Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/08/2018

WTCB Home

Aanvraag tot technisch advies

Invulformulier voor een technische vraag, aanvraag voor een laboproef, informatie over normen, ...
  (* Verplicht in te vullen a.u.b.)
Ik ben:
Heeft u reeds contact gehad met een WTCB-medewerker voor dit dossier (zo ja, met wie)?:
 
Heeft u reeds een dossiernummer?:
  -
Datum:
Teneinde het technisch advies zo goed als mogelijk af te stemmen op de ons voorgelegde vraag, is het noodzakelijk om over de inlichtingen van de onderstaande vragenlijst te beschikken.
Gelieve eveneens briefwisseling, plannen, foto's, ... die het probleem verduidelijken toe te voegen aan het formulier (mogelijk in punt 2).
Het ter beschikking stellen van een zo volledig mogelijk technisch dossier zal ons toelaten om een omstandig advies te formuleren binnen de best mogelijke termijnen.

1. Algemene inlichtingen

Aanvrager: *
Naam: *
Voornaam: *
Geslacht:  V 
Titel:
Functie: *
Adres: (straat) *
  (nr.) *
  (postcode) *
  (gemeente) *
Land:
Tel.: / *
GSM: / *
Fax: /
BTW-nummer: BE 0 *
E-mail: *
Vul nogmaals uw e-mailadres in (ter controle):
  *
 
Is er een (andere) aannemer betrokken?
  Ja   Nee 
 
Betrokken aannemer: *
Adres: (straat) *
  (nr.) *
  (postcode) *
  (gemeente) *
Land:
Tel.: / *
GSM: / *
BTW-nummer: BE 0 *
 
Bouwplaatsgegevens
  Gekend   Ongekend of niet van toepassing 
 
Bouwplaats:
Adres: (straat) *
  (nr.) *
  (postcode) *
  (gemeente) *
Land:
Tel.: /
GSM: /
Stadium van de werken:*
  in ontwerp
  in uitvoering
  ouderdom < 5 jaar
  ouderdom tussen 5 en 10 jaar
  ouderdom > 10 jaar
Type gebouw:*
  woningbouw
  appartementsgebouw
  kantoorgebouw
  industrieel gebouw
  andere
 

2. Gedetailleerde beschrijving:

Om niet nodeloos tijd te verliezen, is het van essentieel belang om een gedetailleerde beschrijving te geven van uw vraag en om ons een zo volledig mogelijk dossier ter beschikking te stellen
*
  Indien de voorziene ruimte ontoereikend is om de probleemstelling te verduidelijken, dan vragen wij u deze laatste toe te lichten op een afzonderlijk document in pdf-formaat of in Word-formaat. U kan eventueel ook foto's of schema's toevoegen in gif-formaat of in jpeg-formaat. Upload hieronder uw document of schema's/foto's. Max 20 MB
 
 
 
 

3. Gelieve hierna alle mogelijke betrokken partijen te vermelden en te signaleren indien het een gerechtelijke expertise betreft:

4. In welke taal dient het advies verstrekt te worden?

 

Indien een advies of verslag bijkomend vertaald dient te worden dan zal dit gefactureerd worden aan € 30 per bladzijde, met een minimum van € 90 (excl. BTW).
Mogen wij u verzoeken uw verlofperiode aan te duiden teneinde ons toe te laten datum en uur van een eventueel plaatsbezoek beter te plannen :
van
   
tot  
   
 

5. Hoe wilt u op de hoogte gebracht worden van een eventuele afspraak?

 

6. Voorwaarden van tussenkomst

 • Het technisch advies wordt mondeling of schriftelijk (opgesteld in één van de door u gevraagde nationale talen) verleend; dit eerstelijnsadvies brengt geen kosten teweeg. Vertalingen van onze schriftelijke technische adviezen worden gefactureerd en de richtprijs hiervoor bedraagt € 30 per blad (excl. BTW).
 • Voor analyses, studies, specifieke metingen, proeven en/of controleberekeningen, die worden gevraagd zonder dat er een plaatsbezoek wordt verricht, wordt op voorhand een prijsofferte gemaakt.
 • Indien na ontvangst van een goed gemotiveerde aanvraag blijkt dat alsnog vaststellingen ter plaatse vereist zijn om een gefundeerd advies te kunnen geven, kunnen we beslissen om - op verzoek van een betrokken, uitvoerende aannemer aangesloten bij het WTCB of een gerechtsdeskundige, aangesteld door de rechtbank - de problematiek ter plaatse te onderzoeken.
 • Voor de tijd (meestal 1 tot 1,5 uur) die besteed wordt aan de tussenkomst op de bouwplaats en de eventuele verplaatsingen, worden in principe geen kosten gefactureerd aan de leden van het WTCB.  Dit geldt ook indien onze interventie kadert in de activiteiten van gesubsidieerde diensten zoals de "Normen-Antennes", ...
 • Indien er na een plaatsbezoek een verslag met technisch advies opgesteld dient te worden (op vraag van de betrokken aannemer), wordt er wel een financiële bijdrage gevraagd. De kostprijs van een dergelijk verslag hangt af van de omvang van het dossier en bedraagt minimum € 125 (excl. BTW). Dit verslag wordt opgesteld in de nationale taal die de aanvrager heeft vermeld in punt 4 hierboven. Indien naderhand een vertaling wordt gewenst dan wordt dit gefactureerd en bedraagt de richtprijs hiervoor € 30 per blad (excl. BTW).
 • De kosten van beperkte analyses, studies, oriënterende onderzoekingen en/of controleberekeningen, die uitgevoerd worden in het kader van het plaatsbezoek (vóór, tijdens of na het bezoek), worden geïntegreerd in de kostprijs van het verslag, voor zover deze niet hoger is dan € 250 (excl. BTW). In het andere geval wordt hiervoor vooraf een prijsofferte gemaakt.
 • Tussenkomsten op de bouwplaats op verzoek van een gerechtsdeskundige worden gefactureerd pro rata van € 720 (excl. BTW) per dagprestatie van een ingenieur. Deze prijs omvat het plaatsbezoek (inclusief verplaatsingen) en het eventueel opstellen van een technisch verslag.
 • Het WTCB kan niet de rol van studiebureau spelen noch de taak overnemen van ontwerper of van ieder ander persoon die belast is met het nazicht en de oplevering van de werken. Het WTCB zal dan ook geen volledige stabiliteitstudies uitvoeren noch het geheel der werken opleveren. Een principieel advies met toelichting van de opleveringscriteria, de te volgen meetmethodologie, … kan wel verleend worden. Zo nodig kunnen wel controlemetingen (zoals de vlakheid van een vloerbedekking, de meting van de ponsweerstand van een dekvloer, de meting van kleurverschillen met behulp van een colorimeter, enz.) in aanwezigheid van de betrokken partijen steekproefsgewijs uitgevoerd worden.
 • Het WTCB en zijn personeel leveren diensten mits naleving van de Belgische en Europese regelgeving (preventie, welzijn, ARAB, AREI, 'tijdelijke en mobiele werkplaatsen', ...). In geval van een plaatsbezoek, verbindt de verzoeker zich ertoe van toe te zien op deze bepalingen en van alle noodzakelijke maatregelen te nemen en alle mogelijke informatie ter beschikking te stellen.
 
Het verzenden van uw vraag impliceert dat u kennis heeft genomen van bovenvermelde voorwaarden en dat u daarmee instemt.
 
Hierna volgt een bevestiging van goede verzending. Mocht u deze bevestiging niet ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met een medewerker van de afdeling Technisch Advies (tel: 02/716.42.11)

 1. Diensten
 2. Technische bijstand
 3. Online aanvraag tot technisch advies