Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home

Nieuwe normen voor beton (deel 1) 2004/03.04

Tot op heden gebeurde de specificatie, productie en uitvoering van beton aan de hand van de norm NBN B 15-001 uit 1992. Deze zal in 2004 vervangen worden door de Europese norm NBN EN 206-1:2001 en een nieuwe versie van de norm NBN B 15-001. Deze laatste vormt een aanvulling op de NBN EN 206-1 en is toegespitst op de Belgische context. Hierna overlopen we de voornaamste wijzigingen met betrekking tot de sterkteklassen, de milieuklassen (*) en de omgevingsklassen (*).

1. Sterkteklassen

De oude norm NBN B 15-001 beschouwde de sterkteklassen C12/15 tot C50/60. De norm NBN EN 206-1 behandelt eveneens (mager) beton van klasse C8/10 en beton van de klassen C55/67 tot C100/115. Hoge-sterktebeton komt dus uitgebreider aan bod dan voorheen. Ook voor licht beton werden de sterkteklassen aangevuld (LC8/9 en LC55/60 tot LC80/88).

2. Milieu- en omgevingsklassen

Een van de voornaamste wijzigingen is de volledige herindeling op het vlak van milieuklassen. In de oude norm NBN B 15-001 werden 5 grote blootstellingsklassen (van 1 tot 5) beschouwd, die in bepaalde gevallen opgedeeld werden in maximum 3 subklassen (van a tot c). Ze waren algemeen en omvatten verschillende aantastingsmechanismen.

De nieuwe normen NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 voorzien 18 milieuklassen, onderverdeeld in 6 hoofdklassen en maximaal 4 subklassen, naargelang van het aantastingsmechanisme. Ze worden aangeduid door de letter X, gevolgd door een letter die verwijst naar het betreffende aantastingsmechanisme : Deze verschillende aantastingsmechanismen treden op, afhankelijk van de blootstelling van het beton. Het is dus belangrijk om voor elk beton alle potentiële aantastingsmechanismen te identificeren. De omgevingsvoorwaarden waaraan het beton blootgesteld is, moeten soms uitgedrukt worden als een combinatie van milieuklassen.

Uitgaande van deze Europese milieuklassen werden in de nieuwe norm NBN B 15-001 een aantal Belgische omgevingsklassen gedefinieerd (zie tabel 1). Deze klassen beantwoorden aan omgevingen die vaak in ons land voorkomen. Ze worden aangeduid met de letter E (environment) en aangevuld met één van de volgende letters : I voor binnen (interior), E voor buiten (exterior), S voor zee (sea) en A voor agressief.

Tabel 1 herneemt de omgevingsklassen met de bijbehorende milieuklassen. Er bestaat dus een duidelijk verband tussen beide.

Specificatie van de milieuklasse(n) voor een beton in een verticale buitenwand.
Overeenkomstig de oude norm NBN B 15-001 zou men in dit geval de blootstellingsklasse 2b moeten voorschrijven. Deze stemde overeen met een vochtige omgeving met vorst. Volgens de nieuwe norm NBN B 15-001 moet men daarentegen de volgende twee milieuklassen specificeren :
  • XC4 : corrosie geïnitieerd door carbonatatie - wisselend nat en droog
  • XF1 : aantasting door vorst/dooicycli met of zonder dooizouten - matige waterverzadiging zonder dooizouten.
Buiten gevaar voor vorstschade bestaat er immers ook een kans op aantasting door corrosie tengevolge van carbonatatie. De nieuwe norm NBN B 15-001 voorziet daarnaast eveneens de specificatie van de omgevingsklasse EE3 (buitenomgeving - vorst, contact met regen).


3. Chloridegehalte

Volgens de norm NBN B 15-001 uit 1992 mocht het chloorionengehalte in gewapend beton maximum 0,4 tot 1 % van de cementmassa bedragen, naargelang het chloridegehalte van de omgeving al dan niet kon stijgen tijdens de levensduur van het bouwwerk. Voor gewapend beton in de blootstellingsklassen 3, 4 en 5 werd het chloridegehalte dus beperkt van 1 tot 0,4 %. Bij voorgespannen beton bedroeg de grenswaarde 0,2 %.

De norm NBN EN 206-1 voorziet 2 chlorideklassen voor gewapend (max. 0,2 en 0,4 %) en voorgespannen (max. 0,1 en 0,2 %) beton. De Belgische aanvullende norm NBN B 15-001 legt daarentegen slechts één grenswaarde vast : 0,4 % voor gewapend beton en 0,2 % voor voorgespannen beton. Het chloridegehalte van ongewapend beton mag oplopen tot 1 %.

Belangrijk is tevens dat het verbod op het gebruik van chloorhoudende hulpstoffen (bv. calciumchloride) nu ook geldt voor gewapend beton.

4. Besluit

In dit artikel werd ingegaan op de voornaamste wijzigingen die de nieuwe norm NBN B 15-001 teweegbrengt voor de sterkteklassen, de milieuklassen en het chloridegehalte van het beton. Andere wijzigingen betreffende de consistentieklassen, de duurzaamheidseisen, de invoering van het concept 'betontype' en de verantwoordelijkheden van de voorschrijver, de producent en de gebruiker zullen in een volgend artikel aan bod komen.

Valérie Pollet, ir., Jef Apers, ir.-arch., en Jan Desmyter, ir.
(*) Dit is de terminologie die gebruikt wordt in de nieuwe norm NBN B 15-001.

 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 3 (3-2004)
  4. Nieuwe normen voor beton (deel 1)