Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

27/05/2018

WTCB Home

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen 2012/01.02

De constructieve evoluties die opgelegd worden door de EPB-reglementeringen kunnen op een aantal obstakels stuiten die verband houden met de wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. Dit artikel gaat dieper in op de natuurlijke ventilatie van technische kokers en liftschachten, wat volgens verschillende reglementeringen verplicht is. Deze eis staat het verkrijgen van een goede luchtdichtheidsprestatie echter dikwijls in de weg.

Drie oplossingen om de luchtdichtheid, de ventilatie en de brandveiligheid van technische kokers met elkaar te verzoenen (middelhoge gebouwen).

Deze verplichting is van kracht voor alle gebouwen die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen inzake brandpreventie : kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, openbare gebouwen, … maar niet voor eengezinswoningen die buiten het toepassingsgebied van voornoemd besluit vallen. De eisen uit dit besluit hebben tot doel om : Daar waar de technische kokers bij eengezinswoningen bij voorkeur binnen het beschermde volume zouden moeten liggen, is het tegengestelde waar voor de technische kokers en liftschachten van de gebouwen die onder de basisnormen vallen. In dit geval is de natuurlijke ventilatie van de kokers niet langer onverenigbaar met een goede globale luchtdichtheidsprestatie van het gebouw. Dit kan echter wel gepaard gaan met een aantal moeilijkheden op technisch vlak en op het gebied van het ontwerp en de uitvoering. Zo zullen alle doorboringen van de koker door de technische installaties, door de toegangsluiken, maar ook door de liftdeuren - voor zover deze het verwarmde volume afschermen - luchtdicht afgewerkt moeten worden. Hierna volgen nog enkele andere oplossingen die zowel tegemoet komen aan de brandveiligheids- als de luchtdichtheidseisen.

Technische kokers

Om de natuurlijke ventilatie van de technische kokers (d.m.v. een opening die overeenstemt met 10 % van de totale horizontale kokersectie met een minimum van 400 cm²) achterwege te mogen laten (zie afbeelding A), stelt het koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen inzake brandpreventie voor om : Als de technische koker gasleidingen bevat, moet men volgens de normen NBN D 51-003 en D 51-006 : Deze eis is niet van toepassing indien de leidingen verbonden werden door lassen (staal) of hardsolderen (koper).

Als het gaat om een koker die verbrandingsgasafvoerleidingen bevat, moeten deze laatste zich in een afzonderlijk compartiment binnenin de koker bevinden. De twee compartimenten van de koker moeten elk afzonderlijk geventileerd worden door een hoge en een lage verluchtingsopening (zie de norm NBN B 61-002 en het herzieningsontwerp van de norm NBN B 61-001). Deze koker dient dus buiten het beschermde volume geplaatst te worden.

Liftschachten

Een alternatief voor de natuurlijke ventilatie van de liftkoker door een opening met een minimale secie van 1 of 4 % van het horizontale kokeroppervlak (zie koninklijk besluit) bestaat erin om de ventilatieopening uit te rusten met een gemotoriseerde klep die automatisch opengaat als er nood is aan ventilatie voor het comfort van de gebruikers, in geval van brand of bij een defect aan de energiebron. Men dient eveneens een manuele opening voor de brandweerdiensten te voorzien. Vandaag moet er voor deze oplossing een afwijkingsaanvraag ingediend worden.
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 33 (1-2012)
  4. De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen