Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Laagspanningrichtlijn

De doelstelling van de laagspanningrichtlijn (LVD) (2006/95/EG) is de veiligheid van elektrische toestellen te garanderen die gebruikt worden in een spanningsbereik van 50 tot 1000V AC (wisselspanning) en van 75 tot 1500V DC (gelijkspanning). De richtlijn stelt dat enkel apparatuur die de veiligheid van mensen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengt in de handel mag worden gebracht.

De fabrikant van elektrisch materiaal (zoals elektrisch aangedreven gevelelementen) of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde is verplicht dit materiaal aan een "overeenstemmingbeoordelingsprocedure" te onderwerpen en een CE-markering aan te brengen waarbij wordt verklaard dat het elektrische materiaal aan de essentiële eisen van de LVD-richtlijn voldoet.

De overeenstemmingbeoordelingsprocedure wordt beschreven in de Bijlage IV van de LVD-richtlijn. Deze procedure houdt onder andere in dat de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde een "verklaring van overeenstemming" en technische documentatie opstelt.

Aan de hand van de technische documentatie moeten de bevoegde nationale instanties kunnen afleiden of het materiaal voldoet aan de eisen van de LVD-richtlijn. Datgene wat de technische documentatie dient te bevatten (ontwerp/fabricagetekeningen, lijst van geheel of gedeeltelijk toegepaste normen, ontwerpberekeningen, ...) wordt eveneens beschreven in Bijlage IV. De technische documentatie dient door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde gedurende minstens 10 jaar na de vervaardiging van het laatste product voor controledoeleinden bewaart en ter beschikking gehouden te worden van de bevoegde nationale instanties. Indien zowel de fabrikant als zijn gevolmachtigde niet in de Gemeenschap gevestigd is dan rust deze verplichting op degene die het elektrische materiaal op de Europese markt brengt.

Bijlage III.b van de LVD-richtlijn bevat een beschrijving van de gegevens die de "verklaring van overeenstemming" dient te bevatten.

De CE-markering in het kader van de LVD-richtlijn dient volgens de bepalingen van Bijlaga III.a van de richtlijn op ieder product door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde te worden aangebracht. De CE-markering moet zichtbaar en op een onuitwisbare wijze op het elektrische materiaal aangebracht worden. Indien het niet mogelijk is deze op het elektrische materiaal aan te brengen, dient het te worden aangebracht op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs.

De laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG is op 16 januari 2007 in werking getreden en vervangt de oude LVD-richtlijn (73/23/EEG). De oude LVD-richtlijn (73/23/EEG) werd op dezelfde datum ingetrokken. Meer informatie met betrekking tot de LVD-richtlijn is terug te vinden op de Sirris Normenantenne "Elektrotechniek".

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. Laagspanningrichtlijn - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen