Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Prestatie-eisen

 Inleiding

Doorgaans is het de beperkte weerstand van een deur of een venster die het de inbreker mogelijk maakt in het gebouw binnen te dringen. De “inbraakwerendheid” van een gevelelement speelt dus een belangrijke rol in de bescherming van een gebouw tegen inbraakpogingen. Maar de uitvoering van ieder gevelelementonderdeel en de plaatsing van het gevelelement (deuren, vensters, dakvensters, rolluiken, keldervensters, …) in de ruwbouw is minstens even belangrijk als het toegepaste product zelf.

De vereiste inbraakwerendheid van een gevelelement is afhankelijk van het “vereiste” beschermingsniveau van een gebouw tegen inbraak. Dit “vereiste” beschermingsniveau is enerzijds afhankelijk van het ‘risico’ van een gebouw op een inbraakpoging en anderzijds van de maatregelen die al zijn genomen (bestaande gebouwen) of gepland (nieuwe bouwwerken).

De preventieve inbraakwerende maatregelen bestaan voornamelijk uit twee types: passieve en actieve:

Zoals bewaking, conciërge, politiecontrole,…

 Referentiesysteem voor "Inbraakveiligheid"

Het WTCB heeft in samenwerking met SECO een referentiesysteem voor “inbraakveiligheid” opgesteld. Dit referentiesysteem laat toe het “vereiste” beschermingsniveau van een gebouw (nieuwe bouwwerken en bestaande bouwwerken) te evalueren. Dit referentiesysteem houdt hierbij rekening met:

Het referentiesysteem maakt hiervoor gebruik van een ‘risicoanalyse’ van het gebouw op basis van checklists per gebouwtype. Er zijn 4 checklists voorzien:

Het “vereiste” beschermingsniveau van het gebouw wordt bepaald op basis van de score aan de hand van de checklists. De 6 beschermingsniveaus en hun overeenkomstige de scoreniveaus op basis van de risicoanalyse, door gebruik van de checklists, worden gegeven in Tabel 1.

 Tabel 1 Verband tussen “vereist” beschermingsniveau en checklist score

Vereist
 beschermingsniveau
  

  Score  
  (in %)
 

1

0-25

2

26-50

3

51-65

4

66-80

5

81-90

6

91-100

 Eens het “vereiste” beschermingsniveau van het gebouw gekend is aan de hand van de checklists, kan men de vereiste prestaties van de inbraakvertragende gevelelementen bepalen.

De prestatie van inbraakvertragende gevelelementen worden uitgedrukt in overeenstemming met de Europese normenreeks NBN EN 1627:2011 tot 1630:2011. Hierbij beschrijft de NBN EN 1627:2011 een classificatie voor de inbraakwerendheid van gevelelementen alsook  de beproevingmethoden voor het bepalen van de weerstand tegen inbraak voor de gevelelementen in haar scope (de NBN EN 1628:2011 tem NBN EN 1630:2011 zijn proefnormen waarnaar wordt verwezen door de NBN EN 1627:2011).  De gevelelementen die gedekt worden door de scope van de NBN EN 1627:2011 zijn buitendeuren, vensters, gordijngevels, luiken, rolluiken en grillen. De inbraakwerendheid van een gevelelement wordt door de NBN EN 1627:2011 ingedeeld in zes weerstandsklassen, WK1 tem WK6, waarbij de weerstandsklasse 6 (WK 6) overeenstemt met het hoogste weerstandsniveau tegen een inbraakpoging. Tot de elementen die niet gedekt zijn door de EN 1627:2011 ter evaluatie van de prestaties van inbraakvertragend gevelschrijnwerk behoren met name garagepoorten, industriële en commerciële deuren . Dit zijn echter belangrijke elementen in de mechanische beveiliging van industriële gebouwen, winkels en residentiële woningen. Wanneer een garagepoort onvoldoende is beveiligd, wordt vaak aangeraden de eerste toegangsdeur tot de woning te beveiligen.

De door het referentiesysteem aanbevolen inbraak weerstandsklassen voor gevelelementen gedekt door de NBN EN 1627:2011 in functie van het “vereiste” beschermingsniveau wordt gegeven in tabel 2.

Tabel 2 Aanbevolen inbraak weerstandsklassen in functie van het “vereiste” beschermingsniveau

Product

Norm

Beschermingsniveau

1

2

3

4

5

6

Bereikbare buitendeur

EN 1627:2011

 

WK1

WK 2

WK 2-3

WK 3-4

WK 4

WK 5-6

Bereikbaar venster

WK 1

WK 2

WK 2-3

WK 3-4

WK 4

WK 4

Rolluiken ter bescherming van bereikbare deuren of   vensters[1]

WK 1

WK 2

WK 2

WK 3

WK 4

WK 4-5

Indien het rolluik samen met een   inbraakbestendig venster of deur wordt gebruikt, mag de sterkteklasse van het   luik van een lager niveau zijn[1] Aangezien inbraken meestal ofwel 's nachts ofwel tijdens al dan niet langdurige afwezigheid van de bewoners worden gepleegd, kunnen rolluiken een ontradend en in elk geval inbraakvertragend effect hebben. Indien rolluiken daarenboven ook nog inbraakbestendig zijn, dragen ze bij aan de bescherming van het gebouw. Ten slotte dragen rolluiken bij aan het thermische comfort van het gebouw, hetgeen in het kader van Duurzaam Bouwen een pluspunt blijft.

De aanbevolen inbraakwerendheid (inbraak weerstandsklasse) moet enkel toegepast worden op de gevelelementen die bereikbaar zijn, zoals gedefinieerd in de Nederlandse Norm NEN 5087:2013 "Inbraakveilighied van woningen - Bereikbaarheid van dak -en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen".

Een gevelement is bereikbaar indien het geheel of gedeeltelijk gelegen is:

Indien de afzakafstand in de woning groter is dan 3,5m, dan zijn de gevelelementen te beschouwen als "niet" bereikbaar voor inbraak.

Onder uitwendige scheidingsconstructie verstaat men een constructie die die scheiding vormt tussen een woning en de buitenlucht, de aangrenzende gebruiksfuncties die niet tot de woning behoren, de gemeenschappelijke verkeersruimte in een woongebouw (bv. een corridor in een appartementsgebouw) of het water.

 def_bereikbaarheid_nl.gif

Figuur 1 Bereikbaarheid voor inbraak in de uitwendige scheidingsconstructie volgen NEN 5087:2013

Een "inbraakvlak" is dat deel van het dak -en geveloppervlak dat vanaf een bereikbaarheidsvlak bereikbaar is voor inbrekers. Volgens de NEN 5087:2013 is een bereikbaarheidsvlak met een maximale hellingshoek van 40°, mits het vlak een gewicht van 50kg kan dragen en waarbij dit vlak kan zijn - figuren 2,3 en 4:

A. Aansluitend terrein en aansluitend wateroppervlak

B. Een vlak dat vanaf het aansluitende terrein toegankelijk is via een vaste trap (figuur4)

C. Een vloer van de gemeenschappelijke verkeersruimte(n) (bv. een gallerij of een corridor in een appartementsgebouw) van een woongebouw (bv. een appartementsgebouw)

D. Een vlak dat:

- een minimale afmeting van 0,4mx0,4m heeft, maximaal 3,5m hoger ligt dan de vloer van de gemeenschappelijke verkeersruimte(n) van een woongebouw

- minimaal aan 1 zijde, minimaal 1m terug ligt ten opzichte van de rand van de er onder gelegen vloer in de gemeenschappelijke verkeersruimte(n) van een woongebouw

E. Een vlak met een minimale afmeting 0,4mx0,4m, dat maximaal 3,5m hoger ligt dan het aansluitend terrein en aansluitend wateroppervlak

F. Een vlak dat:

- een minimale afmeting van 0,4mx0,4m heeft, dat maximaal 2,4m hoger ligt dan het voorgaande bereikbaarheidsvlak;

- minimaal aan één zijde, minimaal 1m terug ligt ten opzichte van de rand van het voorgaande bereikbaarheidsvlak

G. Een vlak dat:

- een minimale afmeting van 1mx0,4m heeft, dat maximaal 3,5m lager ligt dan het voorgaande bereikbaarheidsvlak;

- minimale aan één zijde, minimaal 1m uitsteekt ten opzichte van de rand van het voorgaande bereikbaarheidsvlak

 

 bereikbaarheidsvlak_wtcb_nl.gif

 Figuur 2 Voorbeeden van bereikbaarheidsvlakken

 bereikbaarheidsvlak_wtcb_nl_2.gif

Figuur 3 Voorbeeden van bereikbaarheidsvlakken

 Voorbeeld-voor-B.jpg

Figuur 4 Voorbeeden van een bereikbaarheidsvlak volgens B

Het "inbraakvlak" wordt bepaald volgens de methode van projectie met behulp van 2 verticale hulpvlakken, waarbij de projectie alleen van toepassing is bij een bereikbaar dak- en/of gevelvlak met een hellingshoek >40°:

Het "inbraakvlak" is dat deel van de horizontale projectie van het eerste verticale hulpvlak op de uitwendige scheidingsconstructie, dat zich bevindt tussen het bereikbaarheidsvlak en het tweede verticale hulpvlak, figuur 5.

bereikbaarheidsvlak_wtcb_nl_3.gif

 

 Figuur 5 Definitie van een inbraakvlak

 

 Checklists

Woningen (de pdf-versie)

Tabel Woningen

Project

 

Situering van   het gebouw

 

Korte   omschrijving

 

Passieve maatregelen

 

1. Niveau stad of streek

 

1.1 Hoeveel   inwoners telt de stad of streek waar de woning is gevestigd?

 

               Meer dan 50.000

15

               Tussen 50.000 en 20.000

9

               Minder dan 20.000

3

2. Niveau Wijk of dorp

 

2.1   Criminaliteitsgeschiedenis van de omgeving:

 

               Geweld tegen personen

15

               Drugsproblemen

13

               Diefstal bij de buren en   diefstal van eigendom < 5 jaar

11

               Diefstal bij de buren < 5   jaar

9

               Diefstal van eigendom < 5   jaar

7

               Geen aangegeven diefstallen

0

2.2   Toegankelijkheid van het nabije wegennetwerk:

 

               Meerdere toegangswegen naar verschillende wegen, dichtbij een kruispunt

8

               2-baansvak

5

               1-baansvak of doodlopende   straat

1

2.3 De   dichtstbijzijnde autosnelweg of nationale verbindingsweg bevindt zich op een rijtijd van:

 

               Minder dan 1 minuut

8

               Tussen 1 en 3 minuten

5

               Meer dan 3 minuten

1

3. Niveau Straat

 

3.1 Type   straat:

 

               Publiek

11

               Privé

5

               Onder menselijke of fysieke controle

1

3.2 Ligt de   straat aan de rand van het dorp of de wijk?

 

               Ja, en daarnaast is er geen bebouwing (weiland, bos, snelweg, …)

13

               Ja, maar er is wel bebouwing (industriezone, woning achter spoorlijn, …)

9

               Nee

3

3.3 Hebben de gebouwen in de straat gemiddeld een hogere waarde dan de gebouwen in de omringende straten?

 

               Ja

11

               Nee

3

3.4 Is er   regelmatig controle van Politie, Buurtwachten of Buurtinformatienetwerken?

 

               Nee, niet regelmatig

9

               Ja

2

4. Niveau woning

 

4.1 Heeft de woning een hogere waarde dan het gemiddelde van de directe buren?

 

               Ja

11

               Nee

3

4.2 Is er   verlichting aanwezig in de omgeving van de woning?

 

               Nee

13

               Ja, enkel openbare verlichting

11

               Ja, enkel private verlichting

7

               Ja, zowel private als openbare   verlichting

2

4.3   Lawaaihinder?

 

               Ja

7

               Nee

0

4.4 Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van de woning (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bewaakte woning)

1

4.5 Toegang van voetgangers tot het gebouw?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bv. beveiligd landhuis)

1

4.6 Periodes van aanwezigheid van de bewoners?

 

               Regelmatig

3

               onregelmatig

11

               seizoensgebonden

13

4.7   Mogelijkheid tot het achterhalen van de aanwezigheid (brievenbus, rolluiken,…)?

 

               Ja

13

               Nee

0

5.1 Hoeveel vrijstaande gevels met openingen zoals ramen en deuren heeft de woning?

 

               4 (Open bebouwing)

15

               3 (Halfopen bebouwing)

11

               2 (Gesloten bebouwing)

9

6. Niveau gevelelement

 

6.1   Zijn al de bereikbare gevelelementen (vnl. ramen en deuren) zichtbaar door één of meerdere buren?

 

               Nee, en de gevels zijn eenvoudig bereikbaar

13

               Nee, maar deze gevels zijn niet eenvoudig van de straat bereikbaar (bv.   tuin met poort)

9

               Ja, al de gevelelementen zijn zichtbaar door buren

3

6.2   Zijn er zichtbare mechanische beveiligingsmaatregelen voorzien?

 

               Nee

11

               Ja, maar niet op alle bereikbare gevelelementen (enkel op de deuren)

9

               Ja, op alle bereikbare gevelelementen (zowel ramen als deuren)

2

6.3   Hoeveel buitendeuren telt de woning?

 

               Meer dan 2 buitendeuren

8

               2 buitendeuren

5

               Één enkele buitendeur

1

6.4   Wat is de inbraakweerstand van de zwakste buitendeur?

 

               Laag tot zeer laag (geen classificatie)

8

               Gemiddeld (EN 1627) Weerstandsklasse 2

5

               Hoog (EN 1627) Weerstandsklasse 3

1

               Zeer hoog (EN 1627) Weerstandsklasse 4 of 5

0

6.5   Zijn er ramen die niet zichtbaar zijn door één of meerdere buren en die makkelijk bereikbaar zijn?

 

               Ja, makkelijk bereikbaar zonder klimmen, onbeschermd

8

               Ja, bereikbaar (opklimmogelijkheden)

5

               Onbereikbaar of uitgerust met  inbraakafschrikkende maatregelen (roosters, staven…)

0

6.6   Wat is de inbraakweerstand van het zwakste bereikbare raam?

 

               Geen beveiligingsmaatregelen of veiligheidsglas aanwezig

8

               Lage inbraakweerstand en dubbele beglazing

5

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) of veiligheidsglas (EN 356)

3

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) en veiligheidsglas (EN 356)

1

6.7   Is de garagepoort voorzien van inbraakvertragende maatregelen?

 

               De woning heeft geen garagepoort of de garagepoort bezit een inbraakvertragend karakter

0

               Nee, maar de deur tussen de garage en de achterliggende ruimte is voorzien van inbraakvertragende maatregelen

3

               Nee, en de achterliggende deur heeft een lage inbraakweerstand

8

6.8   Zijn de dakelementen / dakopeningen makkelijk bereikbaar?

 

               Ja, en de openingen zijn groter dan 40x25 of diameter 35

8

               Ja, maar de openingen zijn kleiner dan bovenstaande waarden

5

               Ja, maar de openingen zijn uitgerust met inbraakvertragende maatregelen conform (EN 1627)

1

               Nee, er zijn geen openingen aanwezig

0

6.9   Is de bereikbare lichtkoepel en/of het kelderraam van de woning uitgerust met inbraakvertragende maatregelen?

 

               Ja

0

               Nee

7

6.10   Is de woning voorzien van rolluiken?

 

               Ja

1

               Nee

7

Risicoanalyse Woning

 

Totaal Niveau                   1.   Stad of streek

/15

                                            2.   Wijk of dorp

/31

                                            3.   Straat

/44

                                            4.   Woning

/79

                                            5.   Gevel

/15

                                            6.   Gevelelement

/86

Totaal voor het potentiële risico

/270

Percentage

%

7. Actieve maatregelen

 

7.1   Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van de woning (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijnde   plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang   (bewaakte woning)

1

7.2 Toegang van   voetgangers tot het gebouw?

 

               Niet onder toezicht zijnde   plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bv.   beveiligd landhuis)

1

7.3   Aanwezigheid van bewakers of dieren (waakhond, ganzen,…)?

 

               Ja

0

               Nee

9

7.4 Zijn er een   elektronische beveiligingsmaatregelen (alarmsysteem) voorzien?

 

               Nee

11

               Ja

2

7.5 Is er een   toegangscontrole voorzien

 

               Geen (toegangs)controle   aanwezig

11

               Two-way communicatie

9

               Andere vorm van toegangscontrole

2

Totaal voor de actieve maatregelen

/53

Totaal voor de passieve maatregelen

/270

Eindtotaal voor de actieve en passieve   maatregelen

/323

Percentage voor de actieve en passieve   maatregelen

%

 

Appartementsgebouwen (de pdf-versie)

Tabel Appartementen

Project

Situering van   het gebouw

Korte   omschrijving

Passieve maatregelen

1. Niveau stad of streek

 

1.1 Hoeveel   inwoners telt de stad of streek waar het appartement gebouw is gevestigd?

 

               Meer dan 50.000

15

               Tussen 50.000 en 20.000

9

               Minder dan 20.000

3

2. Niveau Wijk of dorp

 

2.1   Criminaliteitsgeschiedenis van de omgeving:

 

               Geweld tegen personen

15

               Drugsproblemen

13

               Diefstal bij de buren en diefstal van eigendom < 5 jaar

11

               Diefstal bij de buren < 5 jaar

9

               Diefstal van eigendom < 5 jaar

7

               Geen aangegeven diefstallen

0

2.2 De   dichtstbijzijnde autosnelweg of nationale verbindingsweg bevindt zich op een rijtijd van:

 

               Minder dan 1 minuut

8

               Tussen 1 en 3 minuten

5

               Meer dan 3 minuten

1

2.3   Toegankelijkheid van het nabije wegennetwerk:

 

               Meerdere toegangswegen naar verschillende wegen, dichtbij een kruispunt

8

               2-baansvak

5

               1-baansvak of doodlopende straat

1

3. Niveau Straat

 

3.1 Type straat:

 

               Publiek

11

               Privé

5

               Onder menselijke of fysieke controle

1

3.2 Ligt de   straat aan de rand van het dorp of de wijk?

 

               Ja, en daarnaast is er geen bebouwing (weiland, bos, snelweg…)

13

               Ja, maar er is wel bebouwing (industriezone, woning achter spoorlijn…)

9

               Nee

3

3.3 Hebben de gebouwen in de straat gemiddeld een hogere waarde dan de gebouwen in de omringende straten?

 

               Ja

11

               Nee

3

3.4 Is er   regelmatig controle van Politie, Buurtwachten of Buurtinformatienetwerken?

 

               Nee, niet regelmatig

9

               Ja

2

4. Niveau appartementsgebouw

 

4.1 Heeft het  gebouw een hogere waarde dan het gemiddelde van de directe buren?

 

               Ja

11

               Nee

3

4.2 Hoeveel bouwlagen telt het appartementsgebouw?

 

               Meer dan 5

11

               Minder dan 5

5

4.3 Hoeveel wooneenheden telt het appartementsgebouw?

 

               Meer dan 50 wooneenheden

13

               Tussen 20 en 50 wooneenheden

11

               Minder dan 20 wooneenheden

5

4.4 Is er verlichting aanwezig in de omgeving van het appartementsgebouw?

 

               Nee

13

               Ja, enkel openbare verlichting

11

               Ja, enkel private verlichting

7

               Ja, zowel private als openbare verlichting

2

4.5   Lawaaihinder

 

               Ja

7

               Nee

0

4.6 Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van het appartementsgebouw (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bewaakt gebouw)

1

4.7   Mogelijkheid tot het achterhalen van de aanwezigheid (brievenbus, rolluiken,…)?

 

               Ja

13

               Nee

0

5. Niveau gevel

 

5.1 Is de inkom zichtbaar door de buren of vanaf de straat?

 

               Nee, door geen van beiden

13

               Ja, vanaf de straat of door de buren

7

               Ja, door beiden

2

5.2 Is de inkom vrij toegankelijk, bijvoorbeeld is er een ruimte binnen met brievenbussen en   bellen?

 

               Ja

8

               Nee

2

6. Niveau gevelelement

 

6.1 Zijn al de bereikbare gevelelementen (vnl. ramen en deuren) zichtbaar door één of meerdere buren?

 

               Nee, en de gevels zijn eenvoudig bereikbaar

13

               Nee, maar deze gevels zijn niet eenvoudig van de straat bereikbaar (bv. tuin met poort)

9

               Ja, al de gevelelementen zijn zichtbaar door buren

3

6.2 Zijn er zichtbare mechanische beveiligingsmaatregelen voorzien?

 

               Nee

11

               Ja, maar niet op alle bereikbare gevelelementen (enkel op de deuren)

9

               Ja, op alle bereikbare gevelelementen (zowel ramen als deuren)

2

6.3 Hoeveel   buitendeuren telt het appartementsgebouw?

 

               Meer dan 2 buitendeuren

8

               2 buitendeuren

5

               Één enkele buitendeur

1

6.4 Wat is de inbraakweerstand van de zwakste buitendeur?

 

               Laag tot zeer laag (geen classificatie)

8

               Gemiddeld (EN 1627) Weerstandsklasse 2

5

               Hoog (EN 1627) Weerstandsklasse 3

1

               Zeer hoog (EN 1627) Weerstandsklasse   4-5

0

6.5 Zijn er ramen die niet zichtbaar zijn door één of meerdere buren en die makkelijk bereikbaar zijn?

 

               Ja, makkelijk bereikbaar zonder klimmen, onbeschermd

8

               Ja, bereikbaar (opklimmogelijkheden)

5

               Onbereikbaar of uitgerust met inbraakafschrikkende maatregelen (roosters,   staven…)

0

6.6 Wat is de inbraakweerstand van het zwakste bereikbare raam?

 

               Geen beveiligingsmaatregelen of veiligheidsglas aanwezig

8

               Lage inbraakweerstand en dubbele beglazing

5

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) of veiligheidsglas (EN 356)

3

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) en veiligheidsglas (EN 356)

1

6.7 Is de garagepoort voorzien van inbraakvertragende maatregelen?

 

               Het appartementsgebouw heeft geen garagepoort of de garagepoort bezit een inbraakvertragend karakter

0

               Nee, maar de deur tussen de garage en de achterliggende ruimte is  voorzien van inbraakvertragende maatregelen

3

               Nee, en de achterliggende deur heeft een lage inbraakweerstand

8

6.8 Zijn de   dakelementen / dakopeningen makkelijk bereikbaar?

 

               Ja, en de openingen zijn groter dan 40x25 of diameter 35

8

               Ja, maar de openingen zijn kleiner dan bovenstaande waarden

5

               Ja, maar de openingen zijn uitgerust met inbraakvertragende maatregelen conform (EN 1627)

1

               Nee, er zijn geen openingen   aanwezig

0

6.9 Is de bereikbare lichtkoepel en/of het kelderraam van het appartementsgebouw uitgerust met inbraakvertragende maatregelen?

 

               Ja

0

               Nee

7

6.10 Is het appartementsgebouw voorzien van rolluiken?

 

               Ja

1

               Nee

7

Risicoanalyse Appartementen

 

Totaal Niveau                  1.   Stad of streek

/15

                                            2.   Wijk of dorp

/31

                                            3.   Straat

/44

                                            4.   Appartementsgebouw

/79

                                            5.   Gevel

/21

                                            6.   Gevelelement

/86

Totaal voor het potentiële risico

/276

Percentage

%

7. Actieve maatregelen

 

Indien er   actieve maatregelen zijn getroffen, antwoord op onderstaande vragen

 

7.1   Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van de woning (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijde   plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang   (bewaakte woning)

1

7.2 Toegang van   voetgangers tot het gebouw?

 

               Niet onder toezicht zijde   plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bv.   beveiligd landhuis)

1

7.3   Aanwezigheid van bewakers of dieren (waakhond, ganzen,…)?

 

               Ja

0

               Nee

9

7.4 Zijn er een   elektronische beveiligingsmaatregelen(alarmsysteem) voorzien?

 

               Nee

11

               Ja

2

7.5 Is er een   toegangscontrole voorzien

 

               Geen (toegangs)controle   aanwezig

11

               Two-way communicatie

9

               Andere vorm van toegangscontrole

2

Totaal voor de actieve maatregelen

/53

Totaal voor de passieve maatregelen

/276

Eindtotaal voor de actieve en passieve   maatregelen

/329

Percentage voor de actieve en passieve   maatregelen

%

 

Winkels en showrooms (de pdf-versie)

Tabel Winkels en showrooms

Project

Situering van het gebouw

Korte omschrijving

Passieve maatregelen

1. Niveau stad of streek

 

1.1 Hoeveel inwoners telt de stad of streek waar het gebouw is gevestigd?

 

               Meer dan 50.000

15

               Tussen 50.000 en 20.000

9

               Minder dan 20.000

3

2. Niveau Wijk of dorp

 

2.1   Criminaliteitsgeschiedenis van de omgeving:

 

               Geweld tegen personen

15

               Drugsproblemen

13

               Diefstal bij de buren en diefstal van eigendom < 5 jaar

11

               Diefstal bij de buren < 5 jaar

9

               Diefstal van eigendom < 5 jaar

7

               Geen aangegeven diefstallen

0

2.2 De   dichtstbijzijnde autosnelweg of nationale verbindingsweg bevindt zich op een   rijtijd van:

 

               Minder dan 1 minuut

8

               Tussen 1 en 3 minuten

5

               Meer dan 3 minuten

1

2.3   Toegankelijkheid van het nabije wegennetwerk:

 

               Meerdere toegangswegen naar verschillende wegen, dichtbij een kruispunt

8

               2-baansvak

5

               1-baansvak of doodlopende straat

1

 

 

3. Niveau Straat

 

3.1 Type   straat:

 

               Publiek

11

               Privé

5

               Onder menselijke of fysieke controle

1

3.2 Ligt de   straat aan de rand van het dorp of de wijk?

 

               Ja, en daarnaast is er geen bebouwing (weiland, bos, snelweg, …)

13

               Ja, maar er is wel bebouwing (industriezone, woning achter spoorlijn, …)

9

               Nee

3

3.3 Hebben de gebouwen in de straat gemiddeld een hogere waarde dan de gebouwen in de omringende straten?

 

               Ja

11

               Nee

3

3.4 Is er   regelmatig controle van Politie, Buurtwachten of Buurtinformatienetwerken?

 

               Nee, niet regelmatig

9

               Ja

2

4. Niveau gebouw

 

4.1 Heeft het gebouw een hogere waarde dan het gemiddelde van de directe buren?

 

               Ja

11

               Nee

3

4.2 Hoe groot is de waarde van de voorraad handelsgoederen?

 

               Groter dan 250.000 €

15

               Tussen 75.000 € en 250.000 €

11

               Minder dan 75.000 €

7

4.3 Wat is de attractiviteit   van de verkochte goederen? Indien meerdere opties mogelijk, telt de hoogste   score.

 

               Hoog (audio visuele artikels, sportartikels, computers, tabak, baar geld, parfums,…)

15

               Middel (speelgoed, dranken, autoaccessoires, levensmiddelen, …)

11

               Laag (brood, groenten en fruit, bloemen, meubels, …)

5

4.4 Is er   verlichting aanwezig in de omgeving van het gebouw?

 

               Nee

13

               Ja, enkel openbare verlichting

11

               Ja, enkel private verlichting

7

               Ja, zowel private als openbare   verlichting

2

4.5   Lawaaihinder

 

               Ja

7

               Nee

0

4.6   Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van het gebouw (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bewaakt gebouw)

1

4.7   Mogelijkheid tot het achterhalen van de aanwezigheid (brievenbus, rolluiken,…)?

 

               Ja

13

               Nee

0

5. Niveau gevel

 

5.1 Hoeveel vrijstaande gevels met openingen zoals ramen en deuren heeft het gebouw?

 

               4 (Open bebouwing)

15

               3 (Halfopen bebouwing)

11

               2 (Gesloten bebouwing)

9

6. Niveau gevelelement

 

6.1 Zijn al de bereikbare gevelelementen (vnl. ramen, deuren en poorten) zichtbaar door één of meerdere buren?

 

               Nee, en de gevels zijn   eenvoudig bereikbaar

13

               Nee, maar deze gevels zijn niet eenvoudig van de straat bereikbaar (bv. tuin met poort)

9

               Ja, al de gevelelementen zijn zichtbaar door buren

3

6.2 Zijn er zichtbare mechanische beveiligingsmaatregelen voorzien?

 

               Nee

11

               Ja, maar niet op alle bereikbare gevelelementen (enkel op de deuren)

9

               Ja, op alle bereikbare gevelelementen (zowel ramen als deuren)

2

6.3 Hoeveel buitendeuren telt het gebouw?

 

               Meer dan 2 buitendeuren

8

               2 buitendeuren

5

               Één enkele buitendeur

1

6.4 Wat is de inbraakweerstand van de zwakste buitendeur?

 

               Laag tot zeer laag (geen classificatie)

8

               Gemiddeld (EN 1627) WK2

5

               Hoog (EN 1627) WK3

1

               Zeer hoog (EN 1627) WK4-5

0

6.5 Zijn er ramen die niet zichtbaar zijn door één of meerdere buren en die makkelijk   bereikbaar zijn?

 

               Ja, makkelijk bereikbaar zonder klimmen, onbeschermd

8

               Ja, bereikbaar (opklimmogelijkheden)

5

               Onbereikbaar of uitgerust met   inbraakafschrikkende maatregelen (roosters,   staven…)

0

6.6 Wat is de   inbraakweerstand van het zwakste bereikbare raam?

 

               Geen beveiligingsmaatregelen of veiligheidsglas aanwezig

8

               Lage inbraakweerstand en dubbele beglazing

5

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) of veiligheidsglas (EN 356)

3

               Inbraakvertragende maatregelen   (EN 1627) en veiligheidsglas (EN 356)

1

6.7 Is de   garagepoort voorzien van inbraakvertragende maatregelen?

 

               Het gebouw heeft geen   garagepoort of de garagepoort bezit een inbraakvertragend   karakter

0

               Nee, maar de deur tussen de   garage en de achterliggende ruimte is voorzien van inbraakvertragende maatregelen

3

               Nee, en de achterliggende deur heeft een lage inbraakweerstand

8

6.8 Zijn de dakelementen / dakopeningen makkelijk bereikbaar?

 

               Ja, en de openingen zijn groter dan 40x25 of diameter 35

8

               Ja, maar de openingen zijn kleiner dan bovenstaande waarden

5

               Ja, maar de openingen zijn uitgerust met inbraakvertragende maatregelen conform (EN 1627)

1

               Nee, er zijn geen openingen aanwezig

0

6.9 Is de   bereikbare lichtkoepel en/of het kelderraam van het gebouw uitgerust met inbraakvertragende maatregelen?

 

               Ja

0

               Nee

7

6.10 Is het gebouw voorzien van rolluiken?

 

               Ja

1

               Nee

7

6.11 Zijn er een elektronische beveiligingsmaatregelen (alarmsysteem) voorzien?

 

               Nee

11

               Ja

2

6.12 Is er een toegangscontrole voorzien

 

               Geen (toegangs)controle aanwezig

11

               Two-way communicatie

9

               Andere vorm van toegangscontrole

2

Risicoanalyse Winkels en showrooms

 

Totaal Niveau    1.   Stad of streek

/15

                                            2.   Wijk of dorp

/31

                                            3.   Straat

/44

                                            4.   Gebouw

/85

                                            5.   Gevel

/15

                                            6.   Gevelelement

/108

Totaal voor het potentiële risico

/298

Percentage

%

7. Actieve maatregelen

 

Indien er actieve maatregelen zijn getroffen, antwoord op onderstaande vragen

 

7.1   Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van de woning (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bewaakte woning)

1

7.2 Toegang van voetgangers tot het gebouw?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bv. beveiligd landhuis)

1

7.3   Aanwezigheid van bewakers of dieren (waakhond, ganzen,…)?

 

               Ja

0

               Nee

9

7.4 Zijn er een elektronische beveiligingsmaatregelen voorzien?

 

               Nee

11

               Ja, maar niet zichtbaar langs buiten (geïntegreerde  inbraakbeveiliging; in beslag geïntegreerde magneetcontacten…)

9

               Ja, duidelijk zichtbaar langs   buiten via sirene of aanduiding (alarmsysteem)

2

7.5 Is er een   toegangscontrole voorzien

 

               Geen (toegangs)controle   aanwezig

11

               Two-way communicatie

9

               Andere vorm van toegangscontrole

2

Totaal voor de actieve maatregelen

/53

Totaal voor de passieve maatregelen

/298

Eindtotaal voor de actieve en passieve   maatregelen

/351

Percentage voor de actieve en passieve   maatregelen

%

 

Bedrijven en instellingen (de pdf-versie)

Tabel Bedrijven en instellingen

Project

Situering van   het gebouw

Korte   omschrijving

Passieve maatregelen

1. Niveau stad of streek

 

1.1 Hoeveel inwoners telt de stad of streek waar het gebouw is gevestigd?

 

               Meer dan 50.000

15

               Tussen 50.000 en 20.000

9

               Minder dan 20.000

3

2. Niveau Wijk of dorp

 

2.1   Criminaliteitsgeschiedenis van de omgeving:

 

               Geweld tegen personen

15

               Drugsproblemen

13

               Diefstal bij de buren en diefstal van eigendom < 5 jaar

11

               Diefstal bij de buren < 5 jaar

9

               Diefstal van eigendom < 5 jaar

7

               Geen aangegeven diefstallen

0

2.2 De dichtstbijzijnde autosnelweg of nationale verbindingsweg bevindt zich op een rijtijd van:

 

               Minder dan 1 minuut

8

               Tussen 1 en 3 minuten

5

               Meer dan 3 minuten

1

2.3   Toegankelijkheid van het nabije wegennetwerk:

 

               Meerdere toegangswegen naar verschillende wegen, dichtbij een kruispunt

8

               2-baansvak

5

               1-baansvak of doodlopende straat

1

3. Niveau Straat

 

3.1 Type   straat:

 

               Publiek

11

               Privée

5

               Onder menselijke of fysieke controle

1

3.2 Ligt de straat aan de rand van het dorp of de wijk?

 

               Ja, en daarnaast is er geen bebouwing (weiland, bos, snelweg, …)

13

               Ja, maar er is wel bebouwing (industriezone, woning achter spoorlijn, …)

9

               Nee

3

3.3 Hebben de gebouwen in de straat gemiddeld een hogere waarde dan de gebouwen in de omringende straten?

 

               Ja

11

               Nee

3

3.4 Is er   regelmatig controle van Politie, Buurtwachten of Buurtinformatienetwerken?

 

               Nee, niet regelmatig

9

               Ja

2

4. Niveau gebouw

 

4.1 Heeft het gebouw een hogere waarde dan het gemiddelde van de directe buren?

 

               Ja

11

               Nee

3

4.2 Hoe groot is de waarde van de voorraad handelsgoederen?

 

               Groter dan 250.000 €

15

               Tussen 75.000 € en 250.000 €

11

               Minder dan 75.000 €

7

4.3 Wat is de attractiviteit van de geproduceerde goederen / documenten? Indien meerdere opties mogelijk, telt de hoogste score.

 

               Hoog (audio visuele artikels, sportartikels, computers, tabak, baar geld, parfums,…)

15

               Middel (speelgoed, dranken, autoaccessoires, levensmiddelen, …)

11

               Laag (brood, groenten en fruit, bloemen, meubels, …)

5

4.4 Is er verlichting aanwezig in de omgeving van het gebouw?

 

               Nee

13

               Ja, enkel openbare verlichting

11

               Ja, enkel private verlichting

7

               Ja, zowel private als openbare verlichting

2

4.5   Lawaaihinder

 

               Ja

7

               Nee

0

4.6 Periodes van aanwezigheid?

 

               Regelmatig

3

               onregelmatig

11

               seizoensgebonden

13

4.7   Mogelijkheid tot het achterhalen van de aanwezigheid (brievenbus, rolluiken,…)?

 

               Ja

13

               Nee

0

5. Niveau gevel

 

5.1 Hoeveel vrijstaande gevels met openingen zoals ramen en deuren heeft het gebouw?

 

               4 (Open bebouwing)

15

               3 (Halfopen bebouwing)

11

               2 (Gesloten bebouwing)

9

6. Niveau gevelelement

 

6.1   Zichtbaarheid van de gevelelementen (vnl. ramen, deuren en poorten) zichtbaar door één of meerdere buren?

 

               Niet of weinig zichtbaar, de gevels zijn eenvoudig bereikbaar

13

               Niet of weinig zichtbaar, de gevels zijn niet eenvoudig van de straat bereikbaar

9

               Goede zichtbaarheid (vanaf straat, door de buren, …)

3

6.2 Zijn er zichtbare beveiligingsmaatregelen voorzien?

 

               Nee, geen beveiligingsmaatregelen

11

               Beveiligingsmaatregelen enkel op deuren

9

               Ja, op alle bereikbare gevelelementen (zowel ramen als deuren)

2

6.3 Hoeveel toegangsdeuren telt het gebouw?

 

               Meer dan 2 buitendeuren

8

               2 buitendeuren

5

               Één enkele buitendeur

1

6.4 Wat is de inbraakweerstand van de zwakste buitendeur?

 

               Laag tot zeer laag (geen classificatie)

8

               Gemiddeld (EN 1627) WK2

5

               Hoog (EN 1627) WK3

1

               Zeer hoog (EN 1627) WK4-5

0

6.5 Zijn er ramen die niet zichtbaar zijn door één of meerdere buren en die makkelijk bereikbaar zijn?

 

               Ja, makkelijk bereikbaar zonder klimmen, onbeschermd

8

               Ja, bereikbaar (opklimmogelijkheden)

5

               Onbereikbaar of uitgerust met inbraakafschrikkende maatregelen (roosters, staven…)

0

6.6 Wat is de inbraakweerstand van het zwakste bereikbare raam?

 

               Geen beveiligingsmaatregelen of veiligheidsglas aanwezig

8

               Lage inbraakweerstand en dubbele beglazing

5

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) of veiligheidsglas (EN 356)

3

               Inbraakvertragende maatregelen (EN 1627) en veiligheidsglas (EN 356)

1

6.7 Is de   garagepoort voorzien van inbraakvertragende maatregelen?

 

               Het gebouw heeft geen garagepoort of de garagepoort bezit een inbraakvertragend karakter

0

               Nee, maar de deur tussen de garage en de achterliggende ruimte is voorzien van inbraakvertragende maatregelen

3

               Nee, en de achterliggende deur heeft een lage inbraakweerstand

8

6.8 Zijn de   dakelementen / dakopeningen makkelijk bereikbaar?

 

               Ja, en de openingen zijn groter dan 40x25 of diameter 35

8

               Ja, maar de openingen zijn kleiner dan bovenstaande waarden

5

               Ja, maar de openingen zijn uitgerust met inbraakvertragende maatregelen conform (EN 1627)

1

               Nee, er zijn geen openingen aanwezig

0

6.9 Is de bereikbare lichtkoepel en/of het kelderraam van het gebouw uitgerust met inbraakvertragende maatregelen?

 

               Ja

0

               Nee

7

6.10 Is het gebouw voorzien van rolluiken?

 

               Ja

1

               Nee

7

Risicoanalyse Bedrijven en instellingen

 

Totaal Niveau    1.   Stad of streek

/15

                                            2.   Wijk of dorp

/31

                                            3.   Straat

/44

                                            4.   Gebouw

/87

                                            5.   Gevel

/15

                                            6.   Gevelelement

/86

Totaal voor het potentiële risico

/278

Percentage

%

7. Actieve maatregelen

 

Indien er actieve maatregelen zijn getroffen, antwoord op onderstaande vragen

 

7.1   Toegangsmogelijkheid en parking in de nabijheid van de woning (voertuigen)?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bewaakte woning)

1

7.2 Toegang van voetgangers tot het gebouw?

 

               Niet onder toezicht zijde plaatsen, niet bedoeld als toegang

11

               Vrije toegang

9

               Gecontroleerde toegang (bv. beveiligd landhuis)

1

7.3   Aanwezigheid van bewakers of dieren (waakhond, ganzen,…)?

 

               Ja

0

               Nee

9

7.4 Zijn er een elektronische beveiligingsmaatregelen (alarmsysteem)voorzien?

 

               Nee

11

               Ja

2

7.5 Is er een toegangscontrole voorzien

 

               Geen (toegangs)controle aanwezig

11

               Two-way communicatie

9

               Andere vorm van toegangscontrole

2

Totaal voor de actieve maatregelen

/53

Totaal voor de passieve maatregelen

/279

Eindtotaal voor de actieve en passieve maatregelen

/331

Percentage voor de actieve en passieve  maatregelen

%

 

De aanbevolen inbraakwerendheid (inbraak weerstandsklasse) moet enkel toegepast worden op de gevelelementen die bereikbaar zijn, zoals gedefinieerd in de Nederlandse Norm NEN 5087:2013

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen”.

 

Een gevelelement is bereikbaar indien het geheel of gedeeltelijk gelegen is:

 

  1. in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning tot een maximale hoogte van 5,5 m vanaf het aansluitende terrein of wateroppervlak – figuur 1.

    In de praktijk bevelen we aan dat indien een gevelelement geheel of gedeeltelijk in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning ligt tot een maximale hoogte van 2,4 m vanaf het aansluitende terrein of wateroppervlak deze als bereikbaar moet worden beschouwd.

  2. in enig inbraakvlak van een woning.

 

Indien de afzakafstand in de woning groter is dan 3,5 m, dan zijn de gevelelementen te beschouwen als “niet” bereikbaar voor inbraak.

 

Onder uitwendige scheidingsconstructie verstaat men een constructie die de scheiding vormt tussen een woning en de buitenlucht, de aangrenzende gebruiksfuncties die niet tot de woning behoren, de gemeenschappelijke verkeersruimte in een woongebouw (bv. een corridor in een appartementsgebouw) of het water.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. Inbraakwerendheid - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen - Antenne Normes Éléments de façade manuels et motorisés
  6. Prestatie-eisen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen