerp wijzigt het KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
  De wijziging bestaat enerzijds uit een toevoeging van een nieuwe bijlage 6, waarin de technische specificaties zijn opgenomen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe industriegebouwen moeten voldoen en anderzijds uit een wijziging van de definities in bijlage 1 zodat deze aangepast zijn aan de termen die in de nieuwe bijlage 6 worden gebruikt.

02/04/2009 14/07/2009 Besluit 2008/1561 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van 22/3/2007 betreffende het te voeren beleid inzake huisvesting en het onthaal van bejaarden Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 49095-49210

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Seniorenresidentie
 • Gemeenschapshuis
 • Dagonthaaldienst

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Beleid inzake huisvesting en het onthaal van bejaarden

 • Opdeling
  Het Besluit van het Collega van de Franse gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van 22/03/2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (tweede lezing)
  Titel 1 - Algemene bepalingen en programmatie van de instellingen en diensten bestemd voor bejaarden
  Titel 2 - Normen met betrekking tot de rusthuizen
  Titel 3 - Normen met betrekking tot de serviceflatresidenties
  Titel 4 - Normen met betrekking tot de gemeenschapshuizen
  Titel 5 - Normen met betrekking tot de gezinsopvang
  Titel 6 - Procedures met betrekking tot de erkenning van residentiële instellingen
  Titel 7 - Dagonthaaldiensten: normen en toekenning van toelagen
  Titel 8 - Diensten voor tele-bewaking: normen en toekenningsvoorwaarden
  Titel 9 - Dienst voor hulpverlening aan mishandelde bejaarden: normen en toekenning van toelagen
  Titel 10 - Procedures met betrekking tot de erkenning van niet-residentiële diensten

 • Datum inwerkingtreding
  01/06/2009

06/11/2008 27/01/2009 Besluit van de regering tot wijziging van het besluit van de regering van 13/4/2000 betreffende de hotelvergunning en de classificatie van de hotelinrichtingen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 3146-3318

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Hotels

Opmerking
 • Datum inwerkingtreding
  27/01/2009

26/06/2008 18/11/2008 Besluit van de regering tot vaststelling van de specifieke veiligheidsnormen voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 61406-61423

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Dagopvangcentrum
 • Dagverzorgingscentrum
 • Centrum voor kortverblijf
 • Psychiatrische verzorgingstehuis

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  rust- en verzorgingstehuis, plaatsen voor kortverblijf, psychitarisch verzorgingstehuis, nachtverzorgingscentra, dagverzorgingscentra, dagopvangcentra en serviceflatgebouwen zoals omschreven in het decreet van 04/06/2007

 • Opdeling
  Art. 2
  §1. De specifieke veiligheidsnormen bedoeld in artikel 5, §3, 7° van het decreet waaraan de inrichting met het oog op de erkenning moet voldoen, zijn
  Voor rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, plaatsen voor kort verblijf en psychiatrische verzorgingstehuizen, alsmede voor de dagverzorgingscentra, nachtverzorgingscentra en dagopvangcentra, voor zover zij in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis gelegen zijn, de veiligheidsnormen opgenomen in bijlage A bij dit besluit.
  Voor de serviceflatgebouwen, de basisnormen of, indien zij in het gebouw van een rust- en verzorgingstehuis geïntegreerd zijn, de veiligheidsnormen opgenomen in de bijlage A bij dit besluit.
  §3. Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, alsmede psychiatrische verzorgingstehuizen moeten zich in lage of middelhoge gebouwen, zoals gedefinieerd in de basisnormen, bevinden.

  Art. 3
  De rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzoringstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en nachtverzorgingscentra worden in twee klassen gerangschikt:
  klasse 1: de inrichtingen waarvan de lokalen bestemd voor de inwonenden ten hoogste één verdieping boven het hoogste evacuatieniveau
  klasse 2: de inrichtingen waarvan de lokalen bestemd voor de inwonenden twee of meer verdiepingen boven het hoogste evacuatieniveau
  Elk gebouw van een bejaardentehuis of van een rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum of nachtverzorgingscentrum moet voldoen aan de normen gelding voor zijn klasse, overeenkomstig bijlage A. Inrichtingen in 'gemengde' gebouwen moeten, naargelang hun klasse, ook aan de veiligheidsnormen voldoen.

 • Datum inwerkingtreding
  26/06/2008

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 8
  Het besluit van de regering van 3/12/1997 tot vaststelling van de specifieke veiligheidsnormen voor opvangvoorzieningen voor bejaarden is opgehgeven.

18/09/2008 16/10/2008 Koninklijk Besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan Koninklijk Besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 55251-55264

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de baispreventienormen worden toegestaan.

 • Datum inwerkingtreding
  16/10/2008

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Art. 9
  In het koninklijk besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, worden opgeheven:
  artikel 4;
  artikel 5, de leden 2, 3 en 4.
  Art. 10
  Het ministerieel besluit van 5/5/1995 tot vaststelling van de procedure inzake gelijkwaardigheid en afwijking van de technische voorschriften van het KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, wordt opgeheven.

18/04/2008 29/08/2008 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van "Toerisme voor allen" Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 45236-45254

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Datum inwerkingtreding
  29/08/2008

 • Omschrijving toepassingsgebied
  Toerisme voor Allen

19/07/2007 21/09/2007 Besluit van de regering van de Franse gemeenschap tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de 'Office de la Naissance et de l'Enfance' (Dienst voor geboorte en kinderwelzijn) krachtens artikel 18 van het besluit van de regering van de Franse gemeenschap van 27/02/2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen. Download Link

Pagina's Belgisch Staatsblad : 49886 - 49890

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Kinderopvang en onthaal

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Kinderopvang en onthaal

 • Datum inwerkingtreding
  21/03/2008

04/06/2007 11/09/2007 Decreet betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 48162-48172

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Dagopvangcentrum
 • Dagverzorgingscentrum
 • Nachtverzorgingscentrum
 • Centrum voor kortverblijf

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 2 
  §1 - Dit decreet is van toepassing op de hierna volgende aanbiedingen op het gebied van de woon- begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden in het Duitse taaalgebied, hierna 'zorgaanbiedingen' genoemd:
  1. Rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuis
  2. Serviceflatgebouw
  3. Dagopvangcentrum
  4. Dagverzorgingscentrum
  5. Nachtverzorgingscentrum
  6. Plaats voor kort verblijf
  7. Seniorenresidentie
  §2. Dit decreet is ook van toepassing op psychiatrische verzorgingstehuizen geregeld bij het koninklijk besluit van 10/07/1990.

 • Datum inwerkingtreding
  11/09/2007

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 17 
  Het decreet van 09/05/1994 betreffende de toelating, de erkenning en subsidiëring van opvangvoorzieningen voor bejaarden wordt opgeheven.

13/06/2007 18/07/2007 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 38758-38759

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op:
  de op te richten gebouwen;
  de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt to het gedeelte van de uitbreiding
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen (LG)
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen (MG)
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen (HG)
  Bijlage 5 - Reactie bij brand 
  Bijlage 6 - Industriegebouwen (15/07/2009)
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen (21/09/2012)

 • Uitzonderingen
  De basisnormen zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als 'bestaande gebouwen' worden beschouwd:
  De hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26/05/1995;
  De lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 01/01/1998
  Bijlage 2 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6), de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen.
  Bijlage 3 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6) en de eengezinswoningen.

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 2/1 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 3/1 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5 - Reactie bij brand van de materialen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5/1 - Reactie bij brand
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 6 - Industriegebouwen
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2008 (de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad (18/7/2007))

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7/7/1994:

  Terminologie:
  Brandweerstand

17/05/2007 20/06/2007 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 33995-34002

Toepassingsgebied :
 • Gesloten parkeergebouwen voor LPG-voertuigen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Gesloten parkeergebouwen voor LPG-voertuigen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 2 

  De voorschriften van de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op de parkeergebouwen waarvan het aantal parkeerplaatsen gelijk is aan of groter dan 10 voertuigen, die gesloten zijn of waarvoor het vloerniveau lager ligt dan het natuurlijke terreinniveau.

 • Opdeling
  Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren.
  Bijlage 1
  1. Opvatting van het gesloten parkeergebouw
  2. Veiligheidsinstallaties
  3. Uitbating
  4. Onderhoud en controle
  Bijlage 2
  1. Signalering

 • Datum inwerkingtreding
  20/06/2007

09/12/2004 02/02/2005 Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 18/12/2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 3146-3318

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Hotels
 • Streekgebonden toeristische logies
 • Kampeerterreinen
 • Vakantiedorpen

Opmerkingen
 • Opdeling
  Titel I - Algemeen
  Titel II - Hotelbedrijven, streekgebonden toeristisch logies, gemeubileerde vakantiewoningen, vakantiedorpen en toeristische kampeerterreinen
  Titel III - Sociaal toerisme
  Titel IV - Brandbescherming
  Hoofdstuk I - Brandveiligheidsattest
  Art. 56
  Bij toepassing van artikel 73 van het decreet zijn de specifieke veiligheidsnormen bedoeld in de bijlagen 5 tot en met 9 van toepassing in de gebouwen of gebouwdelen overeenkomstig de tabel (zie artikel 56 - besluit).
  Onverminderd het eerste lid zijn de normen bedoeld in bijlage 10 van toepassing indien er in één en hetzelfde gebouw waarvan de samengestelde maximumcapaciteit boven de vijftien personen uitkomt, verschillende toeristische logiesverstrekkende inrichtingen zijn ondergebracht met een maximumcapaciteit van minder dan 10 personen en die een gebouwdeel uitmaken in de zin van artikel 2, 28°, van het decreet.

  Titel V - Subsidies
  Titel VI - Inbreuken en straffen
  Titel VII - Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

  Bijlage 1 - Classificatienormen voor hotelinrichtingen
  Bijlage 2 - Classificatienormen voor streekgebonden toeristisch logies en gemeubileerde vakantiewoningen
  Bijlage 3 - Classificatienormen voor toeristische kampeerterreinen
  Bijlage 4 - Classificatienormen voor vakantiedorpen en hun verblijfseenheden
  Bijlage 5  tot 10 - Brandveiligheidsnormen

 • Uitzonderingen
  Titel IV - Brandbescherming
  Hoofdstuk III - Vereenvoudigd controleattest
  Art. 58
  De logiesverstrekkende inrichting(en) gelegen in éénzelfde gebouw en waarvan de (samengestelde) maximumcapaciteit lager is dan tien personen mag (mogen) niet in bedrijf genomen worden zonder het vereenvoudigd controleattest bedoeld in artikel 74 van het decreet.

 • Omschrijving toepassingsgebied
  Toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

 • Datum inwerkingtreding
  Art. 129
  Het decreet, de artikelen 56 tot en met 63, van het decreet van 27/05/2004 betreffende de organisatie van het toerisme en dit besluit treden in werking op 01/01/2005.

21/10/2004 10/11/2004 Besluit van de Waalse regering betreffende de aanwezigheid van brandmelders in woningen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 75591-75596

Toepassingsgebied :
 • Woningen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Detectie

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Elke individuele of collectieve woning

 • Opdeling
  Art. 2 
  Elke individuele of collectieve woning is uitgerust met minstens:
  Eén brandmelder voor elke verdieping die minstens één woonkamer telt;
  Twee brandmelders voor elke verdieping die minstens één woonkamer telt waarvan het nuttig oppervlak zoals omschreven bij artikel 1, 19, van de code hoger is dan 80 m².
  De verdieping is de ruimte liggend tussen een (planken)vloer en het bovenliggend plafond.
  De individuele of collectieve woning waarvan het proces-verbaal tot vaststelling van de conformiteit van de elektrische installaties met de bepalingen van het algemeen reglement op de elektrische installaties opgesteld wordt meer dan zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit en waarvan het aantal noodzakelijke brandmelders minstens 4 eenheden telt, wordt uitgerust met ofwel brandmelders die onderling aangesloten worden om het alarmsignaal dat elk ervan uit kan zenden door te seinen ofwel met een automatische brandmeldingsinstallatie van het gecentraliseerde type.

 • Datum inwerkingtreding
  01/07/2006

28/05/2004 19/08/2004 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van 'Toerisme voor Allen' Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 62220-62233

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Toerisme voor allen
  Art. 2
  Om overeenkomstig het decreet als sociaal-toeristisch verblijf erkend te worden, moet de exploitant of eigenaar de erkenning met een aangetekend schrijven bij Toerisme Vlaanderen aanvragen
  Hoofdstuk VI - Brandveiligheidsnormen

  Bijlage 1 - Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

 • Datum inwerkingtreding
  19/08/2004

15/04/2004 11/06/2004 Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen - erratum Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 44089-44090

Toepassingsgebied :
 • Woningen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Detectie

Opmerking
 • Datum inwerkingtreding
  01/07/2005

15/04/2004 05/05/2004 Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 36804-36805

Toepassingsgebied :
 • Woningen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Detectie

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 2 
  Elk lokaal op het evacuatietraject in de te huur gestelde woningen moet voorzien zijn van een door BOSEC of gelijkaardig erkend Europees organisme gecertificeerde rookmelder. 
  De rookmelder mag niet van het ionische type zijn en dient uitgerust te zijn met een ingebouwde batterlij met een levensduur van meer dan 5 jaar of aangesloten te zijn op het elektrisch stroomnet (220V). In het laatste geval is er een noodbatterij voorzien voor het verzekeren van de goede werking van het toestel bij stroomonderbrekingen. 
  Deze melders moeten volgens de regelen der kunst worden geplaatst, zoals vermeld in bijlage I.

 • Datum inwerkingtreding
  01/07/2005

18/12/2003 11/03/2004 Decreet betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 13669-13714

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Hotels
 • Streekgebonden toeristische logies
 • Kampeerterreinen
 • Vakantiedorpen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Titel I - Aglemene bepalingen
  Hoofdstuk II - Begripsbepalingen
  Art. 2
  In de zin van dit decreet wordt verstaan onder:
  2° toeristische logiesverstrekkende inrichting: elke inrichting die, ware het toevallig, aan één of meerdere toeristen een onderkomen biedt dan wel de bezetting van een toeristisch kampeerterrein aanbiedt.

 • Opdeling
  Titel I - Algemene bepalingen
  Titel II - Hotelbedrijven, streekgebonden toeristisch logies, gemeubliseerde vakantiewoningen, toeristisch kampeerterrein en vakantiedorpen
  Titel III - Sociaal toerisme
  Titel IV - Brandbescherming
  Hoofdstuk I - Brandveiligheidsattest
  Art. 73
  Geen enkel toeristische logiesverstrekkende inrichting kan worden uitgebaat zonder brandveiligheidsattest behalve indien het een toeristisch kampeerterrein betreft voor wat de mobiele verblijven en de niet voor kampeerders toegankelijke gebouwen aangaat.
  Art. 75 
  Een brandveiligheidsattest dient te worden bekomen voor elk gebouw of gebouwgedeelte
  Art. 76
  Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd door de burgemeester indien voldaan wordt aan de specifieke veiligheidsnormen voor het betrokken gebouw of gebouwgedeelte.
  Die normen worden door de regering bepaald waarbij rekening gehouden wordt met de maximumcapaciteit inzake logieverstrekking, het type dienstverlening en de bewoningsdichtheid van het gebouw.

  Titel V - Subsidies
  Titel VI - Overtredingen en straffen
  Titel VII - Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

 • Uitzonderingen
  Titlel IV - Brandbescherming
  Hoofdstuk I - Brandveiligheidsattest
  Art. 74
  In afwijking van artikel 73 kan de regering bij reglementair besluit een vereenvoudigd controleattest opleggen voor een gebouw waarin een toeristische logiesverstrekkende inrichting is ondergebracht waarvan de maximumcapaciteit lager is dan 10 personen en waarin meerdere toeristische logiesverstrekkende inrichtingen zijn ondergebracht indien hun maximumcapaciteit lager is dan tien personen.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2005

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 158
  Opgeheven wordt het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24/12/1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van eht veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 01/01/1991 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, die specifiek zijn voor deze logiesverstrekkende inrichtingen, gewijzigd bij de besluite van de Waalse Regering van 10/10/1997 en 13/09/2001.

18/07/2003 19/09/2003 Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor allen" Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 46503-64510

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Verblijven en verenigingen die een werking uitefenen in het kader van 'Toerisme voor allen'
  Art. 2 - 'Verblijf'
  Art. 3 - 'Toerisme voor allen'

 • Datum inwerkingtreding
  19/09/2003

04/04/2003 05/05/2003 Koninklijk Besluit tot wijziging van het besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen Download Link

Pagina's Belgisch Staatsblad : 24025-24036

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op:
  de op te richten gebouwen;
  de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt to het gedeelte van de uitbreiding
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen (LG)
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen (MG)
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen (HG)
  Bijlage 5 - Reactie bij brand 
  Bijlage 6 - Industriegebouwen (15/07/2009)
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen (21/09/2012)

 • Uitzonderingen
  De basisnormen zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als 'bestaande gebouwen' worden beschouwd:
  De hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26/05/1995;
  De lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 01/01/1998
  Bijlage 2 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6), de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen.
  Bijlage 3 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6) en de eengezinswoningen.

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 2/1 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 3/1 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5 - Reactie bij brand van de materialen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5/1 - Reactie bij brand
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 6 - Industriegebouwen
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Datum inwerkingtreding
  04/04/2003

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Wijzigingen van het besluit van 7/7/1994

13/04/2000 07/01/2003 Besluit van de regering betreffende de hotelvergunning en de classificatie van de hotelinrichtingen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 351-425

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Hotels

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Hoofdstuk I - Algmene bepalingen
  Veiligheidsnormen
  Art. 2
  De specifieke veiligheidsnormen bepaald in artikel 3 van het decreet (°) en waaraan de logiesverstrekkende inrichtingen en voor de hotelinrichtingen moeten voldoen zijn in de bijlage 1 bij dit besluit opgenomen.
  (°) Decreet van 9/5/1994 - art. 1 Dit decreet is van toepassing op de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen. Dit decreet is echter niet van toepassing op kampeerterreinen, vakantiehuizen, instellingen voor sociaal toerisme en inrichtingen van de socio-medische sector.

  Bijlage 1 - Vastlegging van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, specifiek bepaald voor de logiesverstrekkende inrichtingen.
  03. Toepassingsgebied
  Onverminderd de wettelijke en reglementaire teksten ter zake gelden deze bepalingen voor alle op 1/1/1994 bestaande inrichtingen die als logiesverstrekkende inrichtingen beschouwd worden in de zin van het decreet van 9/5/1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen. Behoudens wat de structurele elementen van het gebouw betreft (cf. art. 21), gelden deze maatregelen niet voor het gedeelte van het gebouw dat bewoond wordt door derden, door de eigenaar of door de exploitant, op voorwaarde dat dit gedeelte afgezonderd is van het eigenlijk gebouw zoals bepaald bij artikel 32.

 • Uitzonderingen
  Kampeerterreinen, vakantiehuizen, instellingen voor sociaal toerisme en inrichtingen van de socio-medische sector.

 • Datum inwerkingtreding
  Art. 17
  Dit besluit heeft uitwerking op 01/01/2000

19/12/1997 30/12/1997 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 35057-35058

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op:
  de op te richten gebouwen;
  de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt to het gedeelte van de uitbreiding
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen (LG)
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen (MG)
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen (HG)
  Bijlage 5 - Reactie bij brand 
  Bijlage 6 - Industriegebouwen (15/07/2009)
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen (21/09/2012)

 • Uitzonderingen
  De basisnormen zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als 'bestaande gebouwen' worden beschouwd:
  De hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26/05/1995;
  De lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 01/01/1998
  Bijlage 2 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6), de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen.
  Bijlage 3 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6) en de eengezinswoningen.

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 2/1 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 3/1 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5 - Reactie bij brand van de materialen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5/1 - Reactie bij brand
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 6 - Industriegebouwen
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van de bijlagen 1 tot 5 van het koninklijk besluit van 7/7/1994
  Artikel 6 van het koninklijk besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 18/12/1996 wordt opgeheven.

 • Datum inwerkingtreding
  31/12/1997

17/06/1997 19/09/1997 Koninklijk Besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 24395-24439

Toepassingsgebied :
 • Algemene niet bestemmingsgebonden voorschriften
 • Signalisatie
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Codex
 • Signalisatie

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Codex over het welzijn op het werk
  Titel III - Arbeidsplaatsen
  Hoofdstuk I - Basiseisen
  Afdeling VIII - Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
  artikel 1 - §1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers, de werknemers en de personen, zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

 • Uitzonderingen
  Codex over het welzijn op het werk
  Titel III - Arbeidsplaatsen
  Hoofdstuk I - Basiseisen
  Afdeling VIII - Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
  Artikel 1 - §2. Het is niet van toepassing op:
  1° de signalering voorgeschreven voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting
  2° de signalering gebruikt voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Algemene principes inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
  Bijlage 2 - Voorschriften betreffende de signaleringsborden
  Bijlage 3 - Voorschriften inzake signalering op recipiënten en leidingen
  Bijlage 4 - Voorschriften inzake de identificatie en lokalisatie van het brandbestrijdingsmaterieel
  Bijlage 5 - Voorschriften inzake de signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen en de markering van verkeerswegen
  Bijlage 6 - Voorschriften inzake de lichtsignalen
  Bijlage 7 - Voorschriften inzake de akoestische signalen
  Bijlage 8 - Voorschriften inzake de mondelinge mededeling
  Bijlage 9 - Voorschriften inzake de hand- en armseinen

07/07/1994 26/04/1995 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen  

Pagina's Belgisch Staatsblad :

Toepassingsgebied :
 • Basisnormen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Basisnormen

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  De technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit zijn van toepassing op:
  de op te richten gebouwen;
  de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt to het gedeelte van de uitbreiding
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen (LG)
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen (MG)
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen (HG)
  Bijlage 5 - Reactie bij brand 
  Bijlage 6 - Industriegebouwen (15/07/2009)
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen (21/09/2012)

 • Uitzonderingen
  De basisnormen zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als 'bestaande gebouwen' worden beschouwd:
  De hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26/05/1995;
  De lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 01/01/1998
  Bijlage 2 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6), de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen.
  Bijlage 3 (art. 0.2, al. 2):
  Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter de industriegebouwen (zie bijlage 6) en de eengezinswoningen.

 • Opdeling
  Bijlage 1 - Terminologie
  Bijlage 2 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 2/1 - Lage gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 3 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 3/1 - Middelhoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 4 - Hoge gebouwen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5 - Reactie bij brand van de materialen
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/12/2012]
  Bijlage 5/1 - Reactie bij brand
  [Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/12/2012]
  Bijlage 6 - Industriegebouwen
  Bijlage 7 - Gemeenschappelijke bepalingen

 • Datum inwerkingtreding
  31/12/1997

15/03/1989 23/03/1989 Besluit van de Vlaamse executieve houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen moeten voldoen om te worden erkend. Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 5167-5168

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Woningcomplexen met dienstverlening

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rushthuizen

 • Opdeling
  serviceflatgebouwen
  woningcomplexen met dienstverlening
  rusthuizen (vervallen)

 • Datum inwerkingtreding
  23/03/1989

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Deels opgeheven door het BVR 09/12/2011

06/11/1979 11/01/1980 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 458-503

Toepassingsgebied :
 • Ziekenhuizen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Ziekenhuis

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Artikel 1:
  De erkenning bedoeld bij artikel 3 van de wet van 23/12/1963 op de ziekenhuizen wordt enkel verleend indien voldaan wordt aan de normen inzake de beveiliging tegen brand en paniek zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit

 • Opdeling
  Hoofdstuk I - Algemene bepalingen
  Artikel 0 - Algemeen
  Artikel 0.2 - Toepassingsmodaliteiten
  Artikel 0.2.1. De bepalingen van de hoofdstukken II & III zijn van toepassing op de ziekenhuizen waarvoor het bevel om de constructie aan te vangen gegeven werd na de datum van het in voege treden van onderhavige reglementering
  Artikel 0.2.2. De ziekenhuizen waarvoor het bevel om de constructie aan te vangen werd gegeven voor de datum van het in voege treden van onderhavige reglementering, vallen alleen onder de bepalingen van hoofdstuk IV.
  Artikel 0.2.3. De verbouwingen en vergrotingen van ziekenhuizen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van hoofdstuk II, met uitzondering van artikel 1.
  Artikel 0.2.4. Behoudens andere schikkingen, zijn de bepalingen uit het besluit niet van toepassing op de gebouwen die geen enekel lokaal voor zieken of raadplegenden bevatten, op voorwaarde dat de andere gebouwen van de inrichting er van gescheiden of geïsoleerd zijn, zoals ze het overeenkomstig paragraaf 1.3 moeten zijn van door derden bezette gebouwen.

  Hoofdstuk II - Inplanting, constructie en uitrusting
  Hoofdstuk III - Onderhoud, controle en bezetting
  Hoofdstuk IV - Bijzondere bepalingen

 • Datum inwerkingtreding
  11/01/1980

30/07/1979 20/09/1979 Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen Download Link

Pagina's Belgisch Staatsblad :

Toepassingsgebied :
 • Algemene niet bestemmingsgebonden voorschriften
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Algemeenheden

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Hoofdstuk II_Verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing.
  Art. 7
  §1 - De bepalingen van dit hoofdstuk kunnen toepasselijk worden verklaard op alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
  §2 - Bij in Minsterraad overlegde besluiten bepaalt de Koning de categorieën van inrichtingen waarop Hij de bepalingen van dit hoofdstuk toepasselijk maakt en wijst Hij de natuurlijke of rechtspersonen aan die de krachtens deze bepalingen opgelegde verplichtingen moeten nakomen.

 • Datum inwerkingtreding
  20/09/1979

12/03/1974 23/05/1974 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 7451-7509

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Rustoorden voor bejaarden

 • Opdeling
  Het koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen
  Bijlage A - Reglementering van de bescherming tegen brandgevaar en paniek in de rustoorden voor bejaarden waarvan lokalen bestemd voor de kostgangers, gelegen zijn op twee of meer verdiepingen boven het normale evacuatieniveau.
  Bijlage B - Reglementering van de bescherming tegen brandgevaar en paniek in de rustoorden voor bejaarden waarvan lokalen, bestemd voor de kostgangers, gelegen zijn in maximum één verdieping boven het normale evacuatieniveau.

 • Datum inwerkingtreding
  23/05/1974

 • Opgeheven door/ter vervanging van


11/02/1946 03/04/1946 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, Titel II, Hoofdstuk 1: Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders, Afdeling 5: Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen Link

Pagina's Belgisch Staatsblad :

Toepassingsgebied :
 • Algemene niet bestemmingsgebonden voorschriften
Subtoepassingsgebied(en) :
 • ARAB

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming 
  Titel Ibis - Toepassingsgebied

  Artikel 28
  Onverminderd de bepalingen betreffende de mijnen, graverijen en de ondergrondse groeven, zijn de bepalingen van de titels II, III en V van dit reglement van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 • Opdeling
  Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders
  Hoofdstuk I - Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders.
  Afdeling V - Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen
  Artikel 52.1 - Algemeenheden
  Artikel 52.2 - Classificatie
  Artikel 52.3 - Bouw
  Artikel 52.4 - Opgeheven bij KB van 28/03/2014
  Artikel 52.5 - Uitgangswegen en ontruiming
  Artikel 52.6 - Gasinstallaties
  Artikel 52.7 - Verwarming van de lokalen
  Artikel 52.8 - Voorkoming van brand
  Artikel 52.9 - Brandbestrijdingsmiddelen
  Artikel 52.10 - Waarschuwing en alarm. Organisatie van de brandbestrijding
  Artikel 52.11 tot 52.13 - Opgeheven bij KB van 28/03/2014
  Artikel 52.14 - Verbouwingen en uitbreidingen
  Artikel 52.15.1 - Afwijkingen
  Artikel 52.15.2 - Meubelwinkels
  Artikel 52.16 - Overgangsmaatregelen

16/05/2014 17/09/2014 Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang (aangehaald als: Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang) Download Link

Pagina's Belgisch Staatsblad : 73456 - 73507

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Gezinsopvang
 • Groepsopvang
 • Vakantieopvang

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Titel 1 - Algemene bepalingen
  Art. 1
  In dit besluit wordt verstaan onder:
  4° gezinsopvang: de opvang buiten de gezinswoning van het kind voor maximaal acht tegelijk aanwezige kinderen
  5° groepsopvang: de opvang buiten de gezinswoning van het kind met minimaal negen tegelijk aanwezige kinderen
  12° vakantieopvang: buitenschoolse opvang tijdens de vakantieperioden, zoals gedefinieerd in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17/04/1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

 • Opdeling
  Titel 2 - Voorwaarden
  Hoofdstuk 2 - Veiligheid en gezondheid
  Afdeling 1 - Gezinsopvang en groepsopvang
  Onderafdeling 1 - Brandveiligheid
  Art. 12
  De organisator van groepsopvang zorgt ervoor dat de infrastructuur voldoet aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

  Bijlage 1 - Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor buitenschoolse groepsopvang als vermeld in artikel 12

 • Datum inwerkingtreding
  01/04/2014

11/12/2009 08/01/2010 Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van bepalingen betreffende de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 591-593

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Woningcomplexen met dienstverlening

Opmerking
 • Datum inwerkingtreding
  01/10/2010

15/10/2009 12/11/2009 Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 30/4/2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 71995-72096

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Rust- en verzorgingstehuis
 • Serviceflats
 • Dagopvangcentrum
 • Dagverzorgingscentrum
 • Nachtverzorgingscentrum

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Opvang en huisvesting van bejaarde personen

 • Uitzonderingen
  Kortstondig verblijf & gezinsopvang (voor wat betreft de bepalingen inzake brandbeveiliging en paniek)

 • Opdeling
  Besluit van de Waalse regering betreffende de opvang en huisvesting van bejaarde personen
  Hoofdstuk 6 - Normen waaraan de inrichtingen voor bejaarde personen moeten voldoen
  Afdeling 1 - Bepalingen inzake brandbeveiliging & paniek
  Art. 27 - §1
  De in bijlage II bedoelde normen inzake brandbeveiliging en paniek zijn toepasselijk op de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen, de serviceflats en de centra voor dagverzorging en/of centra voor avond- en/of nachtopvang.

  Bijlage I - Handvest betreffende de kwaliteit
  Bijlage II - Reglementering van de bescherming tegen brandgevaar en paniek in de rustoorden, de serviceflats en de onthaalcentra voor bejaarden
  De inrichtingen worden gerangschikt in twee types:
  Type 1: de inrichtingen waarvan de lokalen die voor de bewoners bestemd zijn, ten hoogste één verdieping gelegen zijn boven de evacuatieverdieping bedoeld in bijlage 1 van het KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
  Type 2: de inrichtingen waarvan de lokalen die voor de bewoners bestemd zijn, ten minste twee verdiepingen boven de evacuatieverdieping gelegen zijn.

 • Datum inwerkingtreding
  28/12/2009 (mits enkele uitzonderingen - art. 37)

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 36 
  Het besluit van de Waalse regering van 3/12/1998 tot uitvoering van het decreet van 5/6/1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden wordt opgeheven.

  Opgeheven door:
  KB 04/07/2013 - Besluit van de Waalse regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid

08/05/2009 25/06/2009 Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 43748 - 43749

Toepassingsgebied :
 • Woningen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Detectie

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 3 
  Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders.
  Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.

 • Datum inwerkingtreding
  25/06/2009

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 5 
  Het decreet van 09/05/2008 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt opgeheven.
  Opgeheven door:
  Het decreet van 01/06/2012 (art. 7)

19/09/2008 21/11/2008 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 61988-61999

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Kinderopvang
 • Mini-crèches
 • Buitenschoolse opvang
 • Kinderdagverblijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 1 In dit besluit wordt verstaan onder:
  1° voorziening: gebouw of gedeelte van een gebouw waarin groepsopvang plaatsvindt. Daaronder worden niet alleen de leef- en rustruimtes van de kinderen verstaan, maar ook alle andere lokalen, bijvoorbeeld de hal, berging, keuken, personeelslokalen, kelder, zolder, technische ruimten, trappen en evacuatiewegen. Evacuatiewegen die bestemd zijn voor de voorziening kunnen gemeenschappelijk gebruikt worden en behoren daardoor niet noodzakelijk tot de voorziening, maar voldoen wel aan de voorwaarden van dit besluit.
  6° groepsopvang: opvang van minstens negen kinderen op hetzelfde moment;
  7° opvang: de voorschoolse en buitenschoolse opvang van kinderen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 24/06/1997 houdende de regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen.

 • Opdeling
  Art. 1
  2° Kleine voorziening: voorziening met een capaciteit van 9  tot en met 25 kinderen
  3° Middelgrote voorziening: voorziening met een capaciteit van 26 tot en met 50 kinderen
  4° Grote voorziening: voorziening met een capaciteit van minstens 51 kinderen
  Art. 2
  Dit besluit is van toepassing op alle voorzieningen die bestemd zijn voor groepsopvang onder zoezicht van of erkend door Kind en Gezin.
  De voorzieningen voldoen aan de federale basisnormen, als ze onder het toepassingsgebied ervan vallen, en aan de voorwaarden van dit besluit
  De voorzieningen die niet onder het toepassingsgebied van de federlae basisnormen vallen, voldoen aan de voorwaarden van dit besluit, en bijkomend aan de minimumvoorwaarden, vastgelegd in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
  De voorzieningen voldoen daarnaast aan andere normeringen met betrekking tot de brandveiligheid zoals vervat in het ARAB, de CODEX en het AREI, als ze onder het toepassingsgebied vallen.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2009

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Art. 22 - De volgende regelingen worden opgeheven:
  Het besluit van de Vlaamse regering van 05/10/2001, gewijzigd bij de besluiten van 15/07/2002, 13/06/2003 & 01/10/2004.
  Het besluit van de Vlaamse regering van 24/10/2003, gewijzigd bij het besluit van 01/10/2004.
  Het besluit van de Vlaamse regering van 01/10/2004.
  Opgeheven door:
  Dit besluit wordt opgeheven door artikel 67/4° van het BVR 22/11/2013

06/06/2008 26/08/2008 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27/1/1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen en het besluit van de Vlaamse regering van 8/3/1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de terreinene voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 45021-45023

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven
 • Terreinen openluchtrecreatieve verblijven

Opmerkingen
 • Datum inwerkingtreding
  26/08/2008

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Besluit van het Vlaams Gewest van 11/09/2009 - artikel 31 & 32

01/10/2004 10/11/2004 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in mini-crèches Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 75684-75689

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Mini-crèches

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art 1 - Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  2° mini-crèche: een mini-crèche als bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24/06/1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang  op bestendige wijze van kinderen.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2005

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Dit besluit is opgeheven door het Besluit van de Vlaamse regering van 19/09/2008

24/10/2003 10/12/2003 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 58623-58626

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Buitenschoolse opvang

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art. 1 - Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  4° initiatief: een initiatief voor buitenschoolse opvang als bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 23/02/2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;

 • Uitzonderingen
  Art. 19 
  In afwijking van artikel 6, eerste lid, voldoen de bestaande initiativen wat het aantal uitgangen betreft, aan de federale basisnormen.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2004

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Dit besluit is opgheven door het Besluit van de Vlaamse regering van 19/09/2008

18/07/2003 26/08/2003 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15/7/2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27/1/1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 418989-41899

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Datum inwerkingtreding
  30/08/2003

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Besluit van het Vlaams Gewest van 11/09/2009 - artikel 31 & 32

13/06/2003 24/07/2003 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5/10/2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 39112-39113

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Kinderdagverblijven

Opmerkingen
 • Datum inwerkingtreding
  24/07/2003

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Ter vervanging van:
  Artikels 44 & 46 van het KB van 5/10/2001
  Opgeheven door:
  Dit besluit is opgeheven door het Besluit van de Vlaamse regering van 19/09/2008

26/11/2002 20/12/2002 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 2/6/1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 57407-57413

Toepassingsgebied :
 • Sportstadions
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Voetbalstadions

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Voetbalstadions

 • Datum inwerkingtreding
  20/12/2002

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Dit besluit is opgeheven door het besluit van 6/7/2013

15/07/2002 15/08/2002 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27/1/1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 35190-35193

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Datum inwerkingtreding
  01/09/2002

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Besluit van het Vlaams Gewest van 11/09/2009 - artikel 31 & 32

15/07/2002 13/08/2002 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5/10/2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 34850-34851

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Kinderdagverblijven

Opmerkingen
 • Datum inwerkingtreding
  13/08/2002

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Dit besluit is opgeheven door het Besluit van de Vlaamse regering van 19/09/2008

05/10/2001 09/01/2002 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 526-538

Toepassingsgebied :
 • Kinderopvang en onthaal
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Kinderdagverblijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Art 3 - Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  4° kinderdagverblijf: kinderdagverblijven als bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 23/02/2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen.

 • Opdeling
  Art. 4 - Dit besluit is van toepassing op alle gebouwen die bestemd zijn als kinderdagverblijf.
  De nieuw op te richten kinderdagverblijven voldoen aan de federaal geldende basisnormen voor nieuwe gebouwen, met de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen die specifiek zijn voor de kinderdagverblijven. 
  De bestaande kinderdagverblijven voldoen, voor zover zij onder het toepassingsgebied vallen, aan de federaal geldende basisnormen voor nieuwe gebouwen. De bestaande kinderdagverblijven voldoen daarenboven aan de artikelen 44 tot en met 46 van dit besluit.

 • Datum inwerkingtreding
  01/01/2002

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Dit besluit is opgeheven door het Besluit van de Vlaamse regering van 19/09/2008

13/09/2001 29/09/2001 Besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 24/12/1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van een veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 1/1/2001 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, die specifiek zijn voor deze logisverstrekkende inrichtingen. Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 33120-33121

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24/12/1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van het veiligheidsattes.

 • Datum inwerkingtreding
  29/09/2001

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Het besluit van het Waalse gewest van 18/12/2003 - Art. 156/2°

02/06/1999 10/07/1999 Koninklijk Besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 26515-26530

Toepassingsgebied :
 • Sportstadions
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Voetbalstadions

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Voetbalstadions

 • Opdeling
  Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen
  Bijlage 1 bij het koninklijk besluit houdende de normen aangaande de bescherming van de toeschouwers:
  1. Algemeen
  2. Binneninrichting van de stadions
  3. Circulatie en evacuatie van de toeschouwers
  4. Tribunes en rijen (gradins)
  5. Aangrenzende lokalen
  6. Signalisatie
  7. Berichten bestemd voor het publiek
  8. Elektrische installaties
  9. Gasinstallaties
  10. Algemeen onderhoud van het stadion
  11. Brandpreventie

  Bijlage 2 - bij het koninklijk besluit houdende de normen aangaande bescherming van de toeschouwers:
  Beproevingsmethode om te bepalen of een tribunestoeltje al dan niet als brandgevaarlijk moet worden beschouwd

 • Datum inwerkingtreding
  Art. 7 

  Dit besluit treedt in werking op 1/7/1999
  De punten 1.5 en 2.2.5 in de bijlage zijn evenwel slechts van toepassing vanaf 1/7/2000
  De punten 4.4.2, 5.3.2, 5.5.1 en 5.7 zijn van toepassing vanaf 1/7/2001.

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Dit besluit is opgeheven door het besluit van 6/7/2013

03/12/1998 27/01/1999 Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 5/6/1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de 'Conseil wallon du troisième âge' Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 2221-2323

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Serviceflats
 • Dagopvangcentrum

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende de oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse raad voor de derde leeftijd)

 • Opdeling
  Het Besluit
  Bijlage I - Reglementering inzake bescherming tegen brandgevaar en paniek in rustoorden, serviceflats en dagcentra voor bejaarden.
  0. Algemene inleiding
  0.1. Voorwerp van de reglementering
  0.1.1. Nieuwe gebouwen in de zin van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing. 
  Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan:
  De normen vastgesteld bij KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing (BS 26/04/1995), zoals aangepast en aangevuld bij KB van 19/12/1997 (BS 30/12/1997)
  Hoofdstuk 3 van deze bijlage, waarbij de normen voor het onderhoud, het tozicht en de bewoningsvoorschriften worden vastgelegd.
  De normen vastgesteld in hoofdstuk 1 & 2 van deze bijlage voor zover nauwkeuriger en/of dwingerder zijn dan de basisnormen ofwel eigen zijn aan de rustoorden, serviceflats en de dagcentra.
  0.1.2. Gebouwen die niet onder onder 0.1.1. vallen
  De normen die bij deze bijlage worden vastegesteld zijn in hun geheel van toepassing, onverminderd de overgangsbepalingen bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5.
  0.2. Rangschikking van de inrichtingen 
  De inrichtingen worden gerangschikt in twee types:
  Type 1: de inrichtingen waarvan de lokalen die voor de bewoners bestemd zijn, ten hoogste één verdieping gelegen zijn boven de evcuatieverdieping bedoeld in bijlage 1 van het KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
  Type 2: de inrichtingen waarvan de lokalen die voor de bewoners  bestemd zijn, ten minste twee vediepingen boven de evacuatieverdieping gelegen zijn.

  Bijlage II - Normen die van toepassing zijn op de rustoorden
  Bijlage III - Normen van toepassing op de serviceflats
  Bijlage IV - Normen die van toepassing zijn op de dagcentra
  Bijlage V - Boekhoudplan voor de boekhouding van de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra

 • Datum inwerkingtreding
  27/01/1999

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door het Besluit van de Waalse Regering van 15/10/2009

03/12/1997 08/07/1998 Besluit van de regering tot vaststelling van de specifieke veiligheidsnormen voor opvangvoorzieningen voor bejaarden Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 22324-22365

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Opvangvoorzieningen voor bejaarden zoals gedefinieerd door het decreet van 09/05/1994

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door het decreet van 04/06/2007

10/07/1997 23/07/1997 Besluit van de Waalse regering tot aanvulling van artikel 22 van het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 24/12/1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van het veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 1/1/1991 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, die specifiek zijn voor deze logiesverstrekkende inrichtingen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 19118-19119

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van artikel 22 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24/12/1990.

 • Datum inwerkingtreding
  23/07/1997

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Het besluit van het Waalse gewest van 18/12/2003 - Art. 156/2°

05/06/1997 26/06/1997 Decreet betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 17043-17055

Toepassingsgebied :
 • Huisvesting ouderen
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Rustoord
 • Serviceflats
 • Dagopvangcentrum

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Rustoorden, serviceflats en de dagcentra voor bejaarden

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Dit decreet werd opgeheven door het decreet van 30/04/2009

08/03/1995 22/06/1995 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 17887-17894

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Terreinen openluchtrecreatieve verblijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

 • Datum inwerkingtreding
  Art. 7
  dit besluit treedt in werking op 15/03/1995

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Besluit van het Vlaams Gewest van 11/09/2009 - artikel 31 & 32

24/12/1990 21/06/1991 Besluit van de executieve houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van het veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 1/1/1991 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, die specifiek zijn voor deze logiesverstrekkende inrichtingen. Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 13999-14023

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Bijlage 1
  Hoofdstuk 0 - Algemene bepalingen
  0. Algemeen
  0.3. Toepassingsgebied
  Onverminderd de wettelijke en reglementaire teksten terzake, gelden deze maatregelen voor alle per 01/01/1991 bestaande inrichtingen, die als logiesverstrekkende inrichtingen beschouwd worden in de zin van het decreet van 09/11/1990 betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van de logiesverstrekkende inrichtingen en de hotelinrichtingen. Behoudens wat de constructieve elementen van het gebouw betreft (cf. art. 21), gelden deze maatregelen niet voor het gedeelte van het gebouw dat bewoond wordt door derden, door de eigenaar of door de exploitant, op voorwaarde dat dit gedeelte afgezonderd is van het eigenlijk gebouw zoals voorzien bij artikel 32

 • Opdeling
  Bijlage 1
  Hoofdstuk 0 - Algemene bepalingen
  0. Algemeen
  0.5 Indeling van de inrichtingen
  De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën:
  Categorie 1 - de lage gebouwen, deze worden onderverdeeld in 2 subcategorieën:
  Cat. 1a - Gebouwen met 1 niveau, bewoond boven de grond, dat het normale evacuatieniveau is
  Cat 1b - Gebouwen met 2 of 3 niveaus, bewoond boven de grond, waaronder respectievelijk 1 of 2 boven het normale evacuatieniveau
  Categorie 2 - de middelhoge gebouwen
  Categorie 3 - de hoge gebouwen

 • Datum inwerkingtreding
  Art. 24 
  21/06/1991

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Het besluit van het Waalse gewest van 18/12/2003 - Art. 156/2°

27/01/1988 27/05/1988 Besluit van de Vlaamse executieve tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen Download  

Pagina's Belgisch Staatsblad : 7672-7686

Toepassingsgebied :
 • Toerisme
Subtoepassingsgebied(en) :
 • Logiesverstrekkende bedrijven

Opmerkingen
 • Omschrijving toepassingsgebied
  Logiesverstrekkende bedrijven
  Bijlage 1 
  Hoofdstuk 0 - Algemene voorwaarden
  02. Toepassingsgebied
  Onverminderd de wettelijke en reglementaire teksten terzake zijn deze bepalingen toepasselijk op alle logiesverstrekkende bedrijven zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 20/03/1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven.

 • Uitzonderingen
  Bijlage 1 
  Hoofdstuk 0 - Algemene voorwaarden
  02. Toepassingsgebied
  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op het gedeelte van het gebouw dat bewoond wordt door derden, door de eigenaar of door de uitbater.

 • Opdeling
  Bijlage 1 
  Hoofdstuk 0 - Algemene voorwaarden
  03. Indeling van de inrichtingen
  De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieeën:
  Categorie 1 - de lage gebouwen, dat wil zeggen gebouwen met 1, 2 of 3 bovengrondse bouwlagen
  Categorie 2 - de middelhoge gebouwen, d.w.z. gebouwen met meer dan 3 bovengrondse bouwlagen, maar waarvan de hoogte niet meer dan 25 meter bedraagt
  Categorie 3 - de hoge gebouwen, d.w.z. de gebouwen waarvan de hoogte meer dan 25 m bedraagt.

 • Datum inwerkingtreding
  27/05/1988

 • Opgeheven door/ter vervanging van
  Opgeheven door:
  Besluit van het Vlaams Gewest van 11/09/2009 - artikel 31 & 32De uitgever doet het mogelijke om de informatie in deze databank zo volledig en actueel mogelijk te houden. De uitgever kan niet garanderen dat de informatie geen foutieve informatie vertoont en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van eventuele foutieve informatie in deze databank. Voor reglementen is enkel de oorspronkelijke tekst, zoals gepubliceerd in het Belgisch, rechtsgeldig

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Brandpreventie
 4. Bibliotheek - Normen-Antenne Brandpreventie
 5. Belgische reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie