Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Beheer, ICT, BIM

Beheer & ICT

Heeft u een vraag over een van de onderstaande thema’s? De adviseurs van de afdeling Bedrijfsbeheer van het WTCB staan voor u klaar.

Financiëel beheer

Inzicht krijgen in uw financiën is de eerste stap richting een onderbouwde kostprijsberekening. Neem zeker de tijd om onze tools te bekijken: C tools (Excel) en cpro (online).

Een terugblik op het verleden kan u helpen bij het nemen van toekomstige beslissingen. Of in het vakjargon: een financiële analyse van uw bedrijf is een uiterst nuttige oefening voor uw onderneming tegen het licht te houden.

Planning

Een goede planning is noodzakelijk voor een goed draaiend bedrijf. Wacht er niet mee en contacteer ons voor advies.

Kwaliteit

Verloopt uw bouwproces efficiënt en doeltreffend? Hoe zit het met de klanttevredenheid? Kom het vandaag nog te weten!

Opleidingen

Een goede basis over bedrijfsbeheer is noodzakelijke kennis voor elke ondernemer. Als u interesse heeft in een opleiding rond bedrijfsbeheer: gebe@bbri.be.

FAQ

Nacalculeren is het toetsen van de voorgecalculeerde kosten (bij de offertefase) aan de werkelijke kosten. Dit dient te gebeuren tijdens de uitvoering om tijdig te kunnen bijsturen. Een goede nacalculatie moet enerzijds een beeld geven over eventuele afwijkingen (prijs, hoeveelheid, rendement, …) en anderzijds over de impact ervan op de kostprijs en de winst. Om dit in goede banen te leiden dient een bouwplaats goed opgevolgd te worden en zijn zorgvuldige registraties (uren, materialen, machines, onderaannemers, …) vanaf de bouwplaats cruciaal.

Meer informatie:

Elk bouwbedrijf streeft naar continuïteit. Hiervoor zal ze uitgaven verrichten die de uitoefening van haar activiteiten mogelijk maken en dit op korte termijn (grondstoffen en handelsgoederen, diensten en diverse goederen, personeelskosten, …), maar evenzeer op langere termijn (gebouwen en terreinen, installaties en machines, rollend materieel, ...) De onderneming kan deze uitgaven financieren met eigen middelen of vreemde middelen. Indien de onderneming ervoor opteert om alles met vreemde middelen te financieren, loopt ze -naast de interestkosten- het risico op het niet (tijdig) kunnen terugbetalen van deze schulden. Indien de onderneming er anderzijds voor kiest om alles met eigen middelen te financieren, heeft dit een rechtstreekse impact op de "reserves" en dus de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. De waarheid ligt -zoals zo vaak- in het midden.

Een planning bestaat uit drie hoofdfasen. De eerste fase bestaat uit het ontwerp van de planning, de tweede uit het gebruik van een planningspakket en de laatste uit de uitvoering en opvolging van de planning.

Meer informatie:

Eenvoudig gezegd is de omzet gelijk aan de som van alle uitgaande facturen. De omzet moet volstaan om alle kosten te dekken, alsook voorzien in een winstgedeelte. Het opvolgen van de omzet betekent dus dat zowel de directe kosten als de indirecte kosten en winst nauwgezet bewaakt en afgetoetst moeten worden aan de begrote budgetten.

Meer informatie:

De doelstelling van elke onderneming is (zo veel mogelijk) winst genereren. Meer omzet creëren, betekent per definitie niet dat de winst toeneemt. De winst wordt immers verkregen nadat alle kosten in mindering van de omzet zijn gebracht. In dit opzicht is het nagaan van de rendabiliteit die behaald wordt op de verkopen uiterst zinvol.

BIM

De opkomst van BIM (Building Information Modelling) brengt revolutionaire veranderingen met zich mee binnen de bouwsector. We ondernemen allerlei acties om bedrijven die mee in het BIM-proces willen stappen bij deze overgang te begeleiden en te ondersteunen.

www.bimportal.be Publicaties
WTCB opleidingen cpro, het calculatiepakket dat luistert naar de aannemer WTCB planning