Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 4 (4-2004)
  4. IFD-bouwen

IFD-bouwen 2004/04.02

Industrieel, flexibel en demontabel bouwen (kortweg IFD-bouwen) is een manier van werken waarbij industrialisatie, flexibiliteit en demonteerbaarheid via een geïntegreerde benadering gezamenlijk een rol spelen. Dit concept is niet beperkt tot het fysieke gebouw alleen, maar heeft een weerslag op het gehele bouwproces en de bijbehorende organisatie.

Bij dit innovatieve bouwconcept draait alles rond de volgende drie kernthema's :
  1. industrieel bouwen : men streeft naar een verbetering van de efficiëntie van het bouwproces door het gebruik van herhaalbare technologieën in gestandaardiseerde processen
  2. flexibel bouwen : men tracht het gebouw aan te passen aan de noden van zijn gebruikers en ook de nodige variatie van de toegepaste concepten en bouwsystemen te verzekeren
  3. demontabel bouwen : de verbindingen tussen de gebouwelementen moeten zo demontabel mogelijk ontworpen en uitgevoerd worden met het oog op hergebruik/recyclage.
Nuttige informatie
Contact
K. Putzeys
J. Van Dessel

(info@bbri.be)

Nuttige link
Website van het project TIS IFD : www.IFDbouwen.be

IFD-bouwen streeft naar een optimalisering van bouwprojecten via een meer procesgerichte benadering. Dit kan leiden tot een verkorting van de bouwtijden en tot aanzienlijke kostenbesparingen. Een ander uitgesproken voordeel is dat het concept IFD-bouwen goed kadert binnen de filosofie van duurzame ontwikkeling. Een IFD-bouwproces brengt immers een vermindering van de geproduceerde hoeveelheid bouwafval en van het grondstofgebruik met zich mee door het hergebruik van elementen en de grotere recycleerbaarheid van de materialen en grondstoffen. De flexibiliteit van IFD-gebouwen leidt bovendien tot een verlenging van hun levensduur. Verder worden ook het ruimtegebruik van de bebouwde omgeving, de werkomstandigheden en de economische positie van industriële aannemers en de producenten van geprefabriceerde betonproducten er gunstig door beïnvloed.

Hoewel de toepassing van het concept IFD-bouwen momenteel nog in zijn kinderschoenen staat, zal de algemene doorvoering ervan ongetwijfeld gepaard gaan met een reeks innovatieve ontwikkelingen bij de verschillende actoren uit de bouwsector, wat hen uiteindelijk in staat zal stellen hun concurrentievermogen te versterken. Het project TIS IFD wil de industrie hierbij steunen.
K. Putzeys, ir.-arch., en J. Van Dessel, ir., laboratorium Duurzame Ontwikkeling, WTCB
 
demonteerbaarheid, demonteerbare constructie, duurzaam bouwen, geindustrialiseerd bouwsysteem, gevalstudie, industrialisering, invloed omgeving, levenscyclus (milieu), optimalisering, organisatie, voordeel