Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Lucht-water-wind (LWW)

Metingen van de luchtdoorlatendheid, de waterdichtheid en de weerstand tegen windbelasting kunnen uitgevoerd worden op verschillende gebouwelementen:

Het laboratorium beschikt over proefmuren met de volgende eigenschappen:

Laboratorium Dak en Gevelelementen - Lucht-water-wind (LWW) proefmuur
Lucht-water-wind proefmuur
Luchtdoorlatendheid

De luchtdoorlatendheidsmetingen worden uitgevoerd conform de normen:

Waterdichtheid

De waterdichtheidsmetingen worden uitgevoerd conform de normen:

De proeven worden uitgevoerd volgens de statische-drukmethode en de pulserende-drukmethode (dynamische proeven) op de twee LWW-muren van het laboratorium, bij een waterdebiet tot 5 l/min/m².

Weerstand tegen windbelasting

De metingen van de weerstand tegen windbelasting worden uitgevoerd conform de normen of proefrichtlijnen:

De elementen kunnen getest worden bij een druk tussen 0 en 10.000 Pa, zowel in overdruk als in onderdruk, op de twee LWW-muren van het laboratorium. Ze worden getest:

Het laboratorium is bovendien uitgerust met een mobiel toestel om in situ vervormings- of veiligheidsmetingen tot op een druk van 10.000 Pa uit te voeren.

Mechanische weerstand en waterdichtheid

Weerstand tegen windbelasting/storm op platte daken

Windweerstandsproeven worden uitgevoerd op delen van platte (of licht hellende) daken op ware grootte, al dan niet uitgerust met bijkomende voorzieningen (zonnepanelen, substraten van groendaken ...).

De proeven worden uitgevoerd conform de normen en proefrichtlijnen:

Met de proefopstelling kunnen stormen met een druk van 200 tot 10.000 Pa gesimuleerd worden, bestaande uit alternerend toenemende en afnemende onderdrukcycli met amplituden die variëren tussen 40 % en 100 % van de maximale onderdruk.

Trekkrachten op platte daken

De proef bestaat erin om de hechtsterkte van dakafdichtingen te evalueren. Hiertoe beschikt het laboratorium over een mobiele structuur om de trekkracht na te gaan van een vlak van 0,5 x 0,5 m (0,25 m²), dat gekleefd of mechanisch bevestigd wordt op het dak. Met de opstelling kan een trekkracht tot 20 kN uitgeoefend worden, zowel in het laboratorium als in situ.

Slagregen op hellende daken

Met deze proeven gaat men de slagregendichtheid na van dakbedekkingselementen: dakpannen, leien, dakpanelementen ..., maar ook bijkomende voorzieningen (geïntegreerde zonnepanelen, dakvensters ...) of bouwknopen (kielgoten ...).
De proefopstelling genereert windsnelheden die kunnen oplopen tot 27 m/s, terwijl het watersproeisysteem debieten tot 5 l/(min.m²) kan behalen. De proeven worden uitgevoerd op modellen van 6 m² (2,5 x 2,5 m). De dakhelling kan ingesteld worden tussen 5 en 60°.

Wind en verticale belastingen op hellende daken

De windweerstandsproeven op hellende daken worden uitgevoerd met behulp van een toestel voor statische of dynamische druk en onderdruk (tot 10.000 Pa). Om de specifieke onderdelen van hellende daken (bedekking, latwerk, bekleding ...) te testen, wordt er in het laboratorium tijdens de montage een membraan aangebracht. De proeven kunnen uitgevoerd worden op daksamenstellingen tot 24 m².

Warmte/regen op hellende daken

Het laboratorium beschikt over een uitrusting voor warmte-/regenproeven. De proeven worden uitgevoerd conform de norm NBN EN 12467 (vlakke vezelcementplaten), die ook op andere dakelementen toepasbaar is. De verwarmings- en sproeicycli worden automatisch uitgevoerd. Na elke cyclus wordt de waterdichtheid en de maatvastheid van het geteste element gecontroleerd. Met de proefpost kunnen elementen van 4 m² (2 x 2 m) getest worden.

Profielen en hoekverbindingen

Het laboratorium voert proeven uit om de mechanische prestaties te bepalen.
Voor metalen profielen met thermische onderbrekingen:

Voor hoekverbindingen:

Het laboratorium voorziet ook proeven om de waterdichtheid van houten hoekverbindingen (vast kader) te bepalen volgens de STS 52.1.

Veiligheid

Inbraakwerendheid

Het is de bedoeling om de inbraak-weerstandsklasse van voetgangersdeuren, vensters, gordijngevels, roosters en sloten te bepalen aan de hand van drie proeftypes:

Het laboratorium beschikt over een BELAC-accreditatie voor het uitvoeren van deze proeven: het is uitgerust voor de zes inbraakweerstandsklassen die beschreven worden in de norm NBN EN 1627. Het laboratorium kan ook proeven op inbraakwerendheid uitvoeren volgens andere referentiedocumenten. Met de proefpost van het laboratorium kunnen de inbraakweerstandsprestaties nagegaan worden van elementen die om en bij 3,5 x 2,7 m (9,5 m²) groot zijn.

Laboratorium Dak en Gevelelementen - Inbraakwerendheid – Manuele proef
Manuele proef ter bepaling van de weerstandsklasse
Schokweerstand

Het laboratorium voert zachte-schokproeven uit op verschillende gevel- en dakelementen en hun componenten (deuren, vensters, gordijngevels, lichtkoepels en -straten, residentiële, commerciële en industriële deuren, luiken, glas, zonnepanelen, luifels ...).

De proeven worden uitgevoerd volgens de normen:

Borstweringen

NBN B 03-004 is de referentienorm in België voor de evaluatie van borstweringen van gebouwen. De borstweringen worden geëvalueerd volgens hun weerstand:

Veiligheidsvoorzieningen op daken en gevels

Het laboratorium voert statische en dynamische proeven uit op veiligheidsvoorzieningen zoals:

Duurzaamheid

Openings-/sluitsystemen

De mechanische duurzaamheid van voetgangersdeuren en van de opengaande delen van vensters na een bepaald aantal openings- en sluitingscycli wordt bepaald volgens de norm NBN EN 1191. Deze proef beoogt de duurzaamheid te valideren van het schrijnwerk, de opengaande elementen en de beslagelementen die nodig zijn om deze te bedienen.

Het laboratorium is uitgerust met verschillende vijzels/automaten om de bedieningsorganen in werking te zetten en om de opengaande delen van de elementen te openen en te sluiten. De proefpost is geschikt voor vensters met afmetingen tot 1,20 x 1,80 m (2,2 m²).

Gebruiksveiligheid

Het laboratorium voert geschiktheidsproeven uit op verschillende binnenwandtypes. Het voert met name proeven uit om de weerstand van vensters en deuren tegen verkeerd gebruik na te gaan. Bij deze proeven worden de elementen onderworpen aan statische torsie, volgens de norm NBN EN 14609 (vensters) en NBN EN 948 (deuren), alsook aan neusbelasting van de vleugel, volgens de normen NBN EN 14608 (vensters) en NBN EN 947 (deuren). Bij deze reeks proeven die uitgevoerd worden door het laboratorium, behoren ook de proeven op de veiligheidsvoorzieningen van vensters. Het laboratorium beschikt over een BELAC-accreditatie voor de uitvoering van deze proeven.

Er worden ook proeven uitgevoerd ter controle van de weerstand tegen verbrijzeling, afschuiven en aandrijving van industriële deuren, bedrijfs- en garagedeuren, volgens de norm NBN EN 12455.

Gedrag tussen twee klimaten

Schrijnwerk dat samengesteld is uit verschillende materialen kan geëvalueerd worden aan de hand van de normen NBN EN 1121 (deuren) en NBN EN 13420 (vensters). Deze proef analyseert het risico op rotten, een fenomeen dat optreedt wanneer vocht zich ophoopt ter hoogte van de aansluiting tussen de verschillende materialen, door condensatie of waterdamp, alsook de invloed van vervormingen op de basisprestaties van deze elementen wanneer ze blootgesteld zijn aan een verschillend klimaat langs de binnen- en de buitenzijde.

Het laboratorium beschikt over een klimaatkamer waarmee deze proeven uitgevoerd kunnen worden bij een temperatuurbereik tussen -20 °C en +70 °C en schommelingen in de relatieve vochtigheid tussen 50 en 85 %.

Veroudering (uv- en ir-lampen, lampen met andere stralen)

Het laboratorium is bevoegd om de duurzaamheid van elementen van de gebouwschil te beproeven. Het beschikt over installaties die voorzien zijn van uv- en ir-lampen over een oppervlak van 1,5 m² (1,22 x 1,22 m). Het is ook uitgerust met aanpasbare stralingstoestellen (tot en met 4 m²). Het geheel van toestellen is voorzien van een thermisch regulatiesysteem (tot en met 90 °C).

Andere proeven

Scheidingswanden

Het laboratorium voert proeven uit om de gebruiksveiligheid, duurzaamheid en geschiktheid van kits voor de opbouw van scheidingswanden uit diverse materialen (glas, gipsplaten, houten platen ...) te controleren op basis van ETAG 003. De tests bestaan erin de weerstand van wanden na te gaan tegen de impact van zachte lichamen (een zak met een massa van 50 kg) en harde lichamen (stalen kogels met een massa tussen 0,5 en 1 kg), alsook tegen een verticale excentrische belasting en een puntbelasting parallel met ofwel loodrecht op het oppervlak.

Trappen

Het laboratorium beschikt ook over de nodige uitrusting voor de evaluatie van trappen met betrekking tot:

Verlaagde plafonds

De meting van de weerstand (buig –en trekproeven) van verlaagde plafonds kan zowel uitgevoerd worden op de profielen van het geraamte, als op de ophangconstructie, op de verbindingen en op de randprofielen.
De proeven worden uitgevoerd conform de norm NBN EN 13964 en beschikken over een BELAC-accreditatie.

Het laboratorium voert ook duurzaamheidsproeven (norm NBN EN 13964 – § 4.8), windweerstandsproeven (norm NBN EN 13964 – Bijlage C) en schokweerstandsproeven (norm NBN EN 13964 – Bijlage D) uit op deze elementen.

Gevelbevestigingselementen

De weerstandsmeting van gevelbevestigingselementen (klangen en verankeringen) kan zowel op statische als op dynamische wijze uitgevoerd worden, in trek- of druk of door gecombineerde belasting. De maximale belasting van de proefopstellingen bedraagt 50 kN.

Gevelbekledingen

Met de uitrusting van het laboratorium kunnen gevelbekledingselementen getest worden wat betreft:

Proeven in situ

Verschillende diensten kunnen in situ uitgevoerd worden:

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Dak- en Gevelelementen
  4. Proeven - Laboratorium Dak- en Gevelelementen