Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 3 (3-2004)
  4. De ventilatie van kantoorgebouwen

De ventilatie van kantoorgebouwen 2004/03.07

Ventilatie wordt vaak stiefmoederlijk behandeld in de aanbestedingsdocumenten en bestekken voor kantoorgebouwen. Totnogtoe is er ook geen Belgische norm voorhanden waarop bouwheren, ontwerpers of installateurs kunnen terugvallen voor het ontwerp en de dimensionering van ventilatie-installaties. Ventilatie is nochtans noodzakelijk om evidente redenen van gezondheid en comfort. Om deze leemte op te vullen heeft het WTCB een tekstvoorstel uitgewerkt dat vanaf 2006 ook zal overgenomen worden in de nieuwe energieprestatieregelgeving.

Verschillende door het WTCB uitgevoerde meetcampagnes hebben aangetoond dat een groot aantal kantoorgebouwen niet of onvoldoende geventileerd wordt. Deze situatie kan grotendeels verklaard worden door het feit dat de basiseisen niet duidelijk genoeg geformuleerd worden door de 'klanten' (eigenaars of gebruikers van het gebouw) of door de voorschrijvers. Er bestaat tegenwoordig geen enkele Belgische norm die het ontwerp en de dimensionering van ventilatiesystemen voor kantoorgebouwen behandelt. Op federaal vlak is een beperkt aantal eisen opgenomen in het ARAB. Op regionaal vlak beschikt enkel het Waalse Gewest over een reglementering inzake de ventilatie van kantoor- en schoolgebouwen.
Naar een betere formulering van de eisen

Naar aanleiding hiervan heeft het WTCB een tekstvoorstel uitgewerkt met betrekking tot : Deze tekst is gebaseerd op de Europese (ontwerp)normen, waaronder prEN 13779. Om het verschil te verduidelijken tussen 'formulering van eisen' en 'minimale eisen', beschouwen we het voorbeeld van de te verzekeren luchtdebieten in kantoren. De prEN 13779 onderscheidt vier binnenluchtkwaliteitklassen : IDA1 (goede kwaliteit) tot IDA4 (slechte kwaliteit). Ze beschrijft ook methoden om de luchtklasse te bepalen : bv. volgens het CO2-gehalte of volgens het bereikte debiet (zie tabel). Ze bevat dus geen eisen inzake het te behalen debiet, maar reikt een methode aan om ze uit te drukken. De voorschrijver kan aan de hand van de norm eisen formuleren zoals : 'Het ontwerpdebiet van het ventilatiesysteem moet hoger zijn dan het minimale debiet dat overeenstemt met binnenluchtklasse IDA3'.


Nicolas Heijmans, ir., onderzoeker, afdeling Bouwfysica en Binnenklimaat