Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Nieuws

Verven en vernissen

 1. Drie normfiches met betrekking tot verven en vernissen werden gepubliceerd eind 2016. Ze gaan over de volumieke massa bepaald met de pyknometer volgens ISO 2811-1, de weerstand tegen uitlopen volgens ASTM D4400 en de uitstroomtijd (consistentie) volgens ISO 2431.

 2. Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen (E. Cailleux; W. Van de Sande) (WTCB-Contact Nr. 2016/3) 

  In dit artikel worden twee typologieën van buitenmetselwerk uit baksteen voorgesteld waarbij het risico op het loskomen van de verf reëel is. Bij de eerste configuratie gaat het om bakstenen met een glad uitzicht en een gesloten structuur. Bij de tweede gaat het om nageïsoleerd metselwerk. Lees meer
 3. Naar een objectievere beoordeling van kleuren en de toelaatbare afwijkingen (M.C. Van Eecke (Cori); E. Cailleux (WTCB)) (WTCB-Contact Nr. 2015/3)

 4. In het ideale geval – en teneinde discussies en geschillen tussen klanten, leveranciers en uitvoerders te vermijden – zou de eindkleur van een verf vóór het begin van de werken op eenduidige wijze gedefinieerd moeten kunnen worden. Recentelijk voerden het WTCB, het CoRI (Coatings Research Institute) en twee andere universitaire partners een prenormatieve studie uit met het oog op de bepaling van de beste methode voor de karakterisering en de beschrijving van het eindresultaat van de gebruikte afwerkingsmaterialen, waaronder verfsystemen. Het uitzicht van deze laatste en de toleranties die erop van toepassing zijn, maken immers vaak het onderwerp uit van vragen die aan de afdeling Technisch advies van het WTCB voorgelegd worden. Lees meer

 5. Verschillende normfiches met betrekking tot verven en vernissen werden gepubliceerd. Deze handelen over het meten van de glans, het bepalen van de dikte van een film, de weerstand tegen continue condensatie, de weerstand tegen mortel en het bepalen van de VOC’s.

Bepleisteringen en ETICS

 1. ETICS en de brandveiligheid van gevels (Y. Martin) (WTCB-Contact Nr. 2017/2)

  Dit artikel geeft een kort overzicht van de geldende eisen inzake de brandveiligheid van gevels. Hierbij wordt er ook dieper ingegaan op de eisen en de bijkomende constructieve maatregelen ter beperking van het risico op brandoverslag via de gevels voor het bijzondere geval van buitengevelisolatiesystemen met pleisterwerk, ook wel ETICS genoemd. Er heerst tegenwoordig heel wat discussie over deze maatregelen binnen een werkgroep van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing. Lees meer

 2. Bouwtoepassingen van materialen op basis van hennep (Y. Grégoire) (WTCB-Contact Nr. 2016/4)

  De ontwikkeling en optimalisatie van biobased bouwmaterialen (dat wil zeggen van plantaardige of dierlijke oorsprong) vloeit enerzijds voort uit het groeiende streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en anderzijds uit de tendens om plaatselijke hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Een aantal teams verricht hieromtrent al enkele jaren onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Het WTCB heeft zich in het kader van het BCC-BAT-project onder meer toegelegd op materialen op basis van hennep. Dit artikel bespreekt de toepassingen ervan in de bouwsector. Lees meer

 3. ETICS met harde bekledingen - Deel 2: Uitvoering (Y. Grégoire; I. Dirkx; S. Mertens; S. Korte) Volledig WTCB-dossier (lange versie van het artikel) verschenen in oktober 2016. Lees meer
 4. Twee nieuwe productnormen voor PVC profielen prEN 13658-3 en prEN 13658-4 in het domein van de pleisterwerktoebehoren zijn in opstelling (2017).

 5. Het WTCB heeft actief meegewerkt aan de opstelling van een proefnorm voor het evalueren van de duurzaamheid van ETICS. Deze norm prEN 16383 zal eind 2016 gepubliceerd worden.

 6. De nieuwe Belgische norm NBN B62-400 voor het evalueren van de weerstand tegen hygrothermische belasting van harde bekledingen gekleefd op buitenisolatie werd gepubliceerd in mei 2016.

 7. ETICS met harde bekledingen - Deel 1: Systeemprestaties en materiaalkeuze (Y. Grégoire; I. Dirkx; S. Mertens; S. Korte) Volledig WTCB-dossier (lange versie van het artikel) verschenen in augustus 2016. Lees meer

 8. Publicatie van de TV 257 in augustus 2016: Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS) (Y. Grégoire; I. Dirkx; A. Smits). Deze TV herneemt de normatieve vereisten en de regels van goed vakmanschap voor de uitvoering van ETICS.

 9. Aandacht voor het calcium-carbonaatevenwicht van zwembadwater (P. Steenhoudt; T. Haerinck) (WTCB-Contact Nr. 2016/3) 

  Bij de keuze van de bekleding van een zwembadkuip dient men rekening te houden met de eigenschappen van het vulwater. Bepaalde watersoorten kunnen immers agressief zijn en leiden tot de beschadiging van cementgebonden materialen zoals bepleisteringen en mortelvoegen. Lees meer

 10. De herziening van de uitvoeringsnormen NBN EN 13914-1 (binnenbepleisteringen) en NBN EN 13914-2 (buitenbepleisteringen) is gepubliceerd in maart 2016.

 11. ETICS met harde bekledingen (Y. Grégoire; I. Dirkx; S. Mertens) (WTCB-Contact Nr. 2015/4)

  Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes. Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen in kaart te brengen en bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen te stellen prestatie-eisen en de ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen. Dit artikel stelt een deel van de onderzoeksresultaten voor onder de vorm van aanbevelingen.  Lees meer

 12. Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie (L. Wastiels; A. Janssen; Y. Grégoire) (WTCB-Contact Nr. 2015/3)

  De toepassing van buitengevelisolatiesystemen bestaande uit steenstrips op isolatie kent momenteel een belangrijke groei. Zij laten immers toe om voor een gelijkaardig thermisch isolatieniveau de dikte van de gevel te verminderen zonder aan het esthetische aspect ervan te raken (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.11). Naast de technische en esthetische overwegingen kan ook de milieu-impact een belangrijke invloed hebben op de ontwerpkeuzes en de evolutie van gebouwtypologieën. Dit artikel bespreekt de resultaten van een WTCB-studie rond de milieu-impact van steenstrips op isolatie. Lees meer

 13. ETICS op houtskeletbouw (Y. Grégoire; B. Michaux) (WTCB-Contact Nr. 2014/4)

  De laatste jaren wisten ETICS (buitenbepleisteringen op isolatie) zich op de Belgische markt een plaatsje te veroveren binnen de afwerkingstechnieken voor houtskeletbouw. Met behulp van deze systemen kan men immers de thermische weerstand van de gevel verhogen zonder in te boeten aan esthetiek. Toch bestaan er vooralsnog geen actuele referentiedocumenten of Belgische technische goedkeuring (ATG) voor deze afwerkingstechniek. De toepassing van ETICS op houtbouw valt bijgevolg enkel te overwegen en uit te voeren indien men rekening houdt met bepaalde aanbevelingen. Lees meer

 14. Normatieve context voor binnenbepleisteringen (I. Dirkx) (WTCB-Contact Nr. 2014/2.8)

  Er bestaan verschillende soorten binnenbepleisteringen. Het lastenboek of de architect geeft steeds aan welk type men dient te gebruiken en geeft eventueel ook de prestaties op waaraan de bepleistering moet voldoen. We maken in dit artikel duidelijk hoe deze informatie geïnterpreteerd moet worden. Lees meer

Lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren

 1. Belangrijke wijziging op komst voor de afdichting van leidingen die brandwerende wanden doorboren (Y. Martin; S. Eeckhout) (WTCB-Contact Nr. 2016/3) 

  Om de brandweerstand van een bouwelement (muur, vloer) te waarborgen, is het van essentieel belang dat alle onvermijdelijke doorboringen (leidingen voor fluïda, luchtkanalen, elektrische kabels ...) correct afgedicht worden. De TV 254 met betrekking tot de afdichting van doorvoeringen in brandwerende wanden is gebaseerd op een eenvoudig, maar noodzakelijk principe dat erop gericht is om de brandveiligheid te verzekeren: “Wanneer een verticale of horizontale wand brandwerend moet zijn, geldt dit ook voor de doorvoeringen en andere verzwakkingen.” Lees meer 
 2. Publicatie van de TV 256 (Maart 2016): Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in overeenstemming met de brandveiligheidseisen (Y. Martin). Deze TV herneemt het ontwerp, de normatieve brandveiligheidseisen en de regels van goed vakmanschap voor de uitvoering van industriële gebouwen. De NA Afwerkingen en de NA Brandpreventie hebben meegewerkt aan het opstellen van deze TV.

 3. Wanden bestaande uit platen op houtbasis: invloed op de luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan (C. Mees; B. Michaux) (WTCB-Contact Nr. 2015/4)

  Dit artikel bespreekt een techniek voor luchtdicht bouwen die gebaseerd is op het gebruik van platen op houtbasis met luchtdicht afgewerkte aansluitingen. Lees meer

 4. Plaatmaterialen en hun toepassingen (dit artikel vervangt de WTCB-Dossiers 2009/3.8) (S. Charron; Y. Martin; L. Lassoie) (WTCB-Dossiers 2015/2.20)

  Er is tegenwoordig een uitgebreid gamma aan plaatmaterialen beschikbaar met de meest uiteenlopende prestaties en toepassingsgebieden. Om de schrijnwerker te helpen bij het maken van de juiste keuze, overlopen we in dit artikel, dat het WTCB-Dossier 2009/3.8 vervangt, welke plaattypes geschikt zijn voor welke toepassingen. Lees meer

 5. Dimensionering van glazen binnenwanden (V. Detremmerie) (WTCB-Contact Nr. 2015/3)

  Dit artikel heeft als oogmerk duidelijkheid te scheppen omtrent de functies van glazen binnenwanden en de manier waarop deze gedimensioneerd moeten worden. Lees meer

 6. Publicatie van de TV 254 - Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39)

  Deze TV herneemt de normatieve eisen en de regels van goed vakmanschap van doorvoeringen en verzwakkingen die onder andere uitgevoerd worden in lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren. De NA Afwerkingen en de NA Brand hebben meegewerkt aan het opstellen van deze TV.

 7. Toleranties op afgewerkte wanden van gipsblokken (Y. Grégoire; J. Wijnants) (WTCB-Contact Nr. 2014/3.4)

  Gipsblokken worden vaak ingezet voor het optrekken van niet-dragende binnenwanden in gebouwen. Dankzij hun tand- en groefverbinding kunnen deze blokken vrij strak uitgelijnd worden, wat niet alleen de plaatsing vereenvoudigt, maar ook resulteert in een wand die – zonder het aanbrengen van een traditionele binnenbepleistering (waardoor de hoeveelheid bouwvocht vermindert) – voldoende vlak en glad gemaakt kan worden om een verdere afwerking toe te laten. Dit neemt niet weg dat de afdeling Technisch advies toch geconfronteerd wordt met situaties waarbij de opdrachtgever niet tevreden is over de afwerking van de binnenwanden. In voorkomend geval dient nagegaan te worden of de uitvoering weldegelijk beantwoordt aan de gangbare toleranties die in dit artikel worden toegelicht. Lees meer

Harde vloer- en muurbekledingen (tegels, natuursteen, …)

 1. Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen (T. Vangheel) (WTCB-Contact Nr. 2017/2)

  De term inloopdouche dekt alle douches zonder drempel of met een drempel met zeer beperkte hoogte (max. 2 cm). De ondergrond bestaat doorgaans uit een dekvloer, betegelbare bouwplaten of een geprefabriceerde douchebak. Dergelijke douches hebben definitief hun plaats veroverd in de moderne badkamer. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de manier waarop de waterdichting ervan tot stand gebracht moet worden. Lees meer

 2. Microscheurvorming door krimp in voegmortels (D. Nicaise) (WTCB-Contact Nr. 2016/4)

  Dit artikel gaat dieper in op de zeer fijne, veelal nauwelijks met het blote oog waarneembare scheurtjes die optreden ter hoogte van de mortelvoegen en te wijten zijn aan de onvermijdelijke krimp van de mortel. Deze scheurtjes hebben voornamelijk een impact op het uitzicht van de betegeling. Hoewel deze krimp onvermijdelijk is bij cementgebonden samenstellingen, kunnen er een aantal aanbevelingen geformuleerd worden om de omvang van het fenomeen te beperken. Lees meer

 3. Snijtechnieken voor keramische tegels (T. Vangheel) (WTCB-Contact Nr. 2016/4)

  Zorgvuldig snijwerk is het visitekaartje van elke tegelzetter. Uit contacten met tegelzetters en fabrikanten van snijgereedschap is echter gebleken dat het versnijden en verzagen van de huidige generatie keramische tegels niet altijd eenvoudig is. In dit artikel worden er enkele aanbevelingen geformuleerd omtrent de uitvoering van verschillende snijtechnieken. Lees meer
 4. Belang van het voorbereidende werk vóór de plaatsing van textiele vloerbekledingen (E. Nguyen) (WTCB-Contact Nr. 2016/4)

  Omwille van de talrijke evoluties die zich de laatste jaren voorgedaan hebben op het vlak van de normalisatie en de fabricage van vloerbekledingen kon de herziening van de TV 165 over soepele vloerbekledingen uit 1986 niet langer uitblijven. Deze herziening werd in twee delen opgesplitst: het eerste deel over elastische vloerbekledingen werd behandeld in de TV 241 die in 2011 gepubliceerd werd en het tweede deel over textiele vloerbekledingen zal weldra gepubliceerd worden. Dit artikel bespreekt de voornaamste evoluties van deze toekomstige TV. Lees meer
 5. Een nieuwe proefnorm voor het bepalen van de omkeerbare en onomkeerbare hygrische en thermische uitzetting bij kamertemperatuur en bij hoge temperatuur zal opgesteld worden in 2017.

 6. Een voorstel voor een technisch rapport (TR) voor het bepalen van de invloed van verouderingseffecten op natuursteen zal opgesteld worden in 2017.

 7. De proefnormen voor natuursteen EN 13373 voor het bepalen van de geometrische eigenschappen, EN 12372 voor het bepalen van de buigsterkte, EN 16140 voor het bepalen van de gevoeligheid voor wijzigingen van het uiterlijk geproduceerd door thermische cycli en EN 12370 voor het bepalen van de weerstand tegen tegen kristallisatie van zouten zijn momenteel in herziening (2016-2017).

 8. De proefnormen voor keramische tegels EN ISO 10545-3 (waterabsorptie), EN ISO 10545-4 (buigsterkte) en EN ISO 10545-13 (chemische weerstand) zijn momenteel in herziening (2016-2017).

 9. De herziening van de normen prEN12004-1 met betrekking tot de eisen voor en de classificatie van tegellijmen en EN 12004-2 met betrekking tot de testmethodes voor tegellijmen zullen binnenkort gepubliceerd worden.

 10. De herziening van de norm EN 13813 met betrekking tot de eigenschappen en eisen van dekvloermaterialen zal binnenkort gepubliceerd worden.

 11. De proefmethode EN 13892-9 voor het bepalen van de krimp en de zwelling van dekvloermaterialen wordt momenteel herzien (2016-2017).

 12. Aandacht voor het calcium-carbonaatevenwicht van zwembadwater (P. Steenhoudt; T. Haerinck) (WTCB-Contact Nr. 2016/3) 

  Bij de keuze van de bekleding van een zwembadkuip dient men rekening te houden met de eigenschappen van het vulwater. Bepaalde watersoorten kunnen immers agressief zijn en leiden tot de beschadiging van cementgebonden materialen zoals bepleisteringen en mortelvoegen. Lees meer

 13. Innovatieve vloerverwarmings­systemen (T. Vangheel; J. Van den Bossche) (WTCB-Contact Nr. 2016/2) 

  Vloerverwarmingssystemen hebben tal van voordelen te bieden, zoals een verhoging van het comfort en een grotere beschikbare oppervlakte door het uitsparen van radiatoren. Dit artikel vergelijkt enkele innovatieve vloerverwarmingssystemen met de meer traditionele systemen en gaat dieper in op de verschillende uitvoeringsaspecten. Lees meer

 14. De normen voor natuursteen prEN 12407 (petrografische analyse), prEN 12440 (benamingscriteria) en prEN 12670 (terminologie) zijn momenteel in publieke enquête (oktober 2016).

 15. De proefnorm voor het beoordelen van de slijtsterkte van natuursteen (pr EN 14157) is momenteel in publieke enquête (oktober – november 2016).

 16. Kleurmetingen als hulpmiddel bij de oplevering van natuursteen (V. Bams) (WTCB-Contact Nr. 2016/2) 

  Natuursteen is een product waarvan het vormingsproces door de aarde meerdere miljoenen jaren in beslag nam. Deze unieke productiewijze zorgt ervoor dat er een groot scala aan steentypes met elk zijn variatie aan kleuren en texturen (d.i. het uitzicht) beschikbaar is. Het uitzicht van een als bouwelement aangewende natuursteen is dan ook een belangrijk selectiecriterium. Hoewel deze natuurlijke kleur- en textuurvariaties de mensen enorm aanspreken, mogen ze ook niet te groot zijn. In voorkomend geval kunnen ze de esthetiek van de vloer of de gevel immers in het gedrang brengen. In dit artikel willen we benadrukken dat men, alvorens terug te grijpen naar een kleurmeting, eerst dient over te gaan tot een beoordeling van het algemene uitzicht. Lees meer

 17. Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren (T. Vangheel; S. Mertens; J. Van den Bossche) (WTCB-Contact Nr. 2015/4)

  Tegenwoordig wordt er in een vloeropbouw tussen de ondergrond en de tegels alsmaar vaker gebruikgemaakt van systemen voor ontkoppeling, scheuroverbrugging, spanningsverdeling, akoestische of thermische verbetering, drainage en/of waterdichting. Deze systemen zouden het immers mogelijk moeten maken om het aantal schadegevallen te reduceren en – aangezien men voor het aanbrengen van de afwerkingslaag volgens de fabrikanten niet hoeft te wachten tot de krimp van de dekvloer volledig achter de rug is – de totale bouwduur te verkorten. Lees meer

 18. ETICS met harde bekledingen (Y. Grégoire; I. Dirkx; S. Mertens) (WTCB-Contact Nr. 2015/4)

  Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes. Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen in kaart te brengen en bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen te stellen prestatie-eisen en de ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen. Dit artikel stelt een deel van de onderzoeksresultaten voor onder de vorm van aanbevelingen. Lees meer

 19. Welke documenten heeft men nodig voor een geslaagde natuursteenwerf? (D. Nicaise) (WTCB-Contact Nr. 2015/3)

  Om zijn werf tot een goed einde te kunnen brengen, moet de aannemer niet alleen beantwoorden aan de eisen van zijn klant, maar ook competitieve prijzen en interessante uitvoeringstermijnen voorstellen. Hierbij dient hij er echter wel op toe te zien dat hij geen voorafgaandelijke stappen overslaat, in het bijzonder met betrekking tot de keuze van de natuursteen die hij wil gebruiken. Lees meer

 20. Toelaatbare niveauverschillen tussen gelijmde keramische vloertegels (T. Vangheel; J. Van Den Bossche; J. Wijnants) (WTCB-Contact Nr. 2015/3)

  Niveauverschillen tussen aangrenzende vloertegels kunnen verschillende ongemakken veroorzaken. Zo kunnen ze – in het bijzonder bij 'strakke' vloerafwerkingen – als esthetisch storend ervaren worden, hinder teweegbrengen bij het belopen ervan en zelfs aanleiding geven tot schade wanneer ze bereden worden door materieel met kleine, harde wieltjes. Daarom zijn er objectieve beoordelingsmethoden en criteria nodig om op voorhand duidelijke afspraken te kunnen maken en aldus discussies op de bouwplaats te kunnen beslechten. Lees meer

 21. Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie (L. Wastiels; A. Janssen; Y. Grégoire) (WTCB-Contact Nr. 2015/3)

  De toepassing van buitengevelisolatiesystemen bestaande uit steenstrips op isolatie kent momenteel een belangrijke groei. Zij laten immers toe om voor een gelijkaardig thermisch isolatieniveau de dikte van de gevel te verminderen zonder aan het esthetische aspect ervan te raken (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.11). Naast de technische en esthetische overwegingen kan ook de milieu-impact een belangrijke invloed hebben op de ontwerpkeuzes en de evolutie van gebouwtypologieën. Dit artikel bespreekt de resultaten van een WTCB-studie rond de milieu-impact van steenstrips op isolatie. Lees meer

 22. Bevestiging van gevelbekledingen uit natuursteen: belang van de deuvelweerstand (B. Parmentier; D. Nicaise) (WTCB-Contact Nr. 2015/2)

  Het gebruik van verankerde buitenbekledingen uit natuursteen vormt al vele jaren een gewaardeerde esthetische oplossing om gevels af te werken. De eisen waaraan bouwsystemen met een dergelijk afwerkingstype moeten voldoen, zijn echter velerlei. De windweerstand maakt hier deel van uit ... Lees meer

 23. Plaatsing van dunne XL- en XXL-tegels (T. Vangheel) (WTCB-Contact Nr. 2015/2)

  Dankzij de huidige technologieën is het mogelijk om alsmaar dunnere en grotere keramische tegels te produceren die zowel gebruikt kunnen worden voor vloeren als voor wanden. Zoals reeds aangehaald werd in het WTCB-Dossier 2014/1.2, vergt de plaatsing van zulke tegels echter bijzondere aandacht. In dit artikel gaan we daarom dieper in op een aantal bijzondere aspecten zoals de manipulatie, het versnijden, de verlijmings­techniek en de voegen ervan. Lees meer

Houten bekledingen

 1. Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken (Y. Martin (WTCB); K. De Proft (WOOD.BE))

  Dit artikel gaat dieper in op de geldende eisen inzake het brandgedrag van dakbedekkingen en meer in het bijzonder van op daken geplaatste houten terrassen bij een externe brand. In het kader van het onderzoeksproject Do-It Houtbouw werd er een proefprogramma uitgevoerd om te bepalen of de plaatsing van een houten terras op een plat dak een negatieve invloed heeft op de prestaties van dit dak bij blootstelling aan een externe brand. Dit artikel bespreekt de oplossingen die toelaten om aan de voorschriften te voldoen. Lees meer

 2. Lopers op schrijnwerk en gevelbeglazing (F. Caluwaerts; V. Detremmerie; P. Steenhoudt) (WTCB-Contact Nr. 2016/2)

  Beglazingen en buitenschrijnwerk waarboven zich beton, metselwerk of cementgebonden gevelpanelen bevinden, worden soms ontsierd door lopers die – zelfs mits een herhaalde reiniging – na verloop van tijd opnieuw tevoorschijn komen. Bij gebrek aan een periodiek onderhoud kunnen deze lopers bovendien hechtende sporen nalaten die niet meer verwijderd kunnen worden. Dit artikel geeft meer toelichting bij de oorzaak van dit verschijnsel alsook bij het vermijden en remediëren ervan. Lees meer
 3. Plaatmaterialen en hun toepassingen (dit artikel vervangt de WTCB-Dossiers 2009/3.8) (S. Charron; Y. Martin; L. Lassoie) (WTCB-Dossiers 2015/2.20)

  Er is tegenwoordig een uitgebreid gamma aan plaatmaterialen beschikbaar met de meest uiteenlopende prestaties en toepassingsgebieden. Om de schrijnwerker te helpen bij het maken van de juiste keuze, overlopen we in dit artikel, dat het WTCB-Dossier 2009/3.8 vervangt, welke plaattypes geschikt zijn voor welke toepassingen. Lees meer

 4. Prestaties van de afwerkingen voor houten buitenschrijnwerk (E. Cailleux (WTCB); I. Wuijtens en H. Coppens (TCHN); H. Dedeurwaerder (Cori); I. De Windt en J. Van Acker (Ugent) (WTCB-Contact Nr. 2015/2)

  De afwerking speelt een essentiële rol in het behoud van de prestaties van houten buitenschrijnwerk. Niettemin is het noch voor de schilder, noch voor de schrijnwerker vanzelfsprekend om de technische prestaties ervan te achterhalen en aangepaste producten te kiezen. In dit artikel worden de eerste vaststellingen van de recente onderzoeken besproken die hieromtrent gevoerd werden door het WTCB, het TCHN, het CoRI en de UGent. Hoewel deze studies nog niet voltooid zijn, liggen de eerste resultaten ervan wel in dezelfde lijn als enkele heersende opvattingen en leveren ze interessante pistes op met het oog op de classificatie van de duurzaamheid van de afwerkingen. Lees meer

 5. Plaatsing van gevelbekledingen uit andere materialen dan hout (I. Knoops; F. Caluwaerts) (WTCB-Contact Nr. 2014/4)

  De toepassing van een gevelbekleding zorgt niet alleen voor een verfraaiing van de buitenwand, maar kan ook de ideale gelegenheid vormen om de thermische prestaties van de gevel te verhogen. Terwijl de TV 243 de correcte opvatting en uitvoering van gevelbekledingen op basis van houtachtige materialen bespreekt, bestaan er vooralsnog geen gelijkaardige richtlijnen voor andere gevelmaterialen (bv. vezelcementplaten, platen op basis van basalt en pvc-platen). Het WTCB startte daarom op vraag van het TC Schrijnwerk met de opstelling van een leidraad over dit onderwerp. Lees meer

 6. Zijn parket en vloerverwarming verenigbaar? (S. Charron; C. Delmotte) (WTCB-Contact Nr. 2014/3)

  Dit artikel heeft tot doel om de resultaten van een prenormatief onderzoek uitgevoerd door het WTCB toe te lichten met betrekking tot de verenigbaarheid tussen de houten vloerbekleding en de vloerverwarming. Dit onderzoek is het gevolg van het ontbreken van genormaliseerde proefmethodes in dit domein. De normalisatiecommissies die beoogd worden met dit onderzoek zijn CEN/TC 130, CEN/TC 175 en CEN/TC 193. Dit artikel omvat de regels voor goed vakmanschap ten dienste van de sector (aannemers, architecten, …) en levert zo alle nodige informatie met betrekking tot de producten en hun plaatsing om een geschikte keuze te kunnen maken. Lees meer

 7. De TV 243 - Gevelbekledingen uit hout en plaatmaterialen op basis van hout (S. Charron) is gepubliceerd.

Ander nieuws met betrekking tot de afwerking

 1. Rekenblad voor de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie (S. Danschutter) (WTCB-Contact Nr. 2017/2)

  De ‘Design for all’-aanpak streeft naar een maximale toegankelijkheid van gebouwen. Hieronder valt ook de toegankelijkheid van visuele informatie . In dit artikel wordt een door het WTCB uitgewerkte rekentool voorgesteld die ondersteuning biedt bij de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie (waaronder beletteringen). Lees meer

 2. Speciale uitgave - De digitalisering voor iedereen (WTCB-Contact Nr. 2017/1)

  De 4e industriële revolutie of ‘Industrie 4.0’ berust op een nieuwe manier om de productie te organiseren. De onderling verbonden technologieën en het internet der dingen vormen de spil van deze revolutie. De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van de bouwsector. Ze verdient dus zeker onze aandacht, al moet de technologische vooruitgang steeds nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is precies de rol van het Technische Comité BIM & ICT. Lees meer
 3. Speciale uitgave - De energetische renovatie van gebouwen (WTCB-Contact Nr. 2016/1)

  Het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen staat al enkele jaren hoog op de agenda. Het Europese, nationale en regionale beleid ter zake is er immers op gericht om tegen 2050 het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen drastisch te reduceren. Deze WTCB-Contact wil de bouwprofessionelen – met het oog op deze belangrijke uitdaging – begeleiden in het renovatieproces en helpen bij het treffen van de meest geschikte renovatiemaatregelen op lange termijn door hen relevante informatie aan te reiken. Lees meer

 4. De TV 255 - Luchtdichtheid van gebouwen (C. Mees; X. Lancour) werd gepubliceerd in december 2015.
 5. Speciale uitgave – Het bouwdetail: een ware eisenbundel (WTCB-Contact Nr. 2015/1)

  Daar waar er tot voor kort enkel van onze gebouwen geëist werd dat ze stabiel en waterdicht moesten zijn, stellen we tegenwoordig vast dat ze moeten voldoen aan een hele reeks eisen die niet altijd even gemakkelijk onderling verenigbaar zijn. Dit geldt voornamelijk wanneer men de continuïteit van deze prestaties ter hoogte van de bouwdetails – d.w.z. aan de aansluiting tussen de verschillende elementen – dient te waarborgen. Deze speciale uitgave behandelt onder andere de energetische aspecten van bouwknopen, de toegankelijkheid, de rol van bouwdetails in de akoestische isolatie van gebouwen, de brandveiligheid van details en van de aansluitingen in gebouwen en het economische aspect van koudebruggen. Lees meer

 6. Kleurmetingen op afwerkingsmaterialen (V. Bams) (WTCB-Contact Nr. 2014/4)

  Een vijfde van alle adviezen die verstrekt werden door de afdeling Technisch advies, had te maken met het uitzicht van afwerkingsmaterialen. Om de kleur te beoordelen als belangrijk onderdeel van het uitzicht en uitsluitsel te geven bij discussies, kan men ervoor kiezen om een kleurmeter in te zetten. De metingen van dit toestel stemmen echter niet altijd overeen met de visuele waarnemingen ter plaatse. Dit artikel verklaart de reden hiervoor en behandelt enkele belangrijke aspecten in verband met kleurmetingen. Lees meer

 

Laatste herziening van deze pagina: 16/06/2017

 

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Afwerkingen
 4. Nieuws - Normen-Antenne Afwerkingen