Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 48 (4-2015)
  4. Het platte dak: herziening van de TV 215

Het platte dak: herziening van de TV 215

De TV 215 ‘Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud’ vormt een referentiewerk ter zake. Het is bovendien een van de meest gedownloade documenten op onze website. Maar staat dit document – gelet op het feit dat het anno 2000 gepubliceerd werd – nog steeds op punt? Uit het grote aantal up te daten punten bleek dat de tijd rijp was voor een herziening. Een 25 leden tellende werkgroep, die per thema onderverdeeld werd in subgroepen, legt zich hier momenteel op toe. In dit artikel volgt een overzicht van de voornaamste evoluties en de reeds gerealiseerde werken.

We willen er eerst en vooral aan herinneren dat de TV 215 sinds haar verschijning reeds aangevuld werd door verschillende andere Technische Voorlichtingen, meer bepaald in verband met groendaken (TV 229), mechanische bevestiging (TV 239), aansluitingsdetails (TV 244) en parkeerdaken (TV 253).

In de herziening van de TV 215 wordt er bijzondere aandacht besteed aan de verstrenging van de energie-eisen, die onder meer leidt tot een toename van de isolatiediktes (wat op zijn beurt een invloed heeft op de uitvoeringstechnieken), en de verbetering van de luchtdichtheid van de gebouwschil (waarbij het uitvoeringsgemak afhankelijk is van het type ondergrond; zie de WTCB-Dossiers 2012/1.7).

"
In deze herziening wordt bijzondere aandacht besteed aan de windbelastingsaspecten op platte daken.
Een andere belangrijke evolutie betreft de verschijning van de Eurocodes met betrekking tot de windbelasting (NBN EN 1991-1-4) ter vervanging van de Belgische norm. De desbetreffende tekst moest helemaal herwerkt worden en er werden nieuwe tabellen ter bepaling van de windbelasting toegevoegd, met een eenvoudige uitleg over alle voor hun gebruik benodigde parameters. Om dit alles te illustreren, werden er tevens enkele voorbeelden aangehaald.

Ook de brandregelgeving werd grondig geüpdatet. Zo werd de eis inzake de brandreactie van dakafwerkingssystemen (klasse A1 volgens de Belgische classificatie) vervangen door een eis met betrekking tot het brandgedrag van een aan een externe brand blootgesteld dak (BROOF(t1); zie de WTCB-Dossiers 2014/4.6). Er werden eveneens enkele zinnen toegevoegd in verband met de brandrisico’s tijdens de werken.

Een andere gedetailleerde paragraaf is gewijd aan de steeds belangrijker wordende milieuaspecten. Hierin worden enerzijds enkele belangrijke basisbegrippen verklaard, zoals ‘duurzaam bouwen’, ‘levenscyclusanalyse (LCA)’ en ‘milieuproductverklaring (EPD)’ en anderzijds de levenscyclusanalyses van een aantal platte-dakopbouwen besproken (zie de WTCB-Dossiers 2013/3.6, aangevuld door de WTCB-Dossiers 2015/2.19). Ook het aspect regenwateropvang komt in deze context aan bod.

Wat de dakopbouwen betreft, blijven warme daken en omkeerdaken de klassieke en beproefde oplossingen, terwijl koude daken en daken waarbij de isolatie onder de dakvloer of het afschotbeton geplaatst wordt, technisch onaanvaardbaar zijn. Ook andere dakopbouwen die bijzondere aandacht vereisen, worden belicht. Denken we hierbij maar even aan de dakopbouwen met isolatie boven en onder de dakvloer (zie Infofiche 26), de zogenaamde compactdaken (zie de WTCB-Dossiers 2012/2.6) en de daken van koelcellen.

Dankzij de ervaring die opgedaan werd op het vlak van cementgebonden afschotlagen (schuimbeton, licht beton ...), kon de desbetreffende paragraaf aangevuld worden. Hierin wordt het belang van de uitvoeringsvoorwaarden besproken, evenals de voorzorgen die getroffen moeten worden om de vooropgestelde prestaties (bv. oppervlaktecohesie ...) te kunnen behalen.

"
Het hoofdstuk over renovatie werd verder uitgewerkt en vervolledigd met een aantal concrete renovatieoplossingen.
Renovatie maakt een belangrijk deel uit van de werken op platte daken. Het hoofdstuk hieromtrent werd verder uitgewerkt en vervolledigd met een aantal concrete renovatieoplossingen (bv. bijkomende isolatie van een omkeerdak, renovatie van een koud dak, verbetering van het afschot ...). Er werd eveneens een aan de hand van tal van foto’s geïllustreerd hoofdstuk over schadegevallen toegevoegd waarin een tabel opgenomen is die de symptomen, mogelijke oorzaken, oplossingen en preventiemaatregelen opsomt.

Het hoofdstuk ‘Onderhoud/toegankelijkheid’ werd eveneens bijgewerkt. Zo wordt er nu een beschrijving gegeven van de verschillende onderhoudsfasen (reiniging, nazicht, herstelling of renovatie), zijn er enkele aanbevelingen opgenomen omtrent het onderhoudscontract en wordt er een paragraaf gewijd aan twee niet te verwaarlozen onderhoudsaspecten van een plat dak: de toegankelijkheid en de veiligheid.

Verschillende andere hoofdstukken, onder meer inzake de materiaalevolutie (vloeibaar aangebrachte afdichtingen, zelfklevende of reflecterende membranen, innoverende dampschermen, natuurlijke isolatiematerialen, nieuwe lijmsoorten ...) en de nieuwe plaatsingstechnieken, zijn nog in herziening. Wordt vervolgd ...

E. Noirfalisse, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, laboratorium Isolatie- en dichtingsmaterialen, WTCB
 
plat dak, plat dak (2)