Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 5 (1-2005)
  4. Gewestelijke, nationale en Europese steun voor innovatie

Gewestelijke, nationale en Europese steun voor innovatie 2005/01.12

Nuttige informatie
Nuttige links : WTCB-Dossiers :
2005/1, artikel in verband met de gewestelijke innovatiesteun.

Om competitief te blijven, moeten ondernemingen continu innoveren. Dit geldt uiteraard ook voor de bouwsector. Innovatie kan vanuit twee verschillende standpunten beschouwd worden : het heeft niet enkel te maken met de creatie van kennis, maar ook met het identificeren van marktopeningen.

Belang van onderzoek

Voor het ontwikkelen, beproeven, optimaliseren, evalueren en introduceren van nieuwe of verbeterde producten en processen zijn heel wat onderzoeksinspanningen nodig. Bouwbedrijven kunnen hiervoor terecht bij het WTCB, dat hen niet enkel kan helpen op technisch vlak, maar ook bij het indienen van een dossier voor het bekomen van financiële steun van de gewestelijke en Europese instanties.

Europese doelstellingen

Onderzoek is een van de hoekstenen van de Lisabon Strategy die vastgelegd werd op de Europese Top in maart 2000. Deze strategie werd bevestigd op de Europese Top van Barcelona in 2002 en heeft tot doel de Europese economie tegen 2010 een koploper te laten worden op het vlak van dynamiek, concurrentievermogen, duurzaamheid en kennis. Statistieken tonen echter aan dat Europa op het gebied van onderzoek momenteel wat achterop hinkt ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan. Deze achterstand is voornamelijk toe te schrijven aan de lage private onderzoeksuitgaven en -investeringen. De Europese Commissie tracht de bedrijven, en dan vooral de KMO (die 99 % van het bedrijvenaantal in de Europese Unie vertegenwoordigen), het belang te laten inzien van investeringen in onderzoek en ijvert eveneens voor een efficiëntere overheidssteun.

Gewestelijke implementatie

De meeste KMO uit de bouwsector zijn vooral actief op lokaal niveau. De nood aan gemakkelijk toegankelijke gewestelijke steunmaatregelen voor hun onderzoeks-, ontwikkelings- en/of innoverende activiteiten is dan ook groot. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel kunnen de KMO hiervoor respectievelijk terecht bij :
het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) de DGTRE (Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie) het IWOIB (Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel)

Collectief onderzoek

De KMO uit de bouwsector beschikken meestal niet over een eigen onderzoeks- of ontwikkelingsafdeling. Ze moeten echter wel nieuwe technologieën gebruiken om te kunnen innoveren. De efficiënte verspreiding van gebruiksklare technologieën is daarom een absolute noodzaak. Deze technologieën zijn vaak het resultaat van collectief onderzoek in gespecialiseerde onderzoekscentra, zoals het WTCB. Collectief onderzoek wordt op nationaal vlak ondersteund door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, maar ook door de Gewesten. Het federale niveau richt zich vooral tot normaliserende activiteiten, terwijl de Gewesten eerder het innovatieve onderzoek benadrukken. De Europese Unie levert op haar beurt financiële steun voor collectief onderzoek aan een aantal Europese samenwerkingsverbanden.

een visie op de Toekomst ...

Innovatie kan worden gepromoot door het uitzetten van een langetermijnvisie, waarin de toekomstige streefdoelen van de bouwsector worden vastgelegd. Op initiatief van ECCREDI wordt momenteel op Europees niveau een dergelijke visie ontwikkeld : Vision 2030.
ECCREDI
Het European Council for Construction Research, Development and Innovation werd opgericht in 1995 en heeft tot doel de Europese samenwerking op het vlak van onderzoek te waarborgen. De 17 leden van deze organisatie zijn de Europese federaties van alle bij het bouwproces betrokken partijen : aannemers, architecten, raadgevend ingenieurs, fabrikanten, controleorganismen, …
Vision 2030
Deze Europese toekomstvisie op de bouw wordt momenteel ontwikkeld binnen het European Construction Technology Platform (ECTP), dat uitgaat van een binnen E-CORE ontwikkelde strategie, die de toekomstige noden op het vlak van onderzoek beschrijft aan de hand van vijf centrale thema's.

E-core

Het European Construction Research Network, momenteel gecoördineerd door het WTCB, is een netwerk van Europese onderzoekspartners dat werd opgericht binnen ECCREDI. Het wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie binnen het programma 'Competitive and Sustainable Growth' van het 5e Kaderprogramma voor Europees Onderzoek.
Het ECTP werkt voornamelijk rond de 'horizontale' aspecten levenskwaliteit (met inbegrip van gezondheid en veiligheid) en materialen en rond hun invloed op vier verschillende en eerder toepassingsgerichte 'verticale' niveaus : steden en gebouwen, ondergrondse constructies, infrastructuurnetwerken en cultureel erfgoed. Voor elk van deze zes thema's werd een toekomstvisie ontwikkeld voor 2030. Deze gemeenschappelijke visie moet op termijn op voluntaristische wijze geïmplementeerd worden in de verschillende Europese Lidstaten, rekening houdend met hun specifieke randvoorwaarden.