Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

EPB – Warm tapwater productie

Verschenen : februari 2011

In woongebouwen wordt het energieverbruik voor warm tapwater opgenomen in de berekening van het E- of Ew(1)-peil. Deze fiche beschrijft de belangrijkste parameters voor warm tapwater die van belang zijn bij de E- peilberekening en geeft enkele raadgevingen bij de uitvoering van de warm tapwater installaties.

(1) Om het document niet onnodig te belasten, spreken we eenvoudig over E–peil.1. EPB-regelgeving

Afb. 1 Schematische voorstelling van een warm tapwatervoorziening
Afb. 1 Schematische voorstelling van een warm tapwatervoorziening.

De volgende parameters met betrekking tot het warm tapwater in gebouwen hebben invloed op de E–peilberekening:

Bij het gebruik van een circulatiecircuit wordt er voortdurend warm tapwater in een ringleiding rondgepompt waardoor de wachttijd sterk kan verkorten. De ligging en de isolatie van de circulatieleidingen worden wel opgenomen bij de bepaling van het E–peil. Circulatieleidingen kunnen immers een grote invloed hebben op het E–peil.

Afb. 3 Circulatieleidingen: verschillende temperatuurregimes naargelang de ligging
Afb. 3 Circulatieleidingen: verschillende temperatuurregimes naargelang de ligging.

2. Bijkomende eisen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het EPB-besluit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat een bijkomende bijlage 'Bijlage VIII: Eisen betreffende de technische installaties', die niet van toepassing is in de andere twee Gewesten. Deze tekst beschrijft meerdere eisen die betrekking hebben op de systemen voor de bereiding van warm tapwater:

Meer informatie over het EPB-besluit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u in de volgende documenten:

3. De rol van de ontwerper en de uitvoerende aannemer

In Infofiche 48.1 vindt u een algemeen overzicht van de taken van elke partij in het bouwproces, voor zover ze betrekking hebben op de EPB-regelgeving. Zoals blijkt uit het voorgaande, hebben de verschillende aspecten van de productie en verdeling van warm water een invloed op het E–peil. Het is dus belangrijk dat de ontwerper deze punten duidelijk in het bestek beschrijft.

Hieronder vindt u meer specifieke taken met betrekking tot deze Infofiche.

De taken van de ontwerper bestaan normaal gesproken uit:

De taken van de uitvoerende aannemer bestaan normaal gesproken uit:

4. Aanbevelingen

De aannemer mag ook andere oplossingen voorstellen die de kwaliteit en/of de prestaties van het systeem verbeteren. Hierbij dient hij onderstaande aanbevelingen in acht te nemen. De ontwerper moet deze alternatieven echter eerst goedkeuren.

De volgende aanbevelingen hebben een effect op het E–peil:

Het is bovendien aangeraden, hoewel er geen effect is op het E–peil, om:

Literatuurlijst

Voor meer details over de EPB kunnen de gewestelijke regelgevingen geraadpleegd worden (zie Infofiche 48.1).

Meer informatie over de waternormen vindt u op de website van de Normen-Antennes op www.normen.be.

1. De Cuyper K.
Legionella : twintig risicopunten in sanitaire installaties. Brussel, WTCB, Infofiche, nr. 38, 2009.

2. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad, 5 februari 2008.

3. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
Thermische isolatie van leidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel, WTCB, WTCB-Dossiers, nr. 4, Katern 8, 2008.

Opmerking

De Infofiches 'EPB & Bouwberoepen' werden met de grootste zorg opgesteld. Het WTCB kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die door gebruik van deze informatie zou zijn veroorzaakt. Alleen de Gewesten zijn bevoegd om zich uit te spreken over de interpretatie van de regelgevingen.

Departement, 'Akoestiek, Energie en Klimaat', WTCB
  1. Publicaties
  2. Infofiches
  3. EPB - Systemen
  4. Warm tapwater productie