Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 5 (1-2005)
  4. Dakafdichtingssystemen

Dakafdichtingssystemen 2005/01.07

De laatste 20 jaar heeft de sector van het platte dak een snelle technologische evolutie gekend, mede door het verschijnen van performantere bitumineuze en synthetische afdichtingen met een betere duurzaamheid.

Nuttige informatie
TV in voorbereiding :
  • Groendaken
  • Parkeerdaken
  • Mechanisch bevestigde platte daken
  • Herziening van TV 191.

Samenstelling van de materialen : een levensduur van meer dan 25 jaar

Om in te spelen op de marktvraag hebben de fabrikanten, samen met instellingen zoals het WTCB, onderzoek verricht naar de kwaliteit van diverse materialen. De doorbraak kwam er aan het eind van de jaren '80, met de publicatie van TV 183, die inmiddels vervangen werd door TV 215. Deze werd vorig jaar geregistreerd als norm (NBN B 46-401).

De hoge kwaliteit en duurzaamheid van het huidige polymeerbitumen (APP, SBS) ten opzichte van het vroeger gebruikte geblazen bitumen blijkt uit de betere plooitemperaturen na blootstelling op een dak. De hoge breukrek van synthetische materialen zoals EPDM en PVC wijst eveneens op hun goede kwaliteit en duurzaamheid. Het WTCB heeft intussen onderzoek verricht op daken met een levensduur van meer dan 25 jaar en spitst zijn studies momenteel toe op de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van de materialen.

Naar aanleiding van de recente nieuwe inzichten op het vlak van de dakdetaillering heeft het WTCB beslist om TV 191 te herzien. Hierbij zullen niet enkel de bestaande details herbeoordeeld worden, maar ook nieuwe details toegevoegd worden. Voor elk materiaaltype bestaan er immers specifieke eisen : een bitumineus membraan gedraagt zich anders dan een plastomeer of een elastomeer.

Isolatie, windweerstand en brandveiligheid

Vroeger dienden de dakgehelen enkel de afdichting te waarborgen. Als gevolg van de oliecrisis van de jaren '70 moest de dakisolatie echter aan steeds strengere eisen voldoen. Zo heeft het koude dak de laatste decennia plaats moeten maken voor het warme dak, waarbij de afdichting rechtstreeks aangebracht wordt op de isolatie. Deze technologie heeft ertoe geleid dat de eisen, gesteld aan de dakopbouw, steeds complexer werden.

De plaatsingstechnieken voor verkleefde en mechanisch bevestigde afdichtingen zijn zodanig geëvolueerd dat deze kunnen weerstaan aan zeer zware stormen.

Windweerstand

Om weerstand te kunnen bieden tegen de zuigkrachten die door de windwerking op een dak ontstaan, moeten de verschillende lagen van het systeem correct worden verankerd. Aanvankelijk gebeurde dit met ballast, door vlamlassen of met warm bitumen. Bij polymeerbitumen wordt vooral vlamlassen toegepast. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van koudlijmen (minder brandgevaar tijdens de uitvoering) en mechanische bevestigingen (snellere plaatsing en milieuvriendelijker in geval van afbraak).

Het belang van een goede windweerstand is ook gebleken uit de zware stormen die ons land de laatste jaren geteisterd hebben. Dankzij de norm NBN B 03-002-1, die weldra zal vervangen worden door de norm NBN EN 1991-1.4, is de windwerking op daken beter gekend. Deze gegevens werden eveneens verwerkt in TV 215. Het WTCB voert bovendien tal van proeven uit op diverse representatieve dakopbouwen (o.a. gelijmde en mechanisch bevestigde systemen) om hun windweerstand te beoordelen.
De nieuwe reglementering met betrekking tot preventie van brand en ontploffing heeft het ontwerp en de uitvoering van de dakafdichting eveneens beïnvloed.

Brandgedrag

Het KB van 19 december 1997, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing in nieuwe gebouwen, evenals zijn laatste addendum van 4 april 2003, voorzien twee classificaties voor het brandgedrag van dakafdichtingen : De invoering van het criterium Broof(t1) (brandproef op de volledige dakopbouw, met inbegrip van de isolatie) toont aan dat de oude klasse A1 een onvoldoende veilig criterium volgt voor dakafdichtingen.

De evolutie van de reglementering, de beoordelingsmethoden en de gebruiksgeschiktheid van de materialen wordt door het WTCB op diverse niveaus opgevolgd (zie ondermeer de site www.normen.be en de BUtgb-publicaties op www.infopoint.be en www.butgb.be).


Laatste update : 8 maart 2005

Groendaken en parkeerdaken

De grotere aandacht voor het milieu en voor het grondgebruik vormt een uitdaging voor het platte dak. Zo werden de laatste 10 jaar almaar meer platte daken voorzien van beplantingen en parkeerplaatsen. Het WTCB werkt momenteel aan de opstelling van een TV over dit onderwerp.