Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Industriële, commerciele of residentiële poorten

Algemeen

Industriële, commerciële en residentiële poorten moeten voldoen aan de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 die op 7 oktober 2003 door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) als Belgische Norm werd geregistreerd in het Belgisch Staatsblad.

In het kader van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) geeft deze norm aanleiding tot een verplichte CE-markering, evenals in het kader van de Machinerichtlijn (98/79/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG).

De norm behandelt de veiligheids- en prestatie-eisen voor deuren en poorten die de veilige doorgang van door mensen begeleide goederen en voertuigen moeten waarborgen in een industriële, commerciële of residentiële omgeving.

In het kader van de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn blijft de CE-markering van kracht voor aangedreven industriële, commerciële en residentiële poorten; voor deze laatste drie Richtlijnen is de toepassing van geharmoniseerde normen niet verplicht (indien men op een andere manier kan aantonen dat het product voldoet aan de eisen, dan kan dat, in tegenstelling tot de toepassing volgens de Bouwproductenrichtlijn).

De CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn in overeenstemming met NBN EN 13241-1 is verplicht sinds 1 april 2005. Produkten vervaardigd voor deze datum mogen nog zonder CE-markering in de handel gebracht worden. De CE-markering voor aangedreven poorten volgens de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn zijn verplicht sinds respectievelijk 1 januari 1997, 8 april 2000 en 1 januari 1997.

De norm NBN EN 13241-1 is prestatiegericht opgesteld. Aan de hand van een evaluatie, gebaseerd op proeven en/of berekeningen wordt van ieder product de prestatie voor individuele eigenschappen bepaald. Het is aan de regelgever en de bestekschrijver om aan te geven welke prestaties hij van de producten verwacht.

De norm NBN EN 13241-1 heeft twee doelstellingen:

Reglementaire eisen

Reglementaire eisen in België (dus bindende eisen afkomstig van federale, gewestelijke of andere reglementen) voor in buitenomgeving geplaatste, aangedreven, horizontaal bewegende poorten of hekwerken zijn:

Ondersteunende normen 

Volgende tabellen sommen de ondersteunende normen op:

Terminologie

NBN EN 12433-1:1999

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren

NBN EN 12433-2 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 2: Onderdelen van deuren

Omgeving

NBN ENV 1991-2-4:2002+NAD Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belasting op draagsystemen - Deel 2-4 : Belasting op draagsystemen - Windbelasting samen met Belgische toepassingsrichtlijn
NBN EN 12424:2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie
NBN EN 12444:2001 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Weerstand tegen windbelasting - Beproeving en berekening
NBN EN 12425:2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Weerstand tegen het binnendringen van water - Classificatie
NBN EN 12489:2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - eerstand tegen het binnendringen van water - Beproevingsmethode
NBN EN 12426:2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Luchtdoorlatendheid - Classificatie
NBN EN 12427:2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode
NBN EN 12428:2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Warmtetransmissie - Eisen voor de berekening
NBN EN ISO 12567-1:2000 Thermische eigenschappen van ramen en deuren - Bepaling van de warmtekastmethode - Deel 1: Volledige ramen en deuren
NBN EN ISO 717-1:1997 Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1 : Luchtgeluidisolatie
NBN EN ISO 140-3:1995 Geluidleer - Meting van geluidwering in gebouwen en bouwdelen - Deel 3 : Laboratoriummeting van luchtgeluidwering van bouwdelen
NBN EN 12600:2003 Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

Aandrijving - mechanica

NBN EN 982+A1:2009 Veiligheid van machines - Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen en hun componenten - Hydrauliek
NBN EN 983+A1:2009 Veiligheid van machines - Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen en hun onderdelen - Pneumatiek

Aandrijving - electronica

NBN EN 60204-1:2006 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1 : Algemene eisen
NBN EN 60335-1:2002 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen
NBN EN 60335-2-95:2005 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-95 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende garagedeuren voor woonhuizen
NBN EN 60335-2-103:2004 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-103 : Bijzondere eisen voor poorten, deuren en ramen
NBN EN 61000-6-2 :2006 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2 : Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen
NBN EN 61000-6-3 :2007 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Algemene normen - Emissienorme voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen
 

Veiligheid

NBN EN 418 :1993 Veiligheid van machines - Noodstopvoorzieningen, functionele aspecten - Ontwerpprincipes (vervangen door NBN EN ISO 13850:2008: Veiligheid van machines - Noodstop - Ontwerpbeginselen
NBN EN 1037 :2008 Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten
NBN EN 12604 :2000 Industriële-, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Mechanische aspecten - Eisen
NBN EN 12605 :2000 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Mecanische aspecten - Beproevingsmethoden
NBN EN 12453 :2001 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren - Eisen
NBN EN 12445 :2001 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren - Beproevingsmethoden
NBN EN 12978 :2003 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren en hekken - Eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 12635+A1 :2009 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Installatie en gebruik

Volgende grafiek geeft weer welke paragrafen van de norm als eis worden gesteld, in het kader van de verschillende richtlijnen.

13241-1---link-directive---NL.gif  

 

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. De productnormen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  6. Industriële, commerciele of residentiële poorten - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen