Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bedrijfsbeheer & ICT

De afdeling Beheer en kwaliteit bestaat uit een multidisciplinair team van ingenieurs en economisten die voor u klaar staan om al uw vragen rond bedrijfsbeheer en de informatisering ervan te beantwoorden.

Kostprijsberekening en financieel beheer

Het maken van een correct onderbouwde kostprijsberekening is uiterst belangrijk. Een goede bedrijfsvoering moet dan ook hand in hand gaan met een goede kostprijsberekening. Neem zeker de tijd om het WTCB-kostprijsberekeningsprogramma cpro te bekijken.

Planning

Zowel de opstelling van een uitvoeringsplanning als de opstelling van een planning van de hulpmiddelen (mensen, materiaal en materieel) zijn van cruciaal belang voor het goede beheer van uw projecten. Contacteer ons voor advies rond planningtechnieken en de informatisering van uw planning.

Kwaliteit en lean

Verloopt uw bouwproces wel efficiënt en doeltreffend? Hoe zit het met de klanttevredenheid? Vraagt u zich af welke rol de leanfilosofie en de leantechnieken te spelen hebben in de bouw? Kom het vandaag nog te weten!

Opleidingen

Een goede basiskennis over bedrijfsbeheer is noodzakelijk voor elke ondernemer. Als u interesse heeft in een opleiding rond bedrijfsbeheer, contacteer ons dan via gebe@bbri.be.

FAQ

Bij het vastleggen van de kostprijs moet men rekening houden met directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten voor een specifieke post bestaan uit de loonkosten, materiaalkosten, onderaannemingskosten en materieelkosten. De indirecte kosten bestaan uit een deel van de algemene ondernemingskosten en eventuele specifieke bouwplaatskosten. Deze kunnen in rekening gebracht worden door middel van een verdeelsleutel.

Elk bouwbedrijf streeft naar continuïteit. Hiervoor zal ze uitgaven verrichten die de uitoefening van haar activiteiten mogelijk maken en dit op korte termijn (grondstoffen en handelsgoederen, diensten en diverse goederen, personeelskosten, …), maar evenzeer op langere termijn (gebouwen en terreinen, installaties en machines, rollend materieel, ...) De onderneming kan deze uitgaven financieren met eigen middelen of vreemde middelen. Indien de onderneming ervoor opteert om alles met vreemde middelen te financieren, loopt ze -naast de interestkosten- het risico op het niet (tijdig) kunnen terugbetalen van deze schulden. Indien de onderneming er anderzijds voor kiest om alles met eigen middelen te financieren, heeft dit een rechtstreekse impact op de "reserves" en dus de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. De waarheid ligt -zoals zo vaak- in het midden.

Het aandeel van de machinekosten in de kostenstructuur kan sterk variëren naargelang de activiteit van de bouwonderneming. Zo zal het aandeel ervan bij grond- en funderingswerkers aanzienlijk hoger liggen dan bij schilders. De machinekost bestaat uit vaste kosten (afschrijving, financiële kost, verzekering en belastingen, …) en variabele kosten (verbruik, onderhoud en herstelling, …). De machinekosten kunnen op directe of indirecte wijze verrekend worden in de offerte.

Eenvoudig gezegd is de omzet gelijk aan de som van alle uitgaande facturen. De omzet moet volstaan om alle kosten te dekken, alsook voorzien in een winstgedeelte. Het opvolgen van de omzet betekent dus dat zowel de directe kosten als de indirecte kosten en winst nauwgezet bewaakt en afgetoetst moeten worden aan de begrote budgetten.

De doelstelling van elke onderneming is (zo veel mogelijk) winst genereren. Meer omzet creëren, betekent per definitie niet dat de winst toeneemt. De winst wordt immers verkregen nadat alle kosten in mindering van de omzet zijn gebracht. In dit opzicht is het nagaan van de rendabiliteit die behaald wordt op de verkopen uiterst zinvol.

BIM

De opkomst van BIM (Building Information Modelling) brengt revolutionaire veranderingen met zich mee binnen de bouwsector. We ondernemen allerlei acties om bedrijven die mee in het BIM-proces willen stappen bij deze overgang te begeleiden en te ondersteunen.

www.bimportal.be Publicaties
WTCB opleidingen cpro, het calculatiepakket dat luistert naar de aannemer WTCB planning
  1. Diensten
  2. Bedrijfsbeheer, ICT, BIM