Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen

Inhoud

NBN EN 13120 is van toepassing op binnenzonweringen: jaloezie (vrijhangend, geleid, vast), rollo (vrij hangend, geleid, met opspansysteem), lamellen (vrij hangend, met boven- en onderrail, bovenrail in helling), plissé (vrij hangend, geleid). Uitgesloten zijn binnenzonweringen van de types decoratieve gordijnen, verticale plissé, jaloezieën tussen dubbele belgazing evenals binnenhorren.

eze aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen maken het onderwerp uit van een niet geharmoniseerde norm. Ze kunnen voldoen aan de norm NBN EN 13120 die op 9 september 2004 door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) als Belgische Norm werd geregistreerd in het Belgisch Staatsblad.

In het kader van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) geeft deze norm niet aanleiding tot een CE-markering. Echter voor langs de binnenzijde geplaatste zonneschermen voorzien van een aandrijving geeft deze norm expliciet aanleiding tot een verplichte CE-markering bij het in dienst stellen in het kader van de Machinerichtlijn (98/36/EG inclusief amendementen, herschikt in richtlijn 2006/42/EG). De Laagspanningsrichtlijn (Richtlijn 73/23/EEG) en de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 89/336/EEG) worden niet vermeld doch zijn toepasselijk. Voor deze laatste drie Richtlijnen is de toepassing van geharmoniseerde normen niet verplicht (indien men op een andere manier kan aantonen dat het product voldoet aan de eisen, dan kan dat).

De norm behandelt de prestatie- en veiligheidseisen die kunnen toepasselijk zijn bij het bouwen, het transport, de installatie, de bediening en het onderhoud van het luik evenals alle producten met een gelijkaardig gebruik.

De CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn is niet van toepassing. De CE-markering voor aangedreven, aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen volgens de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn zijn verplicht sinds respectievelijk 1 januari 1997, 8 april 2000 en 1 januari 1997.

De norm NBN EN 13120 is prestatiegericht opgesteld. Aan de hand van een evaluatie, gebaseerd op proeven en/of berekeningen wordt van ieder product de prestatie voor individuele eigenschappen bepaald. Het is aan de regelgever en de bestekschrijver om aan te geven welke prestaties hij van de producten verwacht.

De norm NBN EN 13120 heeft twee doelstellingen:

Bepaalde eigenschappen die slechts in specifieke gevallen relevant kunnen zijn (thermisch en visueel comfort...) worden niet beschouwd.

Ondersteunende normen

Volgende tabellen sommen de ondersteunende normen op:

Terminologie

NBN EN 12216:2002Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste zonneschermen - Terminologie, verklarende woordenlijst en definities

Omgeving

EN 1050:1996Safety of machinery - Principles for risk assessment
EN 1070:1998Safety of machinery - Terminology
NBN EN 1670:2007
+AC:2008
Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 13125:2001Luiken en zonneschermen - Aanvullende thermische weerstand - Toewijzing van een luchtdoorlatendheidsklasse aan een product
NBN EN ISO 10077-1
:2000
Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen
NBN EN ISO 9227:2006Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen - Zoutsproeibeproeving
NBN EN 20105-A02
:1995
Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel A02 : Grijsschaal voor de bepaling van de kleurverandering
NBN EN ISO 105-B04
:1997
Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel B04 : Kleurechtheid tegen weersinvloeden : Beproeving met xenonbooglamp

Aandrijving - mechanica

NBN EN 12045:2000Aangedreven luiken en zonneschermen - Gebruiksveiligheid - Meting van de stuwkracht
NBN EN 12194:2000Luiken, zonneschermen, aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen - Onjuiste bediening - Beproevingsmethoden
NBN EN 13527:1999Luiken en zonneschermen - Bepaling van de bedieningskracht - Beproevingsmethoden
NBN EN 14201:2004Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen terugkerende handelingen (mechanische duurzaamheid) - Beproevingsmethoden

Aandrijving - electronica

NBN EN ISO 12100-2
:2003
Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen - Deel 2: Technische beginselen
NBN EN 60335-1:2002Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen
NBN EN 60335-2-97Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-97 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting
EN 61310-1:1995Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual,auditory and tactile signals

Volgende grafiek geeft weer welke paragrafen van de norm als eis worden gesteld, in het kader van de verschillende richtlijnen.

13120---link-directive---NL.gif

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. De productnormen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  6. Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen