Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 5 (1-2005)
  4. Metselwerk en gevelbekleding

Metselwerk en gevelbekleding 2005/01.05

De metselwerksector en de sector van de dunne gevelbekleding hebben de laatste jaren een belangrijke evolutie gekend : dankzij nieuwe materialen en uitvoeringstechnieken is het tegenwoordig mogelijk steeds beter presterende bouwwerken uit te voeren. Dit geldt niet enkel voor de fysische en mechanische eigenschappen, maar ook voor het uitzicht en de duurzaamheid. Bepaalde technieken leiden bovendien tot een verbetering van de werkomstandigheden op de bouwplaats.

Akoestische isolatie van metselwerk
De nieuwe akoestische normen, die strenger zijn dan de vorige, zullen van kracht worden tegen het einde van 2005 en zullen een weerslag hebben op de manier van bouwen. In de ruwbouwsector zullen de eerste geïntegreerde akoestische systemen voor appartementen, die het WTCB mee heeft helpen ontwikkelen, weldra gecommercialiseerd worden. Om de laterale geluidsoverdracht tussen appartementen in multifamiliale woningen te verminderen, zullen binnenkort ook steeds meer elastische tussenlagen hun intrede doen.

Metselwerk

Op het vlak van metselwerk betreft deze dynamiek op Belgisch en Europees niveau vooral de ontwikkeling van nieuwe uitvoeringstechnieken enerzijds en de ontwikkeling van materialen anderzijds. Dergelijke innovaties beogen de verbetering van de metselwerkkarakteristieken. Ze vereisen echter vaak ook een aanpassing of een aanvulling van de geldende normen of technische documenten. Daarom is het WTCB bepaalde onderzoeken gestart, bijvoorbeeld naar verlijmd metselwerk. Aangezien men totnogtoe weinig ervaring heeft met deze techniek, moet men controleren of ze over de vereiste kwaliteiten beschikt door onder meer de invloed van de open stootvoegen op het hygrische gedrag en op de dichtheid van het gevelmetselwerk na te gaan.

Nuttige informatie

Natuursteen

Ook natuursteen, een ander vaak toegepast traditioneel materiaal, kende een aantal evoluties. De verschijning van de Europese proefnormen en geharmoniseerde productnormen heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen. Deze betreffen onder andere de opbouw van de technische fiches en de correcte benaming van de natuursteensoorten. In dit kader werken het WTCB en zijn Technisch Comité Steen en Marmer tegenwoordig aan de ontwikkeling van precieze informatie over het gebruik van natuursteen in gebouwen, evenals aan de opstelling van een vijftigtal nieuwe technische fiches. Dit geheel, aangepast aan de recentste normen, zal weldra verspreid worden via deze website.

Wat de afgewerkte producten en de uitvoering betreft, willen we wijzen op de tendens om open voegen te voorzien tussen gevelelementen. Dit uitvoeringsprincipe vereist soms een compartimentering om te vermijden dat de isolatie bevochtigd wordt.

Een ander voorbeeld van innovatie is deze van op glas verkleefde marmerplaten, waarbij men een traditionele architectuur met natuursteen kan combineren met eigentijdse creaties die gebruik maken van structureel gelijmd (SGG) of verankerd (SVG) glaswerk.

Deze en andere innoverende technieken zullen beoordeeld en beschreven worden in de nieuwe uitgave van TV 146 met betrekking tot dunne gevelbekledingen van natuursteen, waarvan de herziening van start zal gaan in 2005.