Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 24 (4-2009)
  4. Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen

Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen 2009/04.04

TC RuwbouwUit plaatsgebrek worden bouwputten dikwijls verticaal of onder een zeer steile helling uitgegraven. Om te verhinderen dat er hierbij grond en/of water in de bouwput zou terechtkomen, dient men een beroep te doen op een grond- en/of waterkerende constructie (beschoeiing).

Hoewel de meeste klassieke beschoeiingstechnieken genoegzaam bekend zijn, bestaan er hieromtrent toch nog heel wat misverstanden, die veroorzaakt worden door een gebrek aan (kennis over de) Belgische en Europese normgeving. Om hieraan te verhelpen, zijn er binnen het WTCB tegenwoordig drie onderzoeksprojecten aan de gang.

Het prenormatieve onderzoek over beschoeiingen, gevoerd met de financiële steun van de FOD Economie en het NBN, is toegespitst op de monitoring van het gedrag van diverse grondkerende constructies in reële werfsituaties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de verplaatsing van de globale grondkering, maar ook naar de spanningen en vervormingen van de verschillende deelcomponenten. Het laboratorium 'Grondmechanica en monitoring' van het WTCB staat in deze context in voor de instrumentatie van de grondkeringen en ontwikkelde hiertoe een aantal aangepaste meettechnieken. Deze methode wordt op dit ogenblik samengebundeld in een specifieke handleiding met innovatieve en klassieke monitoringtechnieken. De in dit kader uitgevoerde metingen kunnen bovendien gevaloriseerd worden bij de opmaak van een ontwerpmethodologie volgens de Eurocode 7.

Hoewel de 'soil mix'-technologie oorspronkelijk afkomstig is uit Japan en Scandinavië, werd deze in ons land door verschillende uitvoerders verder geoptimaliseerd voor gebruik in grond- en waterkerende constructies. Het innovatieve WTCB-onderzoek inzake 'soil mix', gevoerd in samenwerking met de ABEF en de K.U.Leuven en met de financiële steun van het IWT, is toegespitst op de mogelijke uitbreiding van deze technologie tot dragende en permanente constructies. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar de invloed van kleine grondinsluitsels op het draagvermogen en de duurzaamheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een in de praktijk toepasbare kwaliteitscontrole.

In het kader van het TIS-project rond spe­ciale funderingstechnieken (in samenwerking met dezelfde partners als hierboven) is het WTCB momenteel bezig met de opstelling van een aantal uitvoeringsfiches voor de verschillende bestaande beschoeiingstechnieken. Naast een opsomming van de algemene uitvoeringsprincipes bevatten deze fiches voor elk van de beschouwde technieken een beschrijving van hun typische toepassingsgebied en wordt dieper ingegaan op het thema kwaliteitszorg, met bijzondere aandacht voor de installatietoleranties. 

P. Ganne, ir., onderzoeker, laboratorium 'Grondmechanica en monitoring', WTCB

Nuttige informatie
Voor meer informatie over de voornoemde uitvoeringsfiches verwijzen we naar de website www.tis-sft.wtcb.be.