Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

In overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) dienen alle fabrikanten van ramen en buitendeuren (manueel bediend of aangedreven) hun producten die in de Europese handel gebracht worden voorzien van een CE-markering vanaf 1 februari 2010 volgens de geharmoniseerde productnorm NBN EN 14351-1:2006 "Buitendeuren voor voetgangers en ramen zonder brandwerende eigenschappen".

De bijlagen Z van de geharmoniseerde productnorm geven het verband tussen de productnorm en Europese richtlijnen. Ze tonen aan welke delen van de geharmoniseerde norm in rekening gebracht moeten worden voor de CE-markering.

Fabrikanten van buitendeuren en ramen binnen de productnorm EN 14351-1:2006 kunnen enkel overeenstemming aantonen met de Bouwproductenrichtlijn door deze geharmoniseerde norm toe te passen. Hierin vormt de Bouwproductenrichtlijn een uitzondering, daar alle andere richtlijnen toelaten dat de fabrikant rechtstreeks aantoont dat zijn product voldoet aan de fundamentele voorschriften van de betreffende Richtlijn.

Bijlage ZA legt het verband tussen de norm NBN EN 14351-1:2006 en de Bouwproductenrichtlijn. Ze geeft een overzicht van alle karakteristieken die gereglementeerd zijn in minstens één land van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de karakteristieken die in aanmerking moeten worden genomen bij de CE-markering. De fabrikant dient enkel de prestaties te bepalen en te declareren voor de karakteristieken die onder de reglementering vallen in de bestemmingslanden van zijn product (bv. België).

Voor de andere karakteristieken in de bijlage ZA is de prestatiebepaling niet vereist (de zogenaamde ‘No Performance Determined'-optie of NPD), maar wel mogelijk.

De norm NBN EN 14351-1:2006 definieert de wijze waarop de karakteristieken in bijlage ZA (thermische doorlatendheid, waterdichtheid, ...) moeten worden beoordeeld door te verwijzen naar specifieke proef -en/of rekennormen en classificatienormen voor iedere karakteristiek - zie Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristieken die in aanmerking kunnen genomen worden bij de CE-markering in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn.
Karakteristieken Beoordelingswijze
  Ramen Deuren Dakramen
Prestatie bij externe brand1 Niet van toepassing NBN EN 13501-5, ENV 1187

Brandreactie1 Niet van toepassing NBN EN 13501-1
Waterdichtheid1 NBN EN 12208, NBN EN 10274
Gevaarlijke substanties1 Contrôle de la réglementation du pays de destination
Windweerstand2 NBN EN 12210, NBN EN 12211
Weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting Niet van toepassing NBN EN 12210, NBN EN 12211
Schokweerstand3 Niet van toepassing NBN EN 13049
Draagkracht van de veiligheidsvoorzieningen1 NBN EN 14609 NBN EN 948 NBN EN 14609
Hoogte Niet van toepassing NBN EN 12519 Niet van toepassing
Mogelijkheid tot ontgrendeling (enkel voor deuren in evacuatie - doorgangen)1 Niet van toepassing NBN EN 179, NBN EN 1125, prEN 13633, prEN 13637 Niet van toepassing
Werkingskrachten (enkel voor aangedreven deuren)1 Niet van toepassing NBN EN 12217,
NBN EN 12046-2
Niet van toepassing
Akoestische prestaties1 NBN EN ISO 140-3, NBN EN ISO 717-1
Thermische doorlatendheid1 NBN EN ISO 10077-1 (tabel F.1), NBN EN ISO 10077-1 en 10077-2, NBN EN ISO 12567-1 en NBN EN ISO 12567-2
Stralingseigenschappen (transmissie en reflectie) Niet van toepassing NBN EN 410, NBN EN 13363-1, NBN EN 13363-2
Luchtdichtheid1 NBN EN 12207, NBN EN 1026
  1. Deze karakteristiek moet bepaald worden door een aangemeld organisme.
  2. Deze karakteristiek moet bepaald worden door een aangemeld organisme (behalve voor dakramen).
  3. Deze karakteristiek moet bepaald worden door een aangemeld organisme (enkel voor dakramen).
De norm NBN EN 14351-1:2006 bevat eveneens een groot aantal prestaties welke buiten de CE-markering vallen maar die een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit in bouwsector. Deze prestaties staan vermeld in diverse technische specificaties (STS), die uitgegeven worden door de Federale Overheidsdienst Economie - zie Tabel 2.

Tabel 2 Karakteristieken die buiten de CE-markering vallen.
Karakteristieken Beoordelingswijze
  Ramen Deuren Dakramen
Werkingskracthen (enkel voor aangedreven deuren) NBN EN 13115, NBN EN 12046-1 - NBN EN 13115, NBN EN 12046-1
Mechanische sterkte NBN EN 13115,
NBN EN 12046-1,
NBN EN 14608,
NBN EN 14609
NBN EN 1192,
NBN EN 947,
NBN EN 948,
NBN EN 949,
NBN EN 950
NBN EN 13115,
NBN EN 12046-1,
NBN EN 14608,
NBN EN 14609
Ventilatie NBN EN 13141-1
Kogelweerstand NBN EN 1522, NBN EN 1523
Explosieweerstand NBN EN 13123-1, NBN EN 13123-2
Weerstand tegen herhaald openen en sluiten NBN EN 12400, NBN EN 1191
Gedrag tussen twee verschillende klimaten NBN ENV 13240 NBN EN 12219,
NBN EN 1191
NBN ENV 13240
Inbraakweerstand NBN ENV 1627, NBN ENV 1628, NBN ENV 1629, NBN ENV 1630
Hoogte - NBN EN 410 -
Stralingseigenschappen (transmissie en reflectie) - prEN 13363-2 -
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. De productnormen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  6. Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen