Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 52 (4-2016)
  4. Thermische isolatie van hellende daken: renovatiepremies, fiscale voordelen en rekentool

Thermische isolatie van hellende daken: renovatiepremies, fiscale voordelen en rekentool

Dakwerkers zijn verplicht om de warmtedoorgangscoëfficiënten of U-waarden van de dakschilden aan hun klanten te bezorgen. Hiermee kunnen deze laatsten immers renovatiepremies en fiscale voordelen verkrijgen. Dit artikel gaat dieper in op de eisen en voorwaarden die bij het ter perse gaan van deze WTCB-Contact van kracht waren, om van deze voordelen te kunnen genieten.

1. U, R en λ

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van een wand geeft aan hoeveel warmte er in stationaire toestand (d.i. bij een constante temperatuur) doorheen de wand in kwestie gaat. Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatieprestatie van de wand. De U-waarde is het omgekeerde van de R-waarde, die staat voor de warmteweerstand.

Deze twee coëfficiënten zijn afhankelijk van de samenstellende materialen van de wand en in het bijzonder van zijn dikte en zijn warmtegeleidbaarheid λ. De λ-waarde wordt uitgedrukt in W/m.K en wordt onder meer vermeld op de bij de CE-markering van het product gevoegde etiketten.

De Infofiche 69.2 bevat een aantal tabellen die voor elk isolatiemateriaal een gamma λ-waarden opgeven, gaande van de waarde voor het meest performante product op de markt tot de (eerder ongunstige) waarde bij ontstentenis die in de regelgeving vermeld wordt. De toepassing van de ontstenteniswaarde bij de berekening in plaats van de op het etiket vermelde waarde heeft immers een aanzienlijke invloed op de te voorziene isolatiedikte.

Overzicht van de gebruikte grootheden ter karakterisering van het isolerende vermogen van een materiaal of wand
Grootheden Beschouwd element Impact op het beschouwde element
Warmtegeleidbaarheid λ [W/m.K] Het materiaal Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatieprestatie van het materiaal.
Warmteweerstand R [m².K/W] De wand Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolatieprestatie van de wand.
Warmtedoorgangs­coëfficiënt U [W/m².K] De wand Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatieprestatie van de wand.

2. Eisen en premies

2.1. Fiscaal voordeel

Om een fiscale aftrek te bekomen, moet de minimale warmteweerstandswaarde van de toegevoegde isolatielaag (of -lagen) minstens 4,5 m².K/W bedragen voor een eindfactuur in 2017 en minstens 2,5 m².K/W voor een eindfactuur in 2016.

Bij het ter perse gaan van dit artikel kennen de gewestelijke overheden een fiscale aftrek van 30 % op het gefactureerde bedrag toe, met een maximum van € 3.070. De werkzaamheden moeten wel uitgevoerd worden door een aannemer en het gebouw moet sinds minstens vijf jaar als woning gebruikt worden.

2.2. In Wallonië

Om de energiepremie voor de thermische isolatie van het dak te bekomen, moet de minimale warmteweerstandswaarde van de toegevoegde isolatielaag (of -lagen) ten minste 4,5 m².K/W bedragen.

De λ-waarde die gebruikt wordt om de warmteweerstand te berekenen, moet ofwel onttrokken zijn uit een ATG- of ETA-certificatie of een CE-markering, dan wel in de EPB-databank opgenomen zijn (www.epbd.be).

De basispremie verschilt al naargelang de werkzaamheden uitgevoerd worden door de aanvrager zelf (2 €/m²) of door een aannemer (5 €/m²). We willen erop wijzen dat deze basispremie vermeerderd kan worden in functie van het gezinsinkomen en dat deze kan oplopen tot 15 €/m² voor bescheiden inkomens. De premie beperkt zich echter tot een oppervlakte van 100 m² en tot 70 % van het totale gefactureerde bedrag.

2.3. In Brussel

Om de energiepremie te bekomen, moet de minimale warmteweerstandswaarde van de toegevoegde isolatielaag (of -lagen) ten minste 4 m².K/W bedragen.

Deze premie bedraagt 15 tot 25 €/m² naargelang van het gebouwtype (collectief woongebouw, eengezinswoning of tertiair gebouw) en de inkomenscategorie (1). Bovendien wordt er een bonus van 10 €/m² toegekend wanneer men een natuurlijk isolatiemateriaal aanwendt. De werkzaamheden dienen echter wel uitgevoerd te worden door een aannemer die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven is.

We willen er nog op wijzen dat bepaalde gemeentes een bijkomende premie toekennen (2).

2.4. In Vlaanderen

De netbeheerders bieden een isolatiepremie aan voor gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van vóór januari 2016. Deze premie bedraagt 3 tot 8 €/m² naargelang van de warmteweerstandswaarde van de toegevoegde isolatie en van het feit of de werken uitgevoerd zijn door de aanvrager dan wel door een aannemer. Zo moet de warmteweerstandswaarde minstens 3,5 m².K/W bedragen voor een eindfactuur in 2015 of 2016 en minstens 4,5 m².K/W voor een eindfactuur in 2017 of 2018 (3).

De gemeentes kunnen eveneens bijkomende premies uitloven.

De website www.premiezoeker.be stelt een tool ter beschikking die een overzicht geeft van alle in Vlaanderen verkrijgbare premies in functie van de aard van de werken, de gemeente en de aanvrager.


Een eenvoudige en volledige tool

Op vraag van tal van dakwerkers heeft het WTCB een handige en gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de Excel©-software en stelt een fiche op met de U-waarden van de verschillende door de aannemer uitgevoerde wanden. Hiertoe baseert de tool zich op de informatie waarover hij beschikt. Hij houdt hierbij eveneens rekening met de houtfracties en de impact van eventuele mechanische bevestigingen.

De tool kan gedownload worden in de rubriek ‘Rekentools’ die u op de onthaalpagina van de WTCB-website terugvindt.

Voorbeeld van de verkregen gegevens van een hellend-dakconfiguratie
Voorbeeld van de verkregen gegevens van een hellend-dakconfiguratie
C. Mees, ir., senior projectleider, afdeling Energie, WTCB

(1) http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/list_primes2016nl.pdf
(2) http://www.curbain.be/nl/premies-en-fiscaliteit/premies/gemeentelijke-premies-en-steun
(3) http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-dakisolatie-zoldervloerisolatie-een-woning-appartement