Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 31 (3-2011)
  4. Beheermiddelen en kostprijsberekening
Nuttige informatie
Dankzij C PRO© kan men prijsofferten opmaken op basis van de directe kosten (materiaalkosten, materieelkosten, loonkosten, onderaannemingskosten) en de indirecte kosten (algemene kosten en specifieke bouwplaatskosten). Met behulp van C DATA© kan men dan weer een aantal parameters becijferen die onontbeerlijk zijn voor een correcte kostprijsberekening (algemene bedrijfskosten, gemiddeld uurloon, de kost van het bedrijfsmaterieel).

De toepassingen C PRO© en C DATA© werden ontwikkeld in Microsoft Excel en kunnen geparametreerd worden in functie van de bedrijfsgegevens. Ze kunnen gratis gedownload worden via www.wtcb.be/go/cpro.

Beheermiddelen en kostprijsberekening 2011/03.17

Het WTCB heeft verschillende toepassingen ontwikkeld die de kleine en middelgrote ondernemingen in staat moeten stellen om over te gaan tot een nauwkeurige kostprijsberekening. In dit artikel gaan we dieper in op een reeks recent verschenen Infofiches die een hulp vormen bij deze berekening. Daarnaast stellen we kort de toepassingen C PRO© en C DATA© voor, die reeds aangehaald werden in de WTCB-Contact nr. 2011/2.

In dit artikel stellen we een reeks van zes recent verschenen Infofiches voor die een schat aan informatie bevatten over het thema kostprijsberekening en de verschillende aspecten die men hierbij in aanmerking dient te nemen.

Infofiche nr. 52.1 heeft betrekking op de bepaling van de loonkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het arbeidsloon van de bouwvakkers, de eisen uit de collectieve arbeidsovereenkomst (PC 124), de sociale lasten en de realisatieduur. In de praktijk wordt er gewoonlijk een gemiddeld uurloon voor de volledige onderneming berekenend dat gedurende een bepaalde periode als referentie gehanteerd wordt. De berekening van de loonkosten is essentieel voor de bepaling van de directe kosten voor een meetstaatpost.

Infofiche nr. 52.2 gaat dieper in op de bepaling van de materiaalkosten. Dit zijn alle kosten die de aannemer dient aan te gaan om te kunnen beschikken over de materialen die nodig zijn voor de uitvoering van een meetstaatpost (grondstoffen, bouwmaterialen, halffabricaten, diverse toebehoren, ...). Voor de analyse van deze kosten dient men enerzijds rekening te houden met de benodigde hoeveelheden en anderzijds met de aankoopprijs, de transportkosten, de kosten voor het laden en lossen, de opslagkosten en de kosten voor de behandeling van het afval.

In Infofiche nr. 52.3 gaat de aandacht uit naar de bepaling van de onderaannemingskosten.

Infofiche nr. 52.4 is toegespitst op de valorisering van alle middelen, uitrustingen en toebehoren waarover de onderneming kan beschikken voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Hierbij dient men een onderscheid te maken tussen het gebruik van gehuurd materieel en het gebruik van eigen materieel. Om de kostprijs van het eigen materieel te bepalen, is een gedetailleerde analyse van de verschillende kostencomponenten (vaste kosten, gebruikskosten, andere kosten) onontbeerlijk. Enkel op deze manier zal het immers mogelijk zijn om een gebruikstarief voor het materieel te bepalen. Naast deze directe kosten wordt de onderneming ook geconfronteerd met indirecte kosten die aan geen enkele specifieke post van de offerte toegewezen kunnen worden. In deze context dient men een onderscheid te maken tussen de specifieke bouwplaatskosten en de algemene bedrijfskosten.

Infofiche nr. 52.5 is gewijd aan de specifieke bouwplaatskosten. Dit zijn kosten die niet bij een welbepaalde uitvoeringspost ondergebracht kunnen worden, maar wel bij eenzelfde bouwplaats : de bouwplaatsinrichting, de verplaatsingskosten, de kosten voor de plaatsbeschrijving, het verbruik, … Deze kosten kunnen proportioneel verdeeld worden over alle of bepaalde meetstaatposten.

Infofiche nr. 52.6 heeft ten slotte betrekking op de algemene bedrijfskosten. Deze kosten zijn inherent aan het bestaan en de structuur van de onderneming en doen zich voor ongeacht de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het loon van het administratieve of niet-productieve personeel, de verloning van derden, de informaticakosten, de meubilairkosten, de kosten voor de aankoop van klein gereedschap, de financiële kosten, ... Deze kosten zijn noodzakelijk om de goede werking van de onderneming te verzekeren en moeten - met behulp van een verdeelsleutel die afgestemd is op de kostenstructuur van de onderneming‑ - verrekend worden aan de klanten.

Elementen die in aanmerking moeten genomen worden bij de kostprijsberekeningD. Pirlot, m.c.f.w., afdelingshoofd, en D. Peremans, arch., hoofdadviseur, afdeling ‘Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken’, WTCB