Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home

ISO 9001 versie 2015: continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem

De norm ISO 9001 is met haar tot op heden meer dan 1,2 miljoen toegekende certificaten wereldwijd het meest gebruikte middel om een organisatie in goede banen te leiden. Zij biedt immers een kader voor continue verbetering en zorgt ervoor dat er op een aangepaste en efficiënte manier aan de behoeften van de klanten beantwoord wordt.

Doorgevoerde wijzigingen

Nieuwe structuur van de norm ISO 9001
De herziening van de norm ISO 9001 heeft tot doel het concurrentievermogen van de bedrijven te blijven aanscherpen. Het komt er immers niet alleen op neer om de werking van het bedrijf te verbeteren, maar ook om producten of diensten aan te bieden die overeenstemmen met de wensen van de klant en de wettelijke en reglementaire eisen. Hiertoe worden er vier belangrijke nieuwigheden toegevoegd aan de nieuwe versie van de norm.

De eerste nieuwigheid moet de bedrijven in staat stellen om beter te anticiperen op risico’s en kansen; onder de term ‘risico’ verstaat men het effect van een onzekerheid op een verhoopt resultaat. Het gaat hier met andere woorden om potentiële gebeurtenissen en hun potentiële gevolgen. Het bedrijf moet de risico’s identificeren en de nodige maatregelen treffen om hierop in te spelen. Deze maatregelen en de omvang van de controles zullen afhangen van de geïdentificeerde risico’s (meerkosten, langere termijnen, lagere kwaliteit, veiligheidsproblemen ...) en de potentiële impact ervan, zij het op technisch vlak (de regels van de kunst) of met betrekking tot de verschillende processen (offerte, bestelling, voorbereiding, aankoop, uitvoering, levering).

Teneinde de bedrijven bewust te maken van het nut van een dergelijke risicoanalyse en hen toe te laten deze analyse af te stemmen op hun eigen organisatie en het specifieke karakter van hun werven, zijn onze medewerkers momenteel de applicatie C-RISK aan het ontwikkelen.

De tweede nieuwigheid in de herziening heeft tot doel om het kwaliteitsmanagement in overeenstemming te brengen met de bedrijfscontext en -strategie. Hiertoe zal het bedrijf niet alleen rekening moeten houden met de uitdagingen op het gebied van de waarden, de cultuur, de kennis en de prestaties, maar eveneens met de juridische, technologische, concurrentiële, sociale en economische aspecten.

De derde nieuwigheid zou de procesbenadering nog efficiënter moeten doen verlopen, onder meer dankzij de beoordeling en de verbetering van de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo moet er voor elk proces duidelijk aangegeven worden waar de verantwoordelijkheden liggen. De goede werking van de processen zal ondersteund worden door gedocumenteerde informatie en een procesgerichte denkwijze.

De laatste nieuwigheid betreft het in aanmerking nemen van de belanghebbenden die een impact hebben op het managementsysteem (bouwheer, ontwerper, gebruikers, omwonenden ...).

Om de synergie tussen de verschillende managementsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu ...) te vereenvoudigen en te versnellen, heeft de norm ISO 9001 een nieuwe structuur aangenomen, zoals voorgesteld in bovenstaand schema.

De herziening uit 2015 bevat geen eisen meer met betrekking tot het kwaliteitshandboek, de kwaliteitsregistraties en de gedocumenteerde procedures, maar schrijft wel voor dat het bedrijf zijn gedocumenteerde informatie moet bewaren (de vroegere registraties) en updaten (de vroegere procedures). Het vroegere onderscheid tussen procedure, document en registratie werd dus opgeheven.

Overgangsperiode

De nieuwe versie van de norm is verschenen op 18 september 2015. De bedrijven beschikken over een overgangsperiode van drie jaar om de hierin opgenomen wijzigingen door te voeren in hun managementsysteem. Zodra hun systeem volledig up-to-date is, kunnen ze na een positieve audit het ISO 9001:2015-certificaat ontvangen.

D. Pirlot, m.c.f.w., en O.Sabbe, ing., departement Communicatie en beheer, WTCB
BCCA-auditeurs - BCQS-adviseurs
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 48 (4-2015)
  4. ISO 9001 versie 2015: continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem