Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/05/2018

WTCB Home

Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen 2014/02.09

In de loop van 2014 zal er een nieuw Koninklijk Besluit (KB) verschijnen dat het mogelijk moet maken om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) voor een aantal productcategorieën te beperken. Dit KB zal van kracht worden vanaf januari 2015. De eerste productcategorie waarvoor er dergelijke emissiegrenswaarden vastgelegd zullen worden, zijn vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen.

Emissiemetingen op verschillende types vloerbekledingen in het kader van het TAP-project HEMICPD

Het KB heeft betrekking op elastische, textiele en houten vloerbekledingen, evenals op hun bijhorende hechtingsmiddelen. In Bijlage 1 van dit KB is een gedetailleerde lijst opgenomen van alle bouwproducten die tot het toepassingsdomein ervan behoren.

De opgelegde emissie-eisen zijn een eerste stap om de gezondheid van de bewoners te garanderen. Voor de bescherming van arbeiders was er reeds een aparte wetgeving beschikbaar. Deze emissie-eisen zullen in de toekomst zeker nog verstrengd en uitgebreid worden naar andere productcategorieën.

Er zijn ook bouwproducten, waaronder vloerbedekkingen die volledig uit natuursteen, keramisch materiaal, glas of staal bestaan, die niet aan de eisen uit het KB moeten beantwoorden. Dit geldt evenzeer voor producten die uitsluitend voorzien zijn voor toepassing in binnenruimten voor indus-trieel gebruik of gemotoriseerd verkeer (bv. garages). Voor dergelijke producten moet het beoogde gebruik expliciet en duidelijk leesbaar op de verpakking vermeld staan.

België is hiermee de derde Europese lidstaat die beperkingen oplegt aan de schadelijk emissies van bouwmaterialen. Zoals reeds aangehaald werd in het WTCB-Dossier 2012/3.10, zijn er immers ook in Duitsland en Frankrijk al verplichtingen van kracht voor wat betreft de emissiedeclaratie van bouwmate-rialen. In de lange versie van dit artikel maken we een gedetailleerde vergelijking tussen de wetgevingen en de bijhorende emissie-eisen in België, Frankrijk en Duitsland.

Het nieuwe KB legt emissiegrenswaarden op voor een 200-tal chemische stoffen in vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen. Van zodra deze waarden overschreden worden, mag het product in principe niet meer verkocht worden in België. Er is ook een overgangsfase voorzien voor bouwproducten die vóór 1 januari 2015 in de handel gebracht worden en die niet voldoen aan de emissiegrenswaarden uit artikel 3 van het KB. Deze producten mogen nog tot 31 december 2015 gecommercialiseerd worden.

In de nabije toekomst wordt er in België een uitbreiding van voornoemde emissie-eisen naar luchtverfrissers en wand- en plafondbekledingen verwacht. Het WTCB beschikt over de nodige uitrustingen om zowel in situ als in het laboratorium emissiemetingen op bouwmaterialen uit te voeren. De emmissiemeting in het laboratorium gebeurt conform de proefmethode CEN/TS 16516 die eind 2013 gepubliceerd werd.


Volledig artikel


M. Lor, dr., technologisch adviseur, projectleider,
P. Steenhoudt, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium Bouwchemie, WTCB
J. Van Herreweghe, dr. ing., technologisch adviseur, projectleider, laboratorium Microbiologie en gezondheid, WTCB

Artikel opgesteld in het kader van de Techno-logische Dienstverlening 'Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofd-stedelijk Gewest', gesubsidieerd door InnovIRIS en het IWT VIS-traject DO-IT Houtbouw
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 42 (2-2014)
  4. Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen