Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 42 (2-2014)
  4. CCTB 2022: het nieuwe Waalse typebestek
Online
Eén van de bijzonderheden van het CCTB 2022 is dat het gratis is en enkel online ter beschikking staat op het volgende adres:
http://batiments.wallonie.be (alleen in het Frans).
Opleidingen
Om de sector voor te bereiden op het gebruik van het CCTB 2022 zullen er binnenkort opleidingen georganiseerd worden door de operator Greenwal. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht op het volgende adres:
http://www.greenwal.be/formations-cctb.

CCTB 2022: het nieuwe Waalse typebestek 2014/02.02

Het nieuwe typebestek CCTB 2022 is in Wallonië aan het uitgroeien tot dé referentie voor openbare aanbestedingen. Het gaat hier om een uniek referentiedocument dat het leven van de aannemers sterk zou moeten vergemakkelijken en dat resulteert uit een nauwe samenwerking tussen de private en de openbare sector.

In oktober 2007 peilde de Confédéra-tion construction wallonne (CCW) binnen het Waalse Overlegcomité voor de Bouw (Comité permanent de concertation de la construc-tion) naar de mogelijkheid om een typebestek voor gebouwen op te stellen, vermits het ontbreken van een dergelijk referentiedocument nadelig is voor de bouwbedrijven. Naar aanleiding van deze vraag riep het Comité permanent een werkgroep in het leven die de opdracht kreeg om dit referentiebestek uit te werken naar het voorbeeld van het CCT Qualiroutes voor wegenwerken. De werkgroep kon hiervoor ook in sterke mate steunen op de inhoud van het typebestek van de Société wallone du logement (CCT SWL). Het WTCB zorgde in deze context voor de aanpassing van de teksten van het CCT SWL aan de actuele normgeving en voor de opstelling van een aantal nieuwe artikels.

Vanaf juli 2014 zal het typebestek CCTB 2022 in Wallonië van toepassing zijn voor alle openbare aanbestedingen en werkzaamheden met een subsidieratio van meer dan 50 %. Gelet op het feit dat het CCTB 2022 sowieso hét referentiebestek zal worden, ligt het overigens in de lijn van de verwachtingen dat het gebruik ervan zich eveneens zal uitbreiden tot privéaanbestedingen, temeer omdat dit document en de bijhorende informaticatool gratis ter beschikking staan van de ontwerpers.

Inhoud van het typebestek

De in het kader van het CCTB 2022 gehanteerde classificatie werd op punt gesteld binnen een aantal door het WTCB gecoördineerde publiek-private werkgroepen. Deze classificatie, die het skelet van het typebestek vormt, omvat tien boekdelen:

Elk boekdeel is opgebouwd volgens een structuur met zes niveaus: boekdeel, sectie, titel, ondertitel, hoofdstuk en artikel (zie afbeelding). Aan elk niveau is een voorschrift gekoppeld. De eerste vijf niveaus bevatten algemeenheden waarvan de inhoud vervolledigd wordt in het laatste niveau (d.i. het uiteindelijke artikel waarin de uit te voeren werken beschreven staan).

Deze tien boekdelen bevatten niet minder dan 9.500 artikels (waarvan er een aantal nog aangevuld moeten worden). Een kwart van de afgewerkte artikels is gebaseerd op de teksten van het CCT SWL en alle verwijzingen naar de referentiedocumenten (normen, STS'en, TV's) werden gecontroleerd. Aan deze artikels werden ook een aantal artikels in verband met duurzaam bouwen toegevoegd. Dit geheel vormt een solide werkbasis waarop de voorschrijvers zich kunnen baseren. Indien een bepaald artikel uit het CCTB 2022 geen inhoud heeft, is het aan de voorschrijver om deze leemte op te vullen in zijn eigen bijzondere bestek.

In het CCTB 2022 wordt voor alle posten een ruime waaier aan materiaaltypes en uitvoeringsmogelijkheden voorgesteld. Bij de opstelling van zijn bijzondere bestek dient de ontwerper hieruit die technische voorschriften te selecteren die specifiek zijn voor de aanbesteding.

Deze aanpak verbetert de leesbaarheid van de bestekken en vereenvoudigt het leven van de aannemers, omdat ze zich voortaan kunnen baseren op unieke referentieteksten die voor alle (gesubsidieerde) bouwplaatsen identiek zijn. Zodoende zullen de voorschriften voor een specifieke aanbesteding veel beknopter en ook veel duidelijker worden voor de uitvoerders.

Voorbeeld van de classificatiestructuur van de artikels van het CCTB 2022

Updates

Alle teksten van het CCTB 2022 zullen op permanente basis door een aantal technische werkgroepen aangepast worden aan de evoluties op technisch en normatief vlak. In deze werkgroepen zullen zowel partners uit de publieke als de privésector (federaties, aannemers, WTCB-medewerkers) vertegenwoordigd zijn om een zeker evenwicht tussen de realiteit op het terrein en de eisen vanwege de administratie te bewaren.

Deze technische groepen zullen gecoördineerd worden door de Société wallonne du logement en het WTCB.

Het voordeel van het CCTB 2022 ligt hem dus in zijn evolutieve karakter: de sector beschikt voortaan over een 'levende' bron van voorschriften die op permanente basis geüpdatet en aangevuld zal worden met nieuwe artikels dankzij een continue opvolgstructuur.

Aan het CCTB 2022 gekoppelde informaticatool

Bouwplaats: BPC Brabant / Louis Dewaele
Foto: WTCB

Naast haar werkzaamheden aan de inhoud van het CCTB 2022 heeft de Waalse Overheid, in samenwerking met het WTCB en de Union wallonne des architectes (UWA), eveneens een informaticasysteem op punt gesteld voor het gebruik en de opmaak van bestekken volgens het CCTB 2022. Dit informaticaluik omvat een website die de enige weg vormt waarlangs de teksten van het CCTB 2022 verdeeld zullen worden (in .pdf-, .doc- en .html-formaat). Op deze website kan eveneens een gratis applicatie gedownload worden die toelaat om bijzondere bestekken en meetstaten op te stellen (*). Deze applicatie stelt de gebruiker in staat om de structuur en de inhoud van het CCTB 2022 te exploiteren. Deze tool werd zodanig ontworpen dat er op termijn ook nieuwe, door derden ontwikkelde functionaliteiten aan toegevoegd kunnen worden. Verder is de tool voorzien van een contextuele zoekfunctie die de link legt tussen de teksten van het CCTB 2022 en even-tuele andere referentiedocumenten (normen, STS'en, TV's ...). Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit een bestektekst toegang te krijgen tot de WTCB-publicaties en de normen.

Besluit

Het CCTB 2022 is een unieke tool waarmee het mogelijk is om de opstelling en het gebruik van bijzondere bestekken sterk te vereenvoudigen. Deze tool is het resultaat van een publiek-private samenwerking. Dankzij deze tool beschikt de gebruiker over een hele reeks gemeenschappelijke voorschriften waarvan de inhoud regelmatig geüpdatet zal worden door een aantal technische werkgroepen waaraan het WTCB zijn medewerking zal verlenen. Het Centrum beoogt eveneens om de lessen, getrokken uit het onderzoek en de werkzaamheden van zijn Technische Comités, zoveel mogelijk in deze updates te verwerken.

De interesse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dit dossier zou moeten toelaten om deze aanpak voor een nog groter publiek toegankelijk te maken en – wie weet – om op termijn te komen tot een gemeenschappelijk typebestek voor de drie Gewesten.

P.-H. Lefebvre, dr. wet., projectleider, laboratorium Duurzame ontwikkeling, WTCB
J. Van Dessel, ir., hoofd van de afdeling Duurzame ontwikkeling en renovatie, WTCB
(*) De applicatie VitruV kan gedownload worden via het volgende adres: http://batiments.wallonie.be.
 
belgie, bestek, computerprogramma, openbare sector, prive sector, programmatuur