Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Veelgestelde vragen

Terminologie

In het kader van de CE Markering kunnen we de volgende bedrijven of personen onderscheiden die elk een taak te vervullen hebben:

Vertaling van specifieke begrippen

Gezien heel wat normen enkel beschikbaar zijn in het Frans, Engels of Duits (omdat Europese normen in deze talen worden opgesteld), worden hieronder enkele termen vertaald.

Typologieën - ramen
English Nederlands Français
Bottom hung casement Kipvenster ook valvenster Fenêtre basculante
French window Vensterdeur Porte-fenêtre
Hinged window Scharnierend venster Fenêtre articulée
Horizontal single/double sliding sash(es) Horizontaal enkel/dubbel schuifvenster Fenêtre coulissante simple/double
Horizontal single/double tilting and sliding sashes Horizontaal enkel/dubbel schuifkipvenster Fenêtre coulissante-basculante simple/double
Louvre window with intermediate vertical/horizontal axis Jaloezieënvenster met vertikale/horizontale tussenas Fenêtre à lamelles basculante/pivotante
Pivoted window Taats-, tuimel- of wentelvenster Fenêtre pivotante
Projecting window Uitspringend venter Fenêtre en saillie
Roof window Dakvenster Lucarne
Rooflight Dakkoepel Lanterneau
Single side hung casement Draaivenster met enkele vleugel Fenêtre à vantail unique
Sliding folding window Vouwschuifvenster Fenêtre en accordéon
Sliding window Schuifvenster Fenêtre coulissante
Tilt and turn Draaikipvenster Fenêtre oscillo-battante
Top hung casement Klapvenster (Uitzetvenster) Fenêtre à soufflet
Top or side hung reversible window Kip- of wentelvenster met omkeerbare vleugel Fenêtre réversible à soufflet ou à vantail
Two or more side hung casements Draaivensters met 2 of meerdere vleugels Fenêtres à 2 vantaux ou plus
Vertical single/double sliding sash(es) Vertikaal enkel/dubel schuifvenster Fenêtre à guillotine simple/double
Vertical/horizontal pivot casement Vertikaal/horizontaal Taats-/tuimelvenster Fenêtre pivotante verticale/horizontale
Windows for escaperoutes Vensters voor vluchtwegen Fenêtres pour issues de secours
Typologiën - luiken en zonweringen
English Nederlands Français
Blackout blind Verduisteringsscreen Store opaque 
Dim-out blind Lichttemperende screen Store d'obscursissement
Blinds in sealed glazed units Jaloeziën tussen dubbele beglazing Store vénitien entre vitrages 
Concertina shutter Geleide klapluiken Jalousie accordéon
Conservatory awning Verandazonwering Store de verrière
Dutch awning Korfmarkies Store corbeille
Façade awning Gevelzonwering Store de façade
Flat-closing concertina shutter Vlakke geleide klapluiken Persienne coulissante
Folding arm awning Knikarmscherm (zonnetent) Store banne
Free hanging pleated blind (Vrijhangende) plissé Store plissé
Free hanging roller blind (Vrijhangende) rollo Store intérieur à enroulement
Free hanging vertical blind Vrijhangende (verticale) lamellen Store à bandes verticales
(Guided) pleated blind (Geleide) plissé Store plissé (guidé)
Insect screen awning Hor Moustiquaire
Internal venetian blind Binnenlamellen Store vénitien intérieur
Marquisolette Markisolet Marquisolette
Non-retractable Venetian blinds Vaste (oriënteerbare) lamellen Store vénitien velum
Pivot arm awning Uitvalscherm Store à projection à l'italienne
Roller shutter/built-on roller shutter Inbouwrolluik/opbouwrolluik Volet roulant/volet roulant rénovation
Side guided roller blind (blackout blind) Verticaal geleide rollo (verduisteringen) Store intérieur guidé à enroulement
Skylight awning  Dakraamzonwering  Store extérieure pour fenêtre de toit  
Skylight roller shutter Dakvensterrolluik Volet roulant pour fenêtre de toit
Slide arm awning Geleid scherm met schuifarm Store à projection à l'italienne guidé
Sliding panel shutter Schuifscherm Volet coulissant
Sloping headrail vertical blind Verticale lamellen met bovenrail in helling Store à bandes verticales avec rail en pente
Solar screen Screen Brise soleil
Trellis arm awning Schaararmscherm (schaararm zonnetent) Store à projection par pantographe
Venetian blinds Jaloezie Store vénitien
Venetian shutter Niet geleide klapluiken Persienne
Vertical blind (with top and bottom rail) Verticale lamellen met boven- en onderrail Store à bandes verticales (avec guidage haut et bas)
Wing shutter Klapluiken Volet battant plein
Kenmerken
English Nederlands Français
(Release of) dangerous substances (Vrijkomen van) gevaarlijke substanties (Émission de) substances dangereuses
Ability to release Mogelijkheid tot ontgrendelen Possibilité de déverrouillage
Air flow characteristic Luchtstroomkenmerk Caractéristique de circulation d'air
Air flow rate Luchtdebiet Débit d'air
Air permeability Luchtdoorlatendheid Perméabilité à l'air
Burglar resistance Inbraakwerendheid Résistance à l'effraction
External fire performance Gedrag bij externe brand Comportement au feu extérieur 
Fire resistance Brandweerstand Résistance au feu 
Impact resistance Schokweerstand Résistance aux chocs
Light transmittance Lichtdoorlatendheid Transmission lumineuse
Loadbearing capacity of safety devices Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen Capacité portante des dispositifs de sécurité
Operating forces Bedieningskrachten Forces de manœuvre
Radiation properties Stralingseigenschappen Propriétés antiradiation
Reaction to fire Brandreactie Réaction au feu 
Resistance to wind load Weerstand tegen windbelasting Résistance à la charge de vent
Solar factor Zonnefactor Facteur solaire
Solar energy transmittance Zonne-energietransmissie Transmission de l'énergie solaire 
Thermal conductivity  (= λ) Warmtegeleidbaarheid Conductivité thermique
Thermal transmittance (= U) Warmtedoorgangscoëfficiënt Coefficient de transmission thermique
Translucent Doorschijnend Translucide
Transparent Doorzichtig Transparent
Watertightness Waterdichtheid Etanchéité à l'eau
Overige
English Nederlands Français
Air Device Verluchtingsvoorziening Dispositif de ventilation
Assembly Montage Montage
Attestation of conformity Conformiteitsattestering Attestation de conformité
Automatic Automatisch Automatique
Blinds Zonneschermen Stores
Casement Vleugel Vantail
Characteristics Kenmerken Caractéristiques
Component Component Composant
Curtain walling Vliesgevels Murs rideaux
Drive unit Aandrijfeenheid Elément moteur
Electrically, hydraulically, pneumatically driven Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch aangedreven Commande électrique, hydraulique, pneumatique
Evaluation of conformity Conformiteitsbeoordeling Evaluation de la conformité
Fanlight Bovenlicht Imposte
Frame Kader Cadre
Hardware Beslag (hang- en sluitwerk) Quincaillerie
Infill Invulelement Elément de remplissage
Leave Vleugel Vantail
Manually operated Manueel bediend A commande manuelle
Material Materiaal Matériau
Mullion Dwarsregel Traverse d'imposte
Power operated Aangedreven Motorisé
Properties Eigenschappen Caractéristiques
Requirements Eisen Exigences
Roller shutter Rolluik Volet roulant
Sample Monster
Echantillon
Sash (also window sash) Vleugel Vantail
Screens Schermen (samengestelde elementen) of hor Stores à bandes verticales
Shutterboxes Rolluikkasten Boîtes à volet
Shutters Luiken Volets
Test specimen Proefstuk Echantillon
To assemble Monteren Assembler
To check (checks) Nazien (nazichten) Contrôler (contrôles)
To control Beheersen of controleren Maîtriser ou Contrôler
To inspect (inspection) Keuren (keuring) Inspecter (inspection)
Transom (also transom bar) Stijl Méneau
Ventilation device Ventilatievoorziening Dispositif de ventilation
Weatherstripping Dichtingsstrips (Tochtstrips) Bourrelets (autocollants)

Ik heb mijn product laten beproeven volgens het vastgestelde systeem van conformiteitsattestering en kan aantonen dat het voldoet aan de prestatie-eisen. Mag ik het nu commercialiseren in Europa

Ja; wanneer uw product correct voorzien is van de CE-markering, mag het op de markt worden gebracht.

Samen met het aanbrengen van de CE-markering moet de verklaring van overeenkomstigheid worden opgesteld, moet het technisch dossier worden opgesteld en bijgehouden en moeten de vereiste eigenschappen worden bepaald door initiële typeproeven of berekeningen.

Nochtans, gezien de BPR elke lidstaat toelaat verschillende niveaus en klassen van prestaties voor de producten te eisen, moeten de fabrikanten zich ervan vergewissen dat hun producten aan de specifieke nationale reglementaire niveaus voor het betrokken land voldoen.

Vanaf wanneer moet ik de CE-markering op mijn producten aanbrengen, en welke overgangsbeschikkingen zijn voorzien

De CE-markering voor een manueel bediend gevelelement volgens de Bouwproductenrichtlijn is niet mogelijk zolang de toe te passen Europese technische specificatie niet in het Publicatieblad van de Europese Unie werd geciteerd. Bij de citatie van de Europese technische specificaties, voorziet de Europese Commissie data van co-existentie. Aan het begin van de periode van co-existentie, kunnen de fabrikanten op de markt hun producten blijven plaatsen overeenkomstig de geldende nationale wetgeving, maar zij kunnen reeds de CE-markering op hun producten beginnen aan te brengen. Aan het einde van de periode van co-existentie, wordt de CE-markering verplicht voor alle fabrikanten (in het merendeel van de landen van de EER).

De CE-markering voor een aangedreven gevelelement volgens de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is verplicht.

Wat betekent de CE-markering

De CE-markering is een "paspoort" dat toelaat aan de fabrikanten om hun producten in de handel te brengen in de EER. Het betekent niet dat het product in elk land mag gebruikt worden: elk land bepaalt de minimale niveau's waaraan een welbepaalde prestatie moet voldoen.

De CE-markering moet volgens een aantal regels worden aangebracht. Het merk kan niet minder dan 5 mm meten en moet de afmetingen getoond in de gegradueerde figuur 1 respecteren.

Het CE symbool
Figuur 1 - Het CE symbool

Het merk kan worden aangebracht op het product, op een etiket dat op het product wordt vastgemaakt, op haar verpakking of documentatie die het product vergezelt (bijvoorbeeld een ladingsbon of een leveringsbon). De geharmoniseerde technische specificaties omvatten details over de manier waarop het merk aangebracht moet worden. Het merk moet eveneens met de volgende informatie gepaard gegaan zijn:

Moeten mijn producten verplicht de CE-markering dragen

De CE-markering is niet verplicht in het Verenigd Koninkrijk, in Zweden en in de Ierse Republiek. In alle andere landen van de EER is de CE-markering verplicht. In het geval van de bouwproducten die vallen onder andere richtlijnen "Nieuwe Aanpak" (bijvoorbeeld de Machinerichtlijn), is de CE-markering verplicht in alle landen van de EER.

Moet een product vallend onder verschillende richtlijnen verschillende CE-markeringen dragen

Neen; door slechts één CE-markering aan te brengen, getuigen de fabrikanten of de personen verantwoordelijk voor het in de handel brengen van de producten de overeenstemming van hun producten aan de wezenlijke vereisten van de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. De CE-markering verenigt alle informatie waarnaar de teksten van de richtlijnen verwijzen. De verklaring van overeenstemming die door de fabrikant wordt opgesteld, moet naar alle van toepassing zijnde richtlijnen verwijzen. De fabrikant moet alle relevante informatie in een technisch dossier verzamelen dat zijn verklaring van overeenstemming ondersteunt.

Mag ik nog steeds vrijwillige merken op mijn CE-gemarkeerde producten blijven aanbrengen

Ja, dat wordt expliciet in de EG-leidraden vermeld. De vrijwillige merken kunnen echter geen aspecten behandelen die door de CE-markering in aanmerking worden genomen, en zij mogen geen verwarring veroorzaken wat de betekenis van de CE-markering betreft. Het blijven vrijwillige merken, zoals het BENOR merk (overeenstemming aan de Belgische normen), het ATG merk (overeenstemming aan Belgische technische goedkeuringen) en het Keymark merk (overeenstemming aan het geheel, niet enkel aan het geharmoniseerde deel van een Europese norm omgezet in nationale norm).

Wat is de productiecontrole in de fabriek

De controle van de productie in de fabriek is een permanente interne controle van de productie, die door de fabrikant wordt verricht. Het is het geheel van de elementen, eisen en beschikkingen die door de fabrikant worden aangewend, die systematisch in de vorm van regels en schriftelijke procedure moeten worden vastgelegd (zie bijlage III.1 van de BPR).

In de mandaten bestemd voor de opstellers van specificaties, vraagt de Commissie dat beschikkingen betreffende de productiecontrole in de fabriek in de normen en de gidsen van Europese technische goedkeuringen worden ingevoerd. Teneinde een gelijkwaardig niveau van de productiecontrole in de fabriek in alle specificaties te bereiken, heeft de Commissie een begeleidend document gepubliceerd waarin de Lidstaten en de Commissie hun gemeenschappelijke mening hebben uitgesproken over dit onderwerp ("EI-Leidraad B: De definitie van productiecontrole in de fabriek in technische specificaties voor bouwproducten").

De opstellers van specificaties moeten de beschikkingen van de leidraad aanpassen aan de betrokken familie van producten en het toegepaste productieproces. Anderzijds zouden de beschikkingen in de specificaties vrij flexibel moeten zijn om zich aan de bijzonderheden van het productieproces van elke fabrikant te kunnen aanpassen.

Wat is een aangemelde instelling

Artikel 18 van BPR vraagt aan de Lidstaten om aan de Commissie de instanties die zullen worden belast met de toepassing van de attesteringsprocedures aan te melden. Volgens de functie van de betrokken instanties, onderscheidt men

Een instantie erkennen is de taak van de betrokken Lidstaat, die de instantie in kwestie aan de Europese Commissie aanmeldt. De taken van deze instellingen zijn uitvoerig beschreven in bijlage III.3 van BPR.

De certificatie-instelling moet zich met conformiteitscertificatie bezighouden volgens gegeven regels voor procedures. De certificatie kan het product of de productiecontrole betreffen, in functie van het systeem van verklaring van overeenstemming van toepassing. De basis voor de certificatie is de resultaten van het werk van een inspectie-instelling, en voor specifieke gebieden, van de proeflaboratoria.

De inspectie-instelling heeft voor taken de evaluatie en de aanbeveling voor aanvaarding en daarna de audit van de productiecontrole in de fabriek, evenals de selectie en de evaluatie van de producten volgens specifieke criteria.

De inspectie-instelling geeft over het algemeen verslag aan de certificatie-instelling.De proeflaboratoria moeten meten, onderzoeken, beproeven of op een andere wijze de kenmerken of prestaties van de producten bepalen. Zij geven verslag aan de certificatie-instelling op specifieke gebieden.

Eenzelfde instantie kan de taken van proeven, inspectie en certificatie uitoefenen, als deze instantie voor al deze taken wordt erkend.

Aan welke eisen moeten de instanties voldoen om aangemeld te worden

De proeflaboratoria, de inspectie-instanties en de aangemelde certificatie-instellingen moeten aan de criteria beantwoorden die in de bijlage IV van BPR worden vermeld en erkend zijn door de Lidstaten.

Aangezien de eisen van de bijlage zeer algemeen zijn, hebben de Lidstaten en de Commissie een EG-leidraad gepubliceerd dat hun gemeenschappelijk standpunt over de manier om de eisen van de bijlage IV te interpreteren, uitlegt. Het gaat om de EG-leidraad A: "Aanstellen van attesteringsinstanties in het kader van de BPR". Aangezien in verschillende Europese Staten proeflaboratoria en inspectie- en certificatieinstellingen worden geaccrediteerd volgens de Europese normen EN ISO 17025, EN 45011, EN ISO 17020 en EN ISO 17021 en gezien de eisen van de bijlage IV niet alle eisen van deze Europese normen afdekken, maakt de leidraad een vergelijking tussen deze verschillende eisen.

De leidraad toont welke eisen van de bijlage IV door de eisen van de Europese normen worden afgedekt. De accreditatie overeenkomstig de Europese normen vertegenwoordigt een meerwaarde voor de Lidstaten wanneer zij instanties volgens de bijlage IV erkennen, maar de accreditatie is niet verplicht om aanvaard te kunnen worden om taken te vervullen volgens BPR.

Is er een coördinatie tussen de aangemelde instellingen en de verschillende Lidstaten

De Commissie, in samenwerking met de Lidstaten, wil zich ervan vergewissen dat een nauwe samenwerking tussen de aangemelde instellingen wordt gehandhaafd; om een technisch samenhangende toepassing van de procedures van conformiteitsbeoordeling te waarborgen. Het is daarom dat de Commissie alle aangemelde instanties van de bouwnijverheid heeft bijeengeroepen en de "Groep van aangemelde instellingen" heeft opgericht. Terwijl een Adviescommissie de vraagstukken van algemene aard bedekt, behandelen Sectoriële Groepen de specifieke vragen voor de producten.

Moet ik met een aangemelde instantie van mijn land werken

Neen, de fabrikanten kunnen vrij kiezen met welke aangemelde instantie zij wensen te werken, voor zover deze instelling aangemeld is voor de technische specificatie en de overeenkomstige taken, zoals gespecificeerd in de relevante beslissing van de Europese Commissie.

Wat is het markttoezicht

De toepassing van de wetgeving van de Europese Unie is een verplichting voor de Lidstaten: artikel 5 van het Verdrag eist van de Lidstaten dat zij alle adequate maatregelen treffen voor de vervulling van hun verplichtingen te wijten aan het Verdrag, te waarborgen.

Het toezicht op de markt is een wezenlijk werktuig aan de tenuitvoerlegging van de richtlijnen Nieuwe Aanpak en alle andere richtlijnen van de Europese Markt. Het doel van het toezicht op de markt is te waarborgen dat de beschikkingen van de richtlijnen die van toepassing zijn binnen de Europese Unie worden gevolgd.

Het beschermingsniveau betreffende de wezenlijke vereisten die in BPR worden vermeld, blijft de verantwoordelijkheid van de Lidstaten. De verplichting van het markttoezicht is aanvullend aan de beschikking van de richtlijnen Nieuwe Aanpak die aan de Lidstaten oplegt om het vrije verkeer van de producten toe te laten die in overeenstemming met de eisen zijn. Deze verplichting stemt eveneens met het recht overeen dat de Lidstaten hebben om, onder de vrijwaringsclausule, de bewegingsvrijheid van de wezenlijk niet-conforme producten te beheren.

De aangemelde instellingen moeten niet met de autoriteiten van markttoezicht verward worden. Het markttoezicht valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Dit teneinde de onpartijdigheid van de verrichtingen van markttoezicht te garanderen.

Elke Lidstaat moet de infrastructuur voor markttoezicht bepalen. Er is bijvoorbeeld geen beperking om verantwoordelijkheden van markttoezicht op een functionele of geografische basis toe te kennen zolang het toezicht efficiënt is en dat zij het heel gebied bedekt. Derhalve verschillen de wettelijke en administratieve infrastructuren van toezicht op de markt van een Lidstaat tot de andere. Een gelijkwaardig beschermingsniveau overal waarborgen in de Europese Unie, ondanks het feit dat de bevoegdheid van het toezicht op de markt wordt beperkt tot het gebied van elke Lidstaat, vraagt bijzondere inspanningen.

Moet ik, als voorschrijver, eisen dat alle producten CE worden gemarkeerd

Neen, aangezien niet alle producten CE kunnen worden gemarkeerd (bijvoorbeeld de innovatieve producten, of de producten waarvoor de periode van coëxistentie niet is beëindigd, zie hierboven). Anderzijds, eens de co-existentieperiode beëindigd is, wordt de CE-markering een verplichting voor de fabrikanten. Verwijzingen maken naar specifiek CE-gemarkeerde producten heeft dus geen zin.

Wat wordt aangeraden is de nodige eigenschappen van de producten te bepalen en deze als criteria op te geven.

Moet ik niet CE-gemarkeerde producten weigeren

Alvorens zo'n beslissing te nemen, moet u controleren of het product waarvan sprake is wel degelijk aan CE-markering is onderworpen en of de coexistentieperiode verstreken is. Als de CE-markering van toepassing is, kunt u het product weigeren en zelfs de autoriteiten ervan op de hoogte brengen.

Moet een automatische poort stoppen indien er zich een mens, dier of ander object onder bevindt

Wat betreft de veiligheid van aangedreven poorten, meer specifiek bij het sluiten, schrijven de norm NBN EN 13241-1 en bijhorende proefnormen voor dat er begrensde krachten mogen optreden die worden uitgeoefend op een object dat zich onder de sluitkant bevindt.

De toelaatbare uitgeoefende krachten zijn niet constant in de tijd: er mag zich een korte schok voordoen (een drukkracht die overeenkomt met een gewicht van 40 kg en dit gedurende minder dan 0,75 seconden) waarna de kracht moet verminderen tot een meer aanvaardbare bijna-continue waarde (een drukkracht die overeenkomt met een gewicht van 15 kg en dit gedurende minder dan 5 seconden), om daarna bijna geheel weg te vallen (een drukkracht die overeenkomt met een gewicht van 2,5 kg).

Deze krachten zijn bepaald in relatie tot de impactbestendigheid en pijntolerantie van een gemiddeld persoon en zijn ook een veilige grens voor deze krachten; het spreekt evenwel voor zich dat zwakkere wezens (kinderen, dieren) een hogere risico zullen hebben om (eventueel zelfs ernstige) kwetsuren op te lopen.

Indien de poort niet aan deze voorschriften van krachtbeperking voldoet, moet zij worden voorzien van een detectieapparaat dat verhinderd dat de poort zich sluit wanneer er zich een persoon of voorwerp onder bevindt. Indien de poort wel voldoet aan deze voorschriften van krachtbeperking mag zij natuurlijk altijd voorzien worden van dergelijk detectieapparaat om een hogere graad van veiligheid te bekomen.

Wat zijn de taken van de aannemer

De term aannemer omschrijft een bedrijf dat werkt onder een aannemingsovereenkomst.

In de spreektaal worden hiermee ook bedrijven omschreven die actief zijn in de bouwsector. Dergelijk bedrijf kan in dit kader (CE-markering van manueel bediende of aangedreven gevelelementen) verschillende taken hebben die per individueel product verschillend kunnen zijn. Een dergelijk bedrijf kan fabrikant, installateur/fabrikant of installateur zijn, zoals hierboven omschreven.

De laatste tijd zijn er een aantal discussies ontstaan over het al dan niet verplichte karakter van de CE-markering. Hierbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de aannemer als fabrikant, de aannemer als installateur/fabrikant en de aannemer als installateur.

Belangrijke opmerking: voor fabrikanten van seriewerk is de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn een plicht, terwijl dit voor de fabrikant van unieke stukken (producten die vervaardigd werden voor een specifieke bouwplaats volgens een uniek ontwerp) en voor een installateur/fabrikant slechts een mogelijkheid is. Door toch conformiteit met de Bouwproductenrichtlijn aan te tonen, kan de aannemer echter bewijzen dat deze aan de voorgeschreven prestaties voldoet, wat hem uiteraard een concurrentieel voordeel oplevert.
Rol van de aannemer Voorbeeld Plichten
Fabrikant van een manueel bediend gevelelement Een bedrijf dat een manueel bediend gevelelement maakt en verkoopt aan een handelaar, plaatser of particulier

De CE-markering volgens Bouwproductenrichtlijn is verplicht

De CE-markering volgens Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is onmogelijk

Fabrikant van een aangedreven gevelelement Een bedrijf dat een aangedreven gevelelement maakt en verkoopt aan een handelaar, plaatser of particulier

De CE-markering volgens Bouwproductenrichtlijn verplicht

De CE-markering volgens Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is verplicht (kan overgenomen worden van fabrikant van de onderdelen)

Fabrikant van een elektrisch of elektronisch onderdeel voor gevelelementen Een bedrijf dat een aandrijfmechanisme, motor, sturing, sensor of andere maakt en verkoopt aan een handelaar, plaatser of particulier

De CE-markering volgens Bouwproductenrichtlijn is onmogelijk

Een gedeeltelijke CE-markering volgens Machinerichtlijn is mogelijk

De CE-markering volgens Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is verplicht (kan deels overgenomen worden van fabrikant van de onderdelen)

Installateur/fabrikant van een elektrisch of elektronisch onderdeel bij een bestaand gevelelement

Een bedrijf dat een bestaand gevelelement voorziet van een aandrijving

Een bedrijf dat een bestaand aangedreven gevelelement voorziet van bijkomende veiligheden of sturingen

Een bedrijf dat onderhoud uitvoert aan een bestaand aangedreven gevelelement en daaraan wijzigingen vaststelt (zoals bijvoorbeeld een defect of sleet)

De CE markering volgens Bouwproductenrichtlijn is onmogelijk

De CE markering volgens Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is verplicht (kan deels overgenomen worden van fabrikant van de onderdelen)

Installateur/fabrikant van een manueel bediend of aangedreven gevelelement

Een bedrijf dat een gevelelement op maat maakt en plaatst

Een bedrijf dat een gevelelement inkoopt en voorziet van bijkomende onderdelen zoals motor, (afstands-)bediening, sensoren en dergelijke en dit geheel plaatst

Een bedrijf dat een gevelelement op maat maakt voor een specifieke bouwplaats volgens een uniek ontwerp en dit geheel plaatst of verkoopt aan een handelaar, plaatser of particulier

De CE-markering volgens Bouwproductenrichtlijn is mogelijk (zie belangrijke opmerking)

De CE-markering volgens Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is verplicht (kan deels overgenomen worden van fabrikant van de onderdelen), indien aangedreven

Installateur van een manueel bediend of aangedreven gevelelement

Een bedrijf dat een gevelelement met volledige CE-markering inkoopt en plaatst zonder eigen toevoegingen

De CE-markering volgens Bouwproductenrichtlijn is over te nemen van fabrikant van het pakket.

De CE-markering volgens Bouwproductenrichtlijn Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is over te nemen van fabrikant van het pakket, indien aangedreven.

Specifieke vragen en antwoorden betreffende poorten

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Veelgestelde vragen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen