Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 28 (4-2010)
  4. Beschoeiingen : uitvoeringsfiches

Beschoeiingen : uitvoeringsfiches 2010/04.04

TC RuwbouwUit plaatsgebrek worden bouwputten vaak verticaal uitgegraven. Om te verhinderen dat er tijdens de werkzaamheden grond en/of water in de bouwput terechtkomt, dient men een grondkerende en/of waterremmende constructie te installeren (ook wel beschoeiing genoemd). Aangezien er nog heel wat misverstanden bestaan rond de diverse beschoeiingstechnieken, nam het WTCB het initiatief om uitvoeringsfiches op te stellen voor de verschillende technieken.

Voorbeeld van een Berlijnse wand.
Voorbeeld van een Berlijnse wand.
De fiches werden opgesteld in het kader van het door de NBN en de FOD Economie gesubsidieerde prenormatieve onderzoeksproject 'Beschoeiingen' en in nauwe samenwerking met de ABEF (Belgische vereniging aannemers funderingswerken), een aantal geotechnische experten, algemene aannemers en afgevaardigden van controle- en studiebureaus en overheden.

De meest gekende beschoeiingstechnieken in België zijn Berlijnse wanden, palenwanden en damwanden (zie afbeeldingen). Daarnaast bestaan er nog andere beschoeiingstechnieken, zoals 'soil mix'-wanden, slibwanden en beschoeide sleuven.

De uitvoeringsfiches hebben enerzijds tot doel om de kennis over deze technieken te verhogen en anderzijds om minimale kwaliteitseisen vast te leggen voor beschoeiingen. Ze kunnen met ander woorden beschouwd worden als een leidraad voor de goede uitvoering van de meest courante beschoeiingstechnieken.

Voorbeeld van een palenwand.
Voorbeeld van een palenwand.
Elke uitvoeringsfiche vangt aan met een beschrijving van de beschoeiingstechniek, de algemene uitvoeringssystematiek, de gebruikte materialen en hun karakteristieke afmetingen. Vervolgens wordt het verticale draagvermogen van het beschouwde beschoeiingssysteem vermeld, evenals de te verwachten vervormingen. Nadien volgt er een hoofdstuk over het toepassingsgebied van het systeem, dat in grote mate bepaald wordt door de aanwezigheid van grondwater en de nabijheid van ondiepe funderingen of zettingsgevoelige constructies. In een volgend hoofdstuk worden de bijzondere aandachtspunten aangehaald waarmee men rekening dient te houden bij de berekening en de uitvoering van de beschoeiing. In het hoofdstuk 'Kwaliteitszorg' worden onder meer de uitvoeringstoleranties van een goed uitgevoerde beschoeiing beschreven. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de inplantingstoleranties, maar ook aan de toleranties voor de verticaliteit van de beschoeiing. Bij 'soil-mix'-wanden worden er ook specifieke eisen gesteld aan het gemixte materiaal.

In een eerste fase zullen de fiches van de meest courante beschoeiingtechnieken gepubliceerd worden in onze reeks 'Infofiches' (zie kader). Het is de bedoeling dat deze informatie stelselmatig uitgebreid wordt met andere beschoeiings- en funderingstechnieken (paalfunderingen, ankers, ...). Ten slotte staan er ook een reeks materiaalfiches op het programma die verzameld zullen worden in een interactieve Technische Voorlichting.


P. Ganne, dr. ir., projectleider, laboratorium 'Grondmechanica en monitoring', WTCB
N. Huybrechts, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Geotechniek', WTCB