Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 5 (1-2005)
  4. Lichte constructies in hout en hellende daken

Lichte constructies in hout en hellende daken 2005/01.06

Technische Goedkeuringen
hellende daken
Het WTCB biedt een waaier van diensten aan ter beoordeling van innovatieve daksystemen en -materialen. Naast de adviezen van de medewerkers van de afdeling Technisch Advies en de Technologische Adviseerdiensten, zorgt de afdeling Technische Goedkeuringen ervoor dat innoverende producten en uitvoeringssystemen - of het nu gaat om natuurleien, golfplaten, betonpannen, onderdakfolies, sandwichplaten of isolatiematerialen - het voorwerp kunnen zijn van een Technische Goedkeuring, zowel op nationaal (ATG afgeleverd door de BUtgb) als op Europees (ETA afgeleverd door de EOTA) niveau.

Met lichte constructies in hout zoals hellende daken en houtskeletbouwwanden is het mogelijk te voldoen aan de huidige eisen inzake comfort, veiligheid en duurzaamheid. Dergelijke constructies kunnen bijgevolg rekenen op een groeiende interesse, maar vereisen een bijzondere aandacht op het gebied van akoestische isolatie en luchtdichtheid.

De ontwikkeling van ultraperformante lichte constructies vormt een grote uitdaging voor tal van Belgische bedrijven. Het WTCB tracht dit innovatieproces te ondersteunen door het verwerven van nieuwe kennis, het verifiëren van de bestaande informatie en de verspreiding ervan, zowel op het vlak van houten draagconstructies, thermische en akoestische isolatie, vochthuishouding als afwerking.

Het WTCB rondde onlangs een studie naar de toekomstperspectieven van houtbouw af. Naast de herziening van de STS 23 betreffende het ontwerp en de uitvoering van gebouwen in hout, neemt het WTCB ook deel aan het Europese netwerk COST E29, gewijd aan innovatieve samengestelde bouwcomponenten op basis van hout. Zo loopt er momenteel een onderzoek naar hout-betonvloeren.

Het laboratorium Akoestiek, dat regelmatig lichte bouwcomponenten beproeft, onderzoekt en optimaliseert ingenieuze massa-veer-massasystemen om de aanvaardbare akoestische isolatie ervan te waarborgen, met bijzondere aandacht voor de correcte detaillering en uitvoering. Het WTCB heeft bovendien verschillende technische oplossingen voor hellende daken en houtskeletbouwwanden akoestisch geëvalueerd.

Op dit ogenblik voert het WTCB onderzoek naar vochtproblemen in daken. De resultaten ervan zouden enerzijds moeten leiden tot de uitvoering van daken met een hygrothermisch correcte opbouw en een beperkt risico op bevochtiging en anderzijds tot de aanpassing van enkele normen, zoals de NBN EN ISO 13788 en de NBN EN 12114, die een methode beschrijft voor de beoordeling van de luchtdichtheid van bouwcomponenten in het laboratorium.

Nuttige informatie
WTCB-publicaties : In voorbereiding :
  • 3 TV : Thermische isolatie van hellende daken, Integratie van zonneënergietechnieken in daken en gevels, Daktimmerwerk.
  • 1 Digest : Metalen daken.
Technologische Adviseerdienst :
Duurzame uitvoeringstechnieken voor daken en lichte buitenwanden.
Dit zal vermoedelijk aanleiding geven tot de aanpassing van de regels ter bepaling van het type dampscherm en de keuze van het onderdak in hellende daken, rekening houdend met het actuele aanbod van producten en systemen. Er zal ook meer nadruk gelegd worden op het belang van een correct uitgevoerd luchtscherm. De onderzoeksresultaten zullen samen met praktische aanbevelingen gepubliceerd worden in een Technische Voorlichting over de thermische isolatie van hellende daken.

Op het gebied van dakbedekkings- en gevelbekledingsmaterialen zou men dankzij fotokatalyse zelfreinigende en milieuvriendelijke materialen kunnen ontwikkelen, zoals pannen. In het kader van een onderzoeksproject dat momenteel aan de gang is, bestudeert het WTCB de mogelijkheden van het gebruik van anataas, voornamelijk in pannen en dakbedekkingselementen van beton. Onder invloed van ultraviolette stralen speelt deze kristallijne vorm van titaandioxide een fotokatalytische rol bij de afbraak van organische stoffen en verschillende schadelijke gassen in de lucht. Met anataas behandelde materialen zouden aldus zelfreinigend en luchtzuiverend worden. Het gebruik van anataas in bouwmaterialen is een technologie die zich in Japan razendsnel ontwikkeld heeft, maar nog niet doorgedrongen is in Europa. Het onderzoek heeft dus tot doel de reële voordelen van deze methode na te gaan en te illustreren.

Fotovoltaïsche cellen zijn in onze streken niet rendabel genoeg om werkelijk door te breken. Het gebruik van zonnecollectoren, vooral in daken en gevels (zie foto), zit daarentegen duidelijk in de lift. Verschillende Belgische bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van bijzondere types leien, pannen en dakplaten waarin zonnecollectoren of warmtegeleiders kunnen geïntegreerd worden.

Andere thema's waarrond gewerkt wordt, zijn de windweerstand (aanpassing van de Europese normen en implementatie ervan in België), de milieu-impact van dakbedekkingsmaterialen en het gebruik van gerecycleerde materialen.
 
akoestische isolatie, dakbedekking, dakgebint, dampscherm, dichtheidsproef, draagelement, houtconstructie, innovatie, lichte constructie, luchtdichtheid, materiaaltechnologie, onderdakwerk, onderzoek ontwikkeling, onderzoekswerk, proefmetode, spitstechnologie, thermische isolatie, zelfreiniging, zonnecollector