Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

Luiken

Inhoud

NBN EN 13659 is van toepassing op luiken van volgende types: Venetian blinds, roller shutter, wing shutter, Venetian shutter, flat-closing concertina shutter, concertina shutter en sliding panel shutter. Luiken die een doorgang afsluiten worden uitgesloten en worden behandeld onder NBN EN 13241-1.

Deze luiken moeten voldoen aan de geharmoniseerde norm NBN EN 13659 die op 30 september 2004 door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) als Belgische Norm werd geregistreerd in het Belgisch Staatsblad. Het addendum werd geregistreerd als Belgische Norm op 9 februari 2009.

In het kader van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) geeft deze norm aanleiding tot een ver¬plichte CE-markering bij het op de markt brengen. Voor luiken voorzien van een aandrijving geeft deze norm expliciet aanleiding tot een verplichte CE-markering bij het in dienst stellen in het kader van de Machinerichtlijn (98/36/EG inclusief amendementen, herschikt in richtlijn 2006/42/EG). De Laagspanningsrichtlijn (Richtlijn 73/23/EEG) en de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 89/336/EEG) worden niet vermeld doch zijn toepasselijk. Voor deze laatste drie Richtlijnen is de toepassing van geharmoniseerde normen niet verplicht (indien men op een andere manier kan aantonen dat het product voldoet aan de eisen, dan kan dat, in tegenstelling tot de toepassing volgens de Bouwproductenrichtlijn).

De norm behandelt de prestatie- en veiligheidseisen die kunnen toepasselijk zijn bij het bouwen, het transport, de installatie, de bediening en het onderhoud van het luik evenals alle producten met een gelijkaardig gebruik.

De CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn in overeenstemming met NBN EN 13659 is verplicht sinds 1 april 2006. Producten vervaardigd voor deze datum mogen nog zonder CE-markering in de handel gebracht worden. De CE-markering voor aangedreven poorten volgens de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn zijn verplicht sinds respectievelijk 1 januari 1997, 8 april 2000 en 1 januari 1997.

De norm NBN EN 13659 is prestatiegericht opgesteld. Aan de hand van een evaluatie, gebaseerd op proeven en/of berekeningen wordt van ieder product de prestatie voor individuele eigenschappen bepaald. Het is aan de regelgever en de bestekschrijver om aan te geven welke prestaties hij van de producten verwacht.

De norm NBN EN 13659 heeft twee doelstellingen:


Bepaalde eigenschappen die slechts in specifieke gevallen relevant kunnen zijn (thermisch en visueel comfort, geluidsisolatie, inbraakwerendheid, kogelwerend vermogen, bestandheid tegen explosies...) worden niet beschouwd.

Ondersteunende normen

Volgende tabellen sommen de ondersteunende normen op:

Terminologie

NBN EN 12216:2002 Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste zonneschermen - Terminologie, verklarende woordenlijst en definities

Omgeving

EN 1050:1996 Safety of machinery - Principles for risk assessment
EN 1070:1998 Safety of machinery - Terminology
NBN EN 1670:2007
+AC:2008
Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 1932:2001 Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode
NBN EN 12833:2001 Rolluiken voor dakramen en veranda's - Weerstand tegen sneeuwbelasting - Beproevingsmethode
NBN EN 12835:2001 Luchtdichte luiken - Beproeving op de luchtdoorlatendheid
NBN EN 13125:2001 Luiken en zonneschermen - Aanvullende thermische weerstand - Toewijzing van een luchtdoorlatendheidsklasse aan een product
NBN EN 13330:2003 Luiken - Slingerproef met hard vallichaam - Beproevingsmethode
NBN EN ISO 10077-1
:2000
Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen
NBN EN ISO 9227:2006 Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen - Zoutsproeibeproeving

Aandrijving - mechanica

NBN EN 12045:2000 Aangedreven luiken en zonneschermen - Gebruiksveiligheid - Meting van de stuwkracht
NBN EN 12194:2000 Luiken, zonneschermen, aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen - Onjuiste bediening - Beproevingsmethoden
NBN EN 13527:1999 Luiken en zonneschermen - Bepaling van de bedieningskracht - Beproevingsmethoden
NBN EN 14201:2004 Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen terugkerende handelingen (mechanische duurzaamheid) - Beproevingsmethoden

Aandrijving - electronica

NBN EN ISO 12100-2
:2003
Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen - Deel 2: Technische beginselen
NBN EN 60335-1:2002 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen
NBN EN 60335-2-97 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-97 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting
EN 61310-1:1995 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual,auditory and tactile signals

Volgende grafiek geeft weer welke paragrafen van de norm als eis worden gesteld, in het kader van de verschillende richtlijnen.


13659---link-directive---NL.gif
 

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. De productnormen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  6. Luiken - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen