Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Microbiologische analyse van water

De kwaliteit van het drinkwater wordt streng gecontroleerd. De verdeelinstallatie en het gebruiksregime ervan kan de kwaliteit immers sterk beïnvloeden. Het laboratorium Microbiologie en Gezondheid heeft zich dan ook toegelegd op specifieke microbiële parameters die een potentieel gevaar kunnen vormen voor onze gezondheid of die de werking van de installatie nadelig kunnen beïnvloeden.

Ook water in technische installaties (koeltorens, bevochtigingsbakken …) moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, om de mogelijke verspreiding van pathogene micro-organismen te beperken en de goede werking van de installatie te garanderen.

Het gebruik van andere types water, waaronder regenwater, voor toepassingen waar geen drinkwater vereist is, kadert binnen het duurzame watergebruik. Dergelijke waters zijn vrijgesteld van een systematische kwaliteitscontrole. Indien men zich een beeld wil vormen van de microbiële stabiliteit tijdens de opslag en het gebruik, kunnen een aantal relatief eenvoudige parameters geanalyseerd worden.

De volgende microbiologische analyses worden courant uitgevoerd in het laboratorium:

In geval van kwaliteitsproblemen (o.a. geurproblemen) kan het laboratorium ook specifiek op zoek gaan naar bepaalde bacteriën die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, zoals sulfaatreducerende, ijzergerelateerde, slijmvormende of nitrificerende bacteriën.

Laboratorium Microbiologie en Gezondheid -Cultuur van legionellabacteriën
Cultuur van legionellabacteriën

Bepaling van de vuilvracht van water en/of afvalwater

Binnen het laboratorium worden er ook analyses uitgevoerd op afvalwater. Verschillende fysische en biochemische analyses waaronder pH, biologisch zuurstofverbruik (BOD), chemisch zuurstofverbruik (COD), stoffen in suspensie, decanteerbare stoffen, totaal stikstofgehalte, fosfor … laten toe de vuilvracht van het water te bepalen.

Wanneer gepeild wordt naar het zuiveringsrendement van een installatie voor individuele behandeling van afvalwater (IBA) worden waterstalen genomen van het inkomende water (influent) en het uitgaande water (effluent, na zuivering). Beide waterstalen worden op de bovenstaande parameters geanalyseerd in het laboratorium.

Microscopische analyse van biologische vervuiling op bouw- en/of afwerkingsmaterialen

Om de aard van de vervuiling, schade of alteraties van bouw- en/of afwerkingsmaterialen te achterhalen, voert het laboratorium gerichte staalnames uit, gevolgd door microscopische analyses op de materialen of op de vervuiling. Om een eventuele aantasting in de massa van het materiaal na te gaan, kan het nodig zijn doorsneden (coupes) van het materiaal te maken voor verder microscopisch onderzoek.

Bouwmaterialen en -producten: testen van de gevoeligheid voor microbiologische groei

Gevoeligheid voor schimmel- en bacteriegroei

Micro-organismen kunnen onderling sterk verschillen in hun behoefte aan voedingsstoffen en/of hun capaciteit om deze stoffen vrij te maken de ondergrond waarop ze terecht komen. Daarnaast verschillen bouw- en afwerkingsmaterialen in textuur en samenstelling, evenals in de hoeveelheid chemisch ongebonden water die aanwezig is in het materiaal en/of product. Het samenspel van deze voornaamste factoren bepaalt of, en zo ja, welke organismen kunnen groeien, alsook de graad van aantasting van het materiaal. Los van esthetische en structurele effecten kan de groei op en/of aantasting van materialen verdere gevolgen hebben voor het binnenklimaat en de gezondheid van de bewoners.

Op dit vlak kan u bij het laboratorium terecht om:

Gevoeligheid voor vergroening

Algengroei op bouwkundige delen (daken, muren, glas …) is een fenomeen dat vaak voorkomt. Ze ontwikkelen zich voornamelijk op vochtige, koele plaatsen en voorzien in hun eigen voedingsbehoefte door fotosynthese.

Om de gevoeligheid van bouw- en afwerkingsmaterialen voor algengroei na te gaan, worden proefstukken onderworpen aan een cyclus van versnelde vergroening (methode op punt gesteld door het laboratorium). Deze methode stimuleert de versnelde ontwikkeling van een selectie algen op een materiaal, door het creëren van de ideale groeicondities op een manier die sterke gelijkenissen vertoont met het natuurlijke fenomeen. Een dergelijke testmethode laat toe om verschillende materialen met elkaar te vergelijken. Ook de efficiëntie van producten voor het verwijderen van de algengroei kan getest worden in laboratoriumomstandigheden.

Laboratorium Microbiologie en Gezondheid -Schimmelontwikkeling: observatie onder een stereomicroscoop (x 100)
Schimmelontwikkeling: observatie onder een stereomicroscoop (x 100)

Analyse van de binnenlucht

Bouwmaterialen die in contact staan met de binnenomgeving en die ook groei van micro-organismen (schimmels en/of bacteriën) vertonen, beïnvloeden de binnenluchtkwaliteit en kunnen bijgevolg een impact hebben op de gezondheid van de bewoners.

De kwaliteit van onze binnenlucht wordt beïnvloed door de buitenlucht, maar ook hier kan de installatie deze kwaliteit beïnvloeden

Tot het specifieke competentiedomein van het laboratorium behoren:

Proeven in situ

Wanneer problemen in gebouwen of op de gebouwschil een vermoedelijke microbiologische oorzaak hebben, voert het laboratorium Microbiologie en Gezondheid in situ voornamelijk staalnames uit (gevolgd door een laboratoriumanalyse). Ook hier ligt de focus op drie specifieke domeinen: water, binnenlucht en materialen.

Water

Het laboratorium is uitgerust om waterstalen (van verschillende oorsprong) te nemen. De wijze van staalname en de verdere behandeling van dit water wordt bepaald door de te onderzoeken parameters. Soorten staalnames:

Binnenlucht

Het laboratorium is uitgerust om stalen te nemen van de omgevingslucht (zowel binnen als buiten) voor de bepaling van de microbiologische belasting en het aanwezige fijn stof. Verdere analyse wordt uitgevoerd in het laboratorium.

Materialen

Het laboratorium heeft een bijzondere vakkennis opgebouwd met betrekking tot het herkennen en analyseren van vervuiling van vermoedelijk microbiologische aard, aanwezig op binnenafwerkingsmaterialen (bv. pleister, kitten, hout …) alsook op buitenafwerkingsmaterialen (bv. gevelpleistes, dakdichtingsmaterialen …). Staalname in situ (gevolgd door analyse in het laboratorium) kan bijdragen tot de identificatie van de juiste curatieve behandeling.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Microbiologie en Gezondheid
  4. Proeven - Laboratorium Microbiologie en Gezondheid