Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 6 (2-2005)
  4. De Energieadviesprocedure weldra op de rails

De Energieadviesprocedure weldra op de rails 2005/02.05

Het computerprogramma dat de Energieadviesprocedure (EAP) implementeert is sinds kort beschikbaar. In de context van de gewestelijke premies voor de uitvoering van audits, van de investeringen op het gebied van energiebesparingen waarmee het mogelijk is belastingsverminderingen te genieten, evenals van de erkenningsmechanismen door experts die tegenwoordig ingevoerd worden op gewestelijk niveau, zou dit programma het binnen enkele maanden moeten toelaten de EAP op grote schaal toe te passen in ons land.

Korte beschrijving

Het
doel van de Energieadviesprocedure (EAP) ligt in de uitvoering van een energetische audit van bestaande woningen op vrijwillige basis. Tegenwoordig heeft ze enkel betrekking op eengezinswoningen.

De procedure analyseert in de eerste plaats de aspecten die verband houden met de gebouwschil, de verwarmingsinstallaties en de sanitaire-warmwaterinstallaties. Optioneel kan ook een onderzoek van de oververhittingsproblematiek en van de ventilatie van de woning uitgevoerd worden.
'Screenshot' van het EAP-programma in het Nederlands.
De invloed van het gedrag van de gebruikers of de energiebehoeften van de huishoudtoestellen (die eveneens een belangrijke weerslag kunnen hebben op het globale energieverbruik van de gebouwen) wordt niet rechtstreeks in aanmerking genomen.

De ontwikkeling van de EAP zag het licht in 1998, m.a.w. verschillende jaren vóór de start van de besprekingen omtrent de Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen. De EAP is dus niet opgevat en ontworpen om te beantwoorden aan de eisen die in deze richtlijn gesteld worden inzake de verplichte certificering van bestaande woningen. Ze zou echter een eerste stap in de goede richting moeten vormen, mede dankzij de praktische ervaring die opgedaan zal worden op het vlak van de gegevensverzameling, nodig ter bepaling van de energieprestatie van bestaande woningen.

Een werk van lange adem

De eerste studie die uitgevoerd werd met het oog op de ontwikkeling van de huidige EAP ging van start in 1998 en werd in juni 1999 voor een duur van twee jaar verlengd door het Europese project SAVE BELAS. In dit kader werd een pilootproject uitgevoerd, waarbij de procedure door 5 architecten toegepast werd op 50 woningen.

Het werd snel duidelijk dat er een computerprogramma nodig was om deze procedure te implementeren.

Zowel de ontwikkeling van het programma als die van de procedure zelf zijn het resultaat van een gezamenlijke aanvraag door de drie Gewesten en het federale niveau. De Energieadviesprocedure is dus een gemeenschappelijke procedure die in heel België van toepassing is. Alle voor de aanvragers bestemde documenten zijn zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Frans. Het computerprogramma is op zijn beurt verkrijgbaar in de drie landstalen.

Verkregen informatie

De documenten die afgeleverd worden na de uitvoering van de procedure omvatten : Het 'energieadvies' geeft een schatting van de besparingen die kunnen verwezenlijkt worden indien de aanvragers alle geformuleerde aanbevelingen toepassen. Deze worden aangevuld door technische fiches die de renovatietechnieken beschrijven die naar alle waarschijnlijkheid het meest geschikt zijn voor het beschouwde geval (bv. isolatie van een plat dak volgens het principe van een omkeerdak, warm dak, gecombineerd dak, …).

Financiële steun

Sedert 2003 wordt op federaal niveau een belastingsvermindering toegekend bij de toepassing van een reeks energiebesparende maatregelen. Een van deze maatregelen is de uitvoering van een energetische audit. De hier beschreven Energieadviesprocedure past binnen deze categorie.

Ook op gewestelijk niveau kunnen subsidies en premies uitgereikt worden voor de uitvoering van energetische audits. In het Waalse Gewest wordt nagedacht over de mogelijkheid om bepaalde premies of subsidies voor energiebesparende investeringen te verhogen, indien de betreffende werkzaamheden vooraf aanbevolen werden via de auditprocedure.

Nuttige informatie
Contacts
X. Loncour, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Bouwfysica en Binnenklimaat', WTCB (info@bbri.be).

Nuttig document
Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Nuttige links
 
belgie, bestaand gebouw, energiebalans, energiebesparing, energiedrager, energieverbruik, epb, gelijkvormigheidsattest, goedkeuringsattest, kwaliteitslabel, programmatuur, renovatie, u-waarde, woningverbetering, wooneenheid