Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Het laboratorium Structuren neemt reeds verschillende jaren deel aan de ontwikkeling van producten of technieken op het vlak van mechanische stabiliteit. Hiertoe beschikt het labo over een grote verscheidenheid aan persen, vijzels, een mecanosysteem dat zeer uiteenlopende proefposten toelaat, een groot aantal sensoren en een doeltreffend systeem om gegevens te verzamelen. De proeven worden uitgevoerd op verschillende materialen.

Proeven op beton

Treksterkte

Om de treksterkte van (vezelversterkt) beton te bepalen, voert het laboratorium driepuntsbuigproeven op gekerfde prisma’s uit (NBN EN 14845).

Buigsterkte van balken

Het laboratorium kan ook elementen met grote afmetingen testen, die een aanzienlijke mechanische sterkte vertonen (bv. balken van 8 m uit voorgespannen ultrahogesterktebeton waarop vierpuntsbuigproeven uitgevoerd worden met behulp van een vijzel van 900 kN).

Buigsterkte van balken.
Buigsterkte van balken.

Push-off-proeven

Push-off-proeven onder de pers van 4000 kN. Het betreft zeer complexe, S-vormige proefstukken waarmee de dwarskrachtweerstand van gewapend beton in detail geanalyseerd kan worden. De wapening bevindt zich rechts en in het midden is er een inkeping, waar het beton voorgescheurd wordt. Deze scheur wordt overbrugd door beugels, waarna lineaire Variabele Differentiaaltransformatoren (LVDT) de scheuropening meten.

Naast de bovenstaande proeven voert het laboratorium ook proefopstellingen op maat uit (bv. anker- en plaatproeven).

Proeven op beton in een klimaatkamer

De twee klimaatkamers (20 °C en 60 % RV) laten toe om het krimp- en kruipgedrag van tal van betonsoorten te onderzoeken. Nagaan of en wanneer een betonsoort scheurt onder invloed van verhinderde krimp kan aan de hand van twee proeven: de ringproef en de bone-test.

Ringproef

De krimp van het beton rond de dikwandige stalen binnenring zet deze onder spanning. Deze spanning wordt opgemeten met rekstrookjes, die zichtbaar zijn op de uitvergroting. Afhankelijk van de samenstelling en de eventuele toevoeging van scheurbeperkende vezels zal het beton op een bepaald ogenblik barsten, waardoor de spanning op de stalen ring plots afneemt.

Ringproef.
Ringproef.

Bone-test

Bij de bone-test wordt de krimp actief en met behulp van een regelsysteem verhinderd door het aanleggen van een mechanische trekbelasting die de krimp compenseert.

Proeven op houten elementen

Vierpuntsbuiging van I-balken

Het betreft een vierpuntsbuigproef, met als doel het bepalen van de weerstand en de nuttige buigstijfheid van houten elementen. Het kan gaan om volle balken, I-balken, gelijmd-gelamelleerde balken ... De procedure wordt doorgaans bepaald in samenspraak met de aanvrager, aangezien er geen specifieke proefnorm voorhanden is.

Vierpuntsbuiging van I-balken.
Vierpuntsbuiging van I-balken.

Vierpuntsbuiging van balken uit gelijmd-gelamelleerd hout

Vierpuntsbuigproeven laten toe om de weerstand van houten balken te bepalen. Het kan gaan om volle balken, I-balken, gelijmd-gelamelleerde balken ... In het geval van gelijmd-gelamelleerde balken worden de proeven uitgevoerd volgens de normatieve voorschriften (NBN EN 408).

Beproeving op stijfheid en windweerstand van een houten draagmuur

Er wordt een horizontale belasting aangebracht op de kop van de muur tot er zich een breuk voordoet. Om de betrekkelijke horizontale verplaatsing te meten, worden er horizontaal verplaatsingssensoren aangebracht op de kop en aan de onderkant van de muur. De proeven kunnen uitgevoerd worden met of zonder verticale belasting, die in de praktijk de permanente belastingen die inwerken op de platen vertegenwoordigt. Deze proef wordt uitgevoerd volgens de voorschriften uit de norm NBN EN 594.

Afschuifsterkteproeven op genagelde verbindingen

Het doel is om de afschuifweerstand en de vervorming van een genagelde verbinding parallel met of loodrecht op de vezels te bepalen. Het is eveneens mogelijk om schroef- of boutverbindingen te testen volgens dezelfde proefmethode (NBN EN 1380).

Afschuifweerstand van gelijmde voegen van gelijmd-gelamelleerd hout

Deze proef laat toe om de afschuifweerstand van gelijmde voegen van gelijmd-gelamelleerd hout te bepalen. Er wordt een evenwijdige belasting uitgeoefend op de voeg, terwijl het proefstuk stevig vastgehouden wordt met behulp van stalen platen.

Afschuifweerstand van gelijmde voegen van gelijmd-gelamelleerd hout.
Afschuifweerstand van gelijmde voegen van gelijmd-gelamelleerd hout.

Afschuifsterkteproeven op de muur-vloerverbinding

Er kunnen ook complexe opstellingen aangebracht worden. In dit geval houdt een vijzel van 900 kN een verticale wand op zijn plaats, terwijl een vijzel van 250 kN een dwarskracht uitoefent ter hoogte van de steunpunten van een houten vloer, totdat de ankers van deze vloer breken.

Proeven op glas

Bepaling van de weerstand van glas door vierpuntsbuiging

Het laboratorium voert regelmatig proeven uit volgens de norm NBN EN 1288-3 om de weerstand van glas te bepalen. Het betreft vierpuntsbuigproeven op proefstukken van 1100 x 360 mm.

Bepaling van de eigenschappen van de tussenlagen

Het laboratorium heeft een proefprotocol opgesteld op basis van de norm NBN EN 1288-3 om de mechanische eigenschappen te bepalen van de tussenlagen die gebruikt worden in gelaagd glas. Dit soort proeven is vooral van belang indien het mogelijk is om de tussenlagen afzonderlijk te testen (bv. hars). Het laboratorium kan deze proeven uitvoeren bij temperaturen tussen 20 °C en 60 °C.

Bepaling van de eigenschappen van de tussenlagen.
Bepaling van de eigenschappen van de tussenlagen.

Proeven op vloeren en traptreden

Om de stabiliteit van een glazen vloer of trap na te gaan, voert het labo ponsproeven uit op vloertegels uit gelaagd glas.

Proeven op vloeren en traptreden.
Proeven op vloeren en traptreden.

Proeven op de beglazing van gevangenissen

De beglazing van gevangenissen moet weerstand kunnen bieden aan veel sterkere belastingen dan eender welke gewone beglazing. Het laboratorium is in staat om proeven uit te voeren met sterke belastingen om te contoleren of er zich geen enkele opening bevindt in het geheel raamkader-beglazing, zelfs niet bij hoge belastingen. Deze proeven voldoen aan de specifieke vereisten uit de bestekken voor gevangenissen.

Proeven op de beglazing van gevangenissen.
Proeven op de beglazing van gevangenissen.

Proeven op grote elementen

Er werd een proef uitgevoerd om de weerstand tegen overhelling van de verstijver van een acht meter lange glazen gevel na te gaan. De belasting werd gelijkmatig verdeeld over de verschillende verankeringspunten van het glas met behulp van een systeem van stalen balken die aan elkaar opgehangen zijn.

Proeven op staal

Bepaling van de mechanische eigenschappen

Het laboratorium kan de elasticiteitsgrens, de elasticiteitsmodulus en de breukspanning van staal bepalen.

Opvolging van de spanningen in wapeningen tijdens een drukproef

Wapeningsstaven werden uitgerust met sensoren met optische vezels vooraleer ze ingegoten werden in een betonnen cilinder. Dankzij deze opstelling konden de krachten geëvalueerd worden die ingeleid worden in de staven wanneer het beton onder druk komt te staan.

Proeven op metselwerk

Het laboratorium voert regelmatig mechanische proeven uit op metselwerk. Het betreft proeven op bakstenen, muurtjes en zelfs volledige gevels, zowel onder druk als bij horizontale doorbuiging.

Proeven in situ

Het laboratorium Structuren beschikt over het nodige materiaal om in situ boorkernen te nemen, met als doel de prestaties van beton te evalueren. Het laboratorium is tevens uitgerust met druksensoren waarmee de druk in een bekisting tijdens en na het storten in real time gemonitord kan worden.

In bepaalde gevallen kunnen er ook belastingsproeven op de bouwplaats uitgevoerd worden met behulp van kleine, draagbare vijzels van 200 kN. We moeten er echter steeds rekening mee houden dat een voldoende sterk steunpunt noodzakelijk is bij het belasten van elementen op de bouwplaats.

Proeven in situ.
Proeven in situ.

Numerieke simulaties en software

In het kader van bepaalde ontwikkelingen kan het interessant zijn om numerieke-simulatiehulpmiddelen te gebruiken. Van zodra ze gekalibreerd zijn (bv. op basis van experimentele resultaten), kunnen ze gebruikt worden bij parameteronderzoeken: veranderingen aan de geometrie van een structureel element, invloed van verbindingen, invloed van de uitvoeringswijze ... Deze studie is voordeliger dan de uitvoering van een groot aantal proeven in het laboratorium, waardoor de mechanisch meest performante geometrie of configuratie geometrie/materiaal sneller geselecteerd kan worden.

Het laboratorium voert eveneens informatieve controles uit van de stabiliteit van een deel van een bouwwerk, dankzij hulpmiddelen zoals Cia Engineer of Diana.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Structuren
  4. Proeven - Laboratorium Renovatie