Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 24 (4-2009)
  4. Hout-betonvloeren : een geslaagde combinatie !

Hout-betonvloeren : een geslaagde combinatie ! 2009/04.06

TC RuwbouwDe laatste jaren heeft het aantal renovaties van bestaande residentiële gebouwen in België het aantal nieuwbouwconstructies overschreden. Traditionele houten vloeren maken een belangrijk aspect uit van de te renoveren constructies, omdat hun prestaties globaal genomen redelijk zwak zijn.

Teneinde het aantal ingrepen op de bouwplaats te beperken en de volledige vervanging van de vloer te vermijden, is het mogelijk om bovenop de bestaande houten vloer een betonplaat aan te brengen die er mechanisch mee verbonden wordt. Dit geheel wordt aangeduid als een hout-betonvloer.

Een vloer die op deze manier gerenoveerd wordt, kan beschouwd worden als een massief element dat bijdraagt tot de thermische inertie van het volledige gebouw.

Ondanks het feit dat hout-betonvloeren talloze voordelen te bieden hebben, blijft de toepassing ervan in ons land eerder beperkt omwille van het gebrek aan normering.

Binnen het WTCB werd er daarom - in samenwerking met het TCHN en met de financiële steun van de FOD Economie - een studie uitgevoerd die tot doel had om voorschriften uit te werken voor het ontwerp, de dimensionering en de uitvoering van hout-betonvloeren in België.

Mechanische prestaties

In een hout-betonvloer doet de betonplaat in het veld dienst als druklaag, terwijl de houten balken, die zich onderaan bevinden, voornamelijk onderhevig zijn aan trekspanningen.

Om een optimale samenwerking tussen het hout en het beton tot stand te brengen, dient men de verbinding tussen de balken en de betonplaat zodanig uit te voeren dat de afschuifkrachten overgedragen worden en de verplaatsingen die ontstaan in het raakvlak beperkt blijven.

Vermits de houten kinderliggers in theorie niet verbonden zijn, zullen ze in hun eentje alle belastingen moeten opnemen. Als er daarentegen een verbinding uitgevoerd wordt, ontstaan er hout-betonbalken met een aanzienlijk toegenomen sterkte. De doorbuiging in het midden van het veld onder de gebruiksbelastingen kan ongeveer 60 % kleiner zijn dan deze van een traditionele houten vloer met een equivalente nuttige hoogte, die blootgesteld wordt aan dezelfde voorwaarden. Hout-betonvloeren kunnen bijgevolg ook voordelig zijn in nieuwbouwconstructies met een grote overspanning.

De verbindingen in hout-betonvloeren worden uitgevoerd met behulp van diverse types metalen bevestigingen die op regelmatige afstanden vastgemaakt worden aan de houten kinderbalken (verankerde wapeningen, vijzen, houtschroeven, …).

Hout-betonvloer
Hout-betonvloer
  1. Betonplaat (40 tot 70 mm)
  2. Bekistingsplaat
  3. Houten balken
  4. PE-folie

Brandprestaties

Door een betonplaat met een dikte van 4 tot 7 cm aan te brengen bovenop de houten vloer, is het mogelijk om respectievelijk gedurende 60 tot 120 minuten te voldoen aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I).

De stabiliteit (R) wordt daarentegen slechts in beperkte mate beïnvloed door de aangebrachte betonvloer. Deze parameter hangt voornamelijk af van de houten balken (sectie, houtsoort, overspanning, ...) en zal bijgevolg maar in bepaalde gevallen beantwoorden aan de eis van 60 minuten. Indien men deze eis nog verder wenst op te trekken, zal men zijn toevlucht moeten nemen tot bijkomende beschermingsmaatregelen zoals een verlaagd plafond.

Akoestische prestaties en trilcomfort

Het onderzoek heeft aangetoond dat de uitvoering van de verbindingen geen negatieve invloed heeft op de lucht- en de contactgeluidsisolatie. Teneinde een isolatieniveau te bereiken dat beantwoordt aan de akoestische eisen uit de nieuwe normen van de reeks NBN S 01-400, zal het echter noodzakelijk zijn om een massa-veer-massasysteem te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met behulp van een zwevende dekvloer en/of een verlaagd plafond.

Door een hout-betonvloer te voorzien, kan men het trilcomfort van de constructie sterk verbeteren en makkelijk aan de desbetreffende eisen voldoen.

Uit de verschillende proeven die uitgevoerd werden in het laboratorium en in situ is gebleken dat de verbetering van het trilgedrag van de vloer hoofdzakelijk te danken is aan de verbindingen, en niet zozeer aan de toegevoegde massa. In deze optiek kan de hout-betonvloer praktisch beschouwd worden als evenwaardig met een isotrope vloer, net zoals bij een vloerplaat uit gewapend beton.

Besluit

Hout-betonvloeren kunnen zowel toegepast worden bij renovaties als bij nieuwbouwconstructies. Ze maken het mogelijk grotere overspanningen te realiseren dan met een houten vloer met eenzelfde equivalente hoogte.

De verbindingen hebben een belangrijke invloed op het gedrag van de vloer en laten toe de prestaties van het bouwwerk sterk te verbeteren.


Rapport Downloaden


A. Skowron, ir., onderzoeker, laboratorium 'Structuren', WTCB
Y. Martin, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Materialen', WTCB
P. Van den Bossche, ir., TCHN (Technisch Centrum der Houtnijverheid)