Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
 1. Publicaties
 2. WTCB-Contact
 3. WTCB-Contact nr. 30 (2-2011)
 4. Na-isolatie van platte daken. Invloed op de hoogte van de dakopstanden

Na-isolatie van platte daken
Invloed op de hoogte van de dakopstanden 2011/02.06

Het thermisch isoleren van gebouwen is de meest efficiënte methode om de energiezuinigheid van het gebouw te verbeteren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de EPB-regelgeving voor nieuwbouw en verbouwingen die een bouwvergunning vereisen veel aandacht geschonken wordt aan de thermische isolatie van de gebouwschil. We merken in de praktijk echter op dat heel wat bestaande woningen nog niet of onvoldoende of thermisch geïsoleerd zijn.

Afb. 1 Algemeen principe voor de aansluiting met een spouwmuur in een ideale situatie
Afb. 2 Na-isolatie van daken met een beperkte opstandhoogte ter hoogte van de spouwmuur
 1. Hellingslaag
 2. Thermische isolatie
 3. Eventuele ballastlaag
 4. Dunnere thermische isolatie die de goot vormt
 5. Opstand van de dakafdichting ≥ 150 mm
 6. Gevelmetselwerk
 7. Thermische onderbreking om de koudebrug te vermijden
 8. Spouwmembraan, al dan niet ingewerkt in het dragende metselwerk
 9. Dakafdichting
 10. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6). In afb. 2 wordt dit scherm gevormd door de bestaande dakafdichting
 11. Open stootvoegen
 12. Loden slab (voetlood)

Ook wanneer men strikt genomen niet aan de thermische regelgeving dient te voldoen, zou men bij het vernieuwen van de dakafdichting steeds de reflex moeten hebben om een bijkomende thermische isolatielaag te voorzien. Men streeft hierbij ook best naar een zo laag mogelijke U-waarde (± 0,2 W/m²K) om te anticiperen op de steeds strenger wordende wetgeving. Om condensatieproblemen te vermijden, dient men deze thermische isolatie aan te brengen langs de buitenzijde van de draagvloer (zie Infofiche nr. 26).

Het is hierbij niet altijd evident om de dakdetailleringen uit te voeren volgens de geldende principes : De dakopstanden zullen bij het bijkomend thermisch isoleren van een plat dak veelal verhoogd moeten worden. Terwijl dit ter hoogte van de dakranden en massieve wanden doorgaans weinig problemen oplevert, is een dergelijke ingreep moeilijker uitvoerbaar ter hoogte van de aansluitingen met spouwmuren of de toegangsdeuren op het dak. De verhoging van de opstandhoogte wordt daar immers begrensd door de niveaus van de spouwmembranen of dorpels.

Het is raadzaam om reeds van bij de opvatting voldoende hoge opstanden te voorzien voor eventuele extra isolatielagen die in de toekomst noodzakelijk kunnen worden.

Wanneer enkel de dakopbouw vernieuwd wordt, zijn aanpassingen zoals de verhoging van de membranen in de spouwmuren, vaak minder evident. Om deze arbeidsintensieve werken te vermijden, kan men : Indien de beschikbare dakopstandhoogte onvoldoende is voor deze werken - wat in de praktijk meestal het geval is - , zal men moeten kiezen voor een van de onderstaande noodoplossingen of een combinatie ervan :
E. Mahieu, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Technisch advies', WTCB