Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Chemische analyse van bouwmaterialen

Om de chemische samenstelling van materialen te bepalen, of om de verhouding specifieke bestanddelen na te gaan (cementgehalte, gehalte weekmaker en bitumen ...), doet het laboratorium een beroep op verschillende extractietechnieken en analysemethoden:

Chemische analyse van soorten verhard beton en verharde mortel (door BELAC geaccrediteerde proef op basis van de norm NBN B 15-250)

Om het cement- en watergehalte van verhard beton of verharde mortel correct te kunnen inschatten, voert het laboratorium verschillende extractietechnieken en analysemethoden op de ontnomen stalen uit. Het laboratorium beschikt hiervoor over een aanzienlijke deskundigheid en is initiatiefnemer van de herziening van de norm NBN B 15-250 (1991). Deze herziening is noodzakelijk omwille van het gebruik van vele nieuwe cementgebonden en granulaire materialen, de toevoeging van verschillende additieven en de beschikbaarheid van nieuwe analysetechnieken.

Door het belang van het cementgehalte en de watercementfactor op de kwaliteit van het bouwwerk krijgt het laboratorium regelmatig aanvragen om de hoeveelheid cement en aanmaakwater in verhard beton of verharde mortel na te gaan. Meestal gebeurt dit om een van de drie onderstaande redenen:

De oorzaak van pathologieën en alteraties van bouwmaterialen bepalen

Om de oorzaak van schade aan of alteraties van een bouwmateriaal te achterhalen, voert het laboratorium Bouwchemie optische en microscopische onderzoeken uit op de materialen en chemische analyses van de beschadigde elementen (bv. door XRF).

Dergelijke onderzoeken en analyses vinden regelmatig plaats om de oorzaak van corrosie in sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, gevelbekledingen, dakelementen, borstweringen en andere metalen schrijnwerkelementen te achterhalen.

Het onderzoek en de analyse van zoutuitbloeiingen op metselwerk, beton of steen worden uitgevoerd om de oorzaak te kennen en een gepaste remedie te vinden.

Om de aard en samenstelling (aantal lagen en dikte) van muur- en vloerbekledingen te bepalen worden er doorsneden (coupes) gemaakt voor microscopisch onderzoek.

Bepaling van de chemische weerstand van bouwmaterialen

Om de chemische weerstand van materialen te evalueren, voert het laboratorium genormaliseerde proeven uit waarbij de bestudeerde materialen blootgesteld worden aan verschillende stoffen of blootstellingsvoorwaarden. Zo evalueert het laboratorium ook de weerstand tegen zure of basische oplossingen, en tegen vlekvormende agentia van natuursteen, houten vloeren of keramische vloertegels. De bedoeling hiervan is om het toepassingsgebied (binnen, buiten, keukens, zwembaden, badkamers ...), de eventuele oppervlaktebehandeling (vochtwerend maken, vernissen) en de onderhoudswijze (neutraal detergent) te preciseren.

VOS-emissiemetingen op bouwmaterialen

Bouwmaterialen die in contact staan met de binnenomgeving van een woning zetten vluchtige organische stoffen (VOS) vrij in de lucht. Bijgevolg beïnvloeden ze de binnenluchtkwaliteit en dus ook de gezondheid van de bewoners (astma, ademhalingsproblemen, hoofdpijn ...). Daarom bestaan er sinds kort niet alleen een nationale (Koninklijk Besluit van 18 mei 2014 voor de vloerbekledingsmaterialen) en internationale regelgeving, maar ook vrijwillige labels met betrekking tot de VOS-emissie van bouwmaterialen.

VOS-emissiemetingen op bouwmaterialen.
VOS-emissiemetingen op bouwmaterialen.

Het laboratorium Bouwchemie is uitgerust om de VOS-emissie van bouwmaterialen te meten volgens een reeks genormaliseerde proeven die de vrijgezette VOS identificeren en kwantificeren. Tijdens deze proeven worden de materialen gedurende 3 en/of 28 dagen onder gecontroleerde voorwaarden geplaatst in een specifieke testkamer of -cel. Na deze periode wordt er lucht onttrokken en geanalyseerd door gaschromatografie gekoppeld aan een massaspectrometer (GC-MS) of door hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC).

Proeven in situ

In situ ontvlekkingsproeven op bouwmaterialen

Het laboratorium Bouwchemie beschikt over een bijzondere vakkennis met betrekking tot het ontvlekken van bouwmaterialen. Het laboratorium ontwikkelde een aantal producten om vlekken van roest en van organische stoffen te verwijderen van tegels, natuursteen, beton, baksteen ... Het ontwikkelde ook een specifiek product om aflopers van cementmelk op beglazingen te verwijderen. De medewerkers van het laboratorium kunnen ter plaatse gaan om ontvlekkingsproeven uit te voeren. Deze proeven kunnen echter ook uitgevoerd worden in het laboratorium op proefstukken, ontnomen op de bouwplaats.

In situ metingen van de emissie van bouwmaterialen

Het laboratorium Bouwchemie kan de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) van bouwmaterialen (in het bijzonder vloer- en muurbekledingen en plafondafwerkingen) in situ in gebouwen meten. Dankzij deze metingen kan de eventuele bijdrage van deze materialen aan het voorkomen van polluenten in de binnenlucht geëvalueerd worden. Om deze proeven uit te voeren beschikt het laboratorium over verschillende testcellen (FLEC). De onttrokken lucht wordt vervolgens naar het laboratorium gestuurd voor analyse.

In situ metingen van de concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht

Het laboratorium Bouwchemie is uitgerust om stalen te nemen van de omgevingslucht (zowel binnen als buiten). Deze stalen worden vervolgens in het laboratorium geanalyseerd om de hoeveelheid en de aard van de aanwezige vluchtige organische stoffen na te gaan.

In situ analyse van het distributiewater

Het laboratorium Bouwchemie is uitgerust om stalen te nemen en in situ analyses of laboratoriumanalyses uit te voeren van waterstalen om de chemische eigenschappen van het water te bepalen (pH-waarde, hardheid, alkaliteit (TAC), opgeloste zuurstof, CO2 ...). Deze analyses worden vooral aangevraagd om te bepalen of het water agressief of ketelsteenvormend is of om de oorzaak hiervan te achterhalen.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Bouwchemie
  4. Proeven - Laboratorium Bouwchemie