Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 36 (4-2012)
  4. Interacties tussen de bouwberoepen bij energetische renovatie

Interacties tussen de bouwberoepen bij energetische renovatie 2012/04.02

Om de Europese en de regionale energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2050 te kunnen waarmaken, zal het niet volstaan om enkel aandacht te besteden aan nieuwbouw. De grootste uitdaging ligt immers in de energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark. Er zal dus nog meer, en diepgaander, gerenoveerd moeten worden.

Voor een doorgedreven energetische renovatie gelden dezelfde principes als voor een bijna­-
energieneutraal nieuwbouwproject. Naast concrete technologische aanpassingen moet er immers ook bij renovatie voldoende aandacht uitgaan naar een integrale aanpak en een vlot bouwproces. De afstemming en de coördinatie op de bouwplaats zijn immers zeer belangrijk om bijvoorbeeld de globale luchtdichtheid van het gebouw te garanderen en koudebruggen te vermijden. Een zorgvuldige uitvoering blijft hierbij vanzelfsprekend onontbeerlijk.

Renovaties houden echter een bijkomende moeilijkheid in. Doordat ze vaak in fases uitgevoerd worden en door verschillende aan­nemers die elk een deel van het werk uitvoeren, is het een zeer gefragmenteerd proces. Hierdoor kan er bij de uitvoering van een bepaalde taak schade berokkend worden aan reeds uitgevoerde werken of kan er onvoldoende rekening gehouden worden met de nog uit te voeren taken. Zo wordt de luchtdichte laag soms verstoord door doorvoeren of wordt een dak gerenoveerd zonder de nog te plaatsen (zonne-)installaties in aanmerking te nemen.

Deze problemen kunnen vermeden worden door bij de uitvoering van elke taak het gewenste eindresultaat (totaalconcept) voor ogen te houden. Om dit in de praktijk te realiseren, kan de algemene aannemer of architect de rol van coördinator op zich nemen. Elke aannemer dient zich ook bewust te zijn van de invloed die hij kan uitoefenen op de (reeds uitgevoerde of toekomstige) werken van een ander.

Binnen het One Stop Shop-project (zie kader), werden de diverse interacties in het renovatieproces in kaart gebracht. Hierbij werd een methodologie gehanteerd die ook op individuele projecten kan toegepast worden. Er werd een matrix opgesteld waarin de rijen en kolommen alle mogelijke renovatietaken voorstellen. Op de kruising van deze rijen en kolommen werden vervolgens de potentiële interacties tussen de betrokken taken aangegeven. Deze kunnen ingedeeld worden in vier grote groepen: Deze interacties kunnen stuk voor stuk een negatieve invloed uitoefenen op het resultaat van de globale renovatie. De oplossing van deze mogelijke problemen bestaat uit een combinatie van een aantal aspecten: Binnen het One Stop Shop-project werden mogelijke oplossingen uitgewerkt voor zes groepen van uitgevoerde werken: daken, buitenmuren, vloeren, schrijnwerk, afwerking en installaties. Voorlopig is er nog niet voor elke mogelijke situatie een geschikte oplossing voorhanden en soms bestaat er geen alternatief voor de huidige werkwijze. We hopen hier op termijn verandering in te brengen door het onderwerp verder uit te diepen.

One Stop Shop
From demonstration projects towards volume market:
innovations for one stop shop in sustainable renovation

Binnen dit project, dat door het IWT gesteund wordt als Europees EracoBuild-project, zorgden we, in samenwerking met Passiefhuisplatform vzw, de Vlaamse Confederatie Bouw en een aantal Europese partners (zie www.one-stop-shop.org) voor:

  • de opstelling van een catalogus met innovatieve technieken voor lage-energierenovatie

  • de opvolging en documentatie van twee Vlaamse demonstratieprojecten. Een analyse van de kosten- en milieu-efficiëntie (LCC en LCA) van meer en minder doorgedreven renovaties en van toekomstige bijna-energieneutrale renovaties

  • de ontwikkeling van nieuwe modellen voor de samenwerking tussen de bouwpartners en de opstelling van bedrijfsmodellen voor doorgedreven energetische renovaties

  • de ontwikkeling van een website die klanten overtuigt en bijstaat bij hun beslissingen.Volledig artikel


J. Vrijders, ir., projectleider, laboratorium Duurzame ontwikkeling, WTCB
L. Wastiels, dr. ir.-arch., projectleider, laboratorium Duurzame ontwikkeling, WTCB
S. Herinckx, ir., onderzoeker, laboratorium Renovatie, WTCB